Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീലലിതാംബികാ ദിവ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥
ശിവകാമസുദര്യംബാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ച
॥ പൂര്‍വ പീഠികാ ॥

ശ്രീ ഷണ്‍മുഖ ഉവാച ।
വന്ദേ വിഘ്നേശ്വരം ശക്തിം വന്ദേ വാണീം വിധിം ഹരിം ।
വന്ദേ ലക്ഷ്മീം ഹരം ഗൌരീം വന്ദേ മായാ മഹേശ്വരം ॥ 1 ॥

വന്ദേ മനോന്‍മയീം ദേവീം വന്ദേ ദേവം സദാശിവം ।
വന്ദേ പരശിവം വന്ദേ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീം ॥ 2 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മാസനാസീനാം സര്‍വാഭീഷ്ടാര്‍ഥസിദ്ധയേ ।
സര്‍വജ്ഞ ! സര്‍വജനക ! സര്‍വേശ്വര ! ശിവ ! പ്രഭോ ! ॥ 3 ॥

നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ശ്രീദേവ്യാഃ സത്യമുത്തമം ।
ശ്രോതുമിച്ഛാംയഽഹം താത! നാമസാരാത്മകം സ്തവം ॥ 4 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
തദ്വദാമി തവ സ്നേഹാച്ഛൃണു ഷണ്‍മുഖ ! തത്ത്വതഃ ।

മഹാമനോന്‍മനീ ശക്തിഃ ശിവശക്തിഃ ശിവങ്കരീ । ശിവശ്ങ്കരീ
ഇച്ഛാശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ ജ്ഞാനശക്തിസ്വരൂപിണീ ॥ 1 ॥

ശാന്ത്യാതീതാ കലാ നന്ദാ ശിവമായാ ശിവപ്രിയാ ।
സര്‍വജ്ഞാ സുന്ദരീ സൌംയാ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹാ ॥ 2 ॥

പരാത്പരാമയീ ബാലാ ത്രിപുരാ കുണ്ഡലീ ശിവാ ।
രുദ്രാണീ വിജയാ സര്‍വാ സര്‍വാണീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 3 ॥

കല്യാണീ ശൂലിനീ കാന്താ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
മാലിനീ മാനിനീ ശര്‍വാ മഗ്നോല്ലാസാ ച മോഹിനീ ॥ 4 ॥

മാഹേശ്വരീ ച മാതങ്ഗീ ശിവകാമാ ശിവാത്മികാ ।
കാമാക്ഷീ കമലാക്ഷീ ച മീനാക്ഷീ സര്‍വസാക്ഷിണീ ॥ 5 ॥

ഉമാദേവീ മഹാകാലീ ശ്യാമാ സര്‍വജനപ്രിയാ ।
ചിത്പരാ ചിദ്ഘനാനന്ദാ ചിന്‍മയാ ചിത്സ്വരൂപിണീ ॥ 6 ॥

മഹാസരസ്വതീ ദുര്‍ഗാ ജ്വാലാ ദുര്‍ഗാഽതിമോഹിനീ ।
നകുലീ ശുദ്ധവിദ്യാ ച സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹാ ॥ 7 ॥

സുപ്രഭാ സ്വപ്രഭാ ജ്വാലാ ഇന്ദ്രാക്ഷീ വിശ്വമോഹിനീ ।
മഹേന്ദ്രജാലമധ്യസ്ഥാ മായാമയവിനോദിനീ ॥ 8 ॥

ശിവേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ വിദ്യാജാലവിനോദിനീ ।
മന്ത്രേശ്വരീ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാകാലീ ഫലപ്രദാ ॥ 9 ॥

ചതുര്‍വേദവിശേഷജ്ഞാ സാവിത്രീ സര്‍വദേവതാ ।
മഹേന്ദ്രാണീ ഗണാധ്യക്ഷാ മഹാഭൈരവമോഹിനീ ॥ 10 ॥

മഹാമയീ മഹാഘോരാ മഹാദേവീ മദാപഹാ ।
മഹിഷാസുരസംഹന്ത്രീ ചണ്ഡമുണ്ഡകുലാന്തകാ ॥ 11 ॥

ചക്രേശ്വരീ ചതുര്‍വേദാ സര്‍വാദിഃ സുരനായികാ ।
ഷഡ്ശാസ്ത്രനിപുണാ നിത്യാ ഷഡ്ദര്‍ശനവിചക്ഷണാ ॥ 12 ॥

കാലരാത്രിഃ കലാതീതാ കവിരാജമനോഹരാ ।
ശാരദാ തിലകാ താരാ ധീരാ ശൂരജനപ്രിയാ ॥ 13 ॥

ഉഗ്രതാരാ മഹാമാരീ ക്ഷിപ്രമാരീ രണപ്രിയാ ।
അന്നപൂര്‍ണേശ്വരീ മാതാ സ്വര്‍ണകാന്തിതടിപ്രഭാ ॥ 14 ॥

സ്വരവ്യഞ്ജനവര്‍ണാഢ്യാ ഗദ്യപദ്യാദികാരണാ ।
പദവാക്യാര്‍ഥനിലയാ ബിന്ദുനാദാദികാരണാ ॥ 15 ॥

മോക്ഷേശീ മഹിഷീ നിത്യാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദാ ।
വിജ്ഞാനദായിനീ പ്രാജ്ഞാ പ്രജ്ഞാനഫലദായിനീ ॥ 16 ॥

അഹങ്കാരാ കലാതീതാ പരാശക്തിഃ പരാത്പരാ ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ശ്രീദേവ്യാഃ പരമാദ്ഭുതം ॥ 17 ॥

॥ ഫലശ്രുതി ॥

സര്‍വപാപക്ഷയ കരം മഹാപാതകനാശനം ।
സര്‍വവ്യാധിഹരം സൌഖ്യം സര്‍വജ്വരവിനാശനം ॥ 1 ॥

ഗ്രഹപീഡാപ്രശമനം സര്‍വശത്രുവിനാശനം ।
ആയുരാരോഗ്യധനദം സര്‍വമോക്ഷശുഭപ്രദം ॥ 2 ॥

ദേവത്വമമരേശത്വം ബ്രഹ്മത്വം സകലപ്രദം ।
അഗ്നിസ്തംഭം ജലസ്തംഭം സേനാസ്തംഭാദിദായകം ॥ 3 ॥

ശാകിനീഡാകിനീപീഡാ ഹാകിന്യാദിനിവാരണം ।
ദേഹരക്ഷാകരം നിത്യം പരതന്ത്രനിവാരണം ॥ 4 ॥

മന്ത്രം യന്ത്രം മഹാതന്ത്രം സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം നൃണാം ।
സര്‍വസിദ്ധികരം പുംസാമദൃശ്യത്വാകരം വരം ॥ 5 ॥

സര്‍വാകര്‍ഷകരം നിത്യം സര്‍വസ്ത്രീവശ്യമോഹനം ।
മണിമന്ത്രൌഷധീനാം ച സിദ്ധിദം ശീഘ്രമേവ ച ॥ 6 ॥

ഭയശ്ചൌരാദിശമനം ദുഷ്ടജന്തുനിവാരണം ।
പൃഥിവ്യാദിജനാനാം ച വാക്സ്ഥാനാദിപരോ വശം ॥ 7 ॥

നഷ്ടദ്രവ്യാഗമം സത്യം നിധിദര്‍ശനകാരണം ।
സര്‍വഥാ ബ്രഹ്മചാരീണാം ശീഘ്രകന്യാപ്രദായകം ॥ 8 ॥

സുപുത്രഫലദം ശീഘ്രമശ്വമേധഫലപ്രദം ।
യോഗാഭ്യാസാദി ഫലദം ശ്രീകരം തത്ത്വസാധനം ॥ 9 ॥

മോക്ഷസാംരാജ്യഫലദം ദേഹാന്തേ പരമം പദം ।
ദേവ്യാഃ സ്തോത്രമിദം പുണ്യം പരമാര്‍ഥം പരമം പദം ॥ 10 ॥

വിധിനാ വിഷ്ണുനാ ദിവ്യം സേവിതം മയാ ച പുരാ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രപാരായണഫലപ്രദം ॥ 11 ॥

ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദം നൃണാം സത്യമേവ മയോദിതം ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം യച്ഛാംയഽഹം സുഖപ്രദം ॥ 12 ॥

കല്യാണീം പരമേശ്വരീം പരശിവാം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീം
മീനാക്ഷീം ലലിതാംബികാമനുദിനം വന്ദേ ജഗന്‍മോഹിനീം ।
ചാമുണ്ഡാം പരദേവതാം സകലസൌഭാഗ്യപ്രദാം സുന്ദരീം
ദേവീം സര്‍വപരാം ശിവാം ശശിനിഭാം ശ്രീ രാജരാജേശ്വരീം ॥

ഇതി ശ്രീമന്ത്രരാജകല്‍പേ മോക്ഷപാദേ സ്കന്ദേശ്വരസംവാദേ
ശ്രീലലിതാദിവ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *