Shastastutida Ashtakam in English

॥ Sri Shastastutida Ashtakam English Lyrics ॥

 ॥ srisastastutidasakam ॥ 
asanurupaphaladam caranaravinda-
bhajamaparakarunarnavapurnacandram ।
nasaya sarvavipadamapi naumi nitya-
misanakesavabhavam bhuvanaikanatham ॥ 1 ॥

pinchavali valayitakalitaprasuna-
sanjatakantibharabhasurakesabharam ।
sinjanamanjumanibhusanaranjitangam
candravatamsaharinandanamasrayami ॥ 2 ॥

alolanilalalitalakahararamya-
makamranasamarunadharamayataksam ।
alambanam trijagatam pramathadhinatha-
manamralokaharinandanamasrayami ॥ 3 ॥

karnavalambimanikundalabhasamana-
gandasthalam samuditananapundarikam ।
arnojanabhaharayoriva murtimantam
punyatirekamiva bhutapatim namami ॥ 4 ॥

uddandacarubhujadandayugagrasamstham
kodandabanamahitantamatantaviryam ।
udyatprabhapataladipramadabhrasaram
nityam prabhapatimaham pranato bhavami ॥ 5 ॥

maleyapankasamalankrtabhasamana-
dorantaralataralamalaharajalam ।
nilatinirmaladukuladharam mukunda-
kalantakapratinidhim pranato’smi nityam ॥ 6 ॥

yatpadapankajayugam munayo’pyajasram
bhaktya bhajanti bhavaroganivaranaya ।
putram purantakamurantakayorudaram
nityam namamyahamamitrakulantakam tam ॥ 7 ॥

kantam kalayakusumadyutilobhaniya-
kantipravahavilasatkamaniyarupam ।
kantatanujasahitam nikhilamayaugha-
santipradam pramathayuthapatim namami ॥ 8 ॥

bhutesa bhurikarunamrtapurapurna-
varannidhe, varada, bhaktajanaikabandho । paramabhakta
payadbhavan pranatamenamaparaghora-
samsarabhitamiha mamakhilamayebhyaḥ ॥ 9 ॥

he bhutanatha bhagavan, bhavadiyacaru-
padambuje bhavatu bhaktiracancala me ।
nathaya sarvajagatam bhajatam bhavabdhi-
potaya nityamakhilangabhuve namaste ॥ 10 ॥

iti sri sankarabhagavadpada viracitam
sri sastastuti dasakam sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Lord Ayyappan Slokam » Sri Shastastutida Ashtakam Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *