Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishad in Kannada

॥ Ganapati Atharvashirsha Upanishad Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ ಗಣಪತ್ಯುಪನಿಷತ್ ಸಸ್ವರ ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾꣳ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ ।
ಓಂ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ತತ್ತ್ವ॑ಮಸಿ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಕರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಧರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಹರ್ತಾ॑ಽಸಿ ।
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಸಿ । ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ ॥ 1 ॥

ಋ॒ತಂ ವ॑ಚ್ಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ಚ್ಮಿ ॥ 2 ॥

ಅವ॑ ತ್ವಂ॒ ಮಾಂ । ಅವ॑ ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಶ್ರೋ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ದಾ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಧಾ॒ತಾರಂ᳚ ।
ಅವಾನೂಚಾನಮ॑ವ ಶಿ॒ಷ್ಯಂ । ಅವ॑ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಅವ॑ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಚೋ॒ರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವಾಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ॑ ಸಮಂ॒ತಾತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ॑ ಚಿನ್ಮ॒ಯಃ । ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಮಯಃ । ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಿ॑ತೀಯೋ॒ಽಸಿ ।
ತ್ವಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನ॑ಮಯೋ॒ಽಸಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತೋ ಜಾ॒ಯತೇ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತಸ್ತಿ॒ಷ್ಠತಿ ।
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲ॑ಯಮೇ॒ಷ್ಯತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ॑ ಪ್ರತ್ಯೇ॒ತಿ ।
ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿ॑ಲೋ ನ॒ಭಃ । ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ᳚ಕ್ಪದಾ॒ನಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ ।
ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ॑ಯಾತ್ಮ॒ಕಃ ।
ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂ॑ತಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ
ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭು॑ವಃ ಸ್ವ॒ರೋಂ ॥ 6 ॥

ಗ॒ಣಾದಿಂ᳚ ಪೂರ್ವ॑ಮುಚ್ಚಾ॒ರ್ಯ॒ ವ॒ರ್ಣಾದಿಂ᳚ಸ್ತದ॒ನಂತ॑ರಂ । ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ॑ರತ॒ರಃ । ಅರ್ಧೇಂದು॑ಲಸಿ॒ತಂ ।
ತಾರೇ॑ಣ ಋ॒ದ್ಧಂ । ಏತತ್ತವ ಮನು॑ಸ್ವರೂ॒ಪಂ । ಗಕಾರಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಂ । ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ॑ಮರೂ॒ಪಂ ।
ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂ᳚ತ್ಯರೂ॒ಪಂ । ಬಿಂದುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಂ । ನಾದಃ॑ ಸಂಧಾ॒ನಂ । ಸꣳಹಿ॑ತಾ ಸಂ॒ಧಿಃ ।
ಸೈಷಾ ಗಣೇ॑ಶವಿ॒ದ್ಯಾ । ಗಣ॑ಕ ಋ॒ಷಿಃ । ನಿಚೃದ್ಗಾಯ॑ತ್ರೀ ಛಂ॒ದಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ॑ರ್ದೇವ॒ತಾ । ಓಂ ಗಂ ಗಣಪ॑ತಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 7 ॥

ಏ॒ಕ॒ದಂ॒ತಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 8 ॥

ಏ॒ಕ॒ದಂ॒ತಂ ಚ॑ತುರ್ಹ॒ಸ್ತಂ॒ ಪಾ॒ಶಮಂ॑ಕುಶ॒ಧಾರಿ॑ಣಂ । ರದಂ॑ ಚ॒ ವರ॑ದಂ ಹ॒ಸ್ತೈ॒ರ್ಬಿ॒ಭ್ರಾಣಂ॑ ಮೂಷ॒ಕಧ್ವ॑ಜಂ ।
ರಕ್ತಂ॑ ಲಂ॒ಬೋದ॑ರಂ ಶೂ॒ರ್ಪ॒ಕ॒ರ್ಣಕಂ॑ ರಕ್ತ॒ವಾಸ॑ಸಂ । ರಕ್ತ॑ಗಂ॒ಧಾನು॑ಲಿಪ್ತಾಂ॒ಗಂ॒ ರ॒ಕ್ತಪು॑ಷ್ಪೈಃ ಸು॒ಪೂಜಿ॑ತಂ ।
ಭಕ್ತಾ॑ನು॒ಕಂಪಿ॑ನಂ ದೇ॒ವಂ॒ ಜ॒ಗತ್ಕಾ॑ರಣ॒ಮಚ್ಯು॑ತಂ । ಆ॒ವಿರ್ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಸೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ॒ದೌ॒ ಪ್ರ॒ಕೃತೇಃ᳚ ಪುರು॒ಷಾತ್ಪ॑ರಂ ।
ಏವಂ॑ ಧ್ಯಾ॒ಯತಿ॑ ಯೋ ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ಸ॒ ಯೋಗೀ॑ ಯೋಗಿ॒ನಾಂ ವ॑ರಃ ॥ 9 ॥

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ
ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂ᳚ರ್ತಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 10 ॥

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ॑ ಯೋಽಧೀ॒ತೇ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ॑ಯ ಕ॒ಲ್ಪತೇ । ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ᳚ರ್ನ ಬಾ॒ಧ್ಯತೇ ।
ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ॑ಮೇಧ॒ತೇ । ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿ॒ವಸ॑ಕೃತಂ ಪಾ॒ಪಂ ನಾ॑ಶಯತಿ । ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ರಾತ್ರಿ॑ಕೃತಂ ಪಾ॒ಪಂ ನಾ॑ಶಯತಿ ।
ಸಾ॒ಯಂ ಪ್ರಾ॒ತಃ ಪ್ರ॑ಯುಂಜಾ॒ನಃ॒ ಪಾ॒ಪೋಽಪಾ॑ಪೋ ಭ॒ವತಿ । ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಽಪವಿ॑ಘ್ನೋ ಭ॒ವತಿ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ॑ ಚ ವಿಂ॒ದತಿ ।
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ॑ ನ ದೇ॒ಯಂ । ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾ᳚ದ್ ದಾಸ್ಯ॒ತಿ । ಸ ಪಾಪೀ॑ಯಾನ್ ಭ॒ವತಿ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ॑ಮಧೀ॒ತೇ । ತಂ ತಮನೇ॑ನ ಸಾ॒ಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮಭಿ॑ಷಿಂಚ॒ತಿ । ಸ ವಾ᳚ಗ್ಮೀ ಭ॒ವತಿ । ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ॑ಶ್ನನ್ ಜ॒ಪತಿ ।
ಸ ವಿದ್ಯಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಇತ್ಯಥರ್ವ॑ಣವಾ॒ಕ್ಯಂ । ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಚರ॑ಣಂ ವಿ॒ದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ॑ಚನೇ॒ತಿ ॥ 12 ॥

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು॑ರೈರ್ಯ॒ಜತಿ । ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ॑ಮೋ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಲಾ॑ಜೈರ್ಯ॒ಜತಿ ।
ಸ ಯಶೋ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸ ಮೇಧಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ॑ಣ ಯ॒ಜತಿ ।
ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ । ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ॑ದ್ಭಿರ್ಯ॒ಜತಿ ।
ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ॑ರ್ವಂ ಲ॒ಭತೇ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ॑ಹಯಿ॒ತ್ವಾ । ಸೂರ್ಯವರ್ಚ॑ಸ್ವೀ ಭ॒ವತಿ ।
ಸೂ॒ರ್ಯ॒ಗ್ರ॒ಹೇ ಮ॑ಹಾನ॒ದ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ॑ ವಾ ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ । ಸಿದ್ಧಮಂ॑ತ್ರೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಮ॒ಹಾ॒ವಿ॒ಘ್ನಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮ॒ಹಾ॒ದೋ॒ಷಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮ॒ಹಾ॒ಪಾ॒ಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಮ॒ಹಾ॒ಪ್ರ॒ತ್ಯವಾಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭ॒ವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾꣳ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Slokam » Ganapati Upanishad / Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishad in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top