Tara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

॥ Tara Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ శివ ఉవాచ –
తారిణీ తరళా తన్వీ తారా తరుణవల్లరీ ।
తారరూపా తరీ శ్యామా తనుక్షీణపయోధరా ॥ ౧ ॥

తురీయా తరుణా తీవ్రగమనా నీలవాహినీ ।
ఉగ్రతారా జయా చండీ శ్రీమదేకజటాశిరా ॥ ౨ ॥

తరుణీ శాంభవీ ఛిన్నఫాలా స్యాద్భద్రదాయినీ ।
ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా నీలా కృష్ణా నీలసరస్వతీ ॥ ౩ ॥

ద్వితీయా శోభనా నిత్యా నవీనా నిత్యభీషణా ।
చండికా విజయారాధ్యా దేవీ గగనవాహినీ ॥ ౪ ॥

అట్టహాసా కరాళాస్యా చరాస్యాదీశపూజితా ।
సగుణాఽసగుణాఽరాధ్యా హరీంద్రాదిప్రపూజితా ॥ ౫ ॥

రక్తప్రియా చ రక్తాక్షీ రుధిరాస్యవిభూషితా ।
బలిప్రియా బలిరతా దుర్గా బలవతీ బలా ॥ ౬ ॥

బలప్రియా బలరతా బలరామప్రపూజితా ।
అర్ధకేశేశ్వరీ కేశా కేశవా స్రగ్విభూషితా ॥ ౭ ॥

పద్మమాలా చ పద్మాక్షీ కామాఖ్యా గిరినందినీ ।
దక్షిణా చైవ దక్షా చ దక్షజా దక్షిణేరతా ॥ ౮ ॥

వజ్రపుష్పప్రియా రక్తప్రియా కుసుమభూషితా ।
మాహేశ్వరీ మహాదేవప్రియా పన్నగభూషితా ॥ ౯ ॥

ఇడా చ పింగళా చైవ సుషుమ్నాప్రాణరూపిణీ ।
గాంధారీ పంచమీ పంచాననాదిపరిపూజితా ॥ ౧౦ ॥

తథ్యవిద్యా తథ్యరూపా తథ్యమార్గానుసారిణీ ।
తత్త్వరూపా తత్త్వప్రియా తత్త్వజ్ఞానాత్మికాఽనఘా ॥ ౧౧ ॥

తాండవాచారసంతుష్టా తాండవప్రియకారిణీ ।
తాలనాదరతా క్రూరతాపినీ తరణిప్రభా ॥ ౧౨ ॥

త్రపాయుక్తా త్రపాముక్తా తర్పితా తృప్తికారిణీ ।
తారుణ్యభావసంతుష్టా శక్తి-ర్భక్తానురాగిణీ ॥ ౧౩ ॥

శివాసక్తా శివరతిః శివభక్తిపరాయణా ।
తామ్రద్యుతి-స్తామ్రరాగా తామ్రపాత్రప్రభోజినీ ॥ ౧౪ ॥

బలభద్రప్రేమరతా బలిభు-గ్బలికల్పనీ ।
రామప్రియా రామశక్తీ రామరూపానుకారిణీ ॥ ౧౫ ॥

ఇత్యేతత్కథితం దేవి రహస్యం పరమాద్భుతం ।
శ్రుత్వామోక్షమవాప్నోతి తారాదేవ్యాః ప్రసాదతః ॥ ౧౬ ॥

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం తారాస్తుతిరహస్యజం ।
సర్వసిద్ధియుతో భూత్వా విహరేత్ క్షితి మండలే ॥ ౧౭ ॥

తస్యైవ మంత్రసిద్ధిః స్యాన్మయి భక్తిరనుత్తమా ।
భవత్యేవ మహామాయే సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౮ ॥

మందే మంగళవారే చ యః పఠేన్నిశి సంయుతః ।
తస్యైవ మంత్రసిద్ధిస్స్యాద్గాణాపత్యం లభేత సః ॥ ౧౯ ॥

శ్రద్ధయాఽశ్రద్ధయా వాఽపి పఠేత్తారా రహస్యకం ।
సోఽచిరేణైవకాలేన జీవన్ముక్తశ్శివో భవేత్ ॥ ౨౦ ॥

సహస్రావర్తనాద్దేవి పురశ్చర్యాఫలం లభేత్ ।
ఏవం సతతయుక్తా యే ధ్యాయన్తస్త్వాముపాసతే ॥ ౨౧ ॥

తే కృతార్థా మహేశాని మృత్యుసంసారవర్త్మనః ॥ ౨౨ ॥

ఇతి శ్రీ స్వర్ణమాలాతంత్రే తారామ్బాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *