Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

॥ Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ భైరవ్యువాచ –
భగవన్ శ్రోతుమిచ్ఛామి మాతంగ్యాశ్శతనామకమ్ ।
యద్గుహ్యం సర్వతంత్రేషు న కేనాపి ప్రకాశితమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీ భైరవ ఉవాచ –
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతిరహస్యకమ్ ।
నాఖ్యేయం యత్ర కుత్రాపి పఠనీయం పరాత్పరమ్ ॥ ౨ ॥

యస్యైకవారపఠనాత్సర్వే విఘ్నా ఉపద్రవాః ।
నశ్యంతి తత్క్షణాద్దేవి వహ్నినా తూలరాశివత్ ॥ ౩ ॥

ప్రసన్నా జాయతే దేవీ మాతంగీ చాస్య పాఠతః ।
సహస్రనామపఠనే యత్ఫలం పరికీర్తితమ్ ।
తత్కోటిగుణితం దేవీ నామాష్టశతకం శుభమ్ ॥ ౪ ॥

అస్య శ్రీమాతంగీశతనామ్నాం భగవాన్మతంగ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ మాతంగీ దేవతా శ్రీ మాతంగీ ప్రీతయే జపే వినియోగః ।

ఓం మహామత్తమాతంగినీ సిద్ధిరూపా
తథా యోగినీ భద్రకాళీ రమా చ ।
భవానీ భయప్రీతిదా భూతియుక్తా
భవారాధితా భూతిసంపత్కరీ చ ॥ ౧ ॥

జనాధీశమాతా ధనాగారదృష్టి-
ర్ధనేశార్చితా ధీరవాసీ వరాంగీ ।
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ కామరూపా
ప్రహృష్టా మహాకీర్తిదా కర్ణనాలీ ॥ ౨ ॥

కరాళీ భగా ఘోరరూపా భగాంగీ
భగాఖ్యా భగప్రీతిదా భీమరూపా ।
భవానీ మహాకౌశికీ కోశపూర్ణా
కిశోరీ కిశోరప్రియా నందఈహా ॥ ౩ ॥

మహాకారణాఽకారణా కర్మశీలా
కపాలీ ప్రసిద్ధా మహాసిద్ధఖండా ।
మకారప్రియా మానరూపా మహేశీ
మహోల్లాసినీ లాస్యలీలాలయాంగీ ॥ ౪ ॥

క్షమా క్షేమశీలా క్షపాకారిణీ చా-
ఽక్షయప్రీతిదా భూతియుక్తా భవానీ ।
భవారాధితా భూతిసత్యాత్మికా చ
ప్రభోద్భాసితా భానుభాస్వత్కరా చ ॥ ౫ ॥

ధరాధీశమాతా ధనాగారదృష్టి-
ర్ధనేశార్చితా ధీవరా ధీవరాంగీ ।
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ ప్రాణరూపా
ప్రకృష్టస్వరూపా స్వరూపప్రియా చ ॥ ౬ ॥

చలత్కుండలా కామినీ కాంతయుక్తా
కపాలాఽచలా కాలకోద్ధారిణీ చ ।
కదంబప్రియా కోటరీ కోటదేహా
క్రమా కీర్తిదా కర్ణరూపా చ లక్ష్మీః ॥ ౭ ॥

క్షమాంగీ క్షయప్రేమరూపా క్షపా చ
క్షయాక్షా క్షయాఖ్యా క్షయాప్రాంతరా చ ।
క్షవత్కామినీ క్షారిణీ క్షీరపూషా
శివాంగీ చ శాకంభరీ శాకదేహా ॥ ౮ ॥

మహాశాకయజ్ఞా ఫలప్రాశకా చ
శకాహ్వాఽశకాహ్వా శకాఖ్యా శకా చ ।
శకాక్షాంతరోషా సురోషా సురేఖా
మహాశేషయజ్ఞోపవీతప్రియా చ ॥ ౯ ॥

జయంతీ జయా జాగ్రతీ యోగ్యరూపా
జయాంగా జపధ్యానసంతుష్టసంజ్ఞా ।
జయప్రాణరూపా జయస్వర్ణదేహా
జయజ్వాలినీ యామినీ యామ్యరూపా ॥ ౧౦ ॥

జగన్మాతృరూపా జగద్రక్షణా చ
స్వధావౌషడంతా విలంబాఽవిలంబా ।
షడంగా మహాలంబరూపాఽసిహస్తా-
పదాహారిణీ హారిణీ హారిణీ చ ॥ ౧౧ ॥

మహామంగళా మంగళప్రేమకీర్తి-
ర్నిశుంభక్షిదా శుంభదర్పాపహా చ ।
తథానందబీజాదిముక్తిస్వరూపా
తథా చండముండాపదా ముఖ్యచండా ॥ ౧౨ ॥

ప్రచండాఽప్రచండా మహాచండవేగా
చలచ్చామరా చామరాచంద్రకీర్తిః ।
సుచామీకరా చిత్రభూషోజ్జ్వలాంగీ
సుసంగీతగీతా చ పాయాదపాయాత్ ॥ ౧౩ ॥

ఇతి తే కథితం దేవి నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
గోప్యం చ సర్వతంత్రేషు గోపనీయం చ సర్వదా ॥ ౧౪ ॥

ఏతస్య సతతాభ్యాసాత్సాక్షాద్దేవో మహేశ్వరః ।
త్రిసంధ్యం చ మహాభక్త్యా పఠనీయం సుఖోదయమ్ ॥ ౧౫ ॥

న తస్య దుష్కరం కించిజ్జాయతే స్పర్శతః క్షణాత్ ।
స్వకృతం యత్తదేవాప్తం తస్మాదావర్తయేత్సదా ॥ ౧౬ ॥

సదైవ సన్నిధౌ తస్య దేవీ వసతి సాదరమ్ ।
అయోగా యే త ఏవాగ్రే సుయోగాశ్చ భవంతి వై ॥ ౧౭ ॥

త ఏవమిత్రభూతాశ్చ భవంతి తత్ప్రసాదతః ।
విషాణి నోపసర్పంతి వ్యాధయో న స్పృశంతి తాన్ ॥ ౧౮ ॥

లూతావిస్ఫోటకాస్సర్వే శమయంతి చ తత్క్షణాత్ ।
జరాపలితనిర్ముక్తః కల్పజీవీ భవేన్నరః ॥ ౧౯ ॥

అపి కిం బహునోక్తేన సాన్నిధ్యం ఫలమాప్నుయాత్ ।
యావన్మయా పురా ప్రోక్తం ఫలం సాహస్రనామకమ్ ।
తత్సర్వం లభతే మర్త్యో మహామాయాప్రసాదతః ॥ ౨౦ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీమాతంగీశతనామస్తోత్రమ్ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Matangi Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish –  Kannada – Telugu – Tamil

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top