Tiruveedhula Merasi in Sanskrit

॥ Tiruveedhula Merasee Deva Sanskrit Lyrics ॥

तिरुवीथुल मेऱसी देवदेवुडु
गरिमल मिञ्चिन सिङ्गारमुलतोडनु ॥

तिरुदण्डेलपै नेगी देवुडिदे तोलुनाडु
सिरुल रेण्डवनाडु शेषुनिमीद ।
मुरिपेन मूडोनाडु मुत्याल पन्दिरि क्रिन्द
पोरिनालुगोनाडु पुवु गोविललोनु ॥

ग्रक्कुन नैदवनाडु गरुडुनिमीद
येक्कनु आरवनाडु येनुगुमीद ॥
चोक्कमै येडवनाडु सूर्यप्रभलोननु
यिक्कुव देरुनु हुऱ्ऱ मेनिमिदोनाडु ॥

कनकपुटन्दलमु कदिपि तोम्मिदोनाडु
पेनचि पदोनाडु पेण्ड्लिपीट ।
येनसि श्री वेङ्कटेशु डिन्ति यलमेल्‍मङ्गतो
वनितल नडुमनु वाहनालमीदनु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Tiruveedhula Merasi Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Tiruveedhula Merasi in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top