Surya Mantras, Soorya 108 Names, Sun God, Adithya, Suryanarayana

॥ Soorya Narayana Mantras ॥

Surya Mantra Dhyanam:

Dvibhujam padma hastam caratham makutanvitam ।
Dhyayeddivakaram Devam Sarva bhista pradayakam ॥

Beeja Mantram:

OM, Hram, Hreem, Hroum, Sah, suryaya namah ।

Surya Mantras in Rigveda and Yajurveda:

OM Akrusnena rajasa Vartamano
Nivesa yanna mrutam martyan ca ।
Hiranmayena Savita rathena Devoyati
Bhuvanani pasyan ॥

OM Bhurbhuvah svah Surya Iha gacca
Iha sah Suryaya Namah ॥
(Rg. Veda 1-35-2, Yajurveda 33-34)

There is also another Surya mantra in Maha narayanopanishad. This is “OM grunih Suryah Adityah” It is very auspicious to recite this mantra one hundred and eight times daily.

Surya Sloka by Veda Vyas:

Japakusuma Sankasam
Kasyapeyam mahadyutim
Tamorim Sarva papaghnam
Pranatosmi Divakaram ॥
(Sri Vyasa proktam)

॥ Aditya Gayatri Mantras

Bhaskara:

OM
Bhaskaraya Vidmahe
Mahadyutikaraya Dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ॥

Jyotih:

OM
Bhaskaraya Vidmahe
Jyotiskaraya dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ॥

Dyutikarah:

OM
Divakaraya Vidmahe
Maha dyutikaraya dhimahi
Tanno Adityah Pracodayat ॥

Adityah:

OM
Adityaya Vidmahe
Sahasra Kiranaya dhimahi
Tanno bhanuh Pracodayat ॥

Bhanuh:

OM
Tat Bhaskaraya Vidmahe
Prabhakaraya dhimahi
Tanno bhanuh Pracodayat ॥

Divakarah:

OM
Bhaskaraya Vidmahe
Divakaraya dhimahi
Tanno Suryah Pracodayat ॥

Prabhakarah:

OM
Prabhakaraya Vidmahe
Divakaraya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ॥

Martanda:

OM
Adityaya Vidmahe
Martandaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ॥

Suryah:

OM
Adityaya Vidmahe
Martandaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ॥

Tapanah:

OM
Bhaskaraya Vidmahe
Sahasra rasmaye dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ॥

Ravih:

OM
Asvadhvajaya Vidmahe
Padmahastaya dhimahi
Tannah Suryah Pracodayat ॥

Surya Astottara Shata Namavali/108 Names:

Aum arunaya namah
Aum sharanyaya namah
Aum karuna-rasa-sindhave namah
Aum asmanabalaya namah
Aum arta-raksa-kaya namah

Aum adityaya namah
Aum adi-bhutaya namah
Aum akhila-gamavedine namah
Aum acyutaya namah
Aum akhilagnaya namah
Aum anantaya namah

Aum inaya namah
Aum visva-rupaya na mah
Aum ijyaya namah
Aum indraya namah
Aum bhanave Namah
Aum indriramandiraptaya namah

Aum vandaniyaya namah
Aum ishaya namah
Aum suprasannaya namah
Aum sushilaya namah
Aum suvarcase namah
Aum vasupradaya namah
Aum vasave namah
Aum vasudevaya namah

Aum ujjvalaya namah
Aum ugra-rupaya namah
Aum urdhvagaya namah
Aum vivasvate namah

Aum udhatkiranajalaya namah
Aum hrishikesaya namah
Aum urjasvalaya namah

Aum viraya namah
Aum nirjaraya namah
Aum jayaya namah
Aum urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah

Aum rugdhantre namah
Aum kraksacakracaraya namah
Aum krajusvabhavavittaya namah
Aum nityastutyaya namah
Aum krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah

Aum kruksadhinathamitraya namah
Aum pushakaraksaya namah
Aum luptadantaya namah
Aum shantaya namah
Aum kantidaya namah Aum dhanaya namah

Aum kanatkanaka sushanaya namah
Aum khalotaya namah
Aum lunit-akhila-daityaya namah
Aum satya-ananda-svarupine namah
Aum apavarga-pradaya namah

Aum arta-sharanyaya namah
Aum ekakine namah
Aum bhagavate namah
Aum sushtisthityantakarine namah
Aum gunatmane namah
Aum dhrinibhrite namah

Aum brihate namah
Aum brahmane namah
Aum esvaryadaya namah
Aum sharvaya namah
Aum haridashvaya namah

Aum shauraye namah
Aum dashadiksam-prakashaya namah
Aum bhakta-vashyaya namah
Aum ojaskaraya namah
Aum jayine namah
Aum jagad-ananda-hetave namah

Aum taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
Aum kamaniyakagaya namah
Aum abjaballabhaya namah
Aum antar-bahih prakashaya namah

Aum acintyaya namah
Aum atma-rupine namah
Aum acyutaya namah
Aum amareshaya namah
Aum parasmai jyotishe namah

Aum ahaskaraya namah
Aum ravaye namah
Aum haraye namah
Aum param-atmane namah
Aum tarunaya namah
Aum tarenyaya namah

Aum grahanam pataye namah
Aum bhaskaraya namah
Aum adimadhyantara-hitaya namah
Aum saukhyapradaya namah
Aum sakalajagatam pataye namah

Aum suryaya namah
Aum kavaye namah
Aum narayanaya namah
Aum pareshaya namah
Aum tejorupaya namah

Aum shrim hiranyagarbhaya namah
Aum hrim sampatkaraya namah
Aum aim istarthadaya namah
Aum am suprasannaya namah
Aum shrimate namah

Aum shreyase namah
Aum saukhyadayine namah
Aum diptamurtaye namah
Aum nikhilagamavedhyaya namah
Aum nityanandaya namah

Devotees can chant these 108 names for better health, wealth and peace in their Family and their life.

We Pray: Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayah
Sarve Bhadrani Pasyantu
Ma Kaschid-Duhkha-Bhag-Bhavet

Meaning: Let everyone be Happy,
Let everyone be Healthy
Let everyone Prosper,
Let none suffer from sorrow