Sri Ganesha Kilaka Stotram in Kannada

॥ Sri Ganesha Kilaka Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದಕ್ಷ ಉವಾಚ ।
ಗಣೇಶಕೀಲಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ ।
ಮಂತ್ರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಪೂರ್ಣಭಾವತಃ ॥ ೧ ॥

ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ ।
ಕೀಲಕೇನ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾ ನೈವ ಸುಖಪ್ರದಾಃ ।
ಆದೌ ಕೀಲಕಮೇವಂ ವೈ ಪಠಿತ್ವಾ ಜಪಮಾಚರೇತ್ ॥ ೨ ॥

ತದಾ ವೀರ್ಯಯುತಾ ಮಂತ್ರಾ ನಾನಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಃ ।
ಭವಂತಿ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಕಥಯಾಮಿ ಯಥಾಶ್ರುತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸಮಾದಿಷ್ಟಂ ಚಾಂಗಿರಸಾ ಮಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಿದಂ ವೈ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಕೀಲಕಂ ಶೃಣು ಮಾನದ ॥ ೪ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಕೀಲಕಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ । ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ । ಓಂ ಗಂ ಯೋಗಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಗಂ ಬೀಜಮ್ । ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಛಂದಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಾಂಶ್ಚ ಕುರ್ಯಾದಾದೌ ತಥಾ ಪರಾನ್ । ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯೈವ ದಕ್ಷ ಷಡಂಗಾನಾಚರೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ ೫ ॥

ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಣೇಶಾನಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಧರಂ ಪರಮ್ ।
ಮನೋವಾಣೀವಿಹೀನಂ ಚ ಚತುರ್ಭುಜವಿರಾಜಿತಮ್ ॥ ೬ ॥

ಶುಂಡಾದಂಡಮುಖಂ ಪೂರ್ಣಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೈವ ಪ್ರಶಕ್ಯತೇ ।
ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವಿಭೂತಿಭಿರುಪಾಸಿತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ಮಾನಸೈಃ ಪೂಜಯೇತ್ಪೃಥಕ್ ।
ಪಂಚೋಪಚಾರಕೈರ್ದಕ್ಷ ತತೋ ಜಪಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೮ ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ತು ಜಪಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಜಾಪತೇ ।
ತತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ಸರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೯ ॥

ರೂಪಂ ಬಲಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ವೀರ್ಯಂ ಗಜಾನನ ।
ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ತಥಾ ಕೀರ್ತಿಂ ವಿಘ್ನರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೧೦ ॥

ಯದಾ ದೇವಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಕುಂಠಿತಾ ದೈತ್ಯಪೈಃ ಕೃತಾಃ ।
ತದಾ ತ್ವಂ ತಾನ್ನಿಹತ್ಯ ಸ್ಮ ಕರೋಷಿ ವೀರ್ಯಸಂಯುತಾನ್ ॥ ೧೧ ॥

ತಥಾ ಮಂತ್ರಾ ಗಣೇಶಾನ ಕುಂಠಿತಾಶ್ಚ ದುರಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಶಾಪೈಶ್ಚ ತಾನ್ ಸವೀರ್ಯಾಂಸ್ತೇ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಶಕ್ತಯಃ ಕುಂಠಿತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸ್ಮರಣೇನ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಭೋ ।
ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಾಃ ಸವೀರ್ಯಾಶ್ಚ ಕೃತಾ ವಿಘ್ನೇಶ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೩ ॥

ಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸತ್ತಾಹೀನಂ ಯದಾ ಭವೇತ್ ।
ತ್ವಯಾ ಸತ್ತಾಯುತಂ ಢುಂಢೇ ಸ್ಮರಣೇನ ಕೃತಂ ಚ ತೇ ॥ ೧೪ ॥

ತತ್ತ್ವಾನಿ ವೀರ್ಯಹೀನಾನಿ ಯದಾ ಜಾತಾನಿ ವಿಘ್ನಪ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ತೇ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತಾನಿ ಪುನರ್ಜಾತಾನಿ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೫ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಯೋಗಹೀನಾನಿ ಜಾತಾನಿ ಸ್ಮರಣೇನ ತೇ ।
ಯದಾ ಪುನರ್ಗಣೇಶಾನ ಯೋಗಯುಕ್ತಾನಿ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೬ ॥

ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಚ ತೇ ಪ್ರಭೋ ।
ಸತ್ತಾಯುಕ್ತಂ ಬಭೂವೈವ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ತಥಾ ಮಂತ್ರಾ ಗಣೇಶಾನ ವೀರ್ಯಹೀನಾ ಬಭೂವಿರೇ ।
ಸ್ಮರಣೇನ ಪುನರ್ಢುಂಢೇ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತಾನ್ ಕುರುಷ್ವ ತೇ ॥ ೧೮ ॥

ಸರ್ವಂ ಸತ್ತಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರಪೂಜಾದಿಕಂ ಪ್ರಭೋ ।
ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಭವತು ತೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೯ ॥

ಉತ್ಕೀಲಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಾನ್ ಜಪೇನ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಮಂತ್ರಾ ಭವಂತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೨೦ ॥

ಗಣೇಶಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯೈಕದಂತಿನೇ ।
ಸ್ವಾನಂದವಾಸಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ಗಣೇಶಕೀಲಕಮಿದಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಪ್ರಜಾಪತೇ ।
ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಂ ತು ಮಂತ್ರಾಣಾಮುತ್ಕೀಲನಕರಂ ಪರಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಭಾವೇನ ಜಪ್ತ್ವಾ ತೇ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾನಾಮಂತ್ರಸಮುದ್ಭವಾಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಏನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರಂ ಜಪತಿ ನಿತ್ಯದಾ ।
ಸ ಸರ್ವಫಲಹೀನಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೪ ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕೀಲಕಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।
ಪುರಾನೇನ ಸ್ವಯಂ ಶಂಭುರ್ಮಂತ್ರಜಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಲಭತ್ ॥ ೨೫ ॥

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ಮುನಯೋ ಯೋಗಿನಃ ಪರೇ ।
ಅನೇನ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ತೇ ಲೇಭಿರೇ ಚ ಪ್ರಜಾಪತೇ ॥ ೨೬ ॥

ಐಲಃ ಕೀಲಕಮಾದ್ಯಂ ವೈ ಕೃತ್ವಾ ಮಂತ್ರಪರಾಯಣಃ ।
ಗತಃ ಸ್ವಾನಂದಪೂರ್ಯಾಂ ಸ ಭಕ್ತರಾಜೋ ಬಭೂವ ಹ ॥ ೨೭ ॥

ಸಸ್ತ್ರೀಕೋ ಜಡದೇಹೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮವಲೋಕ್ಯ ತು ।
ಗಣೇಶದರ್ಶನೇನೈವ ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ಬಭೂವ ಹ ॥ ೨೮ ॥

ದಕ್ಷ ಉವಾಚ ।
ಐಲೋ ಜಡಶರೀರಸ್ಥಃ ಕಥಂ ದೇವಾದಿಕೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸ ದದರ್ಶೈವ ತನ್ಮೇ ವದ ಕುತೂಹಲಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಪುಣ್ಯರಾಶಿಃ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನರಕಾದೀನ್ ಮಹಾಮತೇ ।
ಅಪಶ್ಯಚ್ಚ ಕಥಂ ಸೋಽಪಿ ಪಾಪಿದರ್ಶನಯೋಗ್ಯಕಾನ್ ॥ ೩೦ ॥

ಮುದ್ಗಲವಾಚ ।
ವಿಮಾನಸ್ಥಃ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಕೃಪಯಾ ತಾನ್ ದದರ್ಶ ಹ ।
ಗಾಣೇಶಾನಾಂ ಜಡಸ್ಥಶ್ಚ ಶಿವವಿಷ್ಣುಮುಖಾನ್ ಪ್ರಭೋ ॥ ೩೧ ॥

ಸ್ವಾನಂದಗೇ ವಿಮಾನೇ ಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಸ್ತೇ ಶುಭಾಶುಭೇ ।
ಯೋಗರೂಪತಯಾ ಸರ್ವೇ ದಕ್ಷ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚಾಂಜಸಾ ॥ ೩೨ ॥

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಮೈಲಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಶುಭಮ್ ।
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸ ವೈ ಮರ್ತ್ಯಃ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಂಚಮೇಖಂಡೇ ಲಂಬೋದರಚರಿತೇ ಶ್ರವಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Kilaka Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Ganesha Kilaka Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top