Sri Kamalajadayita Ashtakam in Kannada

॥ Sri Kamala Jadayita Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶೃಂಗಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿವಾಸೇ ಶುಕಮುಖಮುನಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ
ಸ್ವಾಂಗಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಾಮೃತಕರಸುರರಾಡ್ವಾಹನೇ ವಾಕ್ಸವಿತ್ರಿ ।
ಶಂಭುಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಾಮರವರನಿಕರೈರ್ಮೋದತಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕಲ್ಯಾದೌ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪ್ರವರಸುರಗಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೌತವರ್ತ್ಮ
ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ನೇತುಕಾಮೋ ಯತಿವರವಪುಷಾಗತ್ಯ ಯಾಂ ಶೃಂಗಶೈಲೇ ।
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಾರ್ಚಾಂ ಪ್ರಚಕ್ರೇ ಬಹುವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾ ತ್ವಮಿಂದ್ವರ್ಧಚೂಡಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೨ ॥

ಪಾಪೌಘಂ ಧ್ವಂಸಯಿತ್ವಾ ಬಹುಜನಿರಚಿತಂ ಕಿಂ ಚ ಪುಣ್ಯಾಲಿಮಾರಾ-
-ತ್ಸಂಪಾದ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ಯಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರುತಿಗುರುವಚನೇಷ್ವಾದರಂ ಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಮ್ ।
ದೇವಾಚಾರ್ಯದ್ವಿಜಾದಿಷ್ವಪಿ ಮನುನಿವಹೇ ತಾವಕೀನೇ ನಿತಾಂತಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ವಿದ್ಯಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಮೃತಘಟವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಪಾಥೋಜಜಾಲೇ
ವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವೀಣೇ ಜಡಬಧಿರಮುಖೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಶೀಘ್ರಂ ನತೇಭ್ಯಃ ।
ಕಾಮಾದೀನಾಂತರಾನ್ಮತ್ಸಹಜರಿಪುವರಾನ್ದೇವಿ ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ವೇಗಾತ್
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ಕರ್ಮಸ್ವಾತ್ಮೋಚಿತೇಷು ಸ್ಥಿರತರಧಿಷಣಾಂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ
ದೀರ್ಘಂ ಚಾಯುರ್ಯಶಶ್ಚ ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಂ ಪಾಪಮಾರ್ಗಾದ್ವಿರಕ್ತಿಮ್ ।
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕಥಾಯಾಃ ಶ್ರವಣಮಪಿ ಸದಾ ದೇವಿ ದತ್ವಾ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೫ ॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ನ ವಿವಿಧಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಜಾತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಗಾತುಂ ನೈವಾಹಮೀಶೇ ಜಡಮತಿರಲಸಸ್ತ್ವದ್ಗುಣಾನ್ದಿವ್ಯಪದ್ಯೈಃ ।
ಮೂಕೇ ಸೇವಾವಿಹೀನೇಽಪ್ಯನುಪಮಕರುಣಾಮರ್ಭಕೇಽಂಬೇವ ಕೃತ್ವಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ಶಾಂತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಸಂಪದೋ ವಿತರ ಶುಭಕರೀರ್ನಿತ್ಯತದ್ಭಿನ್ನಬೋಧಂ
ವೈರಾಗ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷವಾಂಛಾಮಪಿ ಲಘು ಕಲಯ ಶ್ರೀಶಿವಾಸೇವ್ಯಮಾನೇ ।
ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾದಿಯೋಗಿಪ್ರವರಕರಸರೋಜಾತಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾತ್ಮನೋ ಮೇ ಶ್ರುತಿಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಾನ್ಯಾಶು ಮಾತಃ
ಸಂಪಾದ್ಯ ಸ್ವಾಂತಮೇತದ್ರುಚಿಯುತಮನಿಶಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ ।
ತುಂಗಾತೀರಾಂಕರಾಜದ್ವರಗೃಹವಿಲಸಚ್ಚಕ್ರರಾಜಾಸನಸ್ಥೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kamalajadayita Ashtakam in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Kamalajadayita Ashtakam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top