Sri Saraswati Kavacham (Variation) in Kannada

॥ Sri Saraswati Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಕವಚಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ) ॥
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ।
ಶ್ರೀಂ ವಾಗ್ದೇವತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಫಾಲಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾಽವತು ॥ ೧ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಭಗವತ್ಯೈ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೨ ॥

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನಾಸಾಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾಽವತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಚೋಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೩ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ದಂತಪಂಕ್ತಿಂ ಸದಾಽವತು ।
ಐಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಮ ಕಂಠಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೪ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮೇ ಗ್ರೀವಾಂ ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ಶ್ರೀಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಕ್ಷಃ ಸದಾಽವತು ॥ ೫ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ನಾಭಿಕಾಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಣ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಮಮ ಹಸ್ತೌ ಸದಾಽವತು ॥ ೬ ॥

ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಕಂಠವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಸರ್ವಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಗ್ನಿದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ॥ ೮ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಬುಧಜನನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸತತಂ ಮಂತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೯ ॥

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ।
ಓಂ ಐಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ವಾರುಣೇಽವತು ॥ ೧೦ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಾಂಬಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗದ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಮುತ್ತರೇಽವತು ॥ ೧೧ ॥

ಓಂ ಐಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೈಶಾನ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೧೨ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪುಸ್ತಕವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಧೋ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಗ್ರಂಥಬೀಜಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ಸರ್ವತೋಽವತು ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಕವಚಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Saraswati Kavacham in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Saraswati Kavacham (Variation) in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top