Sri Ganapati Atharvashirsha in Gujarati

॥ Ganapati Upanishad Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રી ગણપત્યથર્વશીર્ષ ॥
॥ શાન્તિ પાઠ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ॥

સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

ૐ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ ।
સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ॥

સ્વસ્તિનસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ ।
સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ તન્મામવતુ
તદ્ વક્તારમવતુ
અવતુ મામ્
અવતુ વક્તારમ્
ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥।

॥ ઉપનિષત્ ॥

હરિઃ ૐ નમસ્તે ગણપતયે ॥

ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વમસિ ॥ ત્વમેવ કેવલં કર્તાઽસિ ॥

ત્વમેવ કેવલં ધર્તાઽસિ ॥ ત્વમેવ કેવલં હર્તાઽસિ ॥

ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસિ ॥

ત્વં સાક્ષાદાત્માઽસિ નિત્યમ્ ॥ ૧ ॥

॥ સ્વરૂપ તત્ત્વ ॥

ઋતં વચ્મિ (વદિષ્યામિ) ॥ સત્યં વચ્મિ (વદિષ્યામિ) ॥ ૨ ॥

અવ ત્વં મામ્ ॥ અવ વક્તારમ્ ॥ અવ શ્રોતારમ્ ॥

અવ દાતારમ્ ॥ અવ ધાતારમ્ ॥

અવાનૂચાનમવ શિષ્યમ્ ॥

અવ પશ્ચાત્તાત્ ॥ અવ પુરસ્તાત્ ॥

અવોત્તરાત્તાત્ ॥ અવ દક્ષિણાત્તાત્ ॥

અવ ચોર્ધ્વાત્તાત્ ॥ અવાધરાત્તાત્ ॥

સર્વતો માં પાહિ પાહિ સમંતાત્ ॥ ૩ ॥

ત્વં વાઙ્મયસ્ત્વં ચિન્મયઃ ॥

ત્વમાનંદમયસ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ ॥

ત્વં સચ્ચિદાનંદાદ્વિતીયોઽસિ ॥

ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ॥

ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાનમયોઽસિ ॥ ૪ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વત્તો જાયતે ॥

સર્વં જગદિદં ત્વત્તસ્તિષ્ઠતિ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વયિ લયમેષ્યતિ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વયિ પ્રત્યેતિ ॥

ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિલો નભઃ ॥

ત્વં ચત્વારિ વાક્પદાનિ ॥ ૫ ॥

ત્વં ગુણત્રયાતીતઃ ત્વમવસ્થાત્રયાતીતઃ ॥

ત્વં દેહત્રયાતીતઃ ॥ ત્વં કાલત્રયાતીતઃ ॥

ત્વં મૂલાધારસ્થિતોઽસિ નિત્યમ્ ॥

ત્વં શક્તિત્રયાત્મકઃ ॥

ત્વાં યોગિનો ધ્યાયંતિ નિત્યમ્ ॥

ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વં
ઇન્દ્રસ્ત્વં અગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચંદ્રમાસ્ત્વં
બ્રહ્મભૂર્ભુવઃસ્વરોમ્ ॥ ૬ ॥

॥ ગણેશ મંત્ર ॥

ગણાદિં પૂર્વમુચ્ચાર્ય વર્ણાદિં તદનંતરમ્ ॥

અનુસ્વારઃ પરતરઃ ॥ અર્ધેન્દુલસિતમ્ ॥ તારેણ ઋદ્ધમ્ ॥

એતત્તવ મનુસ્વરૂપમ્ ॥ ગકારઃ પૂર્વરૂપમ્ ॥

અકારો મધ્યમરૂપમ્ ॥ અનુસ્વારશ્ચાન્ત્યરૂપમ્ ॥

બિન્દુરુત્તરરૂપમ્ ॥ નાદઃ સંધાનમ્ ॥

સંહિતાસંધિઃ ॥ સૈષા ગણેશવિદ્યા ॥

ગણકઋષિઃ ॥ નિચૃદ્ગાયત્રીચ્છંદઃ ॥

ગણપતિર્દેવતા ॥ ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ॥ ૭ ॥

॥ ગણેશ ગાયત્રી ॥

એકદંતાય વિદ્મહે । વક્રતુણ્ડાય ધીમહિ ॥

તન્નો દંતિઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ૮ ॥

॥ ગણેશ રૂપ ॥

એકદંતં ચતુર્હસ્તં પાશમંકુશધારિણમ્ ॥

રદં ચ વરદં હસ્તૈર્બિભ્રાણં મૂષકધ્વજમ્ ॥

રક્તં લંબોદરં શૂર્પકર્ણકં રક્તવાસસમ્ ॥

રક્તગંધાનુલિપ્તાંગં રક્તપુષ્પૈઃ સુપૂજિતમ્ ॥

ભક્તાનુકંપિનં દેવં જગત્કારણમચ્યુતમ્ ॥

આવિર્ભૂતં ચ સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતેઃ પુરુષાત્પરમ્ ॥

એવં ધ્યાયતિ યો નિત્યં સ યોગી યોગિનાં વરઃ ॥ ૯ ॥

॥ અષ્ટ નામ ગણપતિ ॥

નમો વ્રાતપતયે । નમો ગણપતયે । નમઃ પ્રમથપતયે ।
નમસ્તેઽસ્તુ લંબોદરાયૈકદંતાય ।
વિઘ્નનાશિને શિવસુતાય । શ્રીવરદમૂર્તયે નમો નમઃ ॥ ૧૦ ॥

॥ ફલશ્રુતિ ॥

એતદથર્વશીર્ષં યોઽધીતે ॥ સ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

સ સર્વતઃ સુખમેધતે ॥ સ સર્વ વિઘ્નૈર્નબાધ્યતે ॥

સ પંચમહાપાપાત્પ્રમુચ્યતે ॥

સાયમધીયાનો દિવસકૃતં પાપં નાશયતિ ॥

પ્રાતરધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં નાશયતિ ॥

સાયંપ્રાતઃ પ્રયુંજાનો અપાપો ભવતિ ॥

સર્વત્રાધીયાનોઽપવિઘ્નો ભવતિ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષં ચ વિંદતિ ॥

ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય ન દેયમ્ ॥

યો યદિ મોહાદ્દાસ્યતિ સ પાપીયાન્ ભવતિ
સહસ્રાવર્તનાત્ યં યં કામમધીતે
તં તમનેન સાધયેત્ ॥ ૧૧ ॥

અનેન ગણપતિમભિષિંચતિ સ વાગ્મી ભવતિ ॥

ચતુર્થ્યામનશ્નન્ જપતિ સ વિદ્યાવાન્ ભવતિ ।
સ યશોવાન્ ભવતિ ॥

ઇત્યથર્વણવાક્યમ્ ॥ બ્રહ્માદ્યાવરણં વિદ્યાત્
ન બિભેતિ કદાચનેતિ ॥ ૧૨ ॥

યો દૂર્વાંકુરૈર્યજતિ સ વૈશ્રવણોપમો ભવતિ ॥

યો લાજૈર્યજતિ સ યશોવાન્ ભવતિ ॥

સ મેધાવાન્ ભવતિ ॥

યો મોદકસહસ્રેણ યજતિ
સ વાઞ્છિતફલમવાપ્નોતિ ॥

યઃ સાજ્યસમિદ્ભિર્યજતિ
સ સર્વં લભતે સ સર્વં લભતે ॥ ૧૩ ॥

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ગ્રાહયિત્વા
સૂર્યવર્ચસ્વી ભવતિ ॥

સૂર્યગ્રહે મહાનદ્યાં પ્રતિમાસંનિધૌ
વા જપ્ત્વા સિદ્ધમંત્રો ભવતિ ॥

મહાવિઘ્નાત્પ્રમુચ્યતે ॥ મહાદોષાત્પ્રમુચ્યતે ॥

મહાપાપાત્ પ્રમુચ્યતે ॥

સ સર્વવિદ્ભવતિ સ સર્વવિદ્ભવતિ ॥

ય એવં વેદ ઇત્યુપનિષત્ ॥ ૧૪ ॥

॥ શાન્તિ મંત્ર ॥

ૐ સહનાવવતુ ॥ સહનૌભુનક્તુ ॥

સહ વીર્યં કરવાવહૈ ॥

તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ॥

સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

ૐ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ ।
સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ॥

સ્વસ્તિનસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ ।
સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokam » Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *