Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪಲಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥುಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Astottarasatanama » Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanamavali in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top