Tara Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil

॥ Tara Ashtottara Shatanamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ தாராம்பா³ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ஶிவ உவாச –
தாரிணீ தரளா தன்வீ தாரா தருணவல்லரீ ।
தாரரூபா தரீ ஶ்யாமா தனுக்ஷீணபயோத⁴ரா ॥ 1 ॥

துரீயா தருணா தீவ்ரக³மனா நீலவாஹினீ ।
உக்³ரதாரா ஜயா சண்டீ³ ஶ்ரீமதே³கஜடாஶிரா ॥ 2 ॥

தருணீ ஶாம்ப⁴வீ சி²ன்னபா²லா ஸ்யாத்³ப⁴த்³ரதா³யினீ ।
உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ நீலா க்ருஷ்ணா நீலஸரஸ்வதீ ॥ 3 ॥

த்³விதீயா ஶோப⁴னா நித்யா நவீனா நித்யபீ⁴ஷணா ।
சண்டி³கா விஜயாராத்⁴யா தே³வீ க³க³னவாஹினீ ॥ 4 ॥

அட்டஹாஸா கராளாஸ்யா சராஸ்யாதீ³ஶபூஜிதா ।
ஸகு³ணா(அ)ஸகு³ணா(அ)ராத்⁴யா ஹரீந்த்³ராதி³ப்ரபூஜிதா ॥ 5 ॥

ரக்தப்ரியா ச ரக்தாக்ஷீ ருதி⁴ராஸ்யவிபூ⁴ஷிதா ।
ப³லிப்ரியா ப³லிரதா து³ர்கா³ ப³லவதீ ப³லா ॥ 6 ॥

ப³லப்ரியா ப³லரதா ப³லராமப்ரபூஜிதா ।
அர்த⁴கேஶேஶ்வரீ கேஶா கேஶவா ஸ்ரக்³விபூ⁴ஷிதா ॥ 7 ॥

பத்³மமாலா ச பத்³மாக்ஷீ காமாக்²யா கி³ரினந்தி³னீ ।
த³க்ஷிணா சைவ த³க்ஷா ச த³க்ஷஜா த³க்ஷிணேரதா ॥ 8 ॥

வஜ்ரபுஷ்பப்ரியா ரக்தப்ரியா குஸுமபூ⁴ஷிதா ।
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வப்ரியா பன்னக³பூ⁴ஷிதா ॥ 9 ॥

இடா³ ச பிங்க³ளா சைவ ஸுஷும்னாப்ராணரூபிணீ ।
கா³ந்தா⁴ரீ பஞ்சமீ பஞ்சானநாதி³பரிபூஜிதா ॥ 10 ॥

தத்²யவித்³யா தத்²யரூபா தத்²யமார்கா³னுஸாரிணீ ।
தத்த்வரூபா தத்த்வப்ரியா தத்த்வஜ்ஞானாத்மிகா(அ)னகா⁴ ॥ 11 ॥

தாண்ட³வாசாரஸந்துஷ்டா தாண்ட³வப்ரியகாரிணீ ।
தாலனாத³ரதா க்ரூரதாபினீ தரணிப்ரபா⁴ ॥ 12 ॥

த்ரபாயுக்தா த்ரபாமுக்தா தர்பிதா த்ருப்திகாரிணீ ।
தாருண்யபா⁴வஸந்துஷ்டா ஶக்தி-ர்ப⁴க்தானுராகி³ணீ ॥ 13 ॥

ஶிவாஸக்தா ஶிவரதி꞉ ஶிவப⁴க்திபராயணா ।
தாம்ரத்³யுதி-ஸ்தாம்ரராகா³ தாம்ரபாத்ரப்ரபோ⁴ஜினீ ॥ 14 ॥

ப³லப⁴த்³ரப்ரேமரதா ப³லிபு⁴-க்³ப³லிகல்பனீ ।
ராமப்ரியா ராமஶக்தீ ராமரூபானுகாரிணீ ॥ 15 ॥

இத்யேதத்கதி²தம் தே³வி ரஹஸ்யம் பரமாத்³பு⁴தம் ।
ஶ்ருத்வாமோக்ஷமவாப்னோதி தாராதே³வ்யா꞉ ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 16 ॥

ய இத³ம் பட²தி ஸ்தோத்ரம் தாராஸ்துதிரஹஸ்யஜம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴யுதோ பூ⁴த்வா விஹரேத் க்ஷிதி மண்ட³லே ॥ 17 ॥

தஸ்யைவ மந்த்ரஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யான்மயி ப⁴க்திரனுத்தமா ।
ப⁴வத்யேவ மஹாமாயே ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 18 ॥

மந்தே³ மங்க³ளவாரே ச ய꞉ படே²ன்னிஶி ஸம்யுத꞉ ।
தஸ்யைவ மந்த்ரஸித்³தி⁴ஸ்ஸ்யாத்³கா³ணாபத்யம் லபே⁴த ஸ꞉ ॥ 19 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா(அ)ஶ்ரத்³த⁴யா வா(அ)பி படே²த்தாரா ரஹஸ்யகம் ।
ஸோ(அ)சிரேணைவகாலேன ஜீவன்முக்தஶ்ஶிவோ ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

ஸஹஸ்ராவர்தனாத்³தே³வி புரஶ்சர்யாப²லம் லபே⁴த் ।
ஏவம் ஸததயுக்தா யே த்⁴யாயந்தஸ்த்வாமுபாஸதே ॥ 21 ॥

தே க்ருதார்தா² மஹேஶானி ம்ருத்யுஸம்ஸாரவர்த்மன꞉ ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸ்வர்ணமாலாதந்த்ரே தாராம்பா³ஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ।

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu

Tara Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top