Sri Ganesha Hrudayam in Kannada

॥ Sri Ganesha Hrudayam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಹೃದಯಂ ॥
ಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಗಣೇಶಹೃದಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸಾಧಕಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಶೀಘ್ರೇಣ ಶಾಂತಿದಂ ಪರಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಂಭುರೃಷಿಃ । ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ । ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವಾನಂದೇಶೋ ಗಣೇಶೋ ದೇವತಾ । ಗಮಿತಿ ಬೀಜಮ್ । ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾ ಶಕ್ತಿಃ । ನಾದಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಗಾಂ ಗೀಮಿತಿ ನ್ಯಾಸಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸಿಂದೂರಾಭಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪೃಥುತರಜಠರಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾವೃತಂ ತಂ
ಪಾಶಂ ಚೈವಾಂಕುಶಂ ವೈ ರದನಮಭಯದಂ ಪಾಣಿಭಿಃ ಸಂದಧಾನಮ್ ॥
ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಗಜವದನಮಹಂ ಚಿಂತಯೇ ಹ್ಯೇಕದಂತಂ
ನಾನಾಭೂಷಾಭಿರಾಮಂ ನಿಜಜನಸುಖದಂ ನಾಭಿಶೇಷಂ ಗಣೇಶಮ್ ॥ ೨ ॥

ಓಂ ಗಣೇಶಮೇಕದಂತಂ ಚ ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ।
ಢುಂಢಿರಾಜಂ ಮಯೂರೇಶಂ ಲಂಬೋದರಂ ಗಜಾನನಮ್ ॥ ೧ ॥

ಹೇರಂಬಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ನಿಜಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಆಶಾಪೂರಂ ತು ವರದಂ ವಿಕಟಂ ಧರಣೀಧರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತಿಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ।
ಮಾಂಗಲ್ಯೇಶಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ವಿಘ್ನಾನಾಂ ನಾಯಕಂ ಪರಮ್ ॥ ೩ ॥

ಏಕವಿಂಶತಿ ನಾಮಾನಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಅರ್ಥೇನ ಸಂಯೂತಾನ್ಯೇವ ಹೃದಯಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ ೪ ॥

ಗಕಾರರೂಪಂ ವಿವಿಧಂ ಚರಾಚರಂ
ಣಕಾರಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಸ್ಯ ಗಣಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ
ಗಣೇಶಮೇಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಪರಮ್ ॥ ೫ ॥

ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಂ ತು ಸದೈಕವಾಚಕಂ
ದಂತಃ ಪರೋ ಮಾಯಿಕರೂಪಧಾರಕಃ ।
ಯೋಗೇ ತಯೋರೇಕರದಂ ಸುಮಾನಿನಿ
ಧೀಸ್ಥಂ ನತೋಽಹಂ ಜನಭಕ್ತಿಲಾಲಸಮ್ ॥ ೬ ॥

ಚಿತ್ತಪ್ರಕಾಶಂ ವಿವಿಧೇಷು ಸಂಸ್ಥಂ
ಲೇಪಾವಲೇಪಾದಿವಿವರ್ಜಿತಂ ಚ ।
ಭೋಗೈರ್ವಿಹೀನಂ ತ್ವಥ ಭೋಗಕಾರಕಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಿನಾಯಕಂ ನಾಯಕವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಿಯೇ
ವಿಶೇಷತೋ ನಾಯಕಮೀಶ್ವರಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ನಿರಂಕುಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸರ್ವದಂ
ಸದಾತ್ಮಕಂ ಭಾವಯುತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ ೮ ॥

ವೇದಾಃ ಪುರಾಣಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಾದಿಕಾಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಯೋಗೀಶ್ವರದೇವಮಾನವಾಃ ।
ನಾಗಾಸುರಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಣಾಶ್ಚ ಜಂತವೋ
ಢುಂಢಂತಿ ವಂದೇ ತ್ವಥ ಢುಂಢಿರಾಜಕಮ್ ॥ ೯ ॥

ಮಾಯಾರ್ಥವಾಚ್ಯೋ ಮಯೂರಪ್ರಭಾವೋ
ನಾನಾಭ್ರಮಾರ್ಥಂ ಪ್ರಕರೋತಿ ತೇನ ।
ತಸ್ಮಾನ್ಮಯೂರೇಶಮಥೋ ವದಂತಿ
ನಮಾಮಿ ಮಾಯಾಪತಿಮಾಸಮಂತಾತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಯಸ್ಯೋದರಾದ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಪ್ರಸೂತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ತದ್ವಜ್ಜಠರೇ ಸ್ಥಿತಾನಿ ।
ಆನಂತ್ಯರೂಪಂ ಜಠರಂ ಹಿ ಯಸ್ಯ
ಲಂಬೋದರಂ ತಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಜಗದ್ಗಲಾಧೋ ಗಣನಾಯಕಸ್ಯ
ಗಜಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿರಃ ಪರೇಶಮ್ ।
ತಯೋಶ್ಚ ಯೋಗೇ ಪ್ರವದಂತಿ ಸರ್ವೇ
ಗಜಾನನಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ದೀನಾರ್ಥವಾಚ್ಯಸ್ತ್ವಥ ಹೇರ್ಜಗಚ್ಚ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥವಾಚ್ಯೋ ನಿಗಮೇಷು ರಂಬಃ ।
ತತ್ಪಾಲಕತ್ವಾಚ್ಚ ತಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗೇ
ಹೇರಂಬಮೇಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಯ ಶರೀರಮೇಕಂ
ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಮ್ ।
ತುಂಡಂ ತದೇವಂ ಹಿ ತಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗೇ
ತಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಮಾತಾಪಿತಾಽಯಂ ಜಗತಾಂ ಪರೇಷಾಂ
ತಸ್ಯಾಪಿ ಮಾತಾಜನಕಾದಿಕಂ ನ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವದಂತಿ ನಿಗಮಾಃ ಪರೇಶಂ
ತಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ನಾನಾ ಚತುಃಸ್ಥಂ ವಿವಿಧಾತ್ಮಕೇನ
ಸಂಯೋಗರೂಪೇಣ ನಿಜಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಪೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಾ ಪೂರ್ಣಸಮಾಧಿರೂಪಾ
ಸ್ವಾನಂದನಾಥಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚಾತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಮನೋರಥಾನ್ ಪೂರಯತೀಹ ಗಂಗೇ
ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಪರೇಷಾಮ್ ।
ಅತೋ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಚಾಶಾ-
-ಪ್ರಪೂರಕಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ವರೈಃ ಸಮಸ್ಥಾಪಿತಮೇವ ಸರ್ವಂ
ವಿಶ್ವಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಾರಿಣಾ ಚ ।
ಅತಃ ಪರಂ ವಿಪ್ರಮುಖಾ ವದಂತಿ
ವರಪ್ರದಂ ತಂ ವರದಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೧೮ ॥

ಮಾಯಾಮಯಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ
ಮಿಥ್ಯಾಸ್ವರೂಪಂ ಭ್ರಮದಾಯಕಂ ಚ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಂತಿ ಸತ್ಯ-
-ಮೇನಂ ಪರೇಶಂ ವಿಕಟಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೧೯ ॥

ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮುನಿಭಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯೋ
ನಾನಾವಿಧಾ ಯೋಗಿಭಿರೇವ ಗಂಗೇ ।
ತಾಸಾಂ ಸದಾ ಧಾರಕ ಏಷ ವಂದೇ
ಚಾಹಂ ಹಿ ಧರಣೀಧರಮಾದಿಭೂತಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಃ
ತಸ್ಯಾ ವಿಮೋಹಪ್ರದಿಕಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿಃ ।
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸದಾ ಖೇಲತಿ ಯೋಗನಾಥಃ
ತಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧೀಶಮಥೋ ನಮಾಮಿ ॥ ೨೧ ॥

ಅಸತ್ಯಸತ್ಸಾಮ್ಯತುರೀಯನೈಜ-
-ಗನಿವೃತ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ವಿರಚ್ಯ ಖೇಲಕಃ ।
ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಮಯೇನ ಭಾತಿ
ತಮಾನತೋಽಹಂ ತ್ವಥ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಅಮಂಗಲಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಸಹಾತ್ಮಭಿಃ
ಅಯೋಗಸಂಯೋಗಯುತಂ ಪ್ರಣಶ್ವರಮ್ ।
ತತಃ ಪರಂ ಮಂಗಲರೂಪಧಾರಕಂ
ನಮಾಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಪತಿಂ ಸುಶಾಂತಿದಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸರ್ವತ್ರಮಾನ್ಯಂ ಸಕಲಾವಭಾಸಕಂ
ಸುಜ್ಞೈಃ ಶುಭಾದಾವಶುಭಾದಿಪೂಜಿತಮ್ ।
ಪೂಜ್ಯಂ ನ ತಸ್ಮಾನ್ನಿಗಮಾದಿಸಮ್ಮತಂ
ತಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ದದಾತಿ ತುಷ್ಟೋ
ಯೋ ವಿಘ್ನಹಾ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ನಿಜೇಭ್ಯಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಯ ದದಾತಿ ವಿಘ್ನಾನ್
ತಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ನಾಮಾರ್ಥಯುಕ್ತಂ ಕಥಿತಂ ಪ್ರಿಯೇ ತೇ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಪರಂ ರಹಸ್ಯಮ್ ।
ಸಪ್ತತ್ರಿನಾಮ್ನಾಂ ಹೃದಯಂ ನರೋ ಯೋ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇದಿಹ ॥ ೨೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Hrudayam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Ganesha Hrudayam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top