Ucchista Ganapati Stotram in Kannada

॥ Ucchista Ganapati Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಂ ತಂ
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಂ ಭುಜಗೋಪವೀತಮ್ |
ಗಜಾನನಂ ಭಾಸ್ಕರಮೇಕದಂತಂ
ಲಂಬೋದರಂ ವಾರಿಭವಾಸನಂ ಚ ॥ ೧ ॥

ಕೇಯೂರಿಣಂ ಹಾರಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪಾಶವರಾಭಯಾನಿ |
ಸೃಣಿಂ ಚ ಹಸ್ತಂ ಗಣಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಸಚಾಮರಸ್ತ್ರೀಯುಗಲೇನ ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಷಡಕ್ಷರಾತ್ಮಾನಮನಲ್ಪಭೂಷಂ
ಮುನೀಶ್ವರೈರ್ಭಾರ್ಗವಪೂರ್ವಕೈಶ್ಚ |
ಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವಮನಾಥಕಲ್ಪಂ
ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೩ ॥

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಂ
ದೇವಾದಿವಂದ್ಯಂ ಸುಕೃತೈಕಗಮ್ಯಮ್ |
ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ನನು ಚಂದ್ರಚೂಡಂ
ವಿನಾಯಕಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೪ ॥

ಭವಾಖ್ಯದಾವಾನಲದಹ್ಯಮಾನಂ
ಭಕ್ತಂ ಸ್ವಕೀಯಂ ಪರಿಷಿಂಚತೇ ಯಃ |
ಗಂಡಸ್ರುತಾಂಭೋಭಿರನನ್ಯತುಲ್ಯಂ
ವಂದೇ ಗಣೇಶಂ ಚ ತಮೋಽರಿನೇತ್ರಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶಿವಸ್ಯ ಮೌಲಾವವಲೋಕ್ಯ ಚಂದ್ರಂ
ಸುಶುಂಡಯಾ ಮುಗ್ಧತಯಾ ಸ್ವಕೀಯಮ್ |
ಭಗ್ನಂ ವಿಷಾಣಂ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚಿತ್ತೇ
ಆಕೃಷ್ಟಚಂದ್ರೋ ಗಣಪೋಽವತಾನ್ನಃ ॥ ೬ ॥

ಪಿತುರ್ಜಟಾಜೂಟತಟೇ ಸದೈವ
ಭಾಗೀರಥೀ ತತ್ರ ಕುತೂಹಲೇನ |
ವಿಹರ್ತುಕಾಮಃ ಸ ಮಹೀಧ್ರಪುತ್ರ್ಯಾ
ನಿವಾರಿತಃ ಪಾತು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ ॥ ೭ ॥

ಲಂಬೋದರೋ ದೇವಕುಮಾರಸಂಘೈಃ
ಕ್ರೀಡನ್ಕುಮಾರಂ ಜಿತವಾನ್ನಿಜೇನ |
ಕರೇಣ ಚೋತ್ತೋಲ್ಯ ನನರ್ತ ರಮ್ಯಂ
ದಂತಾವಲಾಸ್ಯೋ ಭಯತಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ ॥ ೮ ॥

ಆಗತ್ಯ ಯೋಚ್ಚೈರ್ಹರಿನಾಭಿಪದ್ಮಂ
ದದರ್ಶ ತತ್ರಾಶು ಕರೇಣ ತಚ್ಚ |
ಉದ್ಧರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ವಿಧಿವಾದವಾಕ್ಯಂ
ಮುಮೋಚ ಭೂತ್ವಾ ಚತುರೋ ಗಣೇಶಃ ॥ ೯ ॥

ನಿರಂತರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಾನಪಟ್ಟೇ
ಲಗ್ನಾಂ ತು ಗುಂಜದ್ಭ್ರಮರಾವಲೀಂ ವೈ |
ತಂ ಶ್ರೋತ್ರತಾಲೈರಪಸಾರಯಂತಂ
ಸ್ಮರೇದ್ಗಜಾಸ್ಯಂ ನಿಜಹೃತ್ಸರೋಜೇ ॥ ೧೦ ॥

ವಿಶ್ವೇಶಮೌಲಿಸ್ಥಿತಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ
ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ |
ಹರಂ ಸಲೀಲಂ ಪಿತರಂ ಸ್ವಕೀಯಂ
ಪ್ರಪೂಜಯನ್ಹಸ್ತಿಮುಖಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ ॥ ೧೧ ॥

ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ಘುಸೃಣಾಂಗರಾಗಂ
ಸಿಂದೂರಪೂರಾರುಣಕಾಂತಕುಂಭಮ್ |
ಕುಚಂದನಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕರಂ ಗಣೇಶಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸ್ವಚಿತ್ತೇ ಸಕಲೇಷ್ಟದಂ ತಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಸ ಭೀಷ್ಮಮಾತುರ್ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ
ಜಲಂ ಸಮಾದಾಯ ಕುಚೌ ಸ್ವಮಾತುಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಾಸ ಷಡಾಸ್ಯಪೀತೌ
ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಮುದೇಽಸೌ ಕಲಭಾನನೋಽಸ್ತು ॥ ೧೩ ॥

ಸಿಂಚಾಮ ನಾಗಂ ಶಿಶುಭಾವಮಾಪ್ತಂ
ಕೇನಾಪಿ ಸತ್ಕಾರಣತೋ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಮ್ |
ವಕ್ತಾರಮಾದ್ಯಂ ನಿಯಮಾದಿಕಾನಾಂ
ಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಘ್ನಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಆಲಿಂಗಿತಂ ಚಾರುರುಚಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಾ
ಸಂಭೋಗಲೋಲಂ ಮದವಿಹ್ವಲಾಂಗಮ್ |
ವಿಘ್ನೌಘವಿಧ್ವಂಸನಸಕ್ತಮೇಕಂ
ನಮಾಮಿ ಕಾಂತಂ ದ್ವಿರದಾನನಂ ತಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಹೇರಂಬ ಉದ್ಯದ್ರವಿಕೋಟಿಕಾಂತಃ
ಪಂಚಾನನೇನಾಪಿ ವಿಚುಂಬಿತಾಸ್ಯಃ |
ಮುನೀನ್ಸುರಾನ್ಭಕ್ತಜನಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾ-
-ನ್ಸ ಪಾತು ರಥ್ಯಾಸು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ ॥ ೧೬ ॥

ದ್ವೈಪಾಯನೋಕ್ತಾನಿ ಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ
ಸ್ವದಂತಕೋಟ್ಯಾ ನಿಖಿಲಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ |
ದಂತಂ ಪುರಾಣಂ ಶುಭಮಿಂದುಮೌಲಿ-
-ಸ್ತಪೋಭಿರುಗ್ರಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ ೧೭ ॥

ಕ್ರೀಡಾತಟಾಂತೇ ಜಲಧಾವಿಭಾಸ್ಯೇ
ವೇಲಾಜಲೇ ಲಂಬಪತಿಃ ಪ್ರಭೀತಃ |
ವಿಚಿಂತ್ಯ ಕಸ್ಯೇತಿ ಸುರಾಸ್ತದಾ ತಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾಗ್ಭಿರಭಿಷ್ಟುವಂತಿ ॥ ೧೮ ॥

ವಾಚಾಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ ನಿಮಿತ್ತಮಾದ್ಯಂ
ಪದಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮದದತ್ಸ್ತುತೀನಾಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ವಂದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯ ವಂದ್ಯಃ
ಸ್ಥಾಣೋಃ ಪರಂ ರೂಪಮಸೌ ಸ ಪಾಯಾತ್ ॥ ೧೯ ॥

ಇಮಾಂ ಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಹಿತಪ್ರೀತಿರತೀವ ಶುದ್ಧಃ |
ಸಂಸೇವ್ಯತೇ ಚೇಂದಿರಯಾ ನಿತಾಂತಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಸಂಘಂ ಸ ವಿದಾರಯೇನ್ನಃ ॥ ೨೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Ucchista Ganapati Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top