Ucchista Ganapati Stotram in Telugu

॥ Ucchista Ganapati Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం ॥
దేవ్యువాచ |
నమామి దేవం సకలార్థదం తం
సువర్ణవర్ణం భుజగోపవీతమ్ |
గజాననం భాస్కరమేకదంతం
లంబోదరం వారిభవాసనం చ ॥ ౧ ॥

కేయూరిణం హారకిరీటజుష్టం
చతుర్భుజం పాశవరాభయాని |
సృణిం చ హస్తం గణపం త్రినేత్రం
సచామరస్త్రీయుగలేన యుక్తమ్ ॥ ౨ ॥

షడక్షరాత్మానమనల్పభూషం
మునీశ్వరైర్భార్గవపూర్వకైశ్చ |
సంసేవితం దేవమనాథకల్పం
రూపం మనోజ్ఞం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౩ ॥

వేదాంతవేద్యం జగతామధీశం
దేవాదివంద్యం సుకృతైకగమ్యమ్ |
స్తంబేరమాస్యం నను చంద్రచూడం
వినాయకం తం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౪ ॥

భవాఖ్యదావానలదహ్యమానం
భక్తం స్వకీయం పరిషించతే యః |
గండస్రుతాంభోభిరనన్యతుల్యం
వందే గణేశం చ తమోఽరినేత్రమ్ ॥ ౫ ॥

శివస్య మౌలావవలోక్య చంద్రం
సుశుండయా ముగ్ధతయా స్వకీయమ్ |
భగ్నం విషాణం పరిభావ్య చిత్తే
ఆకృష్టచంద్రో గణపోఽవతాన్నః ॥ ౬ ॥

పితుర్జటాజూటతటే సదైవ
భాగీరథీ తత్ర కుతూహలేన |
విహర్తుకామః స మహీధ్రపుత్ర్యా
నివారితః పాతు సదా గజాస్యః ॥ ౭ ॥

లంబోదరో దేవకుమారసంఘైః
క్రీడన్కుమారం జితవాన్నిజేన |
కరేణ చోత్తోల్య ననర్త రమ్యం
దంతావలాస్యో భయతః స పాయాత్ ॥ ౮ ॥

ఆగత్య యోచ్చైర్హరినాభిపద్మం
దదర్శ తత్రాశు కరేణ తచ్చ |
ఉద్ధర్తుమిచ్ఛన్విధివాదవాక్యం
ముమోచ భూత్వా చతురో గణేశః ॥ ౯ ॥

నిరంతరం సంస్కృతదానపట్టే
లగ్నాం తు గుంజద్భ్రమరావలీం వై |
తం శ్రోత్రతాలైరపసారయంతం
స్మరేద్గజాస్యం నిజహృత్సరోజే ॥ ౧౦ ॥

విశ్వేశమౌలిస్థితజహ్నుకన్యా
జలం గృహీత్వా నిజపుష్కరేణ |
హరం సలీలం పితరం స్వకీయం
ప్రపూజయన్హస్తిముఖః స పాయాత్ ॥ ౧౧ ॥

స్తంబేరమాస్యం ఘుసృణాంగరాగం
సిందూరపూరారుణకాంతకుంభమ్ |
కుచందనాశ్లిష్టకరం గణేశం
ధ్యాయేత్స్వచిత్తే సకలేష్టదం తమ్ ॥ ౧౨ ॥

స భీష్మమాతుర్నిజపుష్కరేణ
జలం సమాదాయ కుచౌ స్వమాతుః |
ప్రక్షాలయామాస షడాస్యపీతౌ
స్వార్థం ముదేఽసౌ కలభాననోఽస్తు ॥ ౧౩ ॥

సించామ నాగం శిశుభావమాప్తం
కేనాపి సత్కారణతో ధరిత్ర్యామ్ |
వక్తారమాద్యం నియమాదికానాం
లోకైకవంద్యం ప్రణమామి విఘ్నమ్ ॥ ౧౪ ॥

ఆలింగితం చారురుచా మృగాక్ష్యా
సంభోగలోలం మదవిహ్వలాంగమ్ |
విఘ్నౌఘవిధ్వంసనసక్తమేకం
నమామి కాంతం ద్విరదాననం తమ్ ॥ ౧౫ ॥

హేరంబ ఉద్యద్రవికోటికాంతః
పంచాననేనాపి విచుంబితాస్యః |
మునీన్సురాన్భక్తజనాంశ్చ సర్వా-
-న్స పాతు రథ్యాసు సదా గజాస్యః ॥ ౧౬ ॥

ద్వైపాయనోక్తాని స నిశ్చయేన
స్వదంతకోట్యా నిఖిలం లిఖిత్వా |
దంతం పురాణం శుభమిందుమౌలి-
-స్తపోభిరుగ్రం మనసా స్మరామి ॥ ౧౭ ॥

క్రీడాతటాంతే జలధావిభాస్యే
వేలాజలే లంబపతిః ప్రభీతః |
విచింత్య కస్యేతి సురాస్తదా తం
విశ్వేశ్వరం వాగ్భిరభిష్టువంతి ॥ ౧౮ ॥

వాచాం నిమిత్తం స నిమిత్తమాద్యం
పదం త్రిలోక్యామదదత్స్తుతీనామ్ |
సర్వైశ్చ వంద్యం న చ తస్య వంద్యః
స్థాణోః పరం రూపమసౌ స పాయాత్ ॥ ౧౯ ॥

ఇమాం స్తుతిం యః పఠతీహ భక్త్యా
సమాహితప్రీతిరతీవ శుద్ధః |
సంసేవ్యతే చేందిరయా నితాంతం
దారిద్ర్యసంఘం స విదారయేన్నః ॥ ౨౦ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే హరగౌరీసంవాదే ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తోత్రం సమాప్తమ్ |

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *