Sri Rama Pancharatnam in Kannada

॥ Sri Rama Pancharatnam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನಂ ॥
ಕಂಜಾತಪತ್ರಾಯತಲೋಚನಾಯ
ಕರ್ಣಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಕುಂಡಲಾಯ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಾಯ ಸುವಂಶಜಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ ೧ ॥

ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭಾಂಭೋದಸುವಿಗ್ರಹಾಯ
ವಿದ್ಯಾಧರೈಃ ಸಂಸ್ತುತಸದ್ಗುಣಾಯ ।
ವೀರಾವತಾರಾಯ ವಿರೋಧಿಹನ್ತ್ರೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ ೨ ॥

ಸಂಸಕ್ತದಿವ್ಯಾಯುಧಕಾರ್ಮುಕಾಯ
ಸಮುದ್ರಗರ್ವಾಪಹರಾಯುಧಾಯ ।
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಾಯ ಸುರಾರಿಹನ್ತ್ರೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ ೩ ॥

ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಮಧ್ಯಕಾಯ
ಪಿತಾಮಹೇಂದ್ರಾಮರವಂದಿತಾಯ ।
ಪಿತ್ರೇ ಸ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಮಾತ್ರೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ ೪ ॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಪೂಜಿತಾಯ
ನಮೋ ನಮಶ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಘುವಂಶಜಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ ೫ ॥

ಇಮಾನಿ ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕರ್ಣಾಮೃತಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀರಾಮಪಂಚರತ್ನಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Rama Pancharatnam in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Rama Pancharatnam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top