Vakratunda Sri Ganesha Stavaraja in Telugu

॥ Vakratunda Sri Ganesha Stavaraja Telugu Lyrics ॥

॥ వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః ॥
అస్య గాయత్రీ మంత్రః ।
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి । తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥

ఓంకారమాద్యం ప్రవదంతి సంతో
వాచః శ్రుతీనామపి యం గృణంతి ।
గజాననం దేవగణానతాంఘ్రిం
భజేఽహమర్ధేందుకళావతంసమ్ ॥ ౧ ॥

పాదారవిందార్చన తత్పరాణాం
సంసారదావానలభంగదక్షమ్ ।
నిరంతరం నిర్గతదానతోయై-
-స్తం నౌమి విఘ్నేశ్వరమంబుదాభమ్ ॥ ౨ ॥

కృతాంగరాగం నవకుంకుమేన
మత్తాలిజాలం మదపంకమగ్నమ్ ।
నివారయంతం నిజకర్ణతాలైః
కో విస్మరేత్పుత్రమనంగశత్రోః ॥ ౩ ॥

శంభోర్జటాజూటనివాసిగంగా-
-జలం సమానీయ కరాంబుజేన ।
లీలాభిరారాచ్ఛివమర్చయంతం
గజాననం భక్తియుతా భజంతి ॥ ౪ ॥

కుమారముక్తౌ పునరాత్మహేతోః
పయోధరౌ పర్వతరాజపుత్ర్యాః ।
ప్రక్షాలయంతం కరశీకరేణ
మౌగ్ధ్యేన తం నాగముఖం భజామి ॥ ౫ ॥

త్వయా సముద్ధృత్య గజాస్య హస్తా-
-ద్యే శీకరాః పుష్కరరంధ్రముక్తాః ।
వ్యోమాంగణే తే విచరంతి తారాః
కాలాత్మనా మౌక్తికతుల్యభాసః ॥ ౬ ॥

క్రీడారతే వారినిధౌ గజాస్యే
వేలామతిక్రామతి వారిపూరే ।
కల్పావసానం పరిచింత్య దేవాః
కైలాసనాథం శ్రుతిభిః స్తువంతి ॥ ౭ ॥

నాగాననే నాగకృతోత్తరీయే
క్రీడారతే దేవకుమారసంఘైః ।
త్వయి క్షణం కాలగతిం విహాయ
తౌ ప్రాపతుః కందుకతామినేందూ ॥ ౮ ॥

మదోల్లసత్పంచముఖైరజస్ర-
-మధ్యాపయంతం సకలాగమార్థమ్ ।
దేవానృషీన్భక్తజనైకమిత్రం
హేరంబమర్కారుణమాశ్రయామి ॥ ౯ ॥

పాదాంబుజాభ్యామతివామనాభ్యాం
కృతార్థయంతం కృపయా ధరిత్రీమ్ ।
అకారణం కారణమాప్తవాచాం
తం నాగవక్త్రం న జహాతి చేతః ॥ ౧౦ ॥

యేనార్పితం సత్యవతీసుతాయ
పురాణమాలిఖ్య విషాణకోట్యా ।
తం చంద్రమౌళేస్తనయం తపోభి-
-రావాప్యమానందఘనం భజామి ॥ ౧౧ ॥

పదం శ్రుతీనామపదం స్తుతీనాం
లీలావతారం పరమాత్మమూర్తేః ।
నాగాత్మకో వా పురుషాత్మకో వా
త్వభేద్యమాద్యం భజ విఘ్నరాజమ్ ॥ ౧౨ ॥

పాశాంకుశౌ భగ్నరదం త్వభీష్టం
కరైర్దధానం కరరంధ్రముక్తైః ।
ముక్తాఫలాభైః పృథుశీకరౌఘైః
సించంతమంగం శివయోర్భజామి ॥ ౧౩ ॥

అనేకమేకం గజమేకదంతం
చైతన్యరూపం జగదాదిబీజమ్ ।
బ్రహ్మేతి యం వేదవితో వదంతి
తం శంభుసూనుం సతతం ప్రపద్యే ॥ ౧౪ ॥

స్వాంకస్థితాయా నిజవల్లభాయా
ముఖాంబుజాలోకన లోలనేత్రమ్ ।
స్మేరాననాబ్జం మదవైభవేన
రుద్ధం భజే విశ్వవిమోహనం తమ్ ॥ ౧౫ ॥

యే పూర్వమారాధ్య గజానన త్వాం
సర్వాణి శాస్త్రాణి పఠంతి తేషామ్ ।
త్వత్తో న చాన్యత్ప్రతిపాద్యమేతై-
-స్తదస్తి చేత్సర్వమసత్యకల్పమ్ ॥ ౧౬ ॥

హిరణ్యవర్ణం జగదీశితారం
కవిం పురాణం రవిమండలస్థమ్ ।
గజాననం యం ప్రవిశంతి సంత-
-స్తత్కాలయోగైస్తమహం ప్రపద్యే ॥ ౧౭ ॥

వేదాంతగీతం పురుషం భజేఽహ-
-మాత్మానమానందఘనం హృదిస్థమ్ ।
గజాననం యన్మహసా జనానాం
విఘ్నాంధకారో విలయం ప్రయాతి ॥ ౧౮ ॥

శంభోః సమాలోక్య జటాకలాపే
శశాంకఖండం నిజపుష్కరేణ ।
స్వభగ్నదంతం ప్రవిచింత్య మౌగ్ధ్యా-
-దాక్రష్టుకామః శ్రియమాతనోతు ॥ ౧౯ ॥

విఘ్నార్గళానాం వినిపాతనార్థం
యం నారికేళైః కదళీఫలాద్యైః ।
ప్రతారయంతే మదవారణాస్యం
ప్రభుం సదాఽభీష్టమహం భజేయమ్ ॥ ౨౦ ॥

యజ్ఞైరనేకైర్బహుభిస్తపోభి-
-రారాధ్యమాద్యం గజరాజవక్త్రమ్ ।
స్తుత్యానయా యే విధివత్స్తువంతి
తే సర్వలక్ష్మీనిలయా భవంతి ॥ ౨౧ ॥

ఇతి శ్రీ వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Vakratunda Ganesha Stavaraja in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Vakratunda Sri Ganesha Stavaraja in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top