Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram in Kannada

॥ Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Sanskrit Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಳಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ವಿನಾ ತಪೋ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಜಪಮ್ ।
ಅನಾಯಾಸೇನ ವಿಘ್ನೇಶಪ್ರೀಣನಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ ೧ ॥

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ದುರ್ಲಭಂ ದುಷ್ಟಮನಸಾಂ ಸುಲಭಂ ಶುದ್ಧಚೇತಸಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಮಂಜಸಾ ।
ಕಥಯಾಮಿ ಘನಶ್ರೋಣಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಮವತಂಸಯ ॥ ೩ ॥

ಓಂಕಾರವಲಯಾಕಾರಂ ಅಚ್ಛಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿಕಮ್ ।
ಐಕ್ಷವಂ ಚೇತಸಾ ವಂದೇ ಸಿಂಧುಂ ಸಂಧುಕ್ಷಿತಸ್ವನಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀಮಂತಮಿಕ್ಷುಜಲಧೇಃ ಅಂತರಭ್ಯುದಿತಂ ನುಮಃ ।
ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಹಾಕಾರಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಂ ಮಹೋದಯಮ್ ॥ ೫ ॥

ಹ್ರೀಪ್ರದೇನ ಮಹಾಧಾಮ್ನಾ ಧಾಮ್ನಾಮೀಶೇ ವಿಭಾರಕೇ ।
ಕಲ್ಪೋದ್ಯಾನಸ್ಥಿತಂ ವಂದೇ ಭಾಸ್ವಂತಂ ಮಣಿಮಂಡಪಮ್ ॥ ೬ ॥

ಕ್ಲೀಬಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರೋನ್ಮಾದಕಾರಿಶೃಂಗಾರಶಾಲಿನಿ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಮಣಿಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಜೇ ॥ ೭ ॥

ಗ್ಲೌಕಲಾಭಿರಿವಾಚ್ಛಾಭಿಸ್ತೀವ್ರಾದಿನವಶಕ್ತಿಭಿಃ ।
ಜುಷ್ಟಂ ಲಿಪಿಮಯಂ ಪದ್ಮಂ ಧರ್ಮಾದ್ಯಾಶ್ರಯಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೮ ॥

ಗಂಭೀರಮಿವ ತತ್ರಾಬ್ಧಿಂ ವಸಂತಂ ತ್ರ್ಯಶ್ರಮಂಡಲೇ ।
ಉತ್ಸಂಗಗತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂ ಉದ್ಯತ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುಪಾಟಲಮ್ ॥ ೯ ॥

ಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾಚಕ್ರಾಂಬುಜಗುಣೋತ್ಪಲೈಃ ।
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರನಿಜದಂತಾಗ್ರಕಲಶೀಮಾತುಲುಂಗಕೈಃ ॥ ೧೦ ॥

ಣಷಷ್ಠವರ್ಣವಾಚ್ಯಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಸ್ಯ ವಿಭಂಜಕೈಃ ।
ಏತೈರೇಕಾದಶಕರಾನ್ ಅಲಂಕುರ್ವಾಣಮುನ್ಮದಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಪರಾನಂದಮಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರತ್ಯೂಹವ್ಯೂಹನಾಶನಮ್ ।
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಾಬ್ಧಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಗಣನಾಯಕಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ತತ್ಪುರಃ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ಬಿಲ್ವಮೂಲಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯೌ ।
ರಮಾರಮೇಶೌ ವಿಮೃಶಾಮ್ಯಶೇಷಶುಭದಾಯಕೌ ॥ ೧೩ ॥

ಯೇನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥನ್ಯಗ್ರೋಧತಲಮಾಶ್ರಿತಮ್ ।
ಸಾಕಲ್ಪಂ ಸಾಯುಧಂ ವಂದೇ ತಂ ಸಾಂಬಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ವರಸಂಭೋಗರುಚಿರೌ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯೌ ।
ರಮಣೀಯತರೌ ವಂದೇ ರತಿಪುಷ್ಪಶಿಲೀಮುಖೌ । ೧೫ ॥

ರಮಮಾಣೌ ಗಣೇಶಾನೋತ್ತರದಿಕ್ಫಲಿನೀತಲೇ ।
ಭೂಭೂಧರಾವುದಾರಾಭೌ ಭಜೇ ಭುವನಪಾಲಕೌ ॥ ೧೬ ॥

ವಲಮಾನವಪುರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಕಡಾರಿತಕಕುಪ್ತಟೀಃ ।
ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗಷಡ್ದೇವೀರಂಗರಕ್ಷಾಕೃತೇ ಭಜೇ ॥ ೧೭ ॥

ರದಕಾಂಡರುಚಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಶಗಂಡಸ್ರವನ್ಮದಮ್ ।
ಋದ್ಧ್ಯಾಶ್ಲೇಷಕೃತಾಮೋದಮಾಮೋದಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೧೮ ॥

ದಲತ್ಕಪೋಲವಿಗಲನ್ಮದಧಾರಾವಲಾಹಕಮ್ ।
ಸಮೃದ್ಧಿತಟಿದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಮೋದಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇ ॥ ೧೯ ॥

ಸಕಾಂತಿಂ ಕಾಂತಿಲತಿಕಾಪರಿರಬ್ಧತನುಂ ಭಜೇ ।
ಭುಜಪ್ರಕಾಂಡಸಚ್ಛಾಯಂ ಸುಮುಖಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ವಂದೇ ತುಂದಿಲಮಿಂಧಾನಂ ಚಂದ್ರಕಂದಲಶೀತಲಮ್ ।
ದುರ್ಮುಖಂ ಮದನಾವತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತಾಲಿಂಗನಾಮೃತಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಜಂಭವೈರಿಕೃತಾಭ್ಯರ್ಚ್ಯೌ ಜಗದಭ್ಯುದಯಪ್ರದೌ ।
ಅಹಂ ಮದದ್ರವಾವಿಘ್ನೌ ಹತಯೇ ತ್ವೇನಸಾಂ ಶ್ರಯೇ ॥ ೨೨ ॥

ನವಶೃಂಗಾರರುಚಿರೌ ನಮತ್ಸರ್ವಸುರಾಸುರೌ ।
ದ್ರಾವಿಣೀವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೌ ದ್ರಾವಯೇತಾಂ ದರಿದ್ರತಾಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಮೇದುರಂ ಮೌಕ್ತಿಕಾಸಾರಂ ವರ್ಷಂತೌ ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನಾಮ್ ।
ವಸುಧಾರಾಶಂಖನಿಧೀ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಭಿಃ ಸ್ತುಮಃ ॥ ೨೪ ॥

ವರ್ಷಂತೌ ರತ್ನವರ್ಷೇಣ ವಲದ್ಬಾಲಾತಪತ್ವಿಷೌ ।
ವರದೌ ನಮತಾಂ ವಂದೇ ವಸುಧಾಪದ್ಮಶೇವಧೀ ॥ ೨೫ ॥

ಶಮಿತಾಧಿಮಹಾವ್ಯಾಧೀಃ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಕರಂಬಿತಾಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದೀಃ ಕಲಯೇ ಶಕ್ತೀಃ ಶಕ್ತೀನಾಮಭಿವೃದ್ಧಯೇ ॥ ೨೬ ॥

ಮಾಮವಂತು ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯಾ ದಿಕ್ಪಾಲಾ ದರ್ಪಶಾಲಿನಃ ।
ಸಂನತಾಃ ಶ್ರೀಗಣಾಧೀಶಂ ಸವಾಹಾಯುಧಶಕ್ತಯಃ ॥ ೨೭ ॥

ನವೀನಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯಾದಾಯಾದವಪುರುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಮೇದಸ್ವಿ ಮದನಿಷ್ಯಂದಸ್ರೋತಸ್ವಿ ಕಟಕೋಟರಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಯಜಮಾನತನುಂ ಯಾಗರೂಪಿಣಂ ಯಜ್ಞಪೂರುಷಮ್ ।
ಯಮಂ ಯಮವತಾಮರ್ಚ್ಯಂ ಯತ್ನಭಾಜಾಮದುರ್ಲಭಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಸ್ವಾರಸ್ಯಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಯಮುದ್ಗತಮ್ ।
ಸ್ವಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಂ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ಯತ್ರಯಾಕರಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ಹಾರಕೇಯೂರ ಮುಕುಟಕನಕಾಂಗದ ಕುಂಡಲೈಃ ।
ಅಲಂಕೃತಂ ಚ ವಿಘ್ನಾನಾಂ ಹರ್ತಾರಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೩೧ ॥

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತವ ಸುಂದರಿ ।
ಸಮಸ್ತಮೀಪ್ಸಿತಂ ತೇನ ಸಂಪಾದಯ ಶಿವೇ ಶಿವಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top