1000 Names Of Bhagavad – Sahasranamavali Dramidopanishad Sara Stotram In Gujarati

Bhagavadshatanamavali Dramidopanishad Sara Introduction:

The twin works Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali by Sri Vedanta Desika are the essence and summary of 1102 verses or pasurams by Sri Nammazhwar celebrated under the name of Thiruvaimozhi. Sri Vedanta Desika calls Thiruvaimozhi “sarviya shakha” or Veda which is intended for everyone and says that Sri Nammazhwar discovered this “sarviya shakha”.

Sri Nammazhwar in his Thiruvaimozhi highlighted the countless auspicious attributes of God. Sri Vedanta Desika selected 1001 auspicious attributes from the verses sung by Sri Nammazhwar and put them in Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali.

The main body of 20 sara Dramidopanishad slokas composed of 26 slokas in total, presents the quintessence of the ten shatakas or centuries of Thiruvaimozhi. The 100 verses of Dramidopanishad tatparya ratnavali summarize more than a thousand pasurams of Sri Nammazhwar. The essence and philosophy contained in each Thiruvaimozhi as a dashaka or decomposition of ten stanzas is summarized in a shloka by Sri Vedanta Desika.

A new collection of a thousand names was selected and invented from this by extracting an appropriate name of God from each of the ten stanzas that make up the dashaka, together forming the sahasranama.

The ten auspicious attributes selected from each dashaka will establish a main attribute of the Lord, which together form the shatanama.

The ten main attributes chosen in each shataka give ten very important attributes of the Lord, these form the dashanama.

These lead to the main auspicious attribute of God on which depends the realization of the highest human aspiration to free oneself from the slavery of Karma, equality with divine beings and brotherhood with others.

See Also  108 Names Of Lakshmi 1 – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

Sri Vedanta Desika has given for the benefit of mumukshus the one name containing the all-important chief auspicious attribute of the Lord which can be repeated and realized even by those who have very little time at their disposal for Puja. This is – OM devaya shrishaya svasiddheH karanaya namah. This shows that the Lord is himself both the End and the means… the Goal as well as the Way.

Based on Sri Nammazhwar’s Thiruvaimozhi in Tamil and Sri Vedanta Desika’s Dramidopanishad sira and Dramidopanishad titparya ratnivali in Sanskrit, these names have the combined flavor and the joint aroma of what is called Ubhaya Vedanta or the dual philosophy emboded in the northern tongue of Sanskrit and in the southern tongue of Tamil. The work is thus typically South Indian and truly representative of Ubhaya Vedanta Vaishnavism.

(Source: DLI book – bhaghavan nama sahasram., 5010010079089. sri vedanta desika. 1951.)

Bhagavad Sahasranamavali Dramidopanishad Sara in Gujarati:

॥ શ્રીમદ્ભગવન્નામાવલિઃ ॥
ૐ દેવાય શ્રીશાય સ્વસિદ્ધેઃ કરણાય નમઃ ।

શ્રીભગવન્નામદશકમ્

ૐ સેવાયોગ્યાય નમઃ ।
ૐ અતિભોગ્યાય નમઃ ।
ૐ શુભસુભગતનવે નમઃ ।
ૐ સર્વભોગાતિશાયિને નમઃ ।
ૐ શ્રેયસ્તદ્ધેતુદાત્રે નમઃ ।
ૐ પ્રપદનસુલભાય નમઃ ।
ૐ અનિષ્ટવિધ્વંસશીલાય નમઃ ।
ૐ ભક્તચ્છન્દાનુવર્તિને નમઃ ।
ૐ નિરુપધિકસુહૃદે નમઃ ।
ૐ સત્પદવ્યાં સહાયાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।

દ્રમિડોપનિષદષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ

See Also  1000 Names Of Sri Guru – Sahasranama Stotram In Telugu

પ્રથમશતકમ્

ૐ પરાય નમઃ ।
ૐ નિર્વૈષ્મ્યાય નમઃ ।
ૐ સુલભાય નમઃ ।
ૐ અપરાધપ્રસહનાય નમઃ ।
ૐ સુશીલાય નમઃ ।
ૐ સ્વારાધાય નમઃ ।
ૐ સરસભજનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાર્જવગુણાય નમઃ ।
ૐ સુસાત્મ્યસ્વાનન્દપ્રદાય નમઃ ।
ૐ અનઘવિશ્રાણનપરાય નમઃ ।

દ્વિતીયશતકમ્

ૐ અતિક્લેશક્ષણવિરહાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તુઙ્ગલલિતાય નમઃ ।
ૐ મિલત્સર્વાસ્વાદાય નમઃ ।
ૐ વ્યસનશમનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાપ્તિમુદિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વવૈમુખ્યત્રસ્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનસુહૃદે નમઃ ।
ૐ મુક્તિરસદાય નમઃ ।
ૐ સ્વકૈઙ્કર્યોદ્દેશ્યાય નમઃ ।
ૐ સુભગસવિધસ્થાય નમઃ ।

તૃતીયશતકમ્

ૐ અનીદૃક્સૌન્દર્યાય નમઃ ।
ૐ તનુવિહિતસર્ગાદિસુભગાય નમઃ ।
ૐ સ્વસેવાર્થાકારાય નમઃ ।
ૐ પ્રગુણવપુષે નમઃ ।
ૐ મોહનતનવે નમઃ ।
ૐ લભ્યાર્ચાવિભવાય નમઃ ।
ૐ અતિદાસ્યાવહતનવે નમઃ ।
ૐ સદા દૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્તુત્યાકૃતયે નમઃ ।
ૐ અઘવિરુદ્ધાકૃતયે નમઃ ।

ચતુર્થશતકમ્

ૐ સ્થિરૈશ્વર્યાય નમઃ ।
ૐ સહજબહુભોગ્યાય નમઃ ।
ૐ મિથઃશ્લિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ક્લેશાવહસહિતતુલ્યાય નમઃ ।
ૐ નિજજનં કૃતાર્થીકુર્વતે નમઃ ।
ૐ પ્રણયિભિષજે નમઃ ।
ૐ સદ્બહુગુણાય નમઃ ।
ૐ સ્વહેયસ્વોપેક્ષાય નમઃ ।
ૐ સ્વમતફલાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્ચૈઃ સ્વવગતાય નમઃ ।

પઞ્ચમશતકમ્

ૐ દયાનિઘ્નાય નમઃ ।
ૐ ભક્તૈરધવિમથનાય નમઃ ।
ૐ પ્રેમજનકાય નમઃ ।
ૐ જગદ્રક્ષાદીક્ષાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃતિજુષે નમઃ ।
ૐ અહંભાવવિષયાય નમઃ ।
ૐ દીનાનાં શરણ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વરસકૃતદાસ્યાભ્યુપગમાય નમઃ ।
ૐ પ્રાપ્તાય નમઃ ।
ૐ પ્રશનકૃતે નમઃ ।

ષષ્ઠશતકમ્

ૐ ગુરુદ્વારોપેયાય નમઃ ।
ૐ સ્વયમભિમતાય નમઃ ।
ૐ વૈરિઘટકાય નમઃ ।
ૐ ચરિત્રૈઃ કર્ષતે નમઃ ।
ૐ પરવિઘટનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાન્વિતહરાય નમઃ ।
ૐ ધૃત્યાદેર્નિદાનાય નમઃ ।
ૐ ઘટકવશભૂતિદ્વયાય નમઃ ।
ૐ અનર્હદ્વૈઘટ્યાય નમઃ ।
ૐ અવિકલશરણ્યસ્થિતયે નમઃ ।

See Also  1000 Names Of Sri Jagannatha – Sahasranama Stotram In Kannada

સપ્તમશતકમ્

ૐ શાઠ્યાશઙ્કાં સહતે નમઃ ।
ૐ ઉપશમિતગર્હાય નમઃ ।
ૐ સ્વગોપ્તૃત્વં પ્રકટયતે નમઃ ।
ૐ ગુપ્તિક્રમં પ્રકટયતે નમઃ ।
ૐ અખિલજન્તુપ્રણયિતામ્ પ્રકટયતે નમઃ ।
ૐ શ્રિતાક્રન્દચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ સ્મરણવિશદાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રવિભવાય નમઃ ।
ૐ સ્તુતૌ યુઞ્જતે નમઃ ।
ૐ સ્તોત્રવ્યસનજિતે નમઃ ।

અષ્ટમશતકમ્

ૐ દિદૃક્ષાયાં દૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ નિસ્સઙ્ગસુલભાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિશ્લેષે કાન્તાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતવિહિતપૌષ્કલ્યવિભવાય નમઃ ।
ૐ અપેક્ષાસાપેક્ષાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિતરણસજ્જાય નમઃ ।
ૐ હૃદિ રતાય નમઃ ।
ૐ સ્વદાસ્યં પ્રકટયતે નમઃ ।
ૐ સ્વદાસ્યનિષ્ઠાં પ્રકટયતે નમઃ ।
ૐ સ્વદાસ્યાવધિં પ્રકટયતે નમઃ ।

નવમશતકમ્

ૐ એકબન્ધવે નમઃ ।
ૐ ચિરકૃતદયાય નમઃ ।
ૐ શીલજલધયે નમઃ ।
ૐ સ્વસંબન્ધાત્ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ સ્વગુણગરિમસ્મારણપરાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મર્તુમ્ અશક્યાય નમઃ ।
ૐ ઘટકમુખવિસ્ત્રંભવિષયાય નમઃ ।
ૐ સુમજ્જાનયે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધ્યુન્મુખસમયાય નમઃ ।
ૐ અવસરમ્ ઇચ્છતે નમઃ ।

દશમશતકમ્

ૐ ગતયે નમઃ ।
ૐ વ્યધ્વક્લેશ્ચ્છિદે નમઃ ।
ૐ અપદશઙ્કાસ્પદરસાય નમઃ ।
ૐ ભજદ્ભિઃ સુપ્રાપાય નમઃ ।
ૐ વિવિધભજનપ્રક્રિયાય નમઃ ।
ૐ ફલે તીવ્રોદ્યોગાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિષયકૃતાત્યાદરાય નમઃ ।
ૐ યદૃચ્છાતુષ્ટય નમઃ ।
ૐ સત્સરણયે નમઃ ।
ૐ અપુનર્જન્મસયુજે નમઃ ।

ઇતિ શ્રી વેદાન્તદેશિકા વિરચિતં
દ્રમિડોપનિષત્સારાત્ દિવ્યનામશતં સમાપ્તમ્ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Bhagavad Dramidopanishad Sara:
1000 Names of Bhagavad – Sahasranamavali Dramidopanishad Sara Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil