Sri Sabari Girisha Ashtakam in Sanskrit

॥ Sri Sabari Girisha Ashtakam Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री शबरिगिरीशाष्टकम् ॥
यजन सुपूजित योगिवरार्चित यादुविनाशक योगतनो
यतिवर कल्पित यन्त्रकृतासन यक्षवरार्पित पुष्पतनो ।
यमनियमासन योगिहृदासन पापनिवारण कालतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ १ ॥

मकर महोत्सव मङ्गलदायक भूतगणावृत देवतनो
मधुरिपु मन्मथमारक मानित दीक्षितमानस मान्यतनो ।
मदगजसेवित मञ्जुल नादक वाद्य सुघोषित मोदतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ २ ॥

जय जय हे शबरीगिरिनायक साधय चिन्तितमिष्टतनो
कलिवरदोत्तम कोमल कुन्तल कञ्जसुमावलिकान्त तनो ।
कलिवरसंस्थित कालभयार्दित भक्तजनावनतुष्टमते
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ३ ॥

निशिसुरपूजन मङ्गलवादन माल्यविभूषण मोदमते
सुरयुवतीकृतवन्दन नर्तननन्दित मानस मञ्जुतनो ।
कलिमनुजाद्भुत कल्पित कोमल नाम सुकीर्तन मोदतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ४ ॥

अपरिमिताद्भुत लील जगत्परिपाल निजालय चारुतनो
कलिजनपालन सङ्कटवारण पापजनावनलब्धतनो ।
प्रतिदिवसागत देववरार्चित साधुमुखागत कीर्तितनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ५ ॥

कलिमल कालन कञ्जविलोचन कुन्दसुमानन कान्ततनो
बहुजनमानस कामसुपूरण नामजपोत्तम मन्त्रतनो ।
निजगिरिदर्शन यातुजनार्पित पुत्रधनादिक धर्मतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ६ ॥

शतमखपालक शान्तिविधायक शत्रुविनाशक शुद्धतनो
तरुनिकरालय दीनकृपालय तापसमानस दीप्ततनो ।
हरिहरसम्भव पद्मसमुद्भव वासव शम्बव सेव्यतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ७ ॥

ममकुलदैवत मत्पितृपूजित माधव लालित मञ्जुमते
मुनिजनसंस्तुत मुक्तिविधायक शङ्करपालित शान्तमते ।
जगदभयङ्कर जन्मफलप्रद चन्दनचर्चित चन्द्ररुचे
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ८ ॥

अमलमनन्त पदान्वित राम सुदीक्षित सत्कविपद्यमिमं
शिव शबरीगिरि मन्दिर संस्थित तोषदमिष्टदमार्तिहरम् ।
पठति शृणोति च भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धिमथो लभते
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ९ ॥

इति श्री शबरीगिरिशाष्टकम् ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Sabari Girisha/ Ayyappa Swamy Stotram in SanskritEnglishKannadaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *