Tara Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Tara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ತಾರಾಮ್ಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ –
ತಾರಿಣೀ ತರಳಾ ತನ್ವೀ ತಾರಾ ತರುಣವಲ್ಲರೀ ।
ತಾರರೂಪಾ ತರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ತನುಕ್ಷೀಣಪಯೋಧರಾ ॥ ೧ ॥

ತುರೀಯಾ ತರುಣಾ ತೀವ್ರಗಮನಾ ನೀಲವಾಹಿನೀ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ಜಯಾ ಚಂಡೀ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾಶಿರಾ ॥ ೨ ॥

ತರುಣೀ ಶಾಂಭವೀ ಛಿನ್ನಫಾಲಾ ಸ್ಯಾದ್ಭದ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ನೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ ೩ ॥

ದ್ವಿತೀಯಾ ಶೋಭನಾ ನಿತ್ಯಾ ನವೀನಾ ನಿತ್ಯಭೀಷಣಾ ।
ಚಂಡಿಕಾ ವಿಜಯಾರಾಧ್ಯಾ ದೇವೀ ಗಗನವಾಹಿನೀ ॥ ೪ ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾ ಚರಾಸ್ಯಾದೀಶಪೂಜಿತಾ ।
ಸಗುಣಾಽಸಗುಣಾಽರಾಧ್ಯಾ ಹರೀಂದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ ೫ ॥

ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಚ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ರುಧಿರಾಸ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಬಲಿರತಾ ದುರ್ಗಾ ಬಲವತೀ ಬಲಾ ॥ ೬ ॥

ಬಲಪ್ರಿಯಾ ಬಲರತಾ ಬಲರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಅರ್ಧಕೇಶೇಶ್ವರೀ ಕೇಶಾ ಕೇಶವಾ ಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತಾ ॥ ೭ ॥

ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಗಿರಿನಂದಿನೀ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ಚೈವ ದಕ್ಷಾ ಚ ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಿಣೇರತಾ ॥ ೮ ॥

ವಜ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಪನ್ನಗಭೂಷಿತಾ ॥ ೯ ॥

ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಳಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ನಾಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ಗಾಂಧಾರೀ ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಾನನಾದಿಪರಿಪೂಜಿತಾ ॥ ೧೦ ॥

ತಥ್ಯವಿದ್ಯಾ ತಥ್ಯರೂಪಾ ತಥ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೀ ।
ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಽನಘಾ ॥ ೧೧ ॥

ತಾಂಡವಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ತಾಲನಾದರತಾ ಕ್ರೂರತಾಪಿನೀ ತರಣಿಪ್ರಭಾ ॥ ೧೨ ॥

ತ್ರಪಾಯುಕ್ತಾ ತ್ರಪಾಮುಕ್ತಾ ತರ್ಪಿತಾ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣೀ ।
ತಾರುಣ್ಯಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಕ್ತಿ-ರ್ಭಕ್ತಾನುರಾಗಿಣೀ ॥ ೧೩ ॥

ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಶಿವರತಿಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ತಾಮ್ರದ್ಯುತಿ-ಸ್ತಾಮ್ರರಾಗಾ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಬಲಭದ್ರಪ್ರೇಮರತಾ ಬಲಿಭು-ಗ್ಬಲಿಕಲ್ಪನೀ ।
ರಾಮಪ್ರಿಯಾ ರಾಮಶಕ್ತೀ ರಾಮರೂಪಾನುಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ ।
ಶ್ರುತ್ವಾಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಾರಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾರಾಸ್ತುತಿರಹಸ್ಯಜಂ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿಹರೇತ್ ಕ್ಷಿತಿ ಮಂಡಲೇ ॥ ೧೭ ॥

ತಸ್ಯೈವ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಯಿ ಭಕ್ತಿರನುತ್ತಮಾ ।
ಭವತ್ಯೇವ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೮ ॥

ಮಂದೇ ಮಂಗಳವಾರೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಶಿ ಸಂಯುತಃ ।
ತಸ್ಯೈವ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ಗಾಣಾಪತ್ಯಂ ಲಭೇತ ಸಃ ॥ ೧೯ ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಽಪಿ ಪಠೇತ್ತಾರಾ ರಹಸ್ಯಕಂ ।
ಸೋಽಚಿರೇಣೈವಕಾಲೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಶಿವೋ ಭವೇತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಸತೇ ॥ ೨೧ ॥

ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾತಂತ್ರೇ ತಾರಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Tara Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top