Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram in Telugu

॥ Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Sanskrit Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రం ॥

శ్రీదేవ్యువాచ ।
వినా తపో వినా ధ్యానం వినా హోమం వినా జపమ్ ।
అనాయాసేన విఘ్నేశప్రీణనం వద మే ప్రభో ॥ ౧ ॥

మహేశ్వర ఉవాచ ।
మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం మహాసౌభాగ్యవర్ధనమ్ ।
దుర్లభం దుష్టమనసాం సులభం శుద్ధచేతసామ్ ॥ ౨ ॥

మహాగణపతిప్రీతిప్రతిపాదకమంజసా ।
కథయామి ఘనశ్రోణి కర్ణాభ్యామవతంసయ ॥ ౩ ॥

ఓంకారవలయాకారం అచ్ఛకల్లోలమాలికమ్ ।
ఐక్షవం చేతసా వందే సింధుం సంధుక్షితస్వనమ్ ॥ ౪ ॥

శ్రీమంతమిక్షుజలధేః అంతరభ్యుదితం నుమః ।
మణిద్వీపం మహాకారం మహాకల్పం మహోదయమ్ ॥ ౫ ॥

హ్రీప్రదేన మహాధామ్నా ధామ్నామీశే విభారకే ।
కల్పోద్యానస్థితం వందే భాస్వంతం మణిమండపమ్ ॥ ౬ ॥

క్లీబస్యాపి స్మరోన్మాదకారిశృంగారశాలిని ।
తన్మధ్యే గణనాథస్య మణిసింహాసనం భజే ॥ ౭ ॥

గ్లౌకలాభిరివాచ్ఛాభిస్తీవ్రాదినవశక్తిభిః ।
జుష్టం లిపిమయం పద్మం ధర్మాద్యాశ్రయమాశ్రయే ॥ ౮ ॥

గంభీరమివ తత్రాబ్ధిం వసంతం త్ర్యశ్రమండలే ।
ఉత్సంగగతలక్ష్మీకం ఉద్యత్తిగ్మాంశుపాటలమ్ ॥ ౯ ॥

గదేక్షుకార్ముకరుజాచక్రాంబుజగుణోత్పలైః ।
వ్రీహ్యగ్రనిజదంతాగ్రకలశీమాతులుంగకైః ॥ ౧౦ ॥

ణషష్ఠవర్ణవాచ్యస్య దారిద్ర్యస్య విభంజకైః ।
ఏతైరేకాదశకరాన్ అలంకుర్వాణమున్మదమ్ ॥ ౧౧ ॥

పరానందమయం భక్తప్రత్యూహవ్యూహనాశనమ్ ।
పరమార్థప్రబోధాబ్ధిం పశ్యామి గణనాయకమ్ ॥ ౧౨ ॥

తత్పురః ప్రస్ఫురద్బిల్వమూలపీఠసమాశ్రయౌ ।
రమారమేశౌ విమృశామ్యశేషశుభదాయకౌ ॥ ౧౩ ॥

యేన దక్షిణభాగస్థన్యగ్రోధతలమాశ్రితమ్ ।
సాకల్పం సాయుధం వందే తం సాంబం పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧౪ ॥

వరసంభోగరుచిరౌ పశ్చిమే పిప్పలాశ్రయౌ ।
రమణీయతరౌ వందే రతిపుష్పశిలీముఖౌ । ౧౫ ॥

రమమాణౌ గణేశానోత్తరదిక్ఫలినీతలే ।
భూభూధరావుదారాభౌ భజే భువనపాలకౌ ॥ ౧౬ ॥

వలమానవపుర్జ్యోతిః కడారితకకుప్తటీః ।
హృదయాద్యంగషడ్దేవీరంగరక్షాకృతే భజే ॥ ౧౭ ॥

రదకాండరుచిజ్యోత్స్నాకాశగండస్రవన్మదమ్ ।
ఋద్ధ్యాశ్లేషకృతామోదమామోదం దేవమాశ్రయే ॥ ౧౮ ॥

దలత్కపోలవిగలన్మదధారావలాహకమ్ ।
సమృద్ధితటిదాశ్లిష్టం ప్రమోదం హృది భావయే ॥ ౧౯ ॥

సకాంతిం కాంతిలతికాపరిరబ్ధతనుం భజే ।
భుజప్రకాండసచ్ఛాయం సుముఖం కల్పపాదపమ్ ॥ ౨౦ ॥

వందే తుందిలమింధానం చంద్రకందలశీతలమ్ ।
దుర్ముఖం మదనావత్యా నిర్మితాలింగనామృతమ్ ॥ ౨౧ ॥

జంభవైరికృతాభ్యర్చ్యౌ జగదభ్యుదయప్రదౌ ।
అహం మదద్రవావిఘ్నౌ హతయే త్వేనసాం శ్రయే ॥ ౨౨ ॥

నవశృంగారరుచిరౌ నమత్సర్వసురాసురౌ ।
ద్రావిణీవిఘ్నకర్తారౌ ద్రావయేతాం దరిద్రతామ్ ॥ ౨౩ ॥

మేదురం మౌక్తికాసారం వర్షంతౌ భక్తిశాలినామ్ ।
వసుధారాశంఖనిధీ వాక్పుష్పాంజలిభిః స్తుమః ॥ ౨౪ ॥

వర్షంతౌ రత్నవర్షేణ వలద్బాలాతపత్విషౌ ।
వరదౌ నమతాం వందే వసుధాపద్మశేవధీ ॥ ౨౫ ॥

శమితాధిమహావ్యాధీః సాంద్రానందకరంబితాః ।
బ్రాహ్మ్యాదీః కలయే శక్తీః శక్తీనామభివృద్ధయే ॥ ౨౬ ॥

మామవంతు మహేంద్రాద్యా దిక్పాలా దర్పశాలినః ।
సంనతాః శ్రీగణాధీశం సవాహాయుధశక్తయః ॥ ౨౭ ॥

నవీనపల్లవచ్ఛాయాదాయాదవపురుజ్జ్వలమ్ ।
మేదస్వి మదనిష్యందస్రోతస్వి కటకోటరమ్ ॥ ౨౮ ॥

యజమానతనుం యాగరూపిణం యజ్ఞపూరుషమ్ ।
యమం యమవతామర్చ్యం యత్నభాజామదుర్లభమ్ ॥ ౨౯ ॥

స్వారస్యపరమానందస్వరూపం స్వయముద్గతమ్ ।
స్వయం వేద్యం స్వయం శక్తం స్వయం కృత్యత్రయాకరమ్ ॥ ౩౦ ॥

హారకేయూర ముకుటకనకాంగద కుండలైః ।
అలంకృతం చ విఘ్నానాం హర్తారం దేవమాశ్రయే ॥ ౩౧ ॥

మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం కథితం తవ సుందరి ।
సమస్తమీప్సితం తేన సంపాదయ శివే శివమ్ ॥ ౩౨ ॥

ఇతి శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావలి స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *