Sringeri Jagadguru Sri Dharma Sastha Stotram in Kannada

॥ Sringeri Jagadguru Sri Dharma Sastha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ) ॥
ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹೇತುರ್ಯಃ ಧರ್ಮಃ ಶ್ರುತ್ಯಂತಕೀರ್ತಿತಃ ।
ತಸ್ಯಾಪಿ ಶಾಸ್ತಾ ಯೋ ದೇವಸ್ತಂ ಸದಾ ಸಮುಪಾಶ್ರಯೇ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಶಿವಾವತಾರೈಃ
ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಾಯ ಸಮಸ್ತಕಾಲೇ ।
ಸುಸ್ಥಾಪಿತಂ ಶೃಂಗಮಹೀಧ್ರವರ್ಯೇ
ಪೀಠಂ ಯತೀಂದ್ರಾಃ ಪರಿಭೂಷಯಂತಿ ॥ ೨ ॥

ತೇಷ್ವೇವ ಕರ್ಮಂದಿವರೇಷು ವಿದ್ಯಾ-
-ತಪೋಧನೇಷು ಪ್ರಥಿತಾನುಭಾವಃ ।
ವಿದ್ಯಾಸುತೀರ್ಥೋಽಭಿನವೋಽದ್ಯ ಯೋಗೀ
ಶಾಸ್ತಾರಮಾಲೋಕಯಿತುಂ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ॥ ೩ ॥

ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ ಯತಿಪುಂಗವೋಽಯಂ
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಶಾಸ್ತಾರಮವೈಕ್ಷತೇತಿ ।
ಯುಕ್ತಂ ತದೇತದ್ಯುಭಯೋಸ್ತಯೋರ್ಹಿ
ಸಮ್ಮೇಲನಂ ಲೋಕಹಿತಾಯ ನೂನಮ್ ॥ ೪ ॥

ಕಾಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕಲಿಮಲದೂಷಿತೇಽಪಿ ಧರ್ಮಃ
ಶ್ರೌತೋಽಯಂ ನ ಖಲು ವಿಲೋಪಮಾಪ ತತ್ರ ।
ಹೇತುಃ ಖಲ್ವಯಮಿಹ ನೂನಮೇವ ನಾನ್ಯಃ
ಶಾಸ್ತಾಽಸ್ತೇ ಸಕಲಜನೈಕವಂದ್ಯಪಾದಃ ॥ ೫ ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಷಡಾಸ್ಯವರತಾತಕೃಪೈಕಲಭ್ಯಂ
ಮೋಕ್ಷಸ್ತು ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವರವಾಹದಯೈಕಲಭ್ಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮೋಕ್ಷ ಉಭಯಂ ತು ವಿನಾ ಶ್ರಮೇಣ
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಜನೈಃ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಸತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ ೬ ॥

ಯಮನಿಯಮಾದಿಸಮೇತೈಃ ಯತಚಿತ್ತೈರ್ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಮ್ ।
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಹೃದಿ ಕಲಯೇ ಧಾತಾರಂ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ॥ ೭ ॥

ಶಬರಗಿರಿನಿವಾಸಃ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜ್ಯಃ
ನತಜನಸುಖಕಾರೀ ನಮ್ರಹೃತ್ತಾಪಹಾರೀ ।
ತ್ರಿದಶದಿತಿಜಸೇವ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತಾ
ಹರಿಹರಸುತದೇವಃ ಸಂತತಂ ಶಂ ತನೋತು ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sringeri Jagadguru Sri Dharma Sastha Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top