Sri Krishnashtakam 4 In English

॥ Sri Krishnashtakam 4 English Lyrics ॥

॥ śrīkrsnastakam 4 ॥

sriya”slisto visnuh sthiracaragururvedavisayo
dhiyam saksi suddho harirasurahantabjanayanah ।
gadi sankhi cakri vimalavanamali sthirarucih
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 1 ॥

yatah sarvam jatam viyadanilamukhyam jagadidam
sthitau nihsesam yo’vati nijasukhamsena madhuha ।
laye sarvam svasminharati kalaya yastu sa vibhuh
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 2 ॥

asunayamyadau yamaniyamamukhyaih sukaranai/-
rniruddhyedam cittam hrdi vilayamaniya sakalam ।
yamidyam pasyanti pravaramatayo mayinamasau
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 3 ॥

prthivyam tisthanyo yamayati mahim veda na dhara
yamityadau vedo vadati jagatamisamamalam ।
niyantaram dhyeyam munisuranrnam moksadamasau
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 4 ॥

mahendradirdevo jayati ditijanyasya balato
na kasya svatantryam kvacidapi krtau yatkrtimrte ।
balaratergarvam pariharati yo’sau vijayinah
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 5 ॥

vina yasya dhyanam vrajati pasutam sukaramukham
vina yasya jñanam janimrtibhayam yati janata ।
vina yasya smrtya krmisatajanim yati sa vibhuh
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 6 ॥

naratankottankah saranasarano bhrantiharano
ghanasyamo vamo vrajasisuvayasyo’rjunasakhah ।
svayambhurbhutanam janaka ucitacarasukhadah
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 7 ॥

See Also  Adi Sankaracharya’S Guru Ashtakam In Malayalam

yada dharmaglanirbhavati jagatam ksobhakarani
tada lokasvami prakatitavapuh setudhrdajah ।
satam dhata svaccho nigamaganagito vrajapatih
saranyo lokeso mama bhavatu krsno’ksivisayah ॥ 8 ॥

iti harirakhilatma”radhitah sankarena
srutivisadaguno’sau matrmoksarthamadyah ।
yativaranikate sriyukta avirbabhuva
svagunavrta udarah sankhacakrañjahastah ॥ 9 ॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchankarabhagavatah krtau krsnastakam sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Krishna Mantra » Sri Krishnashtakam 4 Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil