Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in Telugu

॥ Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ వజ్రపంజర స్తోత్రం ॥
ధ్యానమ్ ।
త్రినేత్రం గజాస్యం చతుర్బాహుధారం
పరశ్వాదిశస్త్రైర్యుతం భాలచంద్రమ్ ।
నరాకారదేహం సదా యోగశాంతం
గణేశం భజే సర్వవంద్యం పరేశమ్ ॥ ౧ ॥

బిందురూపో వక్రతుండో రక్షతు మే హృది స్థితః ।
దేహాంశ్చతుర్విధాంస్తత్త్వాంస్తత్త్వాధారః సనాతనః ॥ ౨ ॥

దేహమోహయుతం హ్యేకదంతః సోఽహం స్వరూపధృక్ ।
దేహినం మాం విశేషేణ రక్షతు భ్రమనాశకః ॥ ౩ ॥

మహోదరస్తథా దేవో నానాబోధాన్ ప్రతాపవాన్ ।
సదా రక్షతు మే బోధానందసంస్థో హ్యహర్నిశమ్ ॥ ౪ ॥

సాంఖ్యాన్ రక్షతు సాంఖ్యేశో గజాననః సుసిద్ధిదః ।
అసత్యేషు స్థితం మాం స లంబోదరశ్చ రక్షతు ॥ ౫ ॥

సత్సు స్థితం సుమోహేన వికటో మాం పరాత్పరః ।
రక్షతు భక్తవాత్సల్యాత్ సదైకామృతధారకః ॥ ౬ ॥

ఆనందేషు స్థితం నిత్యం మాం రక్షతు సమాత్మకః ।
విఘ్నరాజో మహావిఘ్నైర్నానాఖేలకరః ప్రభుః ॥ ౭ ॥

అవ్యక్తేషు స్థితం నిత్యం ధూమ్రవర్ణః స్వరూపధృక్ ।
మాం రక్షతు సుఖాకారః సహజః సర్వపూజితః ॥ ౮ ॥

స్వసంవేద్యేషు సంస్థం మాం గణేశః స్వస్వరూపధృక్ ।
రక్షతు యోగభావేన సంస్థితో భవనాయకః ॥ ౯ ॥

అయోగేషు స్థితం నిత్యం మాం రక్షతు గణేశ్వరః ।
నివృత్తిరూపధృక్ సాక్షాదసమాధిసుఖే రతః ॥ ౧౦ ॥

యోగశాంతిధరో మాం తు రక్షతు యోగసంస్థితమ్ ।
గణాధీశః ప్రసన్నాత్మా సిద్ధిబుద్ధిసమన్వితః ॥ ౧౧ ॥

పురో మాం గజకర్ణశ్చ రక్షతు విఘ్నహారకః ।
వాహ్న్యాం యామ్యాం చ నైరృత్యాం చింతామణిర్వరప్రదః ॥ ౧౨ ॥

రక్షతు పశ్చిమే ఢుంఢిర్హేరంబో వాయుదిక్ స్థితమ్ ।
వినాయకశ్చోత్తరే తు ప్రమోదశ్చేశదిక్ స్థితమ్ ॥ ౧౩ ॥

ఊర్ధ్వం సిద్ధిపతిః పాతు బుద్ధీశోఽధః స్థితం సదా ।
సర్వాంగేషు మయూరేశః పాతు మాం భక్తిలాలసః ॥ ౧౪ ॥

యత్ర తత్ర స్థితం మాం తు సదా రక్షతు యోగపః ।
పురశుపాశసంయుక్తో వరదాభయధారకః ॥ ౧౫ ॥

ఇదం గణపతేః ప్రోక్తం వజ్రపంజరకం పరమ్ ।
ధారయస్వ మహాదేవ విజయీ త్వం భవిష్యసి ॥ ౧౬ ॥

య ఇదం పంజరం ధృత్వా యత్ర కుత్ర స్థితో భవేత్ ।
న తస్య జాయతే క్వాపి భయం నానాస్వభావజమ్ ॥ ౧౭ ॥

యః పఠేత్ పంజరం నిత్యం స ఈప్సితమవాప్నుయాత్ ।
వజ్రసారతనుర్భూత్వా చరేత్సర్వత్ర మానవః ॥ ౧౮ ॥

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం స గణేశ ఇవాపరః ।
నిర్విఘ్నః సర్వకార్యేషు బ్రహ్మభూతో భవేన్నరః ॥ ౧౯ ॥

యః శృణోతి గణేశస్య పంజరం వజ్రసంజ్ఞకమ్ ।
ఆరోగ్యాదిసమాయుక్తో భవతే గణపప్రియః ॥ ౨౦ ॥

ధనం ధాన్యం పశూన్ విద్యామాయుష్యం పుత్రపౌత్రకమ్ ।
సర్వసంపత్సమాయుక్తమైశ్వర్యం పఠనాల్లభేత్ ॥ ౨౧ ॥

న భయం తస్య వజ్రాత్తు చక్రాచ్ఛూలాద్భవేత్ కదా ।
శంకరాదేర్మహాదేవ పఠనాదస్య నిత్యశః ॥ ౨౨ ॥

యం యం చింతయతే మర్త్యస్తం తం ప్రాప్నోతి శాశ్వతమ్ ।
పఠనాదస్య విఘ్నేశ పంజరస్య నిరంతరమ్ ॥ ౨౩ ॥

లక్షావృత్తిభిరేవం స సిద్ధపంజరకో భవేత్ ।
స్తంభయేదపి సూర్యం తు బ్రహ్మాండం వశమానయేత్ ॥ ౨౪ ॥

ఏవముక్త్వా గణేశానోఽంతర్దధే మునిసత్తమ ।
శివో దేవాదిభిర్యుక్తో హర్షితః సంబభూవ హ ॥ ౨౫ ॥

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలే మహాపురాణే ధూమ్రవర్ణచరితే వజ్రపంజరకథనం నామ త్రయోవింశోఽధ్యాయః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *