1000 Gakara Names Of Lord Ganesha Hindi Mantra

1) ॐ गणेश्वराय नमः।
2) ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
3) ॐ गणाराध्याय नमः।
4) ॐ गणप्रियाय नमः।
5) ॐ गणनाथाय नमः।
6) ॐ गणस्वामिने नमः।
7) ॐ गणेशाय नमः।
8) ॐ गणनायकाय नमः।
9) ॐ गणमूर्तये नमः।
10) ॐ गणपतये नमः।
11) ॐ गणत्रात्रे नमः।
12) ॐ गणञ्जयाय नमः।
13) ॐ गणपाय नमः।
14) ॐ गणक्रीडाय नमः।
15) ॐ गणदेवाय नमः।
16) ॐ गणाधिपाय नमः।
17) ॐ गणज्येष्ठाय नमः।
18) ॐ गणश्रेष्ठाय नमः।
19) ॐ गणप्रेष्ठाय नमः।
20) ॐ गणाधिराजाय नमः।
21) ॐ गणराजे नमः।
22) ॐ गणगोप्त्रे नमः।
23) ॐ गणाङ्गाय नमः।
24) ॐ गणदैवताय नमः।
25) ॐ गणबन्धवे नमः।
26) ॐ गणसुहृदे नमः।
27) ॐ गणाधीशाय नमः।
28) ॐ गणप्रदाय नमः।
29) ॐ गणप्रियसखाय नमः।
30) ॐ गणप्रियसुहृदे नमः।
31) ॐ गणप्रियरतोनित्याय नमः।
32) ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः।
33) ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः।
34) ॐ गणकेलिपरायणाय नमः।
35) ॐ गणाग्रण्ये नमः।
36) ॐ गणेशाय नमः।
37) ॐ गणगीताय नमः।
38) ॐ गणोच्छ्रयाय नमः।
39) ॐ गण्याय नमः।
40) ॐ गणहिताय नमः।
41) ॐ गर्जद्गणसेनाय नमः।
42) ॐ गणोद्यताय नमः।
43) ॐ गणप्रीतिप्रमतनाय नमः।
44) ॐ गणप्रीत्यपहारकाय नमः।
45) ॐ गणनार्हाय नमः।
46) ॐ गणप्रौढाय नमः।
47) ॐ गणभर्त्रे नमः।
48) ॐ गणप्रभवे नमः।
49) ॐ गणसेनाय नमः।
50) ॐ गणचराय नमः।

51) ॐ गणप्राज्ञाय नमः।
52) ॐ गणैकराजे नमः।
53) ॐ गणाग्र्याय नमः।
54) ॐ गण्यनाम्ने नमः।
55) ॐ गणपालनतत्पराय नमः।
56) ॐ गणजिते नमः।
57) ॐ गणगर्भस्थाय नमः।
58) ॐ गणप्रवणमानसाय नमः।
59) ॐ गणगर्वपरिहर्त्रे नमः।
60) ॐ गणाय नमः।
61) ॐ गणनमस्क्रिते नमः।
62) ॐ गणार्चिताङ्घ्रियुगलाय नमः।
63) ॐ गणरक्षणक्ऱृते नमः।
64) ॐ गणध्याताय नमः।
65) ॐ गणगुरवे नमः।
66) ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः।
67) ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः।
68) ॐ गणादिहरणोदराय नमः।
69) ॐ गणसेतवे नमः।
70) ॐ गणनाथाय नमः।
71) ॐ गणकेतवे नमः।
72) ॐ गणाग्रगाय नमः।
73) ॐ गणहेतवे नमः।
74) ॐ गणग्राहिणे नमः।
75) ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः।
76) ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः।
77) ॐ गणागणवरप्रदाय नमः।
78) ॐ गणस्तुताय नमः।
79) ॐ गणप्राणाय नमः।
80) ॐ गणसर्वस्वदायकाय नमः।
81) ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः।
82) ॐ गणभूतये नमः।
83) ॐ गणेष्ठदाय नमः।
84) ॐ गणसौख्यप्रदाय नमः।
85) ॐ गणदुःखप्रणाशनाय नमः।
86) ॐ गणप्रथितनाम्ने नमः।
87) ॐ गणाभीष्टकराय नमः।
88) ॐ गणमान्याय नमः।
89) ॐ गणख्याताअय नमः।
90) ॐ गणवीताय नमः।
91) ॐ गणोत्कटाय नमः।
92) ॐ गणपालाय नमः।
93) ॐ गणवराय नमः।
94) ॐ गणगौरवदाय नमः।
95) ॐ गणगर्जितसन्तुष्टाय नमः।
96) ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः।
97) ॐ गणराजाय नमः।
98) ॐ गणश्रीदाय नमः।
99) ॐ गणभीतिहराय नमः।
100) ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः।

101) ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः।
102) ॐ गुणातीताय नमः।
103) ॐ गुणमयाय नमः।
104) ॐ गुणत्रयविभगकृते नमः।
105) ॐ गुणिने नमः।
106) ॐ गुणकृतिधराय नमः।
107) ॐ गुणशालिने नमः।
108) ॐ गुणप्रियाय नमः।
109) ॐ गुणपूर्णाय नमः।
110) ॐ गुणभोधये नमः।
111) ॐ गुण भाजे नमः।
112) ॐ गुणदूरगाय नमः।
113) ॐ गुणागुणवपुषे नमः।
114) ॐ गुणशरीराय नमः।
115) ॐ गुणमण्डिताय नमः।
116) ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः।
117) ॐ गुणेशाय नमः।
118) ॐ गुणेशानाय नमः।
119) ॐ गुणेश्वराय नमः।
120) ॐ गुणसृष्टजगत्सङ्गाय नमः।
121) ॐ गुणसङ्घाय नमः।
122) ॐ गुणैकराजे नमः।
123) ॐ गुणप्रविष्टाय नमः।
124) ॐ गुणभुवे नमः।
125) ॐ गुणीकृतचराचराय नमः।
126) ॐ गुणप्रवणसन्तुष्टाय नमः।
127) ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः।
128) ॐ गुणैकभुवे नमः।
129) ॐ गुणश्रेष्टाय नमः।
130) ॐ गुणज्येष्टाय नमः।
131) ॐ गुणप्रभवे नमः।
132) ॐ गुणज्ञाय नमः।
133) ॐ गुणसम्पूज्याय नमः।
134) ॐ गुणप्रणतपादाब्जाय नमः।
135) ॐ गुणिगीताय नमः।
136) ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः।
137) ॐ गुणवते नमः।
138) ॐ गुणसम्पन्नाय नमः।
139) ॐ गुणानन्दितमानसाय नमः।
140) ॐ गुणसञ्चारचतुराय नमः।
141) ॐ गुणसञ्चयसुन्दराय नमः।
142) ॐ गुणगौराय नमः।
143) ॐ गुणाधाराय नमः।
144) ॐ गुणसंवृतचेतनाय नमः।
145) ॐ गुणकृते नमः।
146) ॐ गुणभृते नमः।
147) ॐ गुण्याय नमः।
148) ॐ गुणाग्रयाय नमः।
149) ॐ गुणपारदृशे नमः।
150) ॐ गुणप्रचारिणे नमः।
151) ॐ गुणयुजे नमः।
152) ॐ गुणागुणविवेककृते नमः।
153) ॐ गुणाकराय नमः।
154) ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नमः।
155) ॐ गुणगूढचराय नमः।
156) ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः।
157) ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नमः।
158) ॐ गुणदक्षिणतत्त्वविदे नमः।
159) ॐ गुणहारिणे नमः।
160) ॐ गुणकलाय नमः।
161) ॐ गुणसङ्घसखाय नमः।
162) ॐ गुणसन्स्कृतसंसाराय नमः।
163) ॐ गुणतत्त्वविवेकाय नमः।
164) ॐ गुणगर्वधराय नमः।
165) ॐ गौणसुखदुःखोदयाय नमः।
166) ॐ गुणय नमः।
167) ॐ गुणाधीशाय नमः।
168) ॐ गुणालयाय नमः।
169) ॐ गुणवीक्षणालालसाय नमः।
170) ॐ गुणगौरवदात्रे नमः।
171) ॐ गुणदात्रे नमः।
172) ॐ गुणप्रभ्वे नमः।
173) ॐ गुणकृते नमः।
174) ॐ गुणसम्बोधाय नमः।
175) ॐ गुणभुजे नमः।
176) ॐ गुणबन्धनाय नमः।
177) ॐ गुणहृद्याय नमः।
178) ॐ गुणस्थायिने नमः।
179) ॐ गुणदायिने नमः।
180) ॐ गुणोत्कटाय नमः।
181) ॐ गुणचक्रचराय नमः।
182) ॐ गुणावताराय नमः।
183) ॐ गुणबान्धवाय नमः।
184) ॐ गुणबन्धवे नमः।
185) ॐ गुणप्रज्ञाय नमः।
186) ॐ गुणप्राज्ञाय नमः।
187) ॐ गुणालयाय नमः।
188) ॐ गुणधात्रे नमः।
189) ॐ गुणप्राणाय नमः।
190) ॐ गुणगोपाय नमः।
191) ॐ गुणाश्रयाय नमः।
192) ॐ गुणयायिने नमः।
193) ॐ गुणदायिने नमः।
194) ॐ गुणपाय नमः।
195) ॐ गुणपालकाय नमः।
196) ॐ गुणहृततनवे नमः।
197) ॐ गौणाय नमः।
198) ॐ गीर्वाणाय नमः।
199) ॐ गुणगौरवाय नमः।
200) ॐ गुणवत्पूजितपदाय नमः।

201) ॐ गुणवत्प्रीतिदाय नमः।
202) ॐ गुणवते नमः।
203) ॐ गीतकीर्तये नमः।
204) ॐ गुणवद्भद्धसौहृदाय नमः।
205) ॐ गुणवद्वरदाय नमः।
206) ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः।
207) ॐ गुणवत्गुणसन्तुष्टाय नमः।
208) ॐ गुणवद्रचितद्रवाय नमः।
209) ॐ गुणवद्रक्षणपराय नमः।
210) ॐ गुणवात्प्रणयप्रियाय नमः।
211) ॐ गुणवच्चक्रसञ्चाराय नमः।
212) ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः।
213) ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः।
214) ॐ गुणवद्गुणरक्षणाय नमः।
215) ॐ गुणवत्पोषणकराय नमः।
216) ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः।
217) ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः।
218) ॐ गुणवद्गौरवप्रदाय नमः।
219) ॐ गुणवत्प्रणवस्वान्ताय नमः।
220) ॐ गुणवद्गुणभूषणाय नमः।
221) ॐ गुणवत्कुलविद्वेषि विनाशकरणक्षमाय नमः।
222) ॐ गुणिस्तुतगुणाय नमः।
223) ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनिःस्वनाय नमः।
224) ॐ गजाय नमः।
225) ॐ गजाननाय नमः।
226) ॐ गजपतये नमः।
227) ॐ गर्जन्नागयुद्धविशारदाय नमः।
228) ॐ गजकर्णाय नमः।
229) ॐ गजराजाय नमः।
230) ॐ गजाननाय नमः।
231) ॐ गजरूपधराय नमः।
232) ॐ गर्जते नमः।
233) ॐ गजयूथोद्धुरध्वनये नमः।
234) ॐ गजाधीशाय नमः।
235) ॐ गजाधराय नमः।
236) ॐ गजासुरजयोद्धुरय नमः।
237) ॐ गजदन्ताय नमः।
238) ॐ गजवराय नमः।
239) ॐ गजकुम्भाय नमः।
240) ॐ गजध्वनये नमः।
241) ॐ गजमायाय नमः।
242) ॐ गजमयाय नमः।
243) ॐ गजश्रिये नमः।
244) ॐ गजगर्जिताय नमः।
245) ॐ गजामयहराय नमः।
246) ॐ गजपुष्टिप्रदाय नमः।
247) ॐ गजोत्पत्तये नमः।
248) ॐ गजत्रात्रे नमः।
249) ॐ गजहेतवे नमः।
250) ॐ गजाधिपाय नमः।
251) ॐ गजमुख्याय नमः।
252) ॐ गजकुलप्रवराय नमः।
253) ॐ गजदैत्यघ्ने नमः।
254) ॐ गजकेतवे नमः।
255) ॐ गजाध्यक्षाय नमः।
256) ॐ गजसेतवे नमः।
257) ॐ गजाकृतये नमः।
258) ॐ गजवन्द्याय नमः।
259) ॐ गजप्राणाय नमः।
260) ॐ गजसेव्याय नमः।
261) ॐ गजप्रभवे नमः।
262) ॐ गजमत्ताय नमः।
263) ॐ गजेशानाय नमः।
264) ॐ गजेशाय नमः।
265) ॐ गजपुङ्गवाय नमः।
266) ॐ गजदन्तधराअय नमः।
267) ॐ गर्जन्मधुपाय नमः।
268) ॐ गजवेषभृते नमः।
269) ॐ गजच्छद्मने नमः।
270) ॐ गजाग्रस्थाय नमः।
271) ॐ गजयायिने नमः।
272) ॐ गजाजयाय नमः।
273) ॐ गजराजे नमः।
274) ॐ गजयूथस्थाय नमः।
275) ॐ गजगर्जकभञ्जकाय नमः।
276) ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासिने नमः।
277) ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः।
278) ॐ गानज्ञाय नमः।
279) ॐ गानकुशलाय नमः।
280) ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः।
281) ॐ गानश्लाघिने नमः।
282) ॐ गानरसाय नमः।
283) ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः।
284) ॐ गानागमज्ञाय नमः।
285) ॐ गानाङ्गाय नमः।
286) ॐ गानप्रवणचेतनाय नमः।
287) ॐ गानध्येयाय नमः।
288) ॐ गानगम्याय नमः।
289) ॐ गानध्यानपरायणाय नमः।
290) ॐ गानभुवे नमः।
291) ॐ गानकृते नमः।
292) ॐ गानचतुराय नमः।
293) ॐ गानविद्याविशारदाय नमः।
294) ॐ गानशीलाय नमः।
295) ॐ गानशालिने नमः।
296) ॐ गतश्रमाय नमः।
297) ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः।
298) ॐ गानश्रवणलालसाय नमः।
299) ॐ गानायत्ताय नमः।
300) ॐ गानमयाय नमः।

See Also  Sri Ganapati Atharvashirsha In Tamil

301) ॐ गानप्रणयवते नमः।
302) ॐ गानध्यात्रे नमः।
303) ॐ गानबुद्धये नमः।
304) ॐ गानोत्सुकमनसे नमः।
305) ॐ गानोत्सुकाय नमः।
306) ॐ गानभूमये नमः।
307) ॐ गानसीम्ने नमः।
308) ॐ गानोज्ज्वलाय नमः।
309) ॐ गानाङ्गज्ञानवते नमः।
310) ॐ गानमानवते नमः।
311) ॐ गानपेशलाय नमः।
312) ॐ गानवत्प्रणयाय नमः।
313) ॐ गानसमुद्राय नमः।
314) ॐ गानभूषणाय नमः।
315) ॐ गानसिन्धवे नमः।
316) ॐ गानपराय नमः।
317) ॐ गानप्राणाय नमः।
318) ॐ गणाश्रयाय नमः।
319) ॐ गनैकभुवे नमः।
320) ॐ गानहृष्टाय नमः।
321) ॐ गानचक्षुषे नमः।
322) ॐ गनैकदृशे नमः।
323) ॐ गानमत्ताय नमः।
324) ॐ गानरुचये नमः।
325) ॐ गानविदे नमः।
326) ॐ गनवित्प्रियाय नमः।
327) ॐ गानान्तरात्मने नमः।
328) ॐ गानाढ्याय नमः।
329) ॐ गानभ्राजत्स्वभावाय नमः।
330) ॐ गनमायाय नमः।
331) ॐ गानधराय नमः।
332) ॐ गानविद्याविशोधकाय नमः।
333) ॐ गानाहितघ्नाय नमः।
334) ॐ गानेन्द्राय नमः।
335) ॐ गानलीलाय नमः।
336) ॐ गतिप्रियाय नमः।
337) ॐ गानाधीशाय नमः।
338) ॐ गानलयाय नमः।
339) ॐ गानाधाराय नमः।
340) ॐ गतीश्वराय नमः।
341) ॐ गानवन्मानदाय नमः।
342) ॐ गानभूतये नमः।
343) ॐ गानैकभूतिमते नमः।
344) ॐ गानताननताय नमः।
345) ॐ गानतानदानविमोहिताय नमः।
346) ॐ गुरवे नमः।
347) ॐ गुरूदरश्रेणये नमः।
348) ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः।
349) ॐ गुरुस्तुताय नमः।
350) ॐ गुरुगुणाय नमः।
351) ॐ गुरुमायाय नमः।
352) ॐ गुरुप्रियाय नमः।
353) ॐ गुरुकीर्तये नमः।
354) ॐ गुरुभुजाय नमः।
355) ॐ गुरुवक्षसे नमः।
356) ॐ गुरुप्रभाय नमः।
357) ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः।
358) ॐ गुरुद्रोहपराङ्मुखाय नमः।
359) ॐ गुरुविद्याय नमः।
360) ॐ गुरुप्रणाय नमः।
361) ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः।
362) ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः।
363) ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नमः।
364) ॐ गुरुगर्वहराय नमः।
365) ॐ गुरुप्रवराय नमः।
366) ॐ गुरुदर्पघ्ने नमः।
367) ॐ गुरुगौरवदायिने नमः।
368) ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नमः।
369) ॐ गुरुशुण्डाय नमः।
370) ॐ गुरुस्कन्धाय नमः।
371) ॐ गुरुजङ्घाय नमः।
372) ॐ गुरुप्रथाय नमः।
373) ॐ गुरुभालाय नमः।
374) ॐ गुरुगलाय नमः।
375) ॐ गुरुश्रिये नमः।
376) ॐ गुरुगर्वनुदे नमः।
377) ॐ गुरवे नमः।
378) ॐ गुरुपीनांसाय नमः।
379) ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः।
380) ॐ गुरुमुख्याय नमः।
381) ॐ गुरुकुलस्थायिने नमः।
382) ॐ गुणगुरवे नमः।
383) ॐ गुरुसंशयभेत्रे नमः।
384) ॐ गुरुमानप्रदायकाय नमः।
385) ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः।
386) ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः।
387) ॐ गुरुदैत्यगलच्छेत्रे नमः।
388) ॐ गुरुसैन्याय नमः।
389) ॐ गुरुद्युतये नमः।
390) ॐ गुरुधर्माग्रण्याय नमः।
391) ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नमः।
392) ॐ गरिष्ठाय नमः।
393) ॐ गुरुसन्तापशमनाय नमः।
394) ॐ गुरुपूजिताय नमः।
395) ॐ गुरुधर्मधराय नमः।
396) ॐ गौरवधर्मधराय नमः।
397) ॐ गदापहाय नमः।
398) ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः।
399) ॐ गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः।
400) ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः।

401) ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः।
402) ॐ गुरुमन्त्राय नमः।
403) ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः।
404) ॐ गुरुमन्त्रफलप्रदाय नमः।
405) ॐ गुरुस्त्रीगमनदोषप्रायश्चित्तनिवारकाय नमः।
406) ॐ गुरुसंसारसुखदाय नमः।
407) ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः।
408) ॐ गुरुश्लाघापराय नमः।
409) ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः।
410) ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः।
411) ॐ गुरुशापविमोचकाय नमः।
412) ॐ गुरुकान्तये नमः।
413) ॐ गुरुमहते नमः।
414) ॐ गुरुशासनपालकाय नमः।
415) ॐ गुरुतन्त्राय नमः।
416) ॐ गुरुप्रज्ञाय नमः।
417) ॐ गुरुभाय नमः।
418) ॐ गुरुदैवताय नमः।
419) ॐ गुरुविक्रमसञ्चाराय नमः।
420) ॐ गुरुदृशे नमः।
421) ॐ गुरुविक्रमाय नमः।
422) ॐ गुरुक्रमाय नमः।
423) ॐ गुरुप्रेष्ठाय नमः।
424) ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः।
425) ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः।
426) ॐ गुरुगर्जिताय नमः।
427) ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः।
428) ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नमः।
429) ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः।
430) ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः।
431) ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः।
432) ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः।
433) ॐ गुरुपुत्रप्राणदाय नमः।
434) ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नमः।
435) ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नमः।
436) ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः।
437) ॐ गौरभानुसुताय नमः।
438) ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नमः।
439) ॐ गौरभानुप्रियाय नमः।
440) ॐ गौरभानवे नमः।
441) ॐ गौरववर्धनाय नमः।
442) ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः।
443) ॐ गौरभानुसखाय नमः।
444) ॐ गौरभानुप्रभवे नमः।
445) ॐ गौरभानुमत्प्राणनाशनाय नमः।
446) ॐ गौरीतेजःसमुत्पन्नाय नमः।
447) ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः।
448) ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः।
449) ॐ गौरीमनोवाञ्चितसिद्धिकृते नमः।
450) ॐ गौराय नमः।
451) ॐ गौरगुणाय नमः।
452) ॐ गौरप्रकाशाय नमः।
453) ॐ गौरभैरवाय नमः।
454) ॐ गौरीशनन्दनाय नमः।
455) ॐ गौरीप्रियपुत्राय नमः।
456) ॐ गदाधराय नमः।
457) ॐ गौरीवरप्रदाय नमः।
458) ॐ गौरीप्रणयाय नमः।
459) ॐ गौरच्छवये नमः।
460) ॐ गौरीगणेश्वराय नमः।
461) ॐ गौरीप्रवणाय नमः।
462) ॐ गौरभावनाय नमः।
463) ॐ गौरात्मने नमः।
464) ॐ गौरकीर्तये नमः।
465) ॐ गौरभावाय नमः।
466) ॐ गरिष्ठदृशे नमः।
467) ॐ गौतमाय नमः।
468) ॐ गौतमीनाथाय नमः।
469) ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नमः।
470) ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नमः।
471) ॐ गौतमाभयदायकाय नमः।
472) ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः।
473) ॐ गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः।
474) ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः।
475) ॐ गौतमीतीर्थदायकाय नमः।
476) ॐ गौतमापत्परिहराय नमः।
477) ॐ गौतमाधिविनाशनाय नमः।
478) ॐ गोपतये नमः।
479) ॐ गोधनाय नमः।
480) ॐ गोपाय नमः।
481) ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नमः।
482) ॐ गोपालाय नमः।
483) ॐ गोगणाधीशाय नमः।
484) ॐ गोकश्मलनिवर्तकाय नमः।
485) ॐ गोसहस्राय नमः।
486) ॐ गोपवराय नमः।
487) ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः।
488) ॐ गोवर्धनाय नमः।
489) ॐ गोपगोपाय नमः।
490) ॐ गोपाय नमः।
491) ॐ गोकुलवर्धनाय नमः।
492) ॐ गोचराय नमः।
493) ॐ गोचराध्य्क्षाय नमः।
494) ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः।
495) ॐ गोमिने नमः।
496) ॐ गोकष्टसन्त्रात्रे नमः।
497) ॐ गोसन्तापनिवर्तकाय नमः।
498) ॐ गोष्ठाय नमः।
499) ॐ गोष्ठाश्रयाय नमः।
500) ॐ गोष्ठपतये नमः।

See Also  Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali In Kannada And English

501) ॐ गोधनवर्धनाय नमः।
502) ॐ गोष्ठप्रियाय नमः।
503) ॐ गोष्ठमयाय नमः।
504) ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः।
505) ॐ गोलोकाय नमः।
506) ॐ गोलकाय नमः।
507) ॐ गोभृते नमः।
508) ॐ गोभर्त्रे नमः।
509) ॐ गोसुखावहाय नमः।
510) ॐ गोदुहे नमः।
511) ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः।
512) ॐ गोदोग्ध्रे नमः।
513) ॐ गोपयःप्रियाय नमः।
514) ॐ गोत्राय नमः।
515) ॐ गोत्रपतये नमः।
516) ॐ गोत्रभवाय नमः।
517) ॐ गोत्रभयापहाय नमः।
518) ॐ गोत्रवृद्धिकराय नमः।
519) ॐ गोत्रप्रियाय नमः।
520) ॐ गोत्रातिनाशनाय नमः।
521) ॐ गोत्रोद्धारपराय नमः।
522) ॐ गोत्रप्रभवाय नमः।
523) ॐ गोत्रदेवतायै नमः।
524) ॐ गोत्रविख्यातनाम्ने नमः।
525) ॐ गोत्रिणे नमः।
526) ॐ गोत्रप्रपालकाय नमः।
527) ॐ गोत्रसेतवे नमः।
528) ॐ गोत्रकेतवे नमः।
529) ॐ गोत्रहेतवे नमः।
530) ॐ गतक्लमाय नमः।
531) ॐ गोत्रत्राणकराय नमः।
532) ॐ गोत्रपतये नमः।
533) ॐ गोत्रेशपूजिताय नमः।
534) ॐ गोत्रविदे नमः।
535) ॐ गोत्रभित्त्रात्रे नमः।
536) ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नमः।
537) ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नमः।
538) ॐ गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नमः।
539) ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः।
540) ॐ गोत्रभिदे नमः।
541) ॐ गोत्रपालकाय नमः।
542) ॐ गोत्रभिद्गीतचरिताय नमः।
543) ॐ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः।
544) ॐ गोत्रभिद्वरदायिने नमः।
545) ॐ गोत्रभित्प्राणनिलयाय नमः।
546) ॐ गोत्रभिद्भयसंहर्त्रे नमः।
547) ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नमः।
548) ॐ गोत्रभिद्गोपनपराय नमः।
549) ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः।
550) ॐ गोत्राधिपप्रियाय नमः।
551) ॐ गोत्रापुत्रप्रीताय नमः।
552) ॐ गिरिप्रियाय नमः।
553) ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः।
554) ॐ ग्रन्थकृते नमः।
555) ॐ ग्रन्थग्रन्थिदाय नमः।
556) ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः।
557) ॐ ग्रन्थादये नमः।
558) ॐ ग्रन्थसञ्चारये नमः।
559) ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः।
560) ॐ ग्रन्ताधीनक्रियाय नमः।
561) ॐ ग्रन्थप्रियाय नमः।
562) ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः।
563) ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः।
564) ॐ ग्रन्थवक्त्राय नमः।
565) ॐ ग्रहाग्रण्ये नमः।
566) ॐ ग्रन्थगीतगुणाय नमः।
567) ॐ ग्रन्थगीताय नमः।
568) ॐ ग्रन्थादिपूजिताय नमः।
569) ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः।
570) ॐ ग्रन्थग्राहिणे नमः।
571) ॐ ग्रन्थार्थपारदृशे नमः।
572) ॐ ग्रन्थदृशे नमः।
573) ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नमः।
574) ॐ ग्रन्थसन्दर्शशोधकाय नमः।
575) ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः।
576) ॐ ग्रन्थकराय नमः।
577) ॐ ग्रन्थपरायणाय नमः।
578) ॐ ग्रन्थपारायणपराय नमः।
579) ॐ ग्रन्थसन्देहभञ्जकाय नमः।
580) ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः।
581) ॐ ग्रन्थकृते नमः।
582) ॐ ग्रन्थवन्दिताय नमः।
583) ॐ ग्रन्थानुरक्ताय नमः।
584) ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः।
585) ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः।
586) ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नमः।
587) ॐ ग्रन्थार्थपण्डिताय नमः।
588) ॐ ग्रन्थसौहृदाय नमः।
589) ॐ ग्रन्थपारङ्गमाय नमः।
590) ॐ ग्रन्थगुणविदे नमः।
591) ॐ ग्रन्थविग्रहाय नमः।
592) ॐ ग्रन्थसेवते नमः।
593) ॐ ग्रन्थहेतवे नमः।
594) ॐ ग्रन्थकेतवे नमः।
595) ॐ ग्रहाग्रगाय नमः।
596) ॐ ग्रन्थपूज्याय नमः।
597) ॐ ग्रन्थगेयाय नमः।
598) ॐ ग्रन्थग्रथनलालसाय नमः।
599) ॐ ग्रन्थभूमये नमः।
600) ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः।

601) ॐ ग्रहकेतवे नमः।
602) ॐ ग्रहाश्रयाय नमः।
603) ॐ ग्रन्थकाराय नमः।
604) ॐ ग्रन्थकारमान्याय नमः।
605) ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नमः।
606) ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः।
607) ॐ ग्रन्थाङ्गाय नमः।
608) ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः।
609) ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वाङ्गाय नमः।
610) ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः।
611) ॐ गीताय नमः।
612) ॐ गीतगुणाय नमः।
613) ॐ गीतकीर्तये नमः।
614) ॐ गीतविशारदाय नमः।
615) ॐ गीतस्फीतये नमः।
616) ॐ गीतप्रणयिने नमः।
617) ॐ गीतचञ्चुराय नमः।
618) ॐ गीतप्रसन्नाय नमः।
619) ॐ गीतात्मने नमः।
620) ॐ गीतलोलाय नमः।
621) ॐ गीतस्पृहाय नमः।
622) ॐ गीताश्रयाय नमः।
623) ॐ गीतमयाय नमः।
624) ॐ गीततत्वार्थकोविदाय नमः।
625) ॐ गीतसंशयसञ्छेत्रे नमः।
626) ॐ गीतसङ्गीतशासनाय नमः।
627) ॐ गीतार्थज्ञाय नमः।
628) ॐ गीततत्वाय नमः।
629) ॐ गीतातत्वाय नमः।
630) ॐ गताश्रयाय नमः।
631) ॐ गीतसाराय नमः।
632) ॐ गीतकृतये नमः।
633) ॐ गीतविघ्नविनाशनाय नमः।
634) ॐ गीतासक्ताय नमः।
635) ॐ गीतलीनाय नमः।
636) ॐ गीताविगतसञ्ज्व्राय नमः।
637) ॐ गीतैकदृशे नमः।
638) ॐ गीतभूतये नमः।
639) ॐ गीताप्रियाय नमः।
640) ॐ गतालसाय नमः।
641) ॐ गीतवाद्यपटवे नमः।
642) ॐ गीतप्रभवे नमः।
643) ॐ गीतार्थतत्वविदे नमः।
644) ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः।
645) ॐ गीतप्रवणचेतनाय नमः।
646) ॐ गतभिये नमः।
647) ॐ गतविद्वेषाय नमः।
648) ॐ गतसंसारबन्धनाय नमः।
649) ॐ गतमायाय नमः।
650) ॐ गतत्रासाय नमः।
651) ॐ गतदुःखाय नमः।
652) ॐ गतज्वराय नमः।
653) ॐ गतासुहृदे नमः।
654) ॐ गताज्ञानाय नमः।
655) ॐ गतदुष्टाशयाय नमः।
656) ॐ गताय नमः।
657) ॐ गतार्तये नमः।
658) ॐ गतसङ्कल्पाय नमः।
659) ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नमः।
660) ॐ गताहंहारसञ्चाराय नमः।
661) ॐ गतदर्पाय नमः।
662) ॐ गताहिताय नमः।
663) ॐ गताविद्याय नमः।
664) ॐ गतभयाय नमः।
665) ॐ गतागतनिवारकाय नमः।
666) ॐ गतव्यथाय नमः।
667) ॐ गतापायाय नमः।
668) ॐ गतदोषाय नमः।
669) ॐ गतेः पराय नमः।
670) ॐ गतसर्वविकाराय नमः।
671) ॐ गजगर्जितकुञ्जराय नमः।
672) ॐ गतकम्पितमूपृष्ठाय नमः।
673) ॐ गतरुषे नमः।
674) ॐ गतकल्मषाय नमः।
675) ॐ गतदैन्याय नमः।
676) ॐ गतस्तैन्याय नमः।
677) ॐ गतमानाय नमः।
678) ॐ गतश्रमाय नमः।
679) ॐ गतक्रोधाय नमः।
680) ॐ गतग्लानये नमः।
681) ॐ गतम्लानये नमः।
682) ॐ गतभ्रमाय नमः।
683) ॐ गताभावाय नमः।
684) ॐ गतभवाय नमः।
685) ॐ गततत्वार्थसंशयाय नमः।
686) ॐ गयासुरशिरश्छेत्रे नमः।
687) ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः।
688) ॐ गयावासाय नमः।
689) ॐ गयानाथाय नमः।
690) ॐ गयावासिनमस्कृतय नमः।
691) ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः।
692) ॐ गयायात्राफलप्रदाय नमः।
693) ॐ गयामयाय नमः।
694) ॐ गयाक्षेत्राय नमः।
695) ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः।
696) ॐ गयावासिस्तुताय नमः।
697) ॐ गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः।
698) ॐ गायकाय नमः।
699) ॐ गायकवराय नमः।
700) ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नमः।
701) ॐ गायकप्रणयिने नमः।
702) ॐ गात्रे नमः।
703) ॐ गायकाभयदायकाय नमः।
704) ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नमः।
705) ॐ गायकप्रथमाय नमः।
706) ॐ गायकोद्गीतसम्प्रीताय नमः।
707) ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नमः।
708) ॐ गानगेयाय नमः।
709) ॐ गायकेशाय नमः।
710) ॐ गायकान्तरसञ्चाराय नमः।
711) ॐ गायकप्रियदाय नमः।
712) ॐ गायकाधीनविग्रहाय नमः।
713) ॐ गेयाय नमः।
714) ॐ गेयगुणाय नमः।
715) ॐ गेयचरिताय नमः।
716) ॐ गेयतत्वविदे नमः।
717) ॐ गायकत्रासघ्ने नमः।
718) ॐ ग्रन्थाय नमः।
719) ॐ ग्रन्थतत्वविवेचकाय नमः।
720) ॐ गाढानुरागय नमः।
721) ॐ गाढाङ्गाय नमः।
722) ॐ गाढगङ्गाजलोद्वहाय नमः।
723) ॐ गाढावगाढजलधये नमः।
724) ॐ गाढप्रज्ञाय नमः।
725) ॐ गतामयाय नमः।
726) ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नमः।
727) ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नमः।
728) ॐ गाढाश्लेषरसाभिज्ञाय नमः।
729) ॐ गाढनिर्व्ऱीतिसाधकाय नमः।
730) ॐ गङ्गाधरेष्टवरदाय नमः।
731) ॐ गङ्गाधरभयापहाय नमः।
732) ॐ गङ्गाधरगुरवे नमः।
733) ॐ गङ्गाधरध्यानपरायणाय नमः।
734) ॐ गङ्गाधरस्तुताय नमः।
735) ॐ गङ्गाधरराध्याय नमः।
736) ॐ गतस्मयाय नमः।
737) ॐ गङ्गाधरप्रियाय नमः।
738) ॐ गङ्गाधराय नमः।
739) ॐ गङ्गाम्बुसुन्दराय नमः।
740) ॐ गङ्गाजलरसास्वाद चतुराय नमः।
741) ॐ गङ्गानिरताय नमः।
742) ॐ गङ्गाजलप्रणयवते नमः।
743) ॐ गङ्गातीरविहाराय नमः।
744) ॐ गङ्गाप्रियाय नमः।
745) ॐ गङ्गाजलावगाहनपराय नमः।
746) ॐ गन्धमादनसंवासाय नमः।
747) ॐ गन्धमादनकेलिकृते नमः।
748) ॐ गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नमः।
749) ॐ गन्धलुभ्यन्मधुव्रताय नमः।
750) ॐ गन्धाय नमः।
751) ॐ गन्धर्वराजाय नमः।
752) ॐ गन्धर्वप्रियकृते नमः।
753) ॐ गन्धर्वविद्यातत्वज्ञाय नमः।
754) ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नमः।
755) ॐ गकारबीजनिलयाय नमः।
756) ॐ गन्धकाय नमः।
757) ॐ गर्विगर्वनुदे नमः।
758) ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नमः।
759) ॐ गन्धर्ववरदायकाय नमः।
760) ॐ गन्धर्वाय नमः।
761) ॐ गन्धमातङ्गाय नमः।
762) ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नमः।
763) ॐ गन्धर्वसंशयच्छेत्रे नमः।
764) ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नमः।
765) ॐ गन्धर्वप्रवणस्वान्ताय नमः।
766) ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नमः।
767) ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नमः।
768) ॐ गन्धर्वभयहारकाय नमः।
769) ॐ गन्धर्वाभयदाय नमः।
770) ॐ गन्धर्वप्रीतिपालकाय नमः।
771) ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नमः।
772) ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नमः।
773) ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नमः।
774) ॐ गन्धर्वभाजनाय नमः।
775) ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धय नमः।
776) ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नमः।
777) ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः।
778) ॐ गानाय नमः।
779) ॐ गानपटवे नमः।
780) ॐ गच्छाय नमः।
781) ॐ गच्छपतये नमः।
782) ॐ गच्छनायकाय नमः।
783) ॐ गच्छगर्वघ्ने नमः।
784) ॐ गच्छराजाय नमः।
785) ॐ गच्छेशाय नमः।
786) ॐ गच्छराजनमस्कृताय नमः।
787) ॐ गच्छप्रियाय नमः।
788) ॐ गच्छगुरवे नमः।
789) ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः।
790) ॐ गच्छप्रभवे नमः।
791) ॐ गच्छचराय नमः।
792) ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः।
793) ॐ गच्छातीतगुणाय नमः।
794) ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः।
795) ॐ गच्छधात्रे नमः।
796) ॐ गच्छभर्त्रे नमः।
797) ॐ गच्छवन्द्याय नमः।
798) ॐ गुरोर्गुरवे नमः।
799) ॐ गृत्साय नमः।
800) ॐ गृत्समदाय नमः।

See Also  Vinayagane Vinai Theerpavane In English

801) ॐ गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नमः।
802) ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नमः।
803) ॐ गीर्वाणगणसेविताय नमः।
804) ॐ गीर्वाणवरदात्रे नमः।
805) ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नमः।
806) ॐ गीर्वाणगणसङ्गीताय नमः।
807) ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नमः।
808) ॐ गीर्वाणधाम्ने नमः।
809) ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नमः।
810) ॐ गीर्वाणगर्वनुदे नमः।
811) ॐ गीर्वाणार्तिहराय नमः।
812) ॐ गीर्वाणवरदायकाय नमः।
813) ॐ गीर्वाणशरणाय नमः।
814) ॐ गीतनाम्ने नमः।
815) ॐ गीर्वाणसुन्दराय नमः।
816) ॐ गीर्वाणप्राणदाय नमः।
817) ॐ गन्त्रे नमः।
818) ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः।
819) ॐ गुहेहापूरकाय नमः।
820) ॐ गन्धमत्ताय नमः।
821) ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नमः।
822) ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः।
823) ॐ गीतगोत्राय नमः।
824) ॐ गताहिताय नमः।
825) ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नमः।
826) ॐ गीर्वाणप्रथिताय नमः।
827) ॐ गलते नमः।
828) ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः।
829) ॐ गीर्वाणबलदाय नमः।
830) ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः।
831) ॐ गीर्वाणागमसारविदे नमः।
832) ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नमः।
833) ॐ गीर्वाणव्यसनापत्ने नमः।
834) ॐ गीर्वाणप्रणयाय नमः।
835) ॐ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः।
836) ॐ गीर्वाणमदसंहर्त्रे नमः।
837) ॐ गीर्वाणगणपालकाय नमः।
838) ॐ ग्रहाय नमः।
839) ॐ ग्रहपतये नमः।
840) ॐ ग्रहाय नमः।
841) ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः।
842) ॐ ग्रहस्तुताय नमः।
843) ॐ ग्रहाध्यक्षाय नमः।
844) ॐ ग्रहेशाय नमः।
845) ॐ ग्रहदैवताय नमः।
846) ॐ ग्रहकृते नमः।
847) ॐ ग्रहभर्त्रे नमः।
848) ॐ ग्रहेशानाय नमः।
849) ॐ ग्रहेश्वराय नमः।
850) ॐ ग्रहाराध्याय नमः।
851) ॐ ग्रहत्रात्रे नमः।
852) ॐ ग्रहगोप्त्रे नमः।
853) ॐ ग्रहोत्कटाय नमः।
854) ॐ ग्रहगीतगुणाय नमः।
855) ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नमः।
856) ॐ ग्रहवन्दिताय नमः।
857) ॐ गविने नमः।
858) ॐ गवीश्वराय नमः।
859) ॐ ग्रहणे नमः।
860) ॐ ग्रहष्ठाय नमः।
861) ॐ ग्रहगर्वघ्ने नमः।
862) ॐ गवाम्प्रियाय नमः।
863) ॐ गवांनाथाय नमः।
864) ॐ गवीशानाय नमः।
865) ॐ गवाम्पतये नमः।
866) ॐ गव्यप्रियाय नमः।
867) ॐ गवाङ्गोप्त्रे नमः।
868) ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नमः।
869) ॐ गविरक्षणसन्नद्धाय नमः।
870) ॐ गविभयहरय नमः।
871) ॐ गविगर्वहराय नमः।
872) ॐ गोदाय नमः।
873) ॐ गोप्रदाय नमः।
874) ॐ गोजयप्रदाय नमः।
875) ॐ गोजायुतबलाय नमः।
876) ॐ गण्डगुञ्जन्मधुव्रताय नमः।
877) ॐ गण्डस्थलगलद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नमः।
878) ॐ गुडाय नमः।
879) ॐ गुडाप्रियाय नमः।
880) ॐ गण्डगलद्दानाय नमः।
881) ॐ गुडाशनाय नमः।
882) ॐ गुडाकेशाय नमः।
883) ॐ गुडाकेशसहायाय नमः।
884) ॐ गुडलड्डुभुजे नमः।
885) ॐ गुडभुजे नमः।
886) ॐ गुडभुग्गण्याय नमः।
887) ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नमः।
888) ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नमः।
889) ॐ गुडाकेशसखाय नमः।
890) ॐ गदाधरार्चितपदाय नमः।
891) ॐ गदाधरजयप्रदाय नमः।
892) ॐ गदायुधाय नमः।
893) ॐ गदापाणये नमः।
894) ॐ गदायुद्धविशारदाय नमः।
895) ॐ गदघ्ने नमः।
896) ॐ गददर्पघ्ने नमः।
897) ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नमः।
898) ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः।
899) ॐ गदाडम्बरखण्डकाय नमः।
900) ॐ गुहाय नमः।

901) ॐ गुहाग्रजाय नमः।
902) ॐ गुप्ताय नमः।
903) ॐ गुहाशायिने नमः।
904) ॐ गुहाशयाय नमः।
905) ॐ गुहप्रीतिकराय नमः।
906) ॐ गूढाय नमः।
907) ॐ गूढगुल्फाय नमः।
908) ॐ गुणैकदृशे नमः।
909) ॐ गिरे नमः।
910) ॐ गीष्पतये नमः।
911) ॐ गिरीशानाय नमः।
912) ॐ गीर्देवीगीतसद्गुणाय नमः।
913) ॐ गीर्देवाय नमः।
914) ॐ गीष्प्रियाय नमः।
915) ॐ गीर्भुवे नमः।
916) ॐ गीरात्मने नमः।
917) ॐ गीष्प्रियङ्कराय नमः।
918) ॐ गीर्भूमये नमः।
919) ॐ गीरसज्ञ्याय नमः।
920) ॐ गीःप्रसन्नाय नमः।
921) ॐ गिरीश्वराय नमः।
922) ॐ गिरीशजाय नमः।
923) ॐ गिरीशायिने नमः।
924) ॐ गिरिराजसुखावहाय नमः।
925) ॐ गिरिराजार्चितपदाय नमः।
926) ॐ गिरिराजनमस्कृताय नमः।
927) ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नमः।
928) ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नमः।
929) ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नमः।
930) ॐ गिरिराजप्रपालकाय नमः।
931) ॐ गिरिराजसुतासूनवे नमः।
932) ॐ गिरिराजजयप्रदाय नमः।
933) ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नमः।
934) ॐ गिरिव्रजचराय नमः।
935) ॐ गर्गाय नमः।
936) ॐ गर्गप्रियाय नमः।
937) ॐ गर्गदेवाय नमः।
938) ॐ गर्गनमस्कृताय नमः।
939) ॐ गर्गभीतिहराय नमः।
940) ॐ गर्गवरदाय नमः।
941) ॐ गर्गसंस्तुताय नमः।
942) ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः।
943) ॐ गर्गानन्दकराय नमः।
944) ॐ गर्गप्रियाय नमः।
945) ॐ गर्गमानप्रदाय नमः।
946) ॐ गर्गारिभञ्जकाय नमः।
947) ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः।
948) ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः।
949) ॐ गर्गग्लानिहराय नमः।
950) ॐ गर्गश्रमनुदे नमः।
951) ॐ गर्गसङ्गताय नमः।
952) ॐ गर्गाचार्याय नमः।
953) ॐ गर्गऋषये नमः।
954) ॐ गर्गसन्मानभाजनाय नमः।
955) ॐ गम्भीराय नमः।
956) ॐ गणितप्रज्ञाय नमः।
957) ॐ गणितागमसारविदे नमः।
958) ॐ गणकाय नमः।
959) ॐ गणकश्लाघ्याय नमः।
960) ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नमः।
961) ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नमः।
962) ॐ गणिताय नमः।
963) ॐ गणितागमाय नमः।
964) ॐ गद्याय नमः।
965) ॐ गद्यमयाय नमः।
966) ॐ गद्यपद्यविद्याविवेचकाय नमः।
967) ॐ गललग्नमहानागाय नमः।
968) ॐ गलदर्चिषे नमः।
969) ॐ गलन्मदाय नमः।
970) ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नमः।
971) ॐ गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः।
972) ॐ गम्भीरनाभये नमः।
973) ॐ गम्भीरस्वराय नमः।
974) ॐ गम्भीरलोचनाय नमः।
975) ॐ गम्भीरगुणसम्पन्नाय नमः।
976) ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नमः।
977) ॐ गर्भप्रदाय नमः।
978) ॐ गर्भरूपाय नमः।
979) ॐ गर्भापद्विनिवारकाय नमः।
980) ॐ गर्भागमनसम्भूतये नमः।
981) ॐ गर्भदाय नमः।
982) ॐ गर्भशोकनुदे नमः।
983) ॐ गर्भत्रात्रे नमः।
984) ॐ गर्भगोप्त्रे नमः।
985) ॐ गर्भपुष्टिकराय नमः।
986) ॐ गर्भगौरवसाधनाय नमः।
987) ॐ गर्भगर्वनुदे नमः।
988) ॐ गरीयसे नमः।
989) ॐ गर्वनुदे नमः।
990) ॐ गर्वमर्दिने नमः।
991) ॐ गरदमर्दकाय नमः।
992) ॐ गरसन्तापशमनाय नमः।
993) ॐ गुरुराजसुखप्रदाय नमः।
994) ॐ गर्भाश्रयाय नमः।
995) ॐ गर्भमयाय नमः।
996) ॐ गर्भामयनिवारकाय नमः।
997) ॐ गर्भाधाराय नमः।
998) ॐ गर्भधराय नमः।
999) ॐ गर्भसन्तोषसाधकाय नमः।