Yogaprada Ganesha Stotram in Kannada

॥ Yogaprada Ganesha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಯೋಗಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮುದ್ಗಲ ಪುರಾಣೇ) ॥
ಕಪಿಲ ಉವಾಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಘ್ನಹಾರಿಣೇ ।
ಅಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧ ॥

ಆಕಾಶಾಯ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಮನಸೇ ಚಾಮರೇಷು ತೇ ।
ಬುದ್ಧ್ಯೈರಿಂದ್ರಿಯವರ್ಗೇಷು ತ್ರಿವಿಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ದೇಹಾನಾಂ ಬಿಂದುರೂಪಾಯ ಮೋಹರೂಪಾಯ ದೇಹಿನಾಮ್ ।
ತಯೋರಭೇದಭಾವೇಷು ಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ವೈ ವಿದೇಹಾನಾಂ ಸಂಯೋಗಾನಾಂ ನಿಜಾತ್ಮನೇ ।
ಚತುರ್ಣಾಂ ಪಂಚ ಮಾಯೈವ ಸರ್ವತ್ರ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೪ ॥

ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಾನಾಂ ವೈ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮನಾಂ ರವಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೫ ॥

ಆನಂದಾನಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನೇತಿ ಧಾರಿಣಾಮ್ ।
ಶಂಕರಾಯ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಂಯೋಗೇ ಗಣಪಾಯ ತೇ ॥ ೬ ॥

ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗಾಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಯ ಜಾನತಾಮ್ ।
ಸಮೇಷು ಸಮರೂಪಾಯ ಲಂಬೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೭ ॥

ಸ್ವಾಧೀನಾನಾಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತೇಷಾಮಭೇದಭಾವೇಷು ಸ್ವಾನಂದಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ ॥ ೮ ॥

ನಿರ್ಮಾಯಿಕಸ್ವರೂಪಾಣಾಮಯೋಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಶಾಂತಿಯೋಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ತೇ ಶಾಂತಿಯೋಗಮಯಾಯ ಚ ।
ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ತತ್ರ ದೇವೇಶ ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ತತಸ್ತಂ ಗಣನಾಥೋ ವೈ ಜಗಾದ ಭಕ್ತಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಹರ್ಷೇಣ ಮಹತಾ ಯುಕ್ತೋ ಹರ್ಷಯನ್ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಉವಾಚ ।
ತ್ವಯಾ ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋಗಪ್ರದಂ ಭವೇತ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಯೋಗಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Yogaprada Ganesha Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *