Shastastutida Ashtakam In Gujarati

॥ Sri Shastastutida Ashtakam Gujarati Lyrics ॥  ॥ શ્રીશાસ્તાસ્તુતિદશકં ॥ આશાનુરૂપફલદં ચરણારવિન્દ-ભાજામપારકરુણાર્ણવપૂર્ણચન્દ્રમ્ ।નાશાય સર્વવિપદામપિ નૌમિ નિત્ય-મીશાનકેશવભવં ભુવનૈકનાથમ્ ॥ ૧ ॥ પિઞ્છાવલી વલયિતાકલિતપ્રસૂન-સઞ્જાતકાન્તિભરભાસુરકેશભારમ્ ।શિઞ્જાનમઞ્જુમણિભૂષણરઞ્જિતાઙ્ગંચન્દ્રાવતંસહરિનન્દનમાશ્રયામિ ॥ ૨ ॥ આલોલનીલલલિતાળકહારરમ્ય-માકમ્રનાસમરુણાધરમાયતાક્ષમ્ ।આલમ્બનં ત્રિજગતાં પ્રમથાધિનાથ-માનમ્રલોકહરિનન્દનમાશ્રયામિ ॥ ૩ ॥ કર્ણાવલમ્બિમણિકુણ્ડલભાસમાન-ગણ્ડસ્થલં સમુદિતાનનપુણ્ડરીકમ્ ।અર્ણોજનાભહરયોરિવ મૂર્તિમન્તંપુણ્યાતિરેકમિવ ભૂતપતિં નમામિ ॥ ૪ ॥ ઉદ્દણ્ડચારુભુજદણ્ડયુગાગ્રસંસ્થંકોદણ્ડબાણમહિતાન્તમતાન્તવીર્યમ્ ।ઉદ્યત્પ્રભાપટલદીપ્રમદભ્રસારંનિત્યં પ્રભાપતિમહં પ્રણતો ભવામિ ॥ ૫ ॥ માલેયપઙ્કસમલઙ્કૃતભાસમાન-દોરન્તરાળતરળામલહારજાલમ્ ।નીલાતિનિર્મલદુકૂલધરં મુકુન્દ-કાલાન્તકપ્રતિનિધિં પ્રણતોઽસ્મિ નિત્યમ્ ॥ … Read more

108 Names Of Matangi Devi In Gujarati

॥ 108 Names of Matangi Devi Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીમાતઙ્ગીઅષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥શ્રીમહામત્તમાતઙ્ગિન્યૈ નમઃ ।શ્રીસિદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।શ્રીયોગિન્યૈ નમઃ ।શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।શ્રીરમાયૈ નમઃ ।શ્રીભવાન્યૈ નમઃ ।શ્રીભયપ્રીતિદાયૈ નમઃ ।શ્રીભૂતિયુક્તાયૈ નમઃ ।શ્રીભવારાધિતાયૈ નમઃ ।શ્રીભૂતિસમ્પત્તિકર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥ શ્રીજનાધીશમાત્રે નમઃ ।શ્રીધનાગારદૃષ્ટ્યૈ નમઃ ।શ્રીધનેશાર્ચિતાયૈ નમઃ ।શ્રીધીવરાયૈ નમઃ ।શ્રીધીવરાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।શ્રીપ્રકૃષ્ટાયૈ નમઃ ।શ્રીપ્રભારૂપિણ્યૈ નમઃ ।શ્રીકામરૂપાયૈ નમઃ ।શ્રીપ્રહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।શ્રીમહાકીર્તિદાયૈ નમઃ ॥ … Read more

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીકમલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીશિવ ઉવાચશતમષ્ટોત્તરં નામ્નાં કમલાયા વરાનને ।પ્રવક્ષ્યામ્યતિગુહ્યં હિ ન કદાપિ પ્રકાશયેત્ ॥ ૧ ॥ મહામાયા મહાલક્ષ્મીર્મહાવાણી મહેશ્વરી ।મહાદેવી મહારાત્રિર્મહિષાસુરમર્દિ ની ॥ ૨ ॥ કાલરાત્રિઃ કુહૂઃ પૂર્ણા નન્દાઽઽદ્યા ભદ્રિકા નિશા ।જયા રિક્તા મહાશક્તિર્દેવમાતા કૃશોદરી ॥ ૩ ॥ શચીન્દ્રાણી શક્રનુતા શઙ્કરપ્રિયવલ્લભા ।મહાવરાહજનની મદનોન્મથિની મહી ॥ ૪ ॥ … Read more

Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram  Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીધર્મશાસ્તુઃ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રી પૂર્ણાપુષ્કલામ્બાસમેત શ્રી હરિહરપુત્રસ્વામિને નમઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ કલ્હારોજ્વલ નીલકુન્તલભરં કાલાંબુદ શ્યામલંકર્પૂરાકલિતાભિરામ વપુષં કાન્તેન્દુબિમ્બાનનં ।શ્રી દણ્ડાઙ્કુશ-પાશ-શૂલ વિલસત્પાણિં મદાન્ત-દ્વિપારૂઢં શત્રુવિમર્દનં હૃદિ મહા શાસ્તારં આદ્યં ભજે ॥ મહાશાસ્તા મહાદેવો મહાદેવસુતોઽવ્યયઃ ।લોકકર્તા લોકભર્તા લોકહર્તાપરાત્પરઃ ॥ ૧ ॥ ત્રિલોકરક્ષકો ધન્વી તપસ્વી ભૂતસૈનિકઃ ।મન્ત્રવેદી મહાવેદી મારુતો જગદીશ્વરઃ ॥ … Read more

108 Names Of Sri Hariharaputra 2 In Gujarati

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Gujarati Lyrics ॥ ॥ હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥ દ્વિહસ્તં પદ્મસંસ્થં ચ શુક્લયજ્ઞોપવીતિનમ્ ।પૂર્ણાયા પુષ્કલાદેવ્યા યુક્તં શાસ્તારમાશ્રયે ॥ ૐ શાસ્ત્રે નમઃ । હરિહરોદ્ભૂતાય । હરિહરપુત્રાય ।ઉન્મત્તગજવાહનાય । પુત્રલાભકરાય । મદનોદ્ભવાય । શાસ્ત્રાર્થાય ।ચૈતન્યાય । ચેતૌદ્ભવાય । ઉત્તરાય । રૂપપઞ્ચકાય ।સ્થાનપઞ્ચકાય । ઘૃણયે । વીરાય । સમુદ્રવર્ણાય । કાલાય ।પરિગ્રહાય । … Read more

108 Names Of Sri Hariharaputra In Gujarati

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥ અસ્ય શ્રી હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલ્યસ્ય ।બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ।શ્રી હરિહરપુત્રો દેવતા । હ્રીં બીજં ।શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકં ।શ્રી હરિહરપુત્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ હ્રીં ઇત્યાદિભિઃ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ ત્રિગુણિતમણિપદ્મં વજ્રમાણિક્યદણ્ડંસિતસુમશરપાશમિક્ષુકોદણ્ડકાણ્ડંઘૃતમધુપાત્રં બિભૃતં હસ્તપદ્મૈઃહરિહરસુતમીડે ચક્રમન્ત્રાત્મમૂર્તિં ॥ આશ્યામ-કોમલ-વિશાલતનું વિચિત્ર-વાસોદધાનમરુણોત્પલ-દામહસ્તમ્ ।ઉત્તુઙ્ગરત્ન-મકુટં કુટિલાગ્રકેશમ્શાસ્તારમિષ્ટવરદં પ્રણતોઽસ્તિ નિત્યમ્ … Read more

108 Names Of Lord Ayyappa In Gujarati

॥ 108 Names of Lord Ayyappa Swamy Gujarati Lyrics ॥ ૐ મહાશાસ્ત્રે નમઃ ।ૐ મહાદેવાય નમઃ ।ૐ મહાદેવસુતાય નમઃ ।ૐ અવ્યાય નમઃ ।ૐ લોકકર્ત્રે નમઃ ।ૐ લોકભર્ત્રે નમઃ ।ૐ લોકહર્ત્રે નમઃ ।ૐ પરાત્પરાય નમઃ ।ૐ ત્રિલોકરક્ષકાય નમઃ ।ૐ ધન્વિને નમઃ ॥ ૧૦ ॥ ૐ તપસ્વિને નમઃ ।ૐ ભૂતસૈનિકાય નમઃ ।ૐ મન્ત્રવેદિને નમઃ ।ૐ મહાવેદિને નમઃ … Read more

1000 Names Of Sri Hariharaputra In Gujarati

॥ 1000 Names of Sri Hariharaputra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રસહસ્રનામાભિષેકમન્ત્રમ્ ॥પ્રાણાપાન-વ્યાનોદાન-સમાના મે શુધ્યન્તામ્ ।જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૧ ॥ વાઙ્મનશ્ચક્ષુશ્રોત્રજિહ્વાઘ્રાણરેતોબુદ્ધ્યાકૂતિસ્સઙ્કલ્પા મે શુધ્યન્તામ્ ।જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૨ ॥ ત્વક્ચર્મ-માગ્ંસ-રુધિર-મેદો-મજ્જા-સ્નાયવોઽસ્થીનિ મે શુધ્યન્તામ્ ।જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૩ ॥ શિરઃપાણિ-પાદ-પાર્શ્વપૃષ્ઠોરૂદર-જઙ્ઘા-શિશ્નોપસ્થ-પાયવો મે શુધ્યન્તામ્ ।જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૪ ॥ … Read more

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram In Gujarati

॥ Mahashastra Graha Kavacha Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીમહાશાસ્ત્રનુગ્રહકવચમ્સ્તોત્રમ્ ॥શ્રીદેવ્યુવાચ-ભગવન્ દેવદેવેશ સર્વજ્ઞ ત્રિપુરાન્તકપ્રાપ્તે કલિયુગે ઘોરે મહાભૂતૈઃ સમાવૃતે ॥ ૧ ॥ મહાવ્યાધિમહાવ્યાળઘોરરાજૈઃ સમાવૃતે દુઃસ્વર્પ્નશોકસન્તાપૈઃ દુર્વિનીતૈઃ સમાવૃતે ॥ ૨ ॥સ્વધર્મવિરતે માર્ગે પ્રવૃત્તે હૃદિ સર્વદાતેષાં સિદ્ધિઞ્ચ મુક્તિઞ્ચત્વં મે બ્રૂહિવૃષદ્વજ ॥ ૩ ॥ ઈશ્વર ઉવાચ-શૃણુ દેવિ મહાભાગે સર્વકલ્યાણકારણે ।મહાશાસ્તુશ્ચ દેવેશિ કવચં પુણ્યવર્ધનમ્ ॥ ૪ ॥ અગ્નિસ્તમ્ભ જલસ્તંભ સેનાસ્તંભ … Read more

Sri Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ અસ્ય શ્રી હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રસ્ય ।બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ।શ્રી હરિહરપુત્રો દેવતા । હ્રીં બીજં ।શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકં ।શ્રી હરિહરપુત્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ હ્રીં ઇત્યાદિભિઃ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ ત્રિગુણિતમણિપદ્મં વજ્રમાણિક્યદણ્ડંસિતસુમશરપાશમિક્ષુકોદણ્ડકાણ્ડંઘૃતમધુપાત્રં બિભૃતં હસ્તપદ્મૈઃહરિહરસુતમીડે ચક્રમન્ત્રાત્મમૂર્તિં ॥ ૐ ॥ મહાશાસ્તા વિશ્વશાસ્તા લોકશાસ્તથૈવ … Read more