Gujarati Slokas

Shastastutida Ashtakam in Gujarati

॥ Sri Shastastutida Ashtakam Gujarati Lyrics ॥  ॥ શ્રીશાસ્તાસ્તુતિદશકં ॥  આશાનુરૂપફલદં ચરણારવિન્દ- ભાજામપારકરુણાર્ણવપૂર્ણચન્દ્રમ્ । નાશાય સર્વવિપદામપિ નૌમિ નિત્ય- મીશાનકેશવભવં ભુવનૈકનાથમ્ ॥ ૧ ॥ પિઞ્છાવલી વલયિતાકલિતપ્રસૂન- સઞ્જાતકાન્તિભરભાસુરકેશભારમ્ । શિઞ્જાનમઞ્જુમણિભૂષણરઞ્જિતાઙ્ગં ચન્દ્રાવતંસહરિનન્દનમાશ્રયામિ ॥ ૨ ॥ આલોલનીલલલિતાળકહારરમ્ય- માકમ્રનાસમરુણાધરમાયતાક્ષમ્ । આલમ્બનં ત્રિજગતાં પ્રમથાધિનાથ- માનમ્રલોકહરિનન્દનમાશ્રયામિ ॥ ૩ ॥ કર્ણાવલમ્બિમણિકુણ્ડલભાસમાન- ગણ્ડસ્થલં સમુદિતાનનપુણ્ડરીકમ્ । અર્ણોજનાભહરયોરિવ મૂર્તિમન્તં પુણ્યાતિરેકમિવ ભૂતપતિં નમામિ ॥ ૪ ॥ ઉદ્દણ્ડચારુભુજદણ્ડયુગાગ્રસંસ્થં […]

108 Names of Matangi Devi in Gujarati

॥ 108 Names of Matangi Devi Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીમાતઙ્ગીઅષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥ શ્રીમહામત્તમાતઙ્ગિન્યૈ નમઃ । શ્રીસિદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ । શ્રીયોગિન્યૈ નમઃ । શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ । શ્રીરમાયૈ નમઃ । શ્રીભવાન્યૈ નમઃ । શ્રીભયપ્રીતિદાયૈ નમઃ । શ્રીભૂતિયુક્તાયૈ નમઃ । શ્રીભવારાધિતાયૈ નમઃ । શ્રીભૂતિસમ્પત્તિકર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥ શ્રીજનાધીશમાત્રે નમઃ । શ્રીધનાગારદૃષ્ટ્યૈ નમઃ । શ્રીધનેશાર્ચિતાયૈ નમઃ । શ્રીધીવરાયૈ નમઃ […]

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

॥ Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીકમલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીશિવ ઉવાચ શતમષ્ટોત્તરં નામ્નાં કમલાયા વરાનને । પ્રવક્ષ્યામ્યતિગુહ્યં હિ ન કદાપિ પ્રકાશયેત્ ॥ ૧ ॥ મહામાયા મહાલક્ષ્મીર્મહાવાણી મહેશ્વરી । મહાદેવી મહારાત્રિર્મહિષાસુરમર્દિ ની ॥ ૨ ॥ કાલરાત્રિઃ કુહૂઃ પૂર્ણા નન્દાઽઽદ્યા ભદ્રિકા નિશા । જયા રિક્તા મહાશક્તિર્દેવમાતા કૃશોદરી ॥ ૩ ॥ શચીન્દ્રાણી શક્રનુતા શઙ્કરપ્રિયવલ્લભા । મહાવરાહજનની […]

Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

॥ Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram  Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીધર્મશાસ્તુઃ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રી પૂર્ણાપુષ્કલામ્બાસમેત શ્રી હરિહરપુત્રસ્વામિને નમઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ કલ્હારોજ્વલ નીલકુન્તલભરં કાલાંબુદ શ્યામલં કર્પૂરાકલિતાભિરામ વપુષં કાન્તેન્દુબિમ્બાનનં । શ્રી દણ્ડાઙ્કુશ-પાશ-શૂલ વિલસત્પાણિં મદાન્ત- દ્વિપારૂઢં શત્રુવિમર્દનં હૃદિ મહા શાસ્તારં આદ્યં ભજે ॥ મહાશાસ્તા મહાદેવો મહાદેવસુતોઽવ્યયઃ । લોકકર્તા લોકભર્તા લોકહર્તાપરાત્પરઃ ॥ ૧ ॥ ત્રિલોકરક્ષકો ધન્વી તપસ્વી ભૂતસૈનિકઃ । […]

108 Names of Sri Hariharaputra 2 in Gujarati

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Gujarati Lyrics ॥ ॥ હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥ દ્વિહસ્તં પદ્મસંસ્થં ચ શુક્લયજ્ઞોપવીતિનમ્ । પૂર્ણાયા પુષ્કલાદેવ્યા યુક્તં શાસ્તારમાશ્રયે ॥ ૐ શાસ્ત્રે નમઃ । હરિહરોદ્ભૂતાય । હરિહરપુત્રાય । ઉન્મત્તગજવાહનાય । પુત્રલાભકરાય । મદનોદ્ભવાય । શાસ્ત્રાર્થાય । ચૈતન્યાય । ચેતૌદ્ભવાય । ઉત્તરાય । રૂપપઞ્ચકાય । સ્થાનપઞ્ચકાય । ઘૃણયે । વીરાય । સમુદ્રવર્ણાય […]

108 Names of Sri Hariharaputra in Gujarati

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥ અસ્ય શ્રી હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલ્યસ્ય । બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રી હરિહરપુત્રો દેવતા । હ્રીં બીજં । શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકં । શ્રી હરિહરપુત્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ હ્રીં ઇત્યાદિભિઃ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ ત્રિગુણિતમણિપદ્મં વજ્રમાણિક્યદણ્ડં સિતસુમશરપાશમિક્ષુકોદણ્ડકાણ્ડં ઘૃતમધુપાત્રં બિભૃતં હસ્તપદ્મૈઃ હરિહરસુતમીડે ચક્રમન્ત્રાત્મમૂર્તિં […]

108 Names of Lord Ayyappa in Gujarati

॥ 108 Names of Lord Ayyappa Swamy Gujarati Lyrics ॥ ૐ મહાશાસ્ત્રે નમઃ । ૐ મહાદેવાય નમઃ । ૐ મહાદેવસુતાય નમઃ । ૐ અવ્યાય નમઃ । ૐ લોકકર્ત્રે નમઃ । ૐ લોકભર્ત્રે નમઃ । ૐ લોકહર્ત્રે નમઃ । ૐ પરાત્પરાય નમઃ । ૐ ત્રિલોકરક્ષકાય નમઃ । ૐ ધન્વિને નમઃ ॥ ૧૦ ॥ ૐ તપસ્વિને નમઃ […]

1000 Names of Sri Hariharaputra in Gujarati

॥ 1000 Names of Sri Hariharaputra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રસહસ્રનામાભિષેકમન્ત્રમ્ ॥ પ્રાણાપાન-વ્યાનોદાન-સમાના મે શુધ્યન્તામ્ । જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૧ ॥ વાઙ્મનશ્ચક્ષુશ્રોત્રજિહ્વાઘ્રાણરેતોબુદ્ધ્યાકૂતિસ્સઙ્કલ્પા મે શુધ્યન્તામ્ । જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૨ ॥ ત્વક્ચર્મ-માગ્ંસ-રુધિર-મેદો-મજ્જા-સ્નાયવોઽસ્થીનિ મે શુધ્યન્તામ્ । જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૩ ॥ શિરઃપાણિ-પાદ-પાર્શ્વપૃષ્ઠોરૂદર-જઙ્ઘા-શિશ્નોપસ્થ-પાયવો મે શુધ્યન્તામ્ । જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા […]

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Gujarati

॥ Mahashastra Graha Kavacha Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીમહાશાસ્ત્રનુગ્રહકવચમ્સ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીદેવ્યુવાચ- ભગવન્ દેવદેવેશ સર્વજ્ઞ ત્રિપુરાન્તક પ્રાપ્તે કલિયુગે ઘોરે મહાભૂતૈઃ સમાવૃતે ॥ ૧ ॥ મહાવ્યાધિમહાવ્યાળઘોરરાજૈઃ સમાવૃતે દુઃસ્વર્પ્નશોકસન્તાપૈઃ દુર્વિનીતૈઃ સમાવૃતે ॥ ૨ ॥ સ્વધર્મવિરતે માર્ગે પ્રવૃત્તે હૃદિ સર્વદા તેષાં સિદ્ધિઞ્ચ મુક્તિઞ્ચત્વં મે બ્રૂહિવૃષદ્વજ ॥ ૩ ॥ ઈશ્વર ઉવાચ- શૃણુ દેવિ મહાભાગે સર્વકલ્યાણકારણે । મહાશાસ્તુશ્ચ દેવેશિ કવચં […]

Sri Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotram in Gujarati

॥ Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotra Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ અસ્ય શ્રી હરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રસ્ય । બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રી હરિહરપુત્રો દેવતા । હ્રીં બીજં । શ્રીં શક્તિઃ । ક્લીં કીલકં । શ્રી હરિહરપુત્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ હ્રીં ઇત્યાદિભિઃ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥ ધ્યાનમ્ ॥ ત્રિગુણિતમણિપદ્મં વજ્રમાણિક્યદણ્ડં સિતસુમશરપાશમિક્ષુકોદણ્ડકાણ્ડં ઘૃતમધુપાત્રં બિભૃતં હસ્તપદ્મૈઃ હરિહરસુતમીડે […]

Scroll to top