Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in Kannada

॥ Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಸ್ಯ । ಶ್ರೀಶಿವ ಋಷಿಃ । ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ । ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಬೀಜಾನಿ । ಗಣಪತಯೇ ವರವರದೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರವರದ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವಶಮಾನಯ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಹಾ – ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ – ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ವರವರದ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ವಶಮಾನಯ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಸ್ವಾಹಾ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ ಋಜಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ ।
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ ।

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ । ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನಸೋಪಚಾರೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ ।

ಓಂಕಾರೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಮ್ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಲಲಾಟೇಽವ್ಯಾತ್ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಮಮ ॥ ೧ ॥

ಗ್ಲೌಂ ಬೀಜಂ ನೇತ್ರಯೋಃ ಪಾತು ಗಂ ಬೀಜಂ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ ।
ಗಂ ಬೀಜಂ ಮುಖಪದ್ಮೇಽವ್ಯಾದ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೨ ॥

ಣಕಾರೋ ದಂತಯೋಃ ಪಾತು ಪಕಾರೋ ಲಂಬಿಕಾಂ ಮಮ ।
ತಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ತಾಲ್ವೋರ್ಯೇಕಾರ ಓಷ್ಠಯೋರ್ಮಮ ॥ ೩ ॥

ವಕಾರಃ ಕಂಠದೇಶೇಽವ್ಯಾದ್ರಕಾರಶ್ಚೋಪಕಂಠಕೇ ।
ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ವಕಾರೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ॥ ೪ ॥

ರಕಾರಸ್ತು ದ್ವಿತೀಯೋ ವೈ ಉಭೌ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಸದಾ ಮಮ ।
ದಕಾರ ಉದರೇ ಪಾತು ಸಕಾರೋ ನಾಭಿಮಂಡಲೇ ॥ ೫ ॥

ರ್ವಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಲಿಂಗಂ ಜಕಾರಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಕೇ ।
ನಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಮೇಕಾರೋ ಜಾನುನೋರ್ದ್ವಯೋಃ ॥ ೬ ॥

ವಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಗುಲ್ಫೌ ಶಕಾರಃ ಪಾದಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ।
ಮಾಕಾರಸ್ತು ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲೀಷು ಚ ॥ ೭ ॥

ನಕಾರಸ್ತು ಸದಾ ಪಾತು ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲೀಷು ಚ ।
ಯಕಾರೋ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಪಾದತಲೇ ತಥಾ ॥ ೮ ॥

ಸ್ವಾಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಖ್ಯೋ ವಾಮಪಾದತಲೇ ತಥಾ ।
ಹಾಕಾರಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಗಣಪಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೯ ॥

ಪೂರ್ವೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಶ್ರೀರುದ್ರಃ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಫಟ್ ಕಲಾಧರಃ ।
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲೋಕಮೋಹನಃ ॥ ೧೦ ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಶ್ರೀಯಮಃ ಪಾತು ಕ್ರೀಂ ಹ್ರಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮಃ ।
ನೈರೃತ್ಯೇ ನಿರೃತಿಃ ಪಾತು ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ಪಶ್ಚಿಮೇ ವರುಣಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಫಟ್ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮಃ ।
ವಾಯುರ್ಮೇ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ಫ್ರೇಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಉತ್ತರೇ ಧನದಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ಈಶಾನ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೋ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೧೩ ॥

ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಈಶ್ವರಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಗಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಅಧಸ್ತಾದ್ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ।
ಪೂರ್ವೇ ಮಾಂ ಗಣಪಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದುರ್ಗಾ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಂಡಿಕಾ ಶಿವಾ ।
ಉತ್ತರೇ ವಟುಕಃ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ವಂ ವಂ ವಟುಕಃ ಶಿವಃ ॥ ೧೬ ॥

ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ದಾಯಕೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ ।
ಪುನಃ ಪೂರ್ವೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಶ್ರೀಮಾನಸಿತಭೈರವಃ ॥ ೧೭ ॥

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ನೋ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರುಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ರುರುಭೈರವಃ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೌಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೈಂ ಮೇ ಚಂಡಭೈರವಃ ॥ ೧೮ ॥

ನೈರೃತ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ರೈಂ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೋಧಭೈರವಃ ॥ ೧೯ ॥

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಉನ್ಮತ್ತಭೈರವಃ ।
ವಾಯವ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಪಾಲೀ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ ೨೦ ॥

ಉತ್ತರೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೋ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಭೀಷಣಭೈರವಃ ।
ಈಶಾನ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವಃ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸಂಹಾರಭೈರವಃ ॥ ೨೧ ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ದೇವೇಶಃ ಶ್ರೀಸಮ್ಮೋಹನಭೈರವಃ ।
ಅಧಸ್ತಾದ್ವಟುಕಃ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಕಾಲಭೈರವಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕಲೇವರಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನಃ ಸುಖಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಜನನೀಜಾರವದ್ಗೋಪ್ಯಾ ವಿದ್ಯೈಷೇತ್ಯಾಗಮಾ ಜಗುಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತೌ ಗ್ರಹಣೇಷ್ವಪಿ ॥ ೨೪ ॥

ಭೌಮೇಽವಶ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಧೀರೋ ಮೋಹಯತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ಏಕಾವೃತ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿದ್ಯಾ ದ್ವಿರಾವೃತ್ಯಾ ಧನಂ ಲಭೇತ್ ॥ ೨೫ ॥

ತ್ರಿರಾವೃತ್ಯಾ ರಾಜವಶ್ಯಂ ತುರ್ಯಾವೃತ್ಯಾಽಖಿಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ।
ಪಂಚಾವೃತ್ಯಾ ಗ್ರಾಮವಶ್ಯಂ ಷಡಾವೃತ್ಯಾ ಚ ಮಂತ್ರಿಣಃ ॥ ೨೬ ॥

ಸಪ್ತಾವೃತ್ಯಾ ಸಭಾವಶ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾವೃತ್ಯಾ ಭುವಃ ಶ್ರಿಯಮ್ ।
ನವಾವೃತ್ಯಾ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಕಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ದಶಾವೃತ್ತೀಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಾಸಯೋಗತಃ ।
ದೇವತಾ ವಶಮಾಯಾತಿ ಕಿಂ ಪುನರ್ಮಾನವಾ ಭುವಿ ॥ ೨೮ ॥

ಕವಚಸ್ಯ ಚ ದಿವ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾನ್ನರಃ ।
ದೇವತಾದರ್ಶನಂ ಸದ್ಯೋ ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ ೨೯ ॥

ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ ।
ರಕ್ತಮಾಲಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ ॥ ೩೦ ॥

ಸಾವಧಾನೇನ ಮನಸಾ ಪಠೇದೇಕೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಸ್ವಪ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಪಶ್ಯತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೩೧ ॥

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಂ ಭಜತೇ ನರಃ ।
ಕೋಟಿಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಪಿ ನ ಮಂತ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿದೋ ಭವೇತ್ ॥ ೩೨ ॥

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಸಕೃತ್ ಪಠೇತ್ ।
ಅಪಿವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೩೩ ॥

ಭೂರ್ಜೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತಾಂ ಗುಟಿಕಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ ।
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಸಕುರ್ಯಾದ್ದಾಸವಜ್ಜಗತ್ ॥ ೩೪ ॥

ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ ಏವ ಚ ।
ಅಭಕ್ತೇಭ್ಯೋಪಿ ಪುತ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನರಕಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೩೫ ॥

ಗಣೇಶಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಸಾಧವೇ ಚ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ದಾತವ್ಯಂ ತೇನ ವಿಘ್ನೇಶಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೩೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *