Sri Ganapati Atharvashirsha in Malayalam

॥ Ganapati Upanishad Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീ ഗണപത്യഥർവശീർഷ ॥

॥ ശാന്തി പാഠ ॥

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ।
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ॥

സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിഃ ।
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ॥

ഓം സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ ।
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ॥

സ്വസ്തിനസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ ।
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം തന്മാമവതു
തദ് വക്താരമവതു
അവതു മാം
അവതു വക്താരം
ഓം ശാന്തിഃ । ശാന്തിഃ ॥ ശാന്തിഃ ॥।

॥ ഉപനിഷത് ॥

ഹരിഃ ഓം നമസ്തേ ഗണപതയേ ॥

ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വമസി ॥ ത്വമേവ കേവലം കർതാഽസി ॥

ത്വമേവ കേവലം ധർതാഽസി ॥ ത്വമേവ കേവലം ഹർതാഽസി ॥

ത്വമേവ സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മാസി ॥

ത്വം സാക്ഷാദാത്മാഽസി നിത്യം ॥ 1 ॥

॥ സ്വരൂപ തത്ത്വ ॥

ഋതം വച്മി (വദിഷ്യാമി) ॥ സത്യം വച്മി (വദിഷ്യാമി) ॥ 2 ॥

അവ ത്വം മാം ॥ അവ വക്താരം ॥ അവ ശ്രോതാരം ॥

അവ ദാതാരം ॥ അവ ധാതാരം ॥

അവാനൂചാനമവ ശിഷ്യം ॥

അവ പശ്ചാത്താത് ॥ അവ പുരസ്താത് ॥

അവോത്തരാത്താത് ॥ അവ ദക്ഷിണാത്താത് ॥

അവ ചോർധ്വാത്താത് ॥ അവാധരാത്താത് ॥

സർവതോ മാം പാഹി പാഹി സമന്താത് ॥ 3 ॥

ത്വം വാങ്മയസ്ത്വം ചിന്മയഃ ॥

ത്വമാനന്ദമയസ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ ॥

ത്വം സച്ചിദാനന്ദാദ്വിതീയോഽസി ॥

ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി ॥

ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാനമയോഽസി ॥ 4 ॥

സർവം ജഗദിദം ത്വത്തോ ജായതേ ॥

സർവം ജഗദിദം ത്വത്തസ്തിഷ്ഠതി ॥

സർവം ജഗദിദം ത്വയി ലയമേഷ്യതി ॥

സർവം ജഗദിദം ത്വയി പ്രത്യേതി ॥

ത്വം ഭൂമിരാപോഽനലോഽനിലോ നഭഃ ॥

ത്വം ചത്വാരി വാക്പദാനി ॥ 5 ॥

ത്വം ഗുണത്രയാതീതഃ ത്വമവസ്ഥാത്രയാതീതഃ ॥

ത്വം ദേഹത്രയാതീതഃ ॥ ത്വം കാലത്രയാതീതഃ ॥

ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോഽസി നിത്യം ॥

ത്വം ശക്തിത്രയാത്മകഃ ॥

ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായന്തി നിത്യം ॥

ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വം
ഇന്ദ്രസ്ത്വം അഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം
ബ്രഹ്മഭൂർഭുവഃസ്വരോം ॥ 6 ॥

॥ ഗണേശ മന്ത്ര ॥

ഗണാദിം പൂർവമുച്ചാര്യ വർണാദിം തദനന്തരം ॥

അനുസ്വാരഃ പരതരഃ ॥ അർധേന്ദുലസിതം ॥ താരേണ ഋദ്ധം ॥

ഏതത്തവ മനുസ്വരൂപം ॥ ഗകാരഃ പൂർവരൂപം ॥

അകാരോ മധ്യമരൂപം ॥ അനുസ്വാരശ്ചാന്ത്യരൂപം ॥

ബിന്ദുരുത്തരരൂപം ॥ നാദഃ സന്ധാനം ॥

സംഹിതാസന്ധിഃ ॥ സൈഷാ ഗണേശവിദ്യാ ॥

ഗണകഋഷിഃ ॥ നിചൃദ്ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ ॥

ഗണപതിർദേവതാ ॥ ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ ॥ 7 ॥

॥ ഗണേശ ഗായത്രീ ॥

ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ । വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി ॥

തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് ॥ 8 ॥

॥ ഗണേശ രൂപ ॥

ഏകദന്തം ചതുർഹസ്തം പാശമങ്കുശധാരിണം ॥

രദം ച വരദം ഹസ്തൈർബിഭ്രാണം മൂഷകധ്വജം ॥

രക്തം ലംബോദരം ശൂർപകർണകം രക്തവാസസം ॥

രക്തഗന്ധാനുലിപ്താംഗം രക്തപുഷ്പൈഃ സുപൂജിതം ॥

ഭക്താനുകമ്പിനം ദേവം ജഗത്കാരണമച്യുതം ॥

ആവിർഭൂതം ച സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേഃ പുരുഷാത്പരം ॥

ഏവം ധ്യായതി യോ നിത്യം സ യോഗീ യോഗിനാം വരഃ ॥ 9 ॥

॥ അഷ്ട നാമ ഗണപതി ॥

നമോ വ്രാതപതയേ । നമോ ഗണപതയേ । നമഃ പ്രമഥപതയേ ।
നമസ്തേഽസ്തു ലംബോദരായൈകദന്തായ ।
വിഘ്നനാശിനേ ശിവസുതായ । ശ്രീവരദമൂർതയേ നമോ നമഃ ॥ 10 ॥

॥ ഫലശ്രുതി ॥

ഏതദഥർവശീർഷം യോഽധീതേ ॥ സ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപതേ ॥

സ സർവതഃ സുഖമേധതേ ॥ സ സർവ വിഘ്നൈർനബാധ്യതേ ॥

സ പഞ്ചമഹാപാപാത്പ്രമുച്യതേ ॥

സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി ॥

പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി ॥

സായമ്പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോ അപാപോ ഭവതി ॥

സർവത്രാധീയാനോഽപവിഘ്നോ ഭവതി ॥

ധർമാർഥകാമമോക്ഷം ച വിന്ദതി ॥

ഇദമഥർവശീർഷമശിഷ്യായ ന ദേയം ॥

യോ യദി മോഹാദ്ദാസ്യതി സ പാപീയാൻ ഭവതി
സഹസ്രാവർതനാത് യം യം കാമമധീതേ
തം തമനേന സാധയേത് ॥ 11 ॥

അനേന ഗണപതിമഭിഷിഞ്ചതി സ വാഗ്മീ ഭവതി ॥

ചതുർഥ്യാമനശ്നൻ ജപതി സ വിദ്യാവാൻ ഭവതി ।
സ യശോവാൻ ഭവതി ॥

ഇത്യഥർവണവാക്യം ॥ ബ്രഹ്മാദ്യാവരണം വിദ്യാത്
ന ബിഭേതി കദാചനേതി ॥ 12 ॥

യോ ദൂർവാങ്കുരൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപമോ ഭവതി ॥

യോ ലാജൈര്യജതി സ യശോവാൻ ഭവതി ॥

സ മേധാവാൻ ഭവതി ॥

യോ മോദകസഹസ്രേണ യജതി
സ വാഞ്ഛിതഫലമവാപ്നോതി ॥

യഃ സാജ്യസമിദ്ഭിര്യജതി
സ സർവം ലഭതേ സ സർവം ലഭതേ ॥ 13 ॥

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാൻ സമ്യഗ്ഗ്രാഹയിത്വാ
സൂര്യവർചസ്വീ ഭവതി ॥

സൂര്യഗ്രഹേ മഹാനദ്യാം പ്രതിമാസംനിധൗ
വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമന്ത്രോ ഭവതി ॥

മഹാവിഘ്നാത്പ്രമുച്യതേ ॥ മഹാദോഷാത്പ്രമുച്യതേ ॥

മഹാപാപാത് പ്രമുച്യതേ ॥

സ സർവവിദ്ഭവതി സ സർവവിദ്ഭവതി ॥

യ ഏവം വേദ ഇത്യുപനിഷത് ॥ 14 ॥

॥ ശാന്തി മന്ത്ര ॥

ഓം സഹനാവവതു ॥ സഹനൗഭുനക്തു ॥

സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ॥

തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ॥

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ।
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ॥

സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിഃ ।
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ॥

ഓം സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ ।
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ॥

സ്വസ്തിനസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ ।
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം ശാന്തിഃ । ശാന്തിഃ ॥ ശാന്തിഃ ॥।

॥ ഇതി ശ്രീഗണപത്യഥർവശീർഷം സമാപ്തം ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokam » Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *