Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti in Kannada

॥ Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಓಮಿತ್ಯಾದೌ ವೇದವಿದೋ ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಯಂ ಲೋಕವಿಧಾನೇ ಪ್ರಣಮಂತಿ ।
ಯೋಽಂತರ್ಯಾಮೀ ಪ್ರಾಣಿಗಣಾನಾಂ ಹೃದಯಸ್ಥಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೧ ॥

ಗಂಗಾಗೌರೀಶಂಕರಸಂತೋಷಕವೃತ್ತಂ
ಗಂಧರ್ವಾಲೀಗೀತಚರಿತ್ರಂ ಸುಪವಿತ್ರಮ್ ।
ಯೋ ದೇವಾನಾಮಾದಿರನಾದಿರ್ಜಗದೀಶಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೨ ॥

ಗಚ್ಛೇತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಯನ್ಮನುಜಾಪೀ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ
ಗಂತಾ ಪಾರಂ ಸಂಸೃತಿಸಿಂಧೋರ್ಯದ್ವೇತ್ತಾ ।
ಗರ್ವಗ್ರಂಥೇರ್ಯಃ ಕಿಲ ಭೇತ್ತಾ ಗಣರಾಜಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೩ ॥

ತಣ್ಯೇತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವರ್ಣಜಮಾದೌ ಪೂಜಾರ್ಥಂ
ಯದ್ಯಂತ್ರಾಂತಃ ಪಶ್ಚಿಮಕೋಣೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್ ।
ಬೀಜಂ ಧ್ಯಾತುಃ ಪುಷ್ಟಿದಮಾಥ್ವರಣವಾಕ್ಯೈಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೪ ॥

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮಶ್ರೀಮದಹೃದ್ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ
ಮೂಲಾಧಾರಾಂಭೋರುಹ ಭಾಸ್ವದ್ಭಾನುಭ್ಯಾಮ್ ।
ಯೋಗೀ ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಮಜಪಾರ್ಪಣದಕ್ಷಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೫ ॥

ತತ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಗುರುವಾಕ್ಯೈರಧಿಗತ್ಯ
ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಭವಾಂತೇ ನಿಜಧಾಮ ।
ಶಾಂತಾವಿದ್ಯಸ್ತತ್ಕೃತಬೋಧಃ ಸ್ವಯಮೀಯಾತ್
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೬ ॥

ಯೇ ಯೇ ಭೋಗಾ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಃ ಸಪುಮಾರ್ಥಾಃ
ಯೇ ಯೇ ಯೋಗಾಃ ಸಾಧ್ಯಸುಲೋಕಾಃ ಸುಕೃತಾರ್ಥಾಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ಸ್ಯುರ್ಯನ್ಮನುಜಪತಃ ಪುರುಷಾಣಾಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೭ ॥

ನತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ಮುಹುರರ್ಥೀ
ನಿರ್ದ್ವೈತಾತ್ಮಾಖಂಡಸುಖಃ ಸ್ಯಾದ್ಧತಮೋಹಃ ।
ಕಾಮಾನ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಾನೀಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೮ ॥

ಮಸ್ತಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಂ ಕರಿವಕ್ತ್ರಂ
ಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪಾಶ ಸೃಣೀಸ್ಫೀತಕರಾಬ್ಜಮ್ ।
ಶೂರ್ಪಶ್ರೋತ್ರಂ ಸುಂದರಗಾತ್ರಂ ಶಿವಪುತ್ರಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೯ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಾಂ ಸಿದ್ಧಿಗಣೇಶಸ್ತುತಿಮೇನಾಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಹ್ವಯಸೂರ್ಯುಕ್ತಾಮನುಯುಕ್ತಾಮ್ ।
ಉಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಕಾರ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಮೋಹಂ ಬೋಧಮುಪೇಯಾತ್ತದ್ಭಕ್ತಃ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿ ಕೃತ ಶ್ರೀಗಣೇಶಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *