Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Odia

॥ Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଲଲିତାମ୍ବିକା ଦିଵ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଶିଵକାମସୁଦର୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଚ
॥ ପୂର୍ଵ ପୀଠିକା ॥

ଶ୍ରୀ ଷଣ୍ମୁଖ ଉଵାଚ ।
ଵନ୍ଦେ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରଂ ଶକ୍ତିଂ ଵନ୍ଦେ ଵାଣୀଂ ଵିଧିଂ ହରିମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ହରଂ ଗୌରୀଂ ଵନ୍ଦେ ମାୟା ମହେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୧ ॥

ଵନ୍ଦେ ମନୋନ୍ମୟୀଂ ଦେଵୀଂ ଵନ୍ଦେ ଦେଵଂ ସଦାଶିଵମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ପରଶିଵଂ ଵନ୍ଦେ ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀମ୍ ॥ ୨ ॥

ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାସନାସୀନାଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞ ! ସର୍ଵଜନକ ! ସର୍ଵେଶ୍ଵର ! ଶିଵ ! ପ୍ରଭୋ ! ॥ ୩ ॥

ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ସତ୍ୟମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମ୍ୟଽହଂ ତାତ! ନାମସାରାତ୍ମକଂ ସ୍ତଵମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ ।
ତଦ୍ଵଦାମି ତଵ ସ୍ନେହାଚ୍ଛୃଣୁ ଷଣ୍ମୁଖ ! ତତ୍ତ୍ଵତଃ ।

ମହାମନୋନ୍ମନୀ ଶକ୍ତିଃ ଶିଵଶକ୍ତିଃ ଶିଵଙ୍କରୀ । ଶିଵଶ୍ଙ୍କରୀ
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଃ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଃ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧ ॥

ଶାନ୍ତ୍ୟାତୀତା କଲା ନନ୍ଦା ଶିଵମାୟା ଶିଵପ୍ରିୟା ।
ସର୍ଵଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ସୌମ୍ୟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହା ॥ ୨ ॥

ପରାତ୍ପରାମୟୀ ବାଲା ତ୍ରିପୁରା କୁଣ୍ଡଲୀ ଶିଵା ।
ରୁଦ୍ରାଣୀ ଵିଜୟା ସର୍ଵା ସର୍ଵାଣୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୩ ॥

କଲ୍ୟାଣୀ ଶୂଲିନୀ କାନ୍ତା ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ମାଲିନୀ ମାନିନୀ ଶର୍ଵା ମଗ୍ନୋଲ୍ଲାସା ଚ ମୋହିନୀ ॥ ୪ ॥

ମାହେଶ୍ଵରୀ ଚ ମାତଙ୍ଗୀ ଶିଵକାମା ଶିଵାତ୍ମିକା ।
କାମାକ୍ଷୀ କମଲାକ୍ଷୀ ଚ ମୀନାକ୍ଷୀ ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୫ ॥

ଉମାଦେଵୀ ମହାକାଲୀ ଶ୍ୟାମା ସର୍ଵଜନପ୍ରିୟା ।
ଚିତ୍ପରା ଚିଦ୍ଘନାନନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟା ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬ ॥

ମହାସରସ୍ଵତୀ ଦୁର୍ଗା ଜ୍ଵାଲା ଦୁର୍ଗାଽତିମୋହିନୀ ।
ନକୁଲୀ ଶୁଦ୍ଧଵିଦ୍ୟା ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହା ॥ ୭ ॥

ସୁପ୍ରଭା ସ୍ଵପ୍ରଭା ଜ୍ଵାଲା ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵମୋହିନୀ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଜାଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ମାୟାମୟଵିନୋଦିନୀ ॥ ୮ ॥

ଶିଵେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷାରୂଢା ଵିଦ୍ୟାଜାଲଵିନୋଦିନୀ ।
ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମହାକାଲୀ ଫଲପ୍ରଦା ॥ ୯ ॥

ଚତୁର୍ଵେଦଵିଶେଷଜ୍ଞା ସାଵିତ୍ରୀ ସର୍ଵଦେଵତା ।
ମହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷା ମହାଭୈରଵମୋହିନୀ ॥ ୧୦ ॥

ମହାମୟୀ ମହାଘୋରା ମହାଦେଵୀ ମଦାପହା ।
ମହିଷାସୁରସଂହନ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁଲାନ୍ତକା ॥ ୧୧ ॥

ଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଚତୁର୍ଵେଦା ସର୍ଵାଦିଃ ସୁରନାୟିକା ।
ଷଡ୍ଶାସ୍ତ୍ରନିପୁଣା ନିତ୍ୟା ଷଡ୍ଦର୍ଶନଵିଚକ୍ଷଣା ॥ ୧୨ ॥

କାଲରାତ୍ରିଃ କଲାତୀତା କଵିରାଜମନୋହରା ।
ଶାରଦା ତିଲକା ତାରା ଧୀରା ଶୂରଜନପ୍ରିୟା ॥ ୧୩ ॥

ଉଗ୍ରତାରା ମହାମାରୀ କ୍ଷିପ୍ରମାରୀ ରଣପ୍ରିୟା ।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣେଶ୍ଵରୀ ମାତା ସ୍ଵର୍ଣକାନ୍ତିତଟିପ୍ରଭା ॥ ୧୪ ॥

ସ୍ଵରଵ୍ୟଞ୍ଜନଵର୍ଣାଢ୍ୟା ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦିକାରଣା ।
ପଦଵାକ୍ୟାର୍ଥନିଲୟା ବିନ୍ଦୁନାଦାଦିକାରଣା ॥ ୧୫ ॥

ମୋକ୍ଷେଶୀ ମହିଷୀ ନିତ୍ୟା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦା ।
ଵିଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞାନଫଲଦାୟିନୀ ॥ ୧୬ ॥

ଅହଙ୍କାରା କଲାତୀତା ପରାଶକ୍ତିଃ ପରାତ୍ପରା ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ପରମାଦ୍ଭୁତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

॥ ଫଲଶ୍ରୁତି ॥

ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟ କରଂ ମହାପାତକନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵଵ୍ୟାଧିହରଂ ସୌଖ୍ୟଂ ସର୍ଵଜ୍ଵରଵିନାଶନମ୍ ॥ ୧ ॥

ଗ୍ରହପୀଡାପ୍ରଶମନଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁଵିନାଶନମ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଧନଦଂ ସର୍ଵମୋକ୍ଷଶୁଭପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଦେଵତ୍ଵମମରେଶତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵଂ ସକଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭଂ ଜଲସ୍ତମ୍ଭଂ ସେନାସ୍ତମ୍ଭାଦିଦାୟକମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶାକିନୀଡାକିନୀପୀଡା ହାକିନ୍ୟାଦିନିଵାରଣମ୍ ।
ଦେହରକ୍ଷାକରଂ ନିତ୍ୟଂ ପରତନ୍ତ୍ରନିଵାରଣମ୍ ॥ ୪ ॥

ମନ୍ତ୍ରଂ ୟନ୍ତ୍ରଂ ମହାତନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପୁଂସାମଦୃଶ୍ୟତ୍ଵାକରଂ ଵରମ୍ ॥ ୫ ॥

ସର୍ଵାକର୍ଷକରଂ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀଵଶ୍ୟମୋହନମ୍ ।
ମଣିମନ୍ତ୍ରୌଷଧୀନାଂ ଚ ସିଦ୍ଧିଦଂ ଶୀଘ୍ରମେଵ ଚ ॥ ୬ ॥

ଭୟଶ୍ଚୌରାଦିଶମନଂ ଦୁଷ୍ଟଜନ୍ତୁନିଵାରଣମ୍ ।
ପୃଥିଵ୍ୟାଦିଜନାନାଂ ଚ ଵାକ୍ସ୍ଥାନାଦିପରୋ ଵଶମ୍ ॥ ୭ ॥

ନଷ୍ଟଦ୍ରଵ୍ୟାଗମଂ ସତ୍ୟଂ ନିଧିଦର୍ଶନକାରଣମ୍ ।
ସର୍ଵଥା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଣାଂ ଶୀଘ୍ରକନ୍ୟାପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୮ ॥

ସୁପୁତ୍ରଫଲଦଂ ଶୀଘ୍ରମଶ୍ଵମେଧଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ୟୋଗାଭ୍ୟାସାଦି ଫଲଦଂ ଶ୍ରୀକରଂ ତତ୍ତ୍ଵସାଧନମ୍ ॥ ୯ ॥

ମୋକ୍ଷସାମ୍ରାଜ୍ୟଫଲଦଂ ଦେହାନ୍ତେ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
ଦେଵ୍ୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପରମାର୍ଥଂ ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଵିଧିନା ଵିଷ୍ଣୁନା ଦିଵ୍ୟଂ ସେଵିତଂ ମୟା ଚ ପୁରା ।
ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରପାରାୟଣଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଗପ୍ରଦଂ ନୃଣାଂ ସତ୍ୟମେଵ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ୟଚ୍ଛାମ୍ୟଽହଂ ସୁଖପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୨ ॥

କଲ୍ୟାଣୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀଂ ପରଶିଵାଂ ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ଲଲିତାମ୍ବିକାମନୁଦିନଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗନ୍ମୋହିନୀମ୍ ।
ଚାମୁଣ୍ଡାଂ ପରଦେଵତାଂ ସକଲସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାଂ ସୁନ୍ଦରୀଂ
ଦେଵୀଂ ସର୍ଵପରାଂ ଶିଵାଂ ଶଶିନିଭାଂ ଶ୍ରୀ ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରରାଜକଲ୍ପେ ମୋକ୍ଷପାଦେ ସ୍କନ୍ଦେଶ୍ଵରସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀଲଲିତାଦିଵ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top