Sri Ganesha Slokas In English

॥ Sri Ganesha Slokas English Lyrics ॥

śuklambaradharaṁ visnuṁ śaśivarnaṁ caturbhujam ।
prasannavadanaṁ dhyayēt sarva vighnōpaśantayē ॥

agajanana padmarkaṁ gajananamaharniśam ।
anēkadaṁ taṁ bhaktanaṁ ēkadantamupasmahē ॥

vakratunda mahakaya sūryakōti samaprabha ।
nirvighnaṁ kuru mē dēva sarvakaryēsu sarvada ॥

gajananaṁ bhūtaganadisēvitaṁ
kapittha jambū phalasara bhaksanam ।
umasutaṁ śōkavinaśakarakaṁ
namami vighnēśvara padapaṅkajam ॥

vighnēśvaraya varadaya surapriyaya
lambōdaraya sakalaya jagaddhitaya ।
nagananaya śr̥tiyajñavibhūsitaya
gaurīsutaya gananatha namō namastē ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Slokas in English – SanskritTelugu

See Also  Shiva Sahasranama Stotra From Lingapurana In English