Sri Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotra  Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ।
ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರೋ ದೇವತಾ । ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ।
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ ।
ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ತ್ರಿಗುಣಿತಮಣಿಪದ್ಮಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದಂಡಂ
ಸಿತಸುಮಶರಪಾಶಮಿಕ್ಷುಕೋದಂಡಕಾಂಡಂ
ಘೃತಮಧುಪಾತ್ರಂ ಬಿಭೃತಂ ಹಸ್ತಪದ್ಮೈಃ
ಹರಿಹರಸುತಮೀಡೇ ಚಕ್ರಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಿಂ ॥

ಓಂ ॥

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ವಶಾಸ್ತಾ ಲೋಕಶಾಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ವೇದಶಾಸ್ತಾ ಕಾಲಶಸ್ತಾ ಗಜಾಧಿಪಃ ॥ 1 ॥

ಗಜಾರೂಢೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾರೂಢೋ ಮಹದ್ಯುತಿಃ ।
ಗೋಪ್ತಾಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗತಾತಂಕೋ ಗಣಾಗೃಣೀಃ ॥ 2 ॥

ಋಗ್ವೇದರೂಪೋ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪೋ ಬಲಾಹಕಃ ।
ದೂರ್ವಾಶ್ಯಾಮೋ ಮಹಾರೂಪಃ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿರನಾಮಯಃ ॥ 3 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಕಾಲಹನ್ತಾ ನರಾಧಿಪಃ ।
ಖಂಡೇನ್ದು ಮೌಳಿತನಯಃ ಕಲ್ಹಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 4 ॥

ಮದನೋ ಮಾಧವಸುತೋ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮರ್ಚಿತಃ ।
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಪಾಪವಿನಾಶನಃ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಶೂರೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಸರ್ಪ ವಿಭೂಷಣಃ ।
ಅಸಿಹಸ್ತಃ ಶರಧರೋ ಫಾಲಾಹಲಧರಾತ್ಮಜಃ ॥ 6 ॥

ಅರ್ಜುನೇಶೋಽಗ್ನಿ ನಯನಶ್ಚಾನಂಗಮದನಾತುರಃ ।
ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ಶ್ರೀದಃ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 7 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋ ರಾಜಶೇಖರೋ ರಾಜಸತ್ತಮಃ ।
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತೋ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರೋ ವನಜನಾಧಿಪಃ ॥ 8 ॥

ವರ್ಚಸ್ಕರೋವರರುಚಿರ್ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ವಜ್ರಕಾಯಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿರ್ವಜ್ರಹಸ್ತೋ ಬಲೋದ್ಧತಃ ॥ 9 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಶ್ಚಾತಿಬಲಃ ಪುಷ್ಕಲೋ ವೃತ್ತಪಾವನಃ ।
ಪೂರ್ಣಾಧವಃ ಪುಷ್ಕಲೇಶಃ ಪಾಶಹಸ್ತೋ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 10 ॥

ಫಟ್ಕಾರರೂಪಃ ಪಾಪಘ್ನಃ ಪಾಷಂಡರುಧಿರಾಶನಃ ।
ಪಂಚಪಾಂಡವಸನ್ತ್ರಾತಾ ಪರಪಂಚಾಕ್ಷರಾಶ್ರಿತಃ ॥ 11 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸುತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪಂಡಿತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮಧಿಪಃ ಕೃಪಾಳುಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ಸಮೋಽರೂಪಶ್ಚ ಸೇನಾನಿರ್ಭಕ್ತ ಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರಃ ಶೂಲೀ ಕಪಾಲೀ ವೇಣುವಾದನಃ ।
ಕಮ್ಬುಕಂಠಃ ಕಲರವಃ ಕಿರೀಟಾದಿವಿಭೂಷಣಃ ॥ 14 ॥

ಧೂರ್ಜಟೀರ್ವೀರನಿಲಯೋ ವೀರೋ ವೀರೇನ್ದುವನ್ದಿತಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವೃಷಪತಿರ್ವಿವಿಧಾರ್ಥ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 15 ॥

ದೀರ್ಘನಾಸೋ ಮಹಾಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ಜಟಾಧರಃ ।
ಸನಕಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ತುತ್ಯೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top