Sri Ganesha Kilaka Stotram in Telugu

॥ Sri Ganesha Kilaka Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ కీలక స్తోత్రం ॥
దక్ష ఉవాచ ।
గణేశకీలకం బ్రహ్మన్ వద సర్వార్థదాయకమ్ ।
మంత్రాదీనాం విశేషేణ సిద్ధిదం పూర్ణభావతః ॥ ౧ ॥

ముద్గల ఉవాచ ।
కీలకేన విహీనాశ్చ మంత్రా నైవ సుఖప్రదాః ।
ఆదౌ కీలకమేవం వై పఠిత్వా జపమాచరేత్ ॥ ౨ ॥

తదా వీర్యయుతా మంత్రా నానాసిద్ధిప్రదాయకాః ।
భవంతి నాత్ర సందేహః కథయామి యథాశ్రుతమ్ ॥ ౩ ॥

సమాదిష్టం చాంగిరసా మహ్యం గుహ్యతమం పరమ్ ।
సిద్ధిదం వై గణేశస్య కీలకం శృణు మానద ॥ ౪ ॥

అస్య శ్రీగణేశకీలకస్య శివ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛందః । శ్రీగణపతిర్దేవతా । ఓం గం యోగాయ స్వాహా । ఓం గం బీజమ్ । విద్యాఽవిద్యాశక్తిగణపతి ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః । ఛందఋష్యాదిన్యాసాంశ్చ కుర్యాదాదౌ తథా పరాన్ । ఏకాక్షరస్యైవ దక్ష షడంగానాచరేత్ సుధీః ॥ ౫ ॥

తతో ధ్యాయేద్గణేశానం జ్యోతీరూపధరం పరమ్ ।
మనోవాణీవిహీనం చ చతుర్భుజవిరాజితమ్ ॥ ౬ ॥

శుండాదండముఖం పూర్ణం ద్రష్టుం నైవ ప్రశక్యతే ।
విద్యాఽవిద్యాసమాయుక్తం విభూతిభిరుపాసితమ్ ॥ ౭ ॥

ఏవం ధ్యాత్వా గణేశానం మానసైః పూజయేత్పృథక్ ।
పంచోపచారకైర్దక్ష తతో జపం సమాచరేత్ ॥ ౮ ॥

ఏకవింశతివారం తు జపం కుర్యాత్ప్రజాపతే ।
తతః స్తోత్రం సముచ్చార్య పశ్చాత్సర్వం సమాచరేత్ ॥ ౯ ॥

రూపం బలం శ్రియం దేహి యశో వీర్యం గజానన ।
మేధాం ప్రజ్ఞాం తథా కీర్తిం విఘ్నరాజ నమోఽస్తు తే ॥ ౧౦ ॥

యదా దేవాదయః సర్వే కుంఠితా దైత్యపైః కృతాః ।
తదా త్వం తాన్నిహత్య స్మ కరోషి వీర్యసంయుతాన్ ॥ ౧౧ ॥

తథా మంత్రా గణేశాన కుంఠితాశ్చ దురాత్మభిః ।
శాపైశ్చ తాన్ సవీర్యాంస్తే కురుష్వ త్వం నమో నమః ॥ ౧౨ ॥

శక్తయః కుంఠితాః సర్వాః స్మరణేన త్వయా ప్రభో ।
జ్ఞానయుక్తాః సవీర్యాశ్చ కృతా విఘ్నేశ తే నమః ॥ ౧౩ ॥

చరాచరం జగత్సర్వం సత్తాహీనం యదా భవేత్ ।
త్వయా సత్తాయుతం ఢుంఢే స్మరణేన కృతం చ తే ॥ ౧౪ ॥

తత్త్వాని వీర్యహీనాని యదా జాతాని విఘ్నప ।
స్మృత్యా తే వీర్యయుక్తాని పునర్జాతాని తే నమః ॥ ౧౫ ॥

బ్రహ్మాణి యోగహీనాని జాతాని స్మరణేన తే ।
యదా పునర్గణేశాన యోగయుక్తాని తే నమః ॥ ౧౬ ॥

ఇత్యాది వివిధం సర్వం స్మరణేన చ తే ప్రభో ।
సత్తాయుక్తం బభూవైవ విఘ్నేశాయ నమో నమః ॥ ౧౭ ॥

తథా మంత్రా గణేశాన వీర్యహీనా బభూవిరే ।
స్మరణేన పునర్ఢుంఢే వీర్యయుక్తాన్ కురుష్వ తే ॥ ౧౮ ॥

సర్వం సత్తాసమాయుక్తం మంత్రపూజాదికం ప్రభో ।
మమ నామ్నా భవతు తే వక్రతుండాయ తే నమః ॥ ౧౯ ॥

ఉత్కీలయ మహామంత్రాన్ జపేన స్తోత్రపాఠతః ।
సర్వసిద్ధిప్రదా మంత్రా భవంతు త్వత్ప్రసాదతః ॥ ౨౦ ॥

గణేశాయ నమస్తుభ్యం హేరంబాయైకదంతినే ।
స్వానందవాసినే తుభ్యం బ్రహ్మణస్పతయే నమః ॥ ౨౧ ॥

గణేశకీలకమిదం కథితం తే ప్రజాపతే ।
శివప్రోక్తం తు మంత్రాణాముత్కీలనకరం పరమ్ ॥ ౨౨ ॥

యః పఠిష్యతి భావేన జప్త్వా తే మంత్రముత్తమమ్ ।
స సర్వసిద్ధిమాప్నోతి నానామంత్రసముద్భవామ్ ॥ ౨౩ ॥

ఏనం త్యక్త్వా గణేశస్య మంత్రం జపతి నిత్యదా ।
స సర్వఫలహీనశ్చ జాయతే నాత్ర సంశయః ॥ ౨౪ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదం ప్రోక్తం కీలకం పరమాద్భుతమ్ ।
పురానేన స్వయం శంభుర్మంత్రజాం సిద్ధిమాలభత్ ॥ ౨౫ ॥

విష్ణుబ్రహ్మాదయో దేవా మునయో యోగినః పరే ।
అనేన మంత్రసిద్ధిం తే లేభిరే చ ప్రజాపతే ॥ ౨౬ ॥

ఐలః కీలకమాద్యం వై కృత్వా మంత్రపరాయణః ।
గతః స్వానందపూర్యాం స భక్తరాజో బభూవ హ ॥ ౨౭ ॥

సస్త్రీకో జడదేహేన బ్రహ్మాండమవలోక్య తు ।
గణేశదర్శనేనైవ జ్యోతీరూపో బభూవ హ ॥ ౨౮ ॥

దక్ష ఉవాచ ।
ఐలో జడశరీరస్థః కథం దేవాదికైర్యుతమ్ ।
బ్రహ్మాండం స దదర్శైవ తన్మే వద కుతూహలమ్ ॥ ౨౯ ॥

పుణ్యరాశిః స్వయం సాక్షాన్నరకాదీన్ మహామతే ।
అపశ్యచ్చ కథం సోఽపి పాపిదర్శనయోగ్యకాన్ ॥ ౩౦ ॥

ముద్గలవాచ ।
విమానస్థః స్వయం రాజా కృపయా తాన్ దదర్శ హ ।
గాణేశానాం జడస్థశ్చ శివవిష్ణుముఖాన్ ప్రభో ॥ ౩౧ ॥

స్వానందగే విమానే యే సంస్థితాస్తే శుభాశుభే ।
యోగరూపతయా సర్వే దక్ష పశ్యంతి చాంజసా ॥ ౩౨ ॥

ఏతత్తే కథితం సర్వమైలస్య చరితం శుభమ్ ।
యః శృణోతి స వై మర్త్యః భుక్తిం ముక్తిం లభేద్ధ్రువమ్ ॥ ౩౩ ॥

ఇతి శ్రీముద్గలమహాపురాణే పంచమేఖండే లంబోదరచరితే శ్రవణమాహాత్మ్యవర్ణనం నామ పంచచత్వారింశత్తమోఽధ్యాయే శ్రీగణేశకీలకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Kilaka Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *