Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram in kannada

॥ Sri Tripura Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ ಭಗವನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕೃಪಾನಿಧೇ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭೈರವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೧ ॥

ನ ಶ್ರುತಂ ದೇವದೇವೇಶ ವದ ಮಾಂ ದೀನವತ್ಸಲ ।

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ಪ್ರಿಯೇ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಭೈರವ್ಯಾಶ್ಶುಭದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ॥ ೩ ॥

ಓಂ ಭೈರವೀ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಭಾವನಾ ।
ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುಸ್ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೪ ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತಾ ದೇವೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಮೋಹಘ್ನೀ ಮಾಲತೀ ಮಾಲಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ ೫ ॥

ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧನಿಲಯಾ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾ ಕುಹೂಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಭೀಮಭೈರವೀ ॥ ೬ ॥

ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀರ್ಘಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ ೭ ॥

ಲಂಬೋದರೀ ಲಂಬಕರ್ಣಾ ಪ್ರಲಂಬಿತಪಯೋಧರಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಪ್ರತಿಪದಾ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ ೮ ॥

ಪ್ರಭಾವತೀ ಗುಣವತೀ ಗಣಮಾತಾ ಗುಹೇಶ್ವರೀ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾಣವಿಧಾಯಿನೀ ॥ ೯ ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾ ಮಹಾನದೀ ।
ಮಹಾಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೧೦ ॥

ವಿಕರಾಳಾ ಮಹಾಕಾಲಾ ಕಾಲರೂಪಾ ಕಳಾವತೀ ।
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೧ ॥

ಕುಮಾರೀ ಕುಂಕುಮಪ್ರೀತಾ ಕುಂಕುಮಾರುಣರಂಜಿತಾ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೧೨ ॥

ನವೀನಾ ನೀರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಪಾಲಿನೀ ।
ಘರ್ಘರಾ ಘರ್ಘರಾರಾವಾ ಘೋರಾ ಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೩ ॥

ಕಲಿಘ್ನೀ ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನೀ ಕಲಿಕೌತುಕನಾಶಿನೀ ।
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಪ್ರೀತಾ ಕ್ಲೇಶಸಂಘನಿವಾರಿಣೀ ॥ ೧೪ ॥

ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೀಮಯೀ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹಾಮಂದರಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ಮೋಕ್ಷದಾ ಮೋಹದಾ ಮೋಹಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೬ ॥

ದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರಾ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೋಣಾ ಚ ದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ದನುಜಾಂತಕರೀ ದುಷ್ಟಾ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ ॥ ೧೭ ॥

ದುರಾಚಾರಾ ಚ ದೋಷಘ್ನೀ ದಮಪತ್ನೀ ದಯಾಪರಾ ।
ಮನೋಭವಾ ಮನುಮಯೀ ಮನುವಂಶಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ॥ ೧೮ ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮತನುಶ್ಶೋಭಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಶಂಭುವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಭೈರವ್ಯಾ ದೇವದೇವೇಶ್ಯಾಸ್ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ ೨೦ ॥

ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸುರಾಂ ಪೀತ್ವಾ ಮಕಾರೈಃ ಪಂಚಕೈಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಪೂಜಯೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಸೋಽಪಿ ಗಣನಾಥಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರೇ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ॥ ೨೨ ॥

ಸರ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಪುನರ್ಮಾಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ।
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಿಂದಕೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ ॥ ೨೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *