Sri Srinivasa Gadyam In English – Sri Vishnu Stotram

॥ Sri Srinivasa Gadyam in English


arimadakhilamahimandalamandanadharanidhara mandalakhandalasya, nikhilasurasuravandita varahaksetra vibhusanasya, aesacala garudacala simhacala vrsabhacala narayanacalanjanacaladi aikharimalakulasya, nathamukha bodhanidhivithigunasabharana sattvanidhi tattvanidhi bhaktigunapurna ariaailapurna gunavaaamvada paramapurusakrpapura vibhramadatungaarnga galadgaganagangasamalingitasya, simatiga guna ramanujamuni namankita bahu bhumaaraya suradhamalaya vanaramayata vanasimaparivrta viaankatatata nirantara vijrmbhita bhaktirasa nirgharanantaryaharya prasravanadharapura vibhramada salilabharabharita mahatataka manditasya, kalikardama malamardana kalitodyama vilasadyama niyamadima munigananisevyamana pratyaksibhavannijasalila samajjana
namajjana nikhilapapanaaana papanaaana tirthadhyasitasya, murarisevaka jaradipidita nirartijivana niraaa bhusura varatisundara suranganarati karangasausthava kumaratakrti kumarataraka samapanodaya danunapataka mahapadamaya vihapanodita sakalabhuvana vidita kumaradharabhidhana tirthadhisthitasya, dharanitala gatasakala hatakalila aubhasalila gatabahula vividhamala haticatura ruciratara vilokanamatra vidalita vividha mahapataka svamipuskarini sametasya, bahusankata narakavata patadutkata kalikankata kalusodbhata janapataka vinipataka rucinataka karahataka kalaaahrta kamalarata aubhamanjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargala pepiyamana salila sambhrta viaankata katahatirtha vibhusitasya, evamadima bhurimanjima sarvapataka garvahapaka sindhudambara hariaambara vividhavipula punyatirthanivaha nivasasya, arimato venkatacalasya aikharaaekharamahakalpaaakhi, kharvibhavadati garvikrta gurumerviaagiri mukhorvidhara kuladarvikara dayitorvidhara aikharorvi satata sadurvikrti caranaghana garvacarvananipuna tanukiranamasrnita giriaikhara aekharatarunikara timirah, vanipatiaarvani dayitendraniavara mukha naniyorasaveni nibhaaubhavani nutamahimani ya stana koni bhavadakhila bhuvanabhavanodarah, vaimanikaguru bhumadhika guna ramanuja krtadhamakara karadhamari daralalamacchakanaka damayita nijaramalaya navakisalayamaya toranamalayita vanamaladharah, kalambuda malanibha nilalaka jalavrta balabja salilamala phalankasamulamrta dharadvayavadhirana dhiralalitatara viaadatara ghana ghanasara mayordhvapundra rekhadvayarucirah, suvikasvara dalabhasvara kamalodara gatamedura navakesara tatibhasura paripinjara kanakambara kalitadara lalitodara tadalamba jambharipu manistambha gambhirimadambhastambha samujjrmbhamana pivaroruyugala tadalamba prthula kadali mukula madaharanajanghala janghayugalah, navyadala bhavyamala pitamala aonimalasanmrdula satkisalayaarujalakari bala aonatala padakamala nijaaraya balabandikrta aaradindumandali vibhramadadabhra aubhra punarbhavadhisthitanguligadha nipidita padmavanah, janutalavadhi lamba vidambita varana aundadanda vijrmbhita nilamanimaya kalpakaaakha vibhramadayi mrnalalatayita samujjvalatara kanakavalaya vellitaikatara bahudandayugalah, yugapadudita koti kharakara himakara mandala jajvalyamana sudaraana pancajanya samuttungita arngapara bahuyugalah, abhinavaaana samuttejita mahamaha nilakhanda madakhandana nipuna navina paritapta kartasvara kavacita mahaniya prthula salagrama parampara gumbhita nabhimandala paryanta lambamana pralambadipti samalambita viaala vaksahsthalah, gangajhara tungakrti bhangavali bhangavaha saudhavali badhavaha dharanibha haravali durahata gehantara mohavaha mahima masrnita mahatimirah, pingakrti bhrngara nibhangara dalangamala niskasita duskaryagha niskavali dipaprabha nipacchavi tapaprada kanakamalika piaangita sarvangah, navadalita dalavalita mrdulalita kamalatati madavihati caturatara prthulatara sarasatara kanakasaramaya rucirakanthika kamaniyakanthah, vataaanadhipati aayana kamana paricarana ratisametakhila phanadharatati matikaravara kanakamaya nagabharana parivitakhilanga vagamita aayana bhutahiraja jatatiaayah, ravikoti paripati dharakoti ravarati kitaviti rasadhati dharamaniganakirana visarana satatavidhuta timiramoha garbhagehah, aparimita vividhabhuvana bharitakhanda brahmandamandala picandilah, aryadhuryanantarya pavitra khanitrapata patrikrta nijacubuka gatavranakina vibhusana vahanasucita aritajana vatsalatatiaayah, maddudindima dhamaru jarghara kahali patahavali mrdumaddaladi mrdanga dundubhi dhakkikamukha hrdya vadyaka madhuramangala nadamedura natarabhi bhupala bilahari mayamalava gaula asaveri saveri auddhasaveri devagandhari dhanyasi begada hindustani kapi todi natakurunji ariraga sahana athana sarangi darbaru pantuvarali varali kalyani bhurikalyani yamunakalyani huaeni janjhothi kaumari kannada kharaharapriya kalahamsa nadanamakriya mukhari todi punnagavarali kambhoji bhairavi yadukulakambhoji anandabhairavi aankarabharana mohana regupti saurastri nilambari gunakriya meghagarjani hamsadhvani aokavarali madhyamavati jenjuruti surati dvijavanti malayambari kapiparaau dhanasiri deaikatodi ahiri vasantagauli santu kedaragaula kanakangi ratnangi ganamurti vanaspati vacaspati danavati manarupi senapati hanumattodi dhenuka natakapriya kokilapriya rupavati gayakapriya vakulabharana cakravaka suryakanta hatakambari jhankaradhvani natabhairavi kiravani harikambhodi dhiraaankarabharana naganandini yagapriyadi visrmara sarasa ganarucira santata santanyamana nityotsava paksotsava masotsava samvatsarotsavadi vividhotsava krtanandah arimadanandanilaya vimanavasah, satata padmalaya padapadmarenu sancitavaksastala patavasah, ariarinivasah suprasanno vijayatam. ari–alarmelmanga nayikasametah ariarinivasa svami supritah suprasanno varado bhutva, pavana patali palaaa bilva punnaga cuta kadali candana campaka manjula mandara hinjuladi tilaka matulunga narikela krauncaaoka madhukamalaka hinduka nagaketaka purnakunda purnagandha rasa kanda vana vanjula kharjura sala kovidara hintala panasa vikata vaikasavaruna tarughamarana viculankaavattha yaksa vasudha varmadha mantrini tintrini bodha nyagrodha ghatavatala jambumatalli virataculli vasati vasati jivani posani pramukha nikhila sandoha tamala mala mahita virajamana casaka mayura hamsa bharadvaja kokila cakravaka kapota garuda narayana nanavidha paksijati samuha brahma ksatriya vaiaya audra nanajatyudbhava devata nirmana manikya vajra vaidhurya gomedhika pusyaraga padmaragendra nila pravalamauktika sphatika hema ratnakhacita dhagaddhagayamana ratha gaja turaga padati sena samuha bheri maddala muravaka jhallari aankha kahala nrtyagita talavadya kumbhavadya pancamukhavadya ahamimargannativadya kitikuntalavadya suraticaundovadya timilakavitalavadya takkaragravadya ghantatadana brahmatala samatala kottaritala dhakkaritala ekkala dharavadya patahakamsyavadya bharatanatyalankara kinnera kimpurusa rudravina mukhavina vayuvina tumburuvina gandharvavina naradavina svaramandala ravanahastavinastakriyalankriyalankrtanekavidhavadya vapikupatatakadi gangayamuna revavaruna
aonanadiaobhanadi suvarnamukhi vegavati vetravati ksiranadi bahunadi garudanadi kaveri tamraparni pramukhah mahapunyanadyah sajalatirthaih sahobhayakulangata sadapravaha rgyajussamatharvana vedaaastretihasa purana sakalavidyaghosa bhanukotiprakaaa candrakoti samana nityakalyana paramparottarottarabhivrddhirbhuyaditi bhavanto mahantoznugrhnantu, brahmanyo raja dharmikozstu, deaoyam nirupadravozstu, sarve sadhujanassukhino vilasantu, samastasanmangalani santu, uttarottarabhivrddhirastu, sakalakalyana samrddhirastu ॥

harih om ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Srinivasa Gadyam in Sanskrit – English – BengaliKannadaMalayalamTeluguTamil

See Also  Kashivishvanatha Stotram In English