Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) in Tamil

॥ Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் (அக³ஸ்த்ய ரசிதம்) ॥
ஜய பத்³மபலாஶாக்ஷி ஜய த்வம் ஶ்ரீபதிப்ரியே – [*விஶாலாக்ஷி*]
ஜய மாதர்மஹாலக்ஷ்மி ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணி ॥ 1 ॥

மஹாலக்ஷ்மி நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ஸுரேஶ்வரி ।
ஹரிப்ரியே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் த³யாநிதே⁴ ॥ 2 ॥

பத்³மாலயே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ச ஸர்வதே³ ।
ஸர்வபூ⁴தஹிதார்தா²ய வஸுவ்ருஷ்டிம் ஸதா³ குரு ॥ 3 ॥

ஜக³ன்மாதர்நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் த³யாநிதே⁴ ।
த³யாவதி நமஸ்துப்⁴யம் விஶ்வேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

நம꞉ க்ஷீரார்ணவஸுதே நமஸ்த்ரைலோக்யதா⁴ரிணி ।
வஸுவ்ருஷ்டே நமஸ்துப்⁴யம் ரக்ஷ மாம் ஶரணாக³தம் ॥ 5 ॥

ரக்ஷ த்வம் தே³வதே³வேஶி தே³வதே³வஸ்ய வல்லபே⁴ ।
த³ரித்³ராத்த்ராஹி மாம் லக்ஷ்மி க்ருபாம் குரு மமோபரி ॥ 6 ॥

நமஸ்த்ரைலோக்யஜனனி நமஸ்த்ரைலோக்யபாவனி ।
ப்³ரஹ்மாத³யோ நமந்தே த்வாம் ஜக³தா³னந்த³தா³யினி ॥ 7 ॥

விஷ்ணுப்ரியே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³த்³தி⁴தே ।
ஆர்தஹந்த்ரி நமஸ்துப்⁴யம் ஸம்ருத்³தி⁴ம் குரு மே ஸதா³ ॥ 8 ॥

அப்³ஜவாஸே நமஸ்துப்⁴யம் சபலாயை நமோ நம꞉ ।
சஞ்சலாயை நமஸ்துப்⁴யம் லலிதாயை நமோ நம꞉ ॥ 9 ॥

நம꞉ ப்ரத்³யும்னஜனனி மாதுஸ்துப்⁴யம் நமோ நம꞉ ।
பரிபாலய மாம் மாத꞉ மாம் துப்⁴யம் ஶரணாக³தம் ॥ 10 ॥

ஶரண்யே த்வாம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கமலே கமலாலயே ।
த்ராஹி த்ராஹி மஹாலக்ஷ்மி பரித்ராணபராயணே ॥ 11 ॥

பாண்டி³த்யம் ஶோப⁴தே நைவ ந ஶோப⁴ந்தி கு³ணா நரே ।
ஶீலத்வம் நைவ ஶோபே⁴த மஹாலக்ஷ்மி த்வயா வினா ॥ 12 ॥

தாவத்³விராஜதே ரூபம் தாவச்சீ²லம் விராஜதே ।
தாவத்³கு³ணா நராணாம் ச யாவல்லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³தி ॥ 13 ॥

லக்ஷ்மித்வயாலங்க்ருதமானவா யே
பாபைர்விமுக்தா ந்ருபலோகமான்யா꞉ ।
கு³ணைர்விஹீனா கு³ணினோ ப⁴வந்தி
து³ஶ்ஶீலின꞉ ஶீலவதாம் வரிஷ்ட²꞉ ॥ 14 ॥

லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே ரூபம் லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே குலம் ।
லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே வித்³யாம் ஸர்வா லக்ஷ்மீர்விஶிஷ்யதே ॥ 15 ॥

லக்ஷ்மீ த்வத்³கு³ணகீர்தனேன கமலா பூ⁴ர்யாத்யலம் ஜிஹ்மதாம் ।
ருத்³ராத்³யா ரவிசந்த்³ரதே³வபதயோ வக்தும் ச நைவ க்ஷமா꞉ ॥ 16 ॥

அஸ்மாபி⁴ஸ்தவ ரூபலக்ஷணகு³ணான்வக்தும் கத²ம் ஶக்யதே ।
மாதர்மாம் பரிபாஹி விஶ்வஜனனி க்ருத்வா மமேஷ்டம் த்⁴ருவம் ॥ 17 ॥

தீ³னார்திபீ⁴தம் ப⁴வதாபபீடி³தம்
த⁴னைர்விஹீனம் தவ பார்ஶ்வமாக³தம் ।
க்ருபாநிதி⁴த்வான்மம லக்ஷ்மி ஸத்வரம்
த⁴னப்ரதா³நாத்³த⁴னநாயகம் குரு ॥ 18 ॥

மாம் விலோக்ய ஜனனி ஹரிப்ரியே
நிர்த⁴னம் தவ ஸமீபமாக³தம் ।
தே³ஹி மே ஜ²டி³தி லக்ஷ்மி கராக்³ரம்
வஸ்த்ரகாஞ்சனவரான்னமத்³பு⁴தம் ॥ 19 ॥

த்வமேவ ஜனனீ லக்ஷ்மி பிதா லக்ஷ்மி த்வமேவ ச ।
ப்⁴ராதா த்வம் ச ஸகா² லக்ஷ்மி வித்³யா லக்ஷ்மி த்வமேவ ச ॥ 20 ॥

த்ராஹி த்ராஹி மஹாலக்ஷ்மி த்ராஹி த்ராஹி ஸுரேஶ்வரி ।
த்ராஹி த்ராஹி ஜக³ன்மாத꞉ தா³ரித்³ர்யாத்த்ராஹி வேக³த꞉ ॥ 21 ॥

நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³த்³தா⁴த்ரி நமஸ்துப்⁴யம் நமோ நம꞉ ।
த⁴ர்மாதா⁴ரே நமஸ்துப்⁴யம் நம꞉ ஸம்பத்திதா³யினீ ॥ 22 ॥

தா³ரித்³ர்யார்ணவமக்³னோ(அ)ஹம் நிமக்³னோ(அ)ஹம் ரஸாதலே ।
மஜ்ஜந்தம் மாம் கரே த்⁴ருத்வா தூத்³த⁴ர த்வம் ரமே த்³ருதம் ॥ 23 ॥

கிம் லக்ஷ்மி ப³ஹுனோக்தேன ஜல்பிதேன புன꞉ புன꞉ ।
அன்யன்மே ஶரணம் நாஸ்தி ஸத்யம் ஸத்யம் ஹரிப்ரியே ॥ 24 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா(அ)க³ஸ்திவாக்யம் ஹ்ருஷ்யமாணா ஹரிப்ரியா ।
உவாச மது⁴ராம் வாணீம் துஷ்டாஹம் தவ ஸர்வதா³ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீலக்ஷ்மீருவாச-
யத்த்வயோக்தமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படி²ஷ்யதி மானவ꞉ ।
ஶ்ருணோதி ச மஹாபா⁴க³꞉ தஸ்யாஹம் வஶவர்தினீ ॥ 26 ॥

நித்யம் பட²தி யோ ப⁴க்த்யா த்வலக்ஷ்மீஸ்தஸ்ய நஶ்யதி ।
ருணம் ச நஶ்யதே தீவ்ரம் வியோக³ம் நைவ பஶ்யதி ॥ 27 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வித꞉ ।
க்³ருஹே தஸ்ய ஸதா³ துஷ்டா நித்யம் ஶ்ரீ꞉ பதினா ஸஹ ॥ 28 ॥

ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸம்பன்னோ மனஸ்வீ பு³த்³தி⁴மான்ப⁴வேத் ।
புத்ரவான் கு³ணவான் ஶ்ரேஷ்டோ² போ⁴க³போ⁴க்தா ச மானவ꞉ ॥ 29 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் லக்ஷ்ம்யாக³ஸ்திப்ரகீர்திதம் ।
விஷ்ணுப்ரஸாத³ஜனனம் சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ॥ 30 ॥

ராஜத்³வாரே ஜயஶ்சைவ ஶத்ரோஶ்சைவ பராஜய꞉ ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசானாம் வ்யாக்⁴ராணாம் ந ப⁴யம் ததா² ॥ 31 ॥

ந ஶஸ்த்ரானலதோ யௌகா⁴த்³ப⁴யம் தஸ்ய ப்ரஜாயதே ।
து³ர்வ்ருத்தானாம் ச பாபானாம் ப³ஹுஹாநிகரம் பரம் ॥ 32 ॥

மந்து³ராகரிஶாலாஸு க³வாம் கோ³ஷ்டே² ஸமாஹித꞉ ।
படே²த்தத்³தோ³ஷஶாந்த்யர்த²ம் மஹாபாதகநாஶனம் ॥ 33 ॥

ஸர்வஸௌக்²யகரம் ந்ருணாமாயுராரோக்³யத³ம் ததா² ।
அக³ஸ்திமுனினா ப்ரோக்தம் ப்ரஜானாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 34 ॥

இத்யக³ஸ்த்யவிரசிதம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi / Laxmi Stotram (Agastya Rachitam) Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *