Sri Ganga Ashtakam » Gangashtakam In Odia

॥ Sri Ganga Ashtakam Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଗଂଗାଷ୍ଟକମ୍ ॥

ଓଂ
ଭଗଵତି ତଵ ତୀରେ ନୀରମାତ୍ରାଶନୋଽହଂ
ଵିଗତଵିଷୟତୃଷ୍ଣଃ କୃଷ୍ଣମାରାଧୟାମି ।
ସକଲକଲୁଷଭଂଗେ ସ୍ଵର୍ଗସୋପାନଗଂଗେ
ତରଲତରତରଂଗେ ଦେଵି ଗଂଗେ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୧ ॥

ଭଗଵତି ଭଵଲୀଲାମୌଲିମାଲେ ତଵାଂଭଃ
କଣମଣୁପରିମାଣଂ ପ୍ରାଣିନୋ ୟେ ସ୍ପୃଶନ୍ତି ।
ଅମରନଗରନାରିଚାମରମରଗ୍ରାହିଣୀନାଂ
ଵିଗତକଲିକଲଂକାତଂକମଂକେ ଲୁଠନ୍ତି ॥ ୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ଖଂଡୟନ୍ତୀ ହରଶିରସି ଜଟାଵଲ୍ଲିମୁଲ୍ଲାସୟନ୍ତୀ
ଖର୍ଲ୍ଲୋକାତ୍ ଆପତନ୍ତୀ କନକଗିରିଗୁହାଗଣ୍ଡଶୈଲାତ୍ ସ୍ଖଲନ୍ତୀ ।
କ୍ଷୋଣୀ ପୃଷ୍ଠେ ଲୁଠନ୍ତୀ ଦୁରିତଚୟଚମୂନିଂର୍ଭରଂ ଭର୍ତ୍ସୟନ୍ତୀ
ପାଥୋଧିଂ ପୁରୟନ୍ତୀ ସୁରନଗରସରିତ୍ ପାଵନୀ ନଃ ପୁନାତୁ ॥ ୩ ॥

ମଜ୍ଜନମାତଂଗକୁଂଭଚ୍ୟୁତମଦମଦିରାମୋଦମତ୍ତାଲିଜାଲଂ
ସ୍ନାନଂଃ ସିଦ୍ଧାଂଗନାନାଂ କୁଚୟୁଗଵିଗଲତ୍ କୁଂକୁମାସଂଗପିଂଗମ୍ ।
ସାୟଂପ୍ରାତର୍ମୁନୀନାଂ କୁଶକୁସୁମଚୟୈଃ ଛନ୍ନତୀରସ୍ଥନୀରଂ
ପାୟ ନ୍ନୋ ଗାଂଗମଂଭଃ କରିକଲଭକରାକ୍ରାନ୍ତରଂ ହସ୍ତରଂଗମ୍ ॥ ୪ ॥

ଆଦାଵାଦି ପିତାମହସ୍ୟ ନିୟମଵ୍ୟାପାରପାତ୍ରେ ଜଲଂ
ପଶ୍ଚାତ୍ ପନ୍ନଗଶାୟିନୋ ଭଗଵତଃ ପାଦୋଦକଂ ପାଵନମ୍ ।
ଭୂୟଃ ଶଂଭୁଜଟାଵିଭୂଷଣମଣିଃ ଜହନୋର୍ମହର୍ଷେରିୟଂ
କନ୍ୟା କଲ୍ମଷନାଶିନୀ ଭଗଵତୀ ଭାଗୀରଥୀ ଦୃଶ୍ୟତେ ॥ ୫ ॥

ଶୈଲେନ୍ଦ୍ରାତ୍ ଅଵତାରିଣୀ ନିଜଜଲେ ମଜ୍ଜତ୍ ଜନୋତ୍ତାରିଣୀ
ପାରାଵାରଵିହାରିଣୀ ଭଵଭୟଶ୍ରେଣୀ ସମୁତ୍ସାରିଣୀ ।
ଶେଷାହେରନୁକାରିଣୀ ହରଶିରୋଵଲ୍ଲିଦଲାକାରିଣୀ
କାଶୀପ୍ରାନ୍ତଵିହାରିଣୀ ଵିଜୟତେ ଗଂଗା ମନୂହାରିଣୋ ॥ ୬ ॥

କୁତୋ ଵୀଚିର୍ଵୀଚିସ୍ତଵ ୟଦି ଗତା ଲୋଚନପଥଂ
ତ୍ଵମାପୀତା ପୀତାଂବରପୁଗ୍ନିଵାସଂ ଵିତରସି ।
ତ୍ଵଦୁତ୍ସଂଗେ ଗଂଗେ ପତତି ୟଦି କାୟସ୍ତନୁଭୃତାଂ
ତଦା ମାତଃ ଶାତକ୍ରତଵପଦଲାଭୋଽପ୍ୟତିଲଘୁଃ ॥ ୭ ॥

ଗଂଗେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସାରେ ସକଲସୁରଵଧୂଧୌତଵିସ୍ତୀର୍ଣତୋୟେ
ପୂର୍ଣବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପେ ହରିଚରଣରଜୋହାରିଣି ସ୍ଵର୍ଗମାର୍ଗେ ।
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଂ ୟଦି ସ୍ୟାତ୍ ତଵ ଜଲକାଣିକ୍ରା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦିପାପେ
କସ୍ତ୍ଵାଂ ସ୍ତୋତୁଂ ସମର୍ଥଃ ତ୍ରିଜଗଦଘହରେ ଦେଵି ଗଂଗେ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୮ ॥

ମାତର୍ଜାହ୍ନଵୀ ଶଂଭୁସଂଗଵଲିତେ ମୌଲୈ ନିଧାୟାଞ୍ଜଲିଂ
ତ୍ଵତ୍ତୀରେ ଵପୁଷୋଽଵସାନସମୟେ ନାରାୟଣାଂଧ୍ରିଦ୍ଵୟମ୍ ।
ସାନନ୍ଦଂ ସ୍ମରତୋ ଭଵିଷ୍ୟତି ମମ ପ୍ରାଣପ୍ରୟାଣୋତ୍ସଵେ
ଭୂୟାତ୍ ଭକ୍ତିରଵିଚ୍ୟୁତା ହରିହରଦ୍ଵୈତାତ୍ମିକା ଶାଶ୍ଵତୀ ॥ ୯ ॥

ଗଂଗାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେତ୍ ପ୍ରୟତୋ ନରଃ ।
ସର୍ଵପାପଵିନିର୍ଭୁକ୍ତୋ ଵିଷ୍ଣୁଲୋକଂ ସ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିଵ୍ରାଜକାଚାର୍ୟ ଶ୍ରୀଗୋଵିନ୍ଦଭଗଵତ୍ପୂଜ୍ୟପାଦସ୍ୟଶିଷ୍ୟା
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରଭଗଵତଃ କୃତୌ ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganga Ashtakam » Gangashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil