Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીલલિતામ્બિકા દિવ્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શિવકામસુદર્યમ્બાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ચ
॥ પૂર્વ પીઠિકા ॥

શ્રી ષણ્મુખ ઉવાચ ।
વન્દે વિઘ્નેશ્વરં શક્તિં વન્દે વાણીં વિધિં હરિમ્ ।
વન્દે લક્ષ્મીં હરં ગૌરીં વન્દે માયા મહેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥

વન્દે મનોન્મયીં દેવીં વન્દે દેવં સદાશિવમ્ ।
વન્દે પરશિવં વન્દે શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરીમ્ ॥ ૨ ॥

પઞ્ચબ્રહ્માસનાસીનાં સર્વાભીષ્ટાર્થસિદ્ધયે ।
સર્વજ્ઞ ! સર્વજનક ! સર્વેશ્વર ! શિવ ! પ્રભો ! ॥ ૩ ॥

નામ્નામષ્ટોત્તરશતં શ્રીદેવ્યાઃ સત્યમુત્તમમ્ ।
શ્રોતુમિચ્છામ્યઽહં તાત! નામસારાત્મકં સ્તવમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
તદ્વદામિ તવ સ્નેહાચ્છૃણુ ષણ્મુખ ! તત્ત્વતઃ ।

મહામનોન્મની શક્તિઃ શિવશક્તિઃ શિવઙ્કરી । શિવશ્ઙ્કરી
ઇચ્છાશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિઃ જ્ઞાનશક્તિસ્વરૂપિણી ॥ ૧ ॥

શાન્ત્યાતીતા કલા નન્દા શિવમાયા શિવપ્રિયા ।
સર્વજ્ઞા સુન્દરી સૌમ્યા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહા ॥ ૨ ॥

પરાત્પરામયી બાલા ત્રિપુરા કુણ્ડલી શિવા ।
રુદ્રાણી વિજયા સર્વા સર્વાણી ભુવનેશ્વરી ॥ ૩ ॥

કલ્યાણી શૂલિની કાન્તા મહાત્રિપુરસુન્દરી ।
માલિની માનિની શર્વા મગ્નોલ્લાસા ચ મોહિની ॥ ૪ ॥

માહેશ્વરી ચ માતઙ્ગી શિવકામા શિવાત્મિકા ।
કામાક્ષી કમલાક્ષી ચ મીનાક્ષી સર્વસાક્ષિણી ॥ ૫ ॥

ઉમાદેવી મહાકાલી શ્યામા સર્વજનપ્રિયા ।
ચિત્પરા ચિદ્ઘનાનન્દા ચિન્મયા ચિત્સ્વરૂપિણી ॥ ૬ ॥

મહાસરસ્વતી દુર્ગા જ્વાલા દુર્ગાઽતિમોહિની ।
નકુલી શુદ્ધવિદ્યા ચ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહા ॥ ૭ ॥

સુપ્રભા સ્વપ્રભા જ્વાલા ઇન્દ્રાક્ષી વિશ્વમોહિની ।
મહેન્દ્રજાલમધ્યસ્થા માયામયવિનોદિની ॥ ૮ ॥

શિવેશ્વરી વૃષારૂઢા વિદ્યાજાલવિનોદિની ।
મન્ત્રેશ્વરી મહાલક્ષ્મીર્મહાકાલી ફલપ્રદા ॥ ૯ ॥

ચતુર્વેદવિશેષજ્ઞા સાવિત્રી સર્વદેવતા ।
મહેન્દ્રાણી ગણાધ્યક્ષા મહાભૈરવમોહિની ॥ ૧૦ ॥

મહામયી મહાઘોરા મહાદેવી મદાપહા ।
મહિષાસુરસંહન્ત્રી ચણ્ડમુણ્ડકુલાન્તકા ॥ ૧૧ ॥

ચક્રેશ્વરી ચતુર્વેદા સર્વાદિઃ સુરનાયિકા ।
ષડ્શાસ્ત્રનિપુણા નિત્યા ષડ્દર્શનવિચક્ષણા ॥ ૧૨ ॥

કાલરાત્રિઃ કલાતીતા કવિરાજમનોહરા ।
શારદા તિલકા તારા ધીરા શૂરજનપ્રિયા ॥ ૧૩ ॥

ઉગ્રતારા મહામારી ક્ષિપ્રમારી રણપ્રિયા ।
અન્નપૂર્ણેશ્વરી માતા સ્વર્ણકાન્તિતટિપ્રભા ॥ ૧૪ ॥

સ્વરવ્યઞ્જનવર્ણાઢ્યા ગદ્યપદ્યાદિકારણા ।
પદવાક્યાર્થનિલયા બિન્દુનાદાદિકારણા ॥ ૧૫ ॥

મોક્ષેશી મહિષી નિત્યા ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદા ।
વિજ્ઞાનદાયિની પ્રાજ્ઞા પ્રજ્ઞાનફલદાયિની ॥ ૧૬ ॥

અહઙ્કારા કલાતીતા પરાશક્તિઃ પરાત્પરા ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં શ્રીદેવ્યાઃ પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧૭ ॥

॥ ફલશ્રુતિ ॥

સર્વપાપક્ષય કરં મહાપાતકનાશનમ્ ।
સર્વવ્યાધિહરં સૌખ્યં સર્વજ્વરવિનાશનમ્ ॥ ૧ ॥

ગ્રહપીડાપ્રશમનં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ।
આયુરારોગ્યધનદં સર્વમોક્ષશુભપ્રદમ્ ॥ ૨ ॥

દેવત્વમમરેશત્વં બ્રહ્મત્વં સકલપ્રદમ્ ।
અગ્નિસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં સેનાસ્તમ્ભાદિદાયકમ્ ॥ ૩ ॥

શાકિનીડાકિનીપીડા હાકિન્યાદિનિવારણમ્ ।
દેહરક્ષાકરં નિત્યં પરતન્ત્રનિવારણમ્ ॥ ૪ ॥

મન્ત્રં યન્ત્રં મહાતન્ત્રં સર્વસિદ્ધિપ્રદં નૃણામ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં પુંસામદૃશ્યત્વાકરં વરમ્ ॥ ૫ ॥

સર્વાકર્ષકરં નિત્યં સર્વસ્ત્રીવશ્યમોહનમ્ ।
મણિમન્ત્રૌષધીનાં ચ સિદ્ધિદં શીઘ્રમેવ ચ ॥ ૬ ॥

ભયશ્ચૌરાદિશમનં દુષ્ટજન્તુનિવારણમ્ ।
પૃથિવ્યાદિજનાનાં ચ વાક્સ્થાનાદિપરો વશમ્ ॥ ૭ ॥

નષ્ટદ્રવ્યાગમં સત્યં નિધિદર્શનકારણમ્ ।
સર્વથા બ્રહ્મચારીણાં શીઘ્રકન્યાપ્રદાયકમ્ ॥ ૮ ॥

સુપુત્રફલદં શીઘ્રમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
યોગાભ્યાસાદિ ફલદં શ્રીકરં તત્ત્વસાધનમ્ ॥ ૯ ॥

મોક્ષસામ્રાજ્યફલદં દેહાન્તે પરમં પદમ્ ।
દેવ્યાઃ સ્તોત્રમિદં પુણ્યં પરમાર્થં પરમં પદમ્ ॥ ૧૦ ॥

વિધિના વિષ્ણુના દિવ્યં સેવિતં મયા ચ પુરા ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રપારાયણફલપ્રદમ્ ॥ ૧૧ ॥

ચતુર્વર્ગપ્રદં નૃણાં સત્યમેવ મયોદિતમ્ ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં યચ્છામ્યઽહં સુખપ્રદમ્ ॥ ૧૨ ॥

કલ્યાણીં પરમેશ્વરીં પરશિવાં શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરીં
મીનાક્ષીં લલિતામ્બિકામનુદિનં વન્દે જગન્મોહિનીમ્ ।
ચામુણ્ડાં પરદેવતાં સકલસૌભાગ્યપ્રદાં સુન્દરીં
દેવીં સર્વપરાં શિવાં શશિનિભાં શ્રી રાજરાજેશ્વરીમ્ ॥

ઇતિ શ્રીમન્ત્રરાજકલ્પે મોક્ષપાદે સ્કન્દેશ્વરસંવાદે
શ્રીલલિતાદિવ્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *