Sri Ganapati Atharvashirsha in Tamil

॥ Ganapati Upanishad Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ க³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷ ॥

॥ ஶாந்தி பாட² ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ॥

ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ॥

ௐ ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ॥

ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ தன்மாமவது
தத்³ வக்தாரமவது
அவது மாம்
அவது வக்தாரம்
ௐ ஶாந்தி꞉ । ஶாந்தி꞉ ॥ ஶாந்தி꞉ ॥।

॥ உபநிஷத் ॥

ஹரி꞉ ௐ நமஸ்தே க³ணபதயே ॥

த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ தத்த்வமஸி ॥ த்வமேவ கேவலம்ʼ கர்தா(அ)ஸி ॥

த்வமேவ கேவலம்ʼ த⁴ர்தா(அ)ஸி ॥ த்வமேவ கேவலம்ʼ ஹர்தா(அ)ஸி ॥

த்வமேவ ஸர்வம்ʼ க²ல்வித³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ॥

த்வம்ʼ ஸாக்ஷாதா³த்மா(அ)ஸி நித்யம் ॥ 1 ॥

॥ ஸ்வரூப தத்த்வ ॥

ருʼதம்ʼ வச்மி (வதி³ஷ்யாமி) ॥ ஸத்யம்ʼ வச்மி (வதி³ஷ்யாமி) ॥ 2 ॥

அவ த்வம்ʼ மாம் ॥ அவ வக்தாரம் ॥ அவ ஶ்ரோதாரம் ॥

அவ தா³தாரம் ॥ அவ தா⁴தாரம் ॥

அவானூசானமவ ஶிஷ்யம் ॥

அவ பஶ்சாத்தாத் ॥ அவ புரஸ்தாத் ॥

அவோத்தராத்தாத் ॥ அவ த³க்ஷிணாத்தாத் ॥

அவ சோர்த்⁴வாத்தாத் ॥ அவாத⁴ராத்தாத் ॥

ஸர்வதோ மாம்ʼ பாஹி பாஹி ஸமந்தாத் ॥ 3 ॥

த்வம்ʼ வாங்மயஸ்த்வம்ʼ சின்மய꞉ ॥

த்வமானந்த³மயஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமய꞉ ॥

த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்தா³த்³விதீயோ(அ)ஸி ॥

த்வம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ॥

த்வம்ʼ ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞானமயோ(அ)ஸி ॥ 4 ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தோ ஜாயதே ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தஸ்திஷ்ட²தி ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி லயமேஷ்யதி ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி ப்ரத்யேதி ॥

த்வம்ʼ பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ(அ)னிலோ நப⁴꞉ ॥

த்வம்ʼ சத்வாரி வாக்பதா³னி ॥ 5 ॥

த்வம்ʼ கு³ணத்ரயாதீத꞉ த்வமவஸ்தா²த்ரயாதீத꞉ ॥

த்வம்ʼ தே³ஹத்ரயாதீத꞉ ॥ த்வம்ʼ காலத்ரயாதீத꞉ ॥

த்வம்ʼ மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ(அ)ஸி நித்யம் ॥

த்வம்ʼ ஶக்தித்ரயாத்மக꞉ ॥

த்வாம்ʼ யோகி³னோ த்⁴யாயந்தி நித்யம் ॥

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மா த்வம்ʼ விஷ்ணுஸ்த்வம்ʼ ருத்³ரஸ்த்வம்ʼ
இந்த்³ரஸ்த்வம்ʼ அக்³நிஸ்த்வம்ʼ வாயுஸ்த்வம்ʼ ஸூர்யஸ்த்வம்ʼ சந்த்³ரமாஸ்த்வம்ʼ
ப்³ரஹ்மபூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரோம் ॥ 6 ॥

॥ க³ணேஶ மந்த்ர ॥

க³ணாதி³ம்ʼ பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதி³ம்ʼ தத³னந்தரம் ॥

அனுஸ்வார꞉ பரதர꞉ ॥ அர்தே⁴ந்து³லஸிதம் ॥ தாரேண ருʼத்³த⁴ம் ॥

ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம் ॥ க³கார꞉ பூர்வரூபம் ॥

அகாரோ மத்⁴யமரூபம் ॥ அனுஸ்வாரஶ்சாந்த்யரூபம் ॥

பி³ந்து³ருத்தரரூபம் ॥ நாத³꞉ ஸந்தா⁴னம் ॥

ஸம்ʼஹிதாஸந்தி⁴꞉ ॥ ஸைஷா க³ணேஶவித்³யா ॥

க³ணகருʼஷி꞉ ॥ நிச்ருʼத்³கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉ ॥

க³ணபதிர்தே³வதா ॥ ௐ க³ம்ʼ க³ணபதயே நம꞉ ॥ 7 ॥

॥ க³ணேஶ கா³யத்ரீ ॥

ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே । வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி ॥

தன்னோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 8 ॥

॥ க³ணேஶ ரூப ॥

ஏகத³ந்தம்ʼ சதுர்ஹஸ்தம்ʼ பாஶமங்குஶதா⁴ரிணம் ॥

ரத³ம்ʼ ச வரத³ம்ʼ ஹஸ்தைர்பி³ப்⁴ராணம்ʼ மூஷகத்⁴வஜம் ॥

ரக்தம்ʼ லம்போ³த³ரம்ʼ ஶூர்பகர்ணகம்ʼ ரக்தவாஸஸம் ॥

ரக்தக³ந்தா⁴னுலிப்தாங்க³ம்ʼ ரக்தபுஷ்பை꞉ ஸுபூஜிதம் ॥

ப⁴க்தானுகம்பினம்ʼ தே³வம்ʼ ஜக³த்காரணமச்யுதம் ॥

ஆவிர்பூ⁴தம்ʼ ச ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷாத்பரம் ॥

ஏவம்ʼ த்⁴யாயதி யோ நித்யம்ʼ ஸ யோகீ³ யோகி³னாம்ʼ வர꞉ ॥ 9 ॥

॥ அஷ்ட நாம க³ணபதி ॥

நமோ வ்ராதபதயே । நமோ க³ணபதயே । நம꞉ ப்ரமத²பதயே ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து லம்போ³த³ராயைகத³ந்தாய ।
விக்⁴னநாஶினே ஶிவஸுதாய । ஶ்ரீவரத³மூர்தயே நமோ நம꞉ ॥ 10 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி ॥

ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே ॥ ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥

ஸ ஸர்வத꞉ ஸுக²மேத⁴தே ॥ ஸ ஸர்வ விக்⁴னைர்னபா³த்⁴யதே ॥

ஸ பஞ்சமஹாபாபாத்ப்ரமுச்யதே ॥

ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ॥

ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ॥

ஸாயம்ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜானோ அபாபோ ப⁴வதி ॥

ஸர்வத்ராதீ⁴யானோ(அ)பவிக்⁴னோ ப⁴வதி ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம்ʼ ச விந்த³தி ॥

இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய ந தே³யம் ॥

யோ யதி³ மோஹாத்³தா³ஸ்யதி ஸ பாபீயான் ப⁴வதி
ஸஹஸ்ராவர்தனாத் யம்ʼ யம்ʼ காமமதீ⁴தே
தம்ʼ தமனேன ஸாத⁴யேத் ॥ 11 ॥

அனேன க³ணபதிமபி⁴ஷிஞ்சதி ஸ வாக்³மீ ப⁴வதி ॥

சதுர்த்²யாமனஶ்னன் ஜபதி ஸ வித்³யாவான் ப⁴வதி ।
ஸ யஶோவான் ப⁴வதி ॥

இத்யத²ர்வணவாக்யம் ॥ ப்³ரஹ்மாத்³யாவரணம்ʼ வித்³யாத்
ந பி³பே⁴தி கதா³சனேதி ॥ 12 ॥

யோ தூ³ர்வாங்குரைர்யஜதி ஸ வைஶ்ரவணோபமோ ப⁴வதி ॥

யோ லாஜைர்யஜதி ஸ யஶோவான் ப⁴வதி ॥

ஸ மேதா⁴வான் ப⁴வதி ॥

யோ மோத³கஸஹஸ்ரேண யஜதி
ஸ வாஞ்சி²தப²லமவாப்னோதி ॥

ய꞉ ஸாஜ்யஸமித்³பி⁴ர்யஜதி
ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ॥ 13 ॥

அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணான் ஸம்யக்³க்³ராஹயித்வா
ஸூர்யவர்சஸ்வீ ப⁴வதி ॥

ஸூர்யக்³ரஹே மஹானத்³யாம்ʼ ப்ரதிமாஸம்ʼநிதௌ⁴
வா ஜப்த்வா ஸித்³த⁴மந்த்ரோ ப⁴வதி ॥

மஹாவிக்⁴னாத்ப்ரமுச்யதே ॥ மஹாதோ³ஷாத்ப்ரமுச்யதே ॥

மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே ॥

ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ॥

ய ஏவம்ʼ வேத³ இத்யுபநிஷத் ॥ 14 ॥

॥ ஶாந்தி மந்த்ர ॥

ௐ ஸஹனாவவது ॥ ஸஹனௌபு⁴னக்து ॥

ஸஹ வீர்யம்ʼ கரவாவஹை ॥

தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ॥

ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ॥

ௐ ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ॥

ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ । ஶாந்தி꞉ ॥ ஶாந்தி꞉ ॥।

॥ இதி ஶ்ரீக³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷம்ʼ ஸமாப்தம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokam » Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *