Sri Samarth Atharvashirsha in Kannada

॥ Sri Samarth Atharvashirsha Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛಾಂತಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿರಾಜಂ ದಯಾಲುಂ
ಸ್ವಾಮೀ ಮುದ್ರಾಸನಸ್ಥಂ ವಿಮಲತನುಯುತಂ ಮಂದಹಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಲಂ ।
ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇಪೋಹಿ ಯಸ್ಯ ಹರತಿ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಪಾಪಜಾಲೌಘ ಸಂಘಂ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮೀ ಜಯತಿ ಸವಿದಧತ್ ಕೇವಲಾನಂದ ಕಂದಂ ॥ 1 ॥

. ಹರಿಃ ಓಂ ।
ನಮಃ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಾಯ ಪರಮಹಂಸಾಯ ದಿವ್ಯರೂಪಧಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭಾವತಾರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತ್ಯಾವತಾರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಕರ್ದಲೀವನವಾಸಿನೇ । ನಮೋಽವಧೂತಾಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ 2 ॥

ತ್ವಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮಯಃ । ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯೈಃ ಸಂಬೋಧಿತಃ ।
ತ್ವಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಭುತಃ ಸ್ವರೂಪಃ ।
ತ್ವಂ ಅಷ್ಟಧಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರೂಷಾತ್ಮಕಃ । ತ್ವಂ ಚರಾಚರಃ ಸಾಕ್ಷೀಃ ।
ತ್ವಂ ಜ್ಞಪ್ತಿಮಯಸ್ತ್ವಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಮಯಃ ।
ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಾದಿ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಿತ ದೈವತಾತ್ಮಕಃ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದೇತತ್ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ । ತ್ವಯಿ ವಿದ್ಯತೇ । ತ್ವಯಿ ಲೀಯತೇ ।
ತ್ವಾಮಹಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ॥ 4 ॥

ಪಾಹಿಮಾಂ ತ್ವಂ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾಹಿ । ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾಹಿ । ದಕ್ಷಿಣಾತಾತ್ ಪಾಹಿ ।
ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಪಾಹಿ । ಉರ್ಧ್ವಾತ್ ಪಾಹಿ । ಅಧಸ್ತಾತ್ ಪಾಹಿ । ಸರ್ವತಃ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ॥

ಭಯೇಭ್ಯಃಸ್ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ । ಸಂಸಾರಮಹಾಭಯಾತ್ ಮಾಮುದ್ಧರ ।
ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ ॥ 5 ॥

ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಗೌರಾಂಗಂ ದಿವ್ಯಕೌಪಿನಧಾರಿಣಂ ।
ತುಲಸೀಬಿಲ್ವಪುಷ್ಪಾದಿ ಗಂಧದ್ರವ್ಯೈಃ ಸುಪೂಜಿತಂ ।
ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರೈಕ ಬ್ರೀದಂ ಚ ಸ್ಮರಣೇ ಭಕ್ತತಾರಕಂ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಹೃದಯಾಕಾಶೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣಂ ॥ 6 ॥

“ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥ” ಇತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ । ಮಹಾಭಯ ವಿನಾಶಕಃ ।
ನಾದಾನುಸಂಧಾನೇ ಸ್ವಾಮೀತಿ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಾಪಜಾಲಂ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನೇ ಸ್ವಾಮೀತಿ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ।
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋ ಭವತಿ ॥ 7 ॥

ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಕಂ ।
ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಶಕ್ತಿಂ ಗಣಪತಿಂ ಚೈವ ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಭಜೇತ್ ।
ಕೃಪಾಲು ಭಕ್ತವರದಂ ವಂದೇಽಹಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ ॥ 8 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ಪರಮಹಂಸಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ।
ಸುಶಾಂತಿರ್ಭವತು ॥

ಅವಧೂತಚಿಂತನ ಶ್ರೀಗುರೂದೇವದತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।
ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ।
ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Samarth Atharvashirsha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *