Trailokya Mohana Ganapati Kavacham in Kannada

॥ Trailokya Mohana Ganapati Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನ ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ ॥
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ।
ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜ್ಯತೇ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಶಿವಃ ।
ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಏವ ಚ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಗ್ಲೈಂ ಬೀಜಂ ವಿನಿಯೋಗಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಃ ॥

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರವರದ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವಶಮಾನಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ –
ಹಸ್ತೀಂದ್ರಾನನಮಿಂದುಚೂಡಮರುಣಚ್ಛಾಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ರಸಾ-
-ದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಸ್ವಾಂಕಸ್ಥಯಾ ಸಂತತಮ್ ।
ಬೀಜಾಪೂರಗದಾಧನುಸ್ತ್ರಿಶಿಖಯುಕ್ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಾನ್ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತಂ ಭಜೇ ।

ಕವಚಂ –
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಂ ಶಿರಃ ಪಾತು ಕೇವಲಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಮಕ್ಷಿಣೀ ಪಾತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮರ್ಪಕಮ್ ॥ ೧ ॥

ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಶ್ರೋತ್ರಯೋಃ ಪಾತು ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಾಮಬೀಜಂ ಕಪೋಲೌ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨ ॥

ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಚ ಗಣಪತಯೇ ವಾಚಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ ।
ವರಬೀಜಂ ತಥಾ ಜಿಹ್ವಾಂ ವರದಂ ಹಸ್ತಯೋಸ್ತಥಾ ॥ ೩ ॥

ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ಚ ಬಾಹುದ್ವಯಂ ಕಂಠಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ವಶಂ ಮೇ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಸ್ತಥಾ ॥ ೪ ॥

ನಾಭಿಂ ಆನಯ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ ।
ಜಂಘಯೋರ್ಗುಲ್ಫಯೋಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ ॥ ೫ ॥

ಗಣಪತಿಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಗಣೇಶಃ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತಥಾ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಪಾತು ವಾಮೇ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಕಃ ॥ ೬ ॥

ದುರ್ಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಪ್ರಾಚ್ಯಾಮಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಗಣಪಸ್ತಥಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಗಿರಿಜಜೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಶಂಭುನಂದನಃ ॥ ೭ ॥

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಣುಜಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಮಾಖುವಾಹನಃ ।
ಕೌಬೇರ್ಯಾಮೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶ್ವರಾತ್ಮಜಃ ॥ ೮ ॥

ಅಧೋ ಗಣಪತಿಃ ಪಾತು ಊರ್ಧಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ ।
ಏತಾಭ್ಯೋ ದಶದಿಗ್ಭ್ಯಸ್ತು ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ ೯ ॥

ಇತೀದಂ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕಲೇವರಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಕಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Trailokya Mohana Ganapati Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Trailokya Mohana Ganapati Kavacham in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top