Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

॥ Sri Tripura Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ త్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీదేవ్యువాచ ।
కైలాసవాసిన్ భగవన్ ప్రాణేశ్వర కృపానిధే ।
భక్తవత్సల భైరవ్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౧ ॥

న శ్రుతం దేవదేవేశ వద మాం దీనవత్సల ।

శ్రీశివ ఉవాచ ।
శృణు ప్రియే మహాగోప్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౨ ॥

భైరవ్యాశ్శుభదం సేవ్యం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ ।
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే ॥ ౩ ॥

ఓం భైరవీ భైరవారాధ్యా భూతిదా భూతభావనా ।
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుస్సర్వసంపత్ప్రదాయినీ ॥ ౪ ॥

త్రైలోక్యవందితా దేవీ మహిషాసురమర్దినీ ।
మోహఘ్నీ మాలతీ మాలా మహాపాతకనాశినీ ॥ ౫ ॥

క్రోధినీ క్రోధనిలయా క్రోధరక్తేక్షణా కుహూః ।
త్రిపురా త్రిపురాధారా త్రినేత్రా భీమభైరవీ ॥ ౬ ॥

దేవకీ దేవమాతా చ దేవదుష్టవినాశినీ ।
దామోదరప్రియా దీర్ఘా దుర్గా దుర్గతినాశినీ ॥ ౭ ॥

లంబోదరీ లంబకర్ణా ప్రలంబితపయోధరా ।
ప్రత్యంగిరా ప్రతిపదా ప్రణతక్లేశనాశినీ ॥ ౮ ॥

ప్రభావతీ గుణవతీ గణమాతా గుహేశ్వరీ ।
క్షీరాబ్ధితనయా క్షేమ్యా జగత్త్రాణవిధాయినీ ॥ ౯ ॥

మహామారీ మహామోహా మహాక్రోధా మహానదీ ।
మహాపాతకసంహర్త్రీ మహామోహప్రదాయినీ ॥ ౧౦ ॥

వికరాళా మహాకాలా కాలరూపా కళావతీ ।
కపాలఖట్వాంగధరా ఖడ్గఖర్పరధారిణీ ॥ ౧౧ ॥

కుమారీ కుంకుమప్రీతా కుంకుమారుణరంజితా ।
కౌమోదకీ కుముదినీ కీర్త్యా కీర్తిప్రదాయినీ ॥ ౧౨ ॥

నవీనా నీరదా నిత్యా నందికేశ్వరపాలినీ ।
ఘర్ఘరా ఘర్ఘరారావా ఘోరా ఘోరస్వరూపిణీ ॥ ౧౩ ॥

కలిఘ్నీ కలిధర్మఘ్నీ కలికౌతుకనాశినీ ।
కిశోరీ కేశవప్రీతా క్లేశసంఘనివారిణీ ॥ ౧౪ ॥

మహోన్మత్తా మహామత్తా మహావిద్యా మహీమయీ ।
మహాయజ్ఞా మహావాణీ మహామందరధారిణీ ॥ ౧౫ ॥

మోక్షదా మోహదా మోహా భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
అట్టాట్టహాసనిరతా క్వణన్నూపురధారిణీ ॥ ౧౬ ॥

దీర్ఘదంష్ట్రా దీర్ఘముఖీ దీర్ఘఘోణా చ దీర్ఘికా ।
దనుజాంతకరీ దుష్టా దుఃఖదారిద్ర్యభంజినీ ॥ ౧౭ ॥

దురాచారా చ దోషఘ్నీ దమపత్నీ దయాపరా ।
మనోభవా మనుమయీ మనువంశప్రవర్ధినీ ॥ ౧౮ ॥

శ్యామా శ్యామతనుశ్శోభా సౌమ్యా శంభువిలాసినీ ।
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౧౯ ॥

భైరవ్యా దేవదేవేశ్యాస్తవ ప్రీత్యై సురేశ్వరి ।
అప్రకాశ్యమిదం గోప్యం పఠనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౨౦ ॥

దేవీం ధ్యాత్వా సురాం పీత్వా మకారైః పంచకైః ప్రియే ।
పూజయేత్సతతం భక్త్యా పఠేత్ స్తోత్రమిదం శుభమ్ ॥ ౨౧ ॥

షణ్మాసాభ్యంతరే సోఽపి గణనాథసమో భవేత్ ।
కిమత్ర బహునోక్తేన త్వదగ్రే ప్రాణవల్లభే ॥ ౨౨ ॥

సర్వం జానాసి సర్వజ్ఞే పునర్మాం పరిపృచ్ఛసి ।
న దేయం పరశిష్యేభ్యో నిందకేభ్యో విశేషతః ॥ ౨౩ ॥

ఇతి శ్రీత్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top