Sri Ganapati Atharvashirsha in Telugu

॥ Ganapati Upanishad Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్ష ॥

॥ శాంతి పాఠ ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా ।
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ॥

స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిః ।
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥

ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః ।
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ॥

స్వస్తినస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః ।
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం తన్మామవతు
తద్ వక్తారమవతు
అవతు మాం
అవతు వక్తారం
ఓం శాంతిః । శాంతిః ॥ శాంతిః ॥।

॥ ఉపనిషత్ ॥

హరిః ఓం నమస్తే గణపతయే ॥

త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి ॥ త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి ॥

త్వమేవ కేవలం ధర్తాఽసి ॥ త్వమేవ కేవలం హర్తాఽసి ॥

త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి ॥

త్వం సాక్షాదాత్మాఽసి నిత్యం ॥ 1 ॥

॥ స్వరూప తత్త్వ ॥

ఋతం వచ్మి (వదిష్యామి) ॥ సత్యం వచ్మి (వదిష్యామి) ॥ 2 ॥

అవ త్వం మాం ॥ అవ వక్తారం ॥ అవ శ్రోతారం ॥

అవ దాతారం ॥ అవ ధాతారం ॥

అవానూచానమవ శిష్యం ॥

అవ పశ్చాత్తాత్ ॥ అవ పురస్తాత్ ॥

అవోత్తరాత్తాత్ ॥ అవ దక్షిణాత్తాత్ ॥

అవ చోర్ధ్వాత్తాత్ ॥ అవాధరాత్తాత్ ॥

సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః ॥

త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః ॥

త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోఽసి ॥

త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి ॥

త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే ॥

సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి ॥

సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి ॥

సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి ॥

త్వం భూమిరాపోఽనలోఽనిలో నభః ॥

త్వం చత్వారి వాక్పదాని ॥ 5 ॥

త్వం గుణత్రయాతీతః త్వమవస్థాత్రయాతీతః ॥

త్వం దేహత్రయాతీతః ॥ త్వం కాలత్రయాతీతః ॥

త్వం మూలాధారస్థితోఽసి నిత్యం ॥

త్వం శక్తిత్రయాత్మకః ॥

త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం ॥

త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వం
ఇంద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం
బ్రహ్మభూర్భువఃస్వరోం ॥ 6 ॥

॥ గణేశ మంత్ర ॥

గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదిం తదనంతరం ॥

అనుస్వారః పరతరః ॥ అర్ధేందులసితం ॥ తారేణ ఋద్ధం ॥

ఏతత్తవ మనుస్వరూపం ॥ గకారః పూర్వరూపం ॥

అకారో మధ్యమరూపం ॥ అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం ॥

బిందురుత్తరరూపం ॥ నాదః సంధానం ॥

సంహితాసంధిః ॥ సైషా గణేశవిద్యా ॥

గణకఋషిః ॥ నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః ॥

గణపతిర్దేవతా ॥ ఓం గం గణపతయే నమః ॥ 7 ॥

॥ గణేశ గాయత్రీ ॥

ఏకదంతాయ విద్మహే । వక్రతుండాయ ధీమహి ॥

తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥ 8 ॥

॥ గణేశ రూప ॥

ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం ॥

రదం చ వరదం హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం ॥

రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం ॥

రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం ॥

భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ॥

ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరం ॥

ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగీ యోగినాం వరః ॥ 9 ॥

॥ అష్ట నామ గణపతి ॥

నమో వ్రాతపతయే । నమో గణపతయే । నమః ప్రమథపతయే ।
నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ ।
విఘ్ననాశినే శివసుతాయ । శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః ॥ 10 ॥

॥ ఫలశ్రుతి ॥

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే ॥ స బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥

స సర్వతః సుఖమేధతే ॥ స సర్వ విఘ్నైర్నబాధ్యతే ॥

స పంచమహాపాపాత్ప్రముచ్యతే ॥

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ॥

ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ॥

సాయంప్రాతః ప్రయుంజానో అపాపో భవతి ॥

సర్వత్రాధీయానోఽపవిఘ్నో భవతి ॥

ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి ॥

ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయం ॥

యో యది మోహాద్దాస్యతి స పాపీయాన్ భవతి
సహస్రావర్తనాత్ యం యం కామమధీతే
తం తమనేన సాధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమభిషించతి స వాగ్మీ భవతి ॥

చతుర్థ్యామనశ్నన్ జపతి స విద్యావాన్ భవతి ।
స యశోవాన్ భవతి ॥

ఇత్యథర్వణవాక్యం ॥ బ్రహ్మాద్యావరణం విద్యాత్
న బిభేతి కదాచనేతి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకురైర్యజతి స వైశ్రవణోపమో భవతి ॥

యో లాజైర్యజతి స యశోవాన్ భవతి ॥

స మేధావాన్ భవతి ॥

యో మోదకసహస్రేణ యజతి
స వాంఛితఫలమవాప్నోతి ॥

యః సాజ్యసమిద్భిర్యజతి
స సర్వం లభతే స సర్వం లభతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్గ్రాహయిత్వా
సూర్యవర్చస్వీ భవతి ॥

సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసంనిధౌ
వా జప్త్వా సిద్ధమంత్రో భవతి ॥

మహావిఘ్నాత్ప్రముచ్యతే ॥ మహాదోషాత్ప్రముచ్యతే ॥

మహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే ॥

స సర్వవిద్భవతి స సర్వవిద్భవతి ॥

య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్ ॥ 14 ॥

॥ శాంతి మంత్ర ॥

ఓం సహనావవతు ॥ సహనౌభునక్తు ॥

సహ వీర్యం కరవావహై ॥

తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా ।
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ॥

స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిః ।
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥

ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః ।
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ॥

స్వస్తినస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః ।
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః । శాంతిః ॥ శాంతిః ॥।

॥ ఇతి శ్రీగణపత్యథర్వశీర్షం సమాప్తం ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokam » Sri Ganapati Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *