1000 Names Of Bhagavad – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

The twin works Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali by Sri Vedanta Desika are the essence and summary of 1102 verses or pasurams of Sri Nammazhwar celebrated under the name of Thiruvaimozhi.

Sri Nammazhwar in his Thiruvaimozhi highlighted the countless auspicious attributes of God. Sri Vedanta Desika selected 1001 auspicious attributes from the verses sung by Sri Nammazhwar and put them in Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali.

The main body of 20 slokas of Dramidopanishad sara, composed of 26 slokas in total, presents the quintessence of the ten shatakas or centuries of Thiruvaimozhi. The 100 verses of Dramidopanishad tatparya ratnavali summarize more than a thousand pasurams of Sri Nammazhwar. The essence and philosophy contained in each Thiruvaimozhi as a dashaka or decomposition of ten stanzas is summarized in a shloka by Sri Vedanta Desika.

A new collection of a thousand names (sahasranama) was deleted and invented from this by extracting a proper name of God from each of the ten stanzas that make up the dashaka.

(Source: DLI book – Bhaghavan nama sahasram., 5010010079089. sri vedanta desika. 1951.)

Bhagavad Sahasranamavali / Dramidopaniahad Tatparya Ratnavali in Gujarati:

॥ ભગવન્નામસહસ્રમ્ ॥
॥ શ્રીઃ ॥

॥ ભગવત્સહસ્રનામાવલિઃ ॥

પરઃ

ૐ નિસ્સીમોદ્યદ્ગુણાય નમઃ ।
ૐ અમિતરસાય નમઃ ।
ૐ અનન્તલીલાસ્પદાય નમઃ ।
ૐ સ્વાયત્તાશેષસત્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વાયત્તાશેષસ્થિતયે નમઃ ।
ૐ સ્વાયત્તાશેષયતનભિદાવૈભવાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષબ્રહ્માત્મને નમઃ ।
ૐ સદસદવગતાય નમઃ ।
ૐ સર્વતત્ત્વેષુ પૂર્ણાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

અખિલસમઃ

ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ સુસ્થિરાય નમઃ ।
ૐ નિખિલનિર્પધિસ્વાત્મવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ તાદૃક્સર્વાનુકૂલાય નમઃ ।
ૐ ચ્યવનવદિતરપ્રાપ્યવૈષમ્યવતે નમઃ ।
ૐ સર્વત્રાપક્ષપાતાય નમઃ ।
ૐ શુભવિભવાય નમઃ ।
ૐ માનસાદ્યર્ચાય નમઃ ।
ૐ સઙ્કોચોન્મોચકાય નમઃ ।
ૐ જગદવનાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ભક્તસુલભઃ

ૐ સ્વભક્તૈર્બન્ધાર્હાય નમઃ ।
ૐ અધિકતરગુણાનન્તદિવ્યાવતારાય નમઃ ।
ૐ સર્વેષ્વાસક્તિમતે નમઃ ।
ૐ નતસુગમાય નમઃ ।
ૐ સ્વપ્રબોધપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ખ્યાતાભિખ્યાદિચિહ્નાય નમઃ ।
ૐ સ્વરુચિવિતરણાય નમઃ ।
ૐ સર્વકાલાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ શર્વાદેઃ સ્વાઙ્ગદાત્રે નમઃ ।
ૐ પ્રહિતપ્રદાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

નિઃશેષાગસ્સહઃ

ૐ ત્રાણે બદ્ધધ્વજાય નમઃ ।
ૐ શુભનયનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાર્તલાભેઽર્થિને નમઃ ।
ૐ તિમ્યન્મેઘસ્વભાવાય નમઃ ।
ૐ જગદુપજનનસ્થાપનાતિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કારુણ્યાપ્તત્વયોગાય નમઃ ।
ૐ અનુગતમહિષીસંનિધયે નમઃ ।
ૐ દીર્ઘસઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નાનાબન્ધાય નમઃ ।
ૐ સ્વરક્ષાવહિતતમાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

સુશીલઃ

ૐ ક્ષુદ્રાહ્વાનાભિમુખ્યાય નમઃ ।
ૐ નિજમહિમતિરસ્કારકાર્ચાપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સર્વત્રાપ્યઙ્ઘ્રિદાત્રે નમઃ ।
ૐ સવિધશયનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાઙ્ઘ્રિસક્તૈકરસાય નમઃ ।
ૐ ગોપાદ્યાપ્તાય નમઃ ।
ૐ અશેષેક્ષણવિષયાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવસ્તુપ્રસક્તાય નમઃ ।
ૐ શ્લિષ્યન્નાશવ્યપોહાય નમઃ ।
ૐ તદહિતશમનાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥
ૐ અકીતૈરર્ચ્યાય નમઃ ।
ૐ અનિયતવિવિધાભ્યર્ચનાય નમઃ ।
ૐ અલ્પતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ પ્રહ્વાર્જેશાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિષયનિયતેષ્વાદરવતે નમઃ ।
ૐ સ્વાદુભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ પાદાસક્તપ્રસન્નાય નમઃ ।
ૐ સકૃદુપસદને મોક્ષણાય નમઃ ।
ૐ ધર્મસુસ્થાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્રક્ષ્પ્તાહિતાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

સરસભજનઃ

ૐ સચ્ચિત્તાકર્ષહેતયે નમઃ ।
ૐ અઘશમનનિધયે નમઃ ।
ૐ નિત્યભોગ્યામૃતાય નમઃ ।
ૐ ત્યાગે હેતૂજ્ઝિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રબહદુપકૃતયે નમઃ ।
ૐ દુસ્ત્યજસ્વાનુભૂતયે નમઃ ।
ૐ ત્યાગાકાઙ્ક્ષાનિરોદ્ધ્રે નમઃ ।
ૐ શ્રિતહૃદયપૃથક્કારનિત્યાક્ષમાય નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મશ્લિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ગયચ્છ્રમહરયશસે નમઃ ॥ ૭૦ ॥

પ્રકૃતિ ઋજુઃ

ૐ સૂરીણાં સ્વૈરસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વયમવતરતે નમઃ ।
ૐ ક્ષુદ્રદિવ્યૈકનેત્રાય નમઃ ।
ૐ ગોપાદ્યર્થઘૃતાદ્રયે નમઃ ।
ૐ ક્ષિતતનુરસિકાય નમઃ ।
ૐ વામનીભાવદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ સચ્ચિત્તાનન્યવૃત્તયે નમઃ ।
ૐ વિભવસમતનવે નમઃ ।
ૐ સ્વાયુધારૂઢહસ્તાય નમઃ ।
ૐ નીચોચ્ચગ્રાહ્યપાદાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

સાત્મ્યભોગપ્રદઃ

ૐ પર્યન્તે દૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અત્કે દૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિરહવિધુરાય નમઃ ।
ૐ ડિમ્ભવત્ પાર્શ્વલીનાય નમઃ ।
ૐ ચિત્તે ક્લૃપ્તપ્રવેશાય નમઃ ।
ૐ ભુજશિખરગતાય નમઃ ।
ૐ તાલુસિંહાસનસ્થાય નમઃ ।
ૐ ચક્ષુર્મધ્યે નિવિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અલિકતટે સ્થિતાય નમઃ ।
ૐ મસ્તકે તસ્થુષે નમઃ ॥ ૯૦ ॥

અવ્યાજોદારઃ

ૐ વિષ્વગ્વિક્રાન્તિદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ વિગણનસુલભાય નમઃ ।
ૐ વ્યક્તપૂર્વોપકારાય નમઃ ।
ૐ સ્વાન્તસ્યૈકાગ્ર્યહેતવે નમઃ ।
ૐ સ્વયમુદયજુષે નમઃ ।
ૐ બન્ધમાત્રોપયાતાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તાસ્તુત્યાદિલક્ષ્યાય નમઃ ।
ૐ નતજનસતતશ્લેષિણે નમઃ ।
ૐ દર્શિતાર્ચાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈ ચિત્તે મિષતે નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અસહ્યક્ષણવિરહઃ

ૐ નિદ્રાવિચ્છેદકાય નમઃ ।
ૐ અરતિજનકાય નમઃ ।
ૐ અજસ્રસંક્ષોભકાય નમઃ ।
ૐ અન્વેષ્ટું પ્રેરકાય નમઃ ।
ૐ વિલયવિતરણાય નમઃ ।
ૐ કાર્શ્યદૈન્યાદિકૃતે નમઃ ।
ૐ ચિત્તાક્ષેપકાય નમઃ ।
ૐ વિસંજ્ઞીકરણાય નમઃ ।
ૐ ઉપસંશોષકાય નમઃ ।
ૐ આવર્જકાય નમઃ । ૧૧૦ ।

ઉત્તુઙ્ગ લલિતઃ

ૐ પૂર્ણૈશ્વર્યાવતારાય નમઃ ।
ૐ ભવદુરિતહરાય નમઃ ।
ૐ વામનત્વે મહતે નમઃ ।
ૐ નાભીપદ્મોત્થવિશ્વાય નમઃ ।
ૐ તદનુગુણદૃશે નમઃ ।
ૐ કલ્પતલ્પીકૃતાબ્ધયે નમઃ ।
ૐ ન્યગ્રોધપત્રે સુપ્તાય નમઃ ।
ૐ જગદવનધિયે નમઃ ।
ૐ રક્ષણાયાવતીર્ણાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાદિસ્તુત્યલીલાય નમઃ । ૧૨૦ ।

સર્વાસ્વાદઃ

ૐ ચિત્રાસ્વાદાનુભૂતયે નમઃ ।
ૐ ઉપકૃતિભિઃ નમઃ ।
ૐ દાસ્યસારસ્યહેતવે નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મન્યાસાર્હકૃત્યાય નમઃ ।
ૐ ભજદમૃતરસાય નમઃ ।
ૐ ભક્તચિત્તૈકભોગ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વાક્ષપ્રીણનાર્હાય નમઃ ।
ૐ સપ્દિ બહુફલસ્નેહાય નમઃ ।
ૐ આસ્વાદ્યશીલાય નમઃ ।
ૐ સભ્યૈસ્સાધ્યૈસ્સમેતાય નમઃ । ૧૩૦ ।

વ્યસનહરઃ

ૐ પ્રહ્લાદાર્થે નૃસિંહાય નમઃ ।
ૐ ક્ષપિતવિપદુષાવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્તલઙ્કાય નમઃ ।
ૐ ક્ષ્વેલપ્રત્યર્થિકેતવે નમઃ ।
ૐ શ્રમહરતુલસીમાલિને નમઃ ।
ૐ ધૈર્યહેતવે નમઃ ।
ૐ ત્રાણે દત્તાવધાનાય નમઃ ।
ૐ સ્વરિપુહતિકૃતાશ્વાસનાય નમઃ ।
ૐ દીપ્તહેતયે નમઃ ।
ૐ સત્પ્રેક્ષારક્ષિત્રે નમઃ । ૧૪૦ ।

સ્વાપ્તિસમ્પ્રીતિમાન્

ૐ સ્વપ્રાપ્ત્યા સિદ્ધકાન્તયે નમઃ ।
ૐ સુઘટિતદયિતાય નમઃ ।
ૐ વિસ્ફુરત્તુઙ્ગમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ પ્રીત્યુમેષાતિભોગ્યાય નમઃ ।
ૐ નવઘનસુરસાય નમઃ ।
ૐ નૈકભૂષાદિદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ પ્રખ્યાતપ્રીતિલીલાય નમઃ ।
ૐ દુરભિલપરસાય નમઃ ।
ૐ સદ્ગુણામોદહૃદ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વવ્યાવૃત્તિચિત્રાય નમઃ । ૧૫૦ ।

સ્વવિરહચકિતઃ

ૐ સ્વાસ્વાદખ્યાપકાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતનિયતદૃશયે નમઃ ।
ૐ નૈકભોગપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ત્યાગાનર્હપ્રકાશાય નમઃ ।
ૐ સ્થિરપરિચરણસ્થાપકાય નમઃ ।
ૐ પાપભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ દુસ્સાધાર્થસાધકાય નમઃ ।
ૐ વિરહભયકૃતે નમઃ ।
ૐ દુર્વિભેદાત્મયોગાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનેકોપકારાય નમઃ । ૧૬૦ ।

સ્વજનહિતઃ

ૐ સર્વાદયે નમઃ ।
ૐ સર્વનાથાય નમઃ ।
ૐ ત્રિભુવનજનનીવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ સ્વાશ્રિતાર્થિને નમઃ ।
ૐ વિષ્વગ્વ્યાપ્ત્યાતિદીપ્તાય નમઃ ।
ૐ વિમતનિરસનાય નમઃ ।
ૐ સ્વાઙ્ઘ્રિસદ્ભક્તિદાયિને નમઃ ।
ૐ વિશ્વાપ્ત્યૈ વામનાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિભવરસદાય નમઃ ।
ૐ સ્વાન્તનિર્વાહયોગ્યાય નમઃ । ૧૭૦ ।
ૐ સ્વાર્થેહાય નમઃ ।
ૐ બન્ધમોક્ત્રે નમઃ ।

મુક્તિરસદઃ

ૐ પ્રાપ્યાકારોપપન્નાય નમઃ ।
ૐ જનિપરિહરણાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વસૃષ્ટ્યાદિશક્તયે નમઃ ।
ૐ નિસ્સીમાનન્દદેશન્વિતાય નમઃ ।
ૐ રક્ષણાર્થાવતારાય નમઃ ।
ૐ સુપ્રખ્યાતાનુભવાય નમઃ ।
ૐ વિવિધવિહરણાય નમઃ ।
ૐ વ્યાપ્તિવૈચિત્ર્યવતે નમઃ । ૧૮૦ ।
ૐ ભક્તૈર્દ્રાગ્દૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ અખિલફલકૃતે નમઃ ।

સ્વકૈઙ્કર્યોદ્દેશ્યઃ

ૐ શ્રદ્ધેયસ્વાઙ્ઘ્રિઓગાય નમઃ ।
ૐ શુભમતિકરદાય નમઃ ।
ૐ સ્તોત્રસામર્થ્યહેતવે નમઃ ।
ૐ સ્વાર્થીકારોપકારાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃતિરસશમિતાન્યાદરાય નમઃ ।
ૐ પ્રીતિવશ્યાય નમઃ ।
ૐ પ્રાપ્તૌ કાલાક્ષમત્વપ્રદાય નમઃ ।
ૐ અમૃતરસધ્યાનાય નમઃ । ૧૯૦ ।
ૐ આત્માર્પણાર્હાય નમઃ ।
ૐ વૈમુખ્યાદ્વારયતે નમઃ ।

સુભસવિધગિરિસ્થઃ

ૐ દીપ્તાશ્ચર્યસ્વભાવાય નમઃ ।
ૐ મુખરિતજલજાય નમઃ ।
ૐ વર્ષુકામ્ભોદવર્ણાય નમઃ ।
ૐ શૈલચ્છત્રાભિગુપ્તાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ અતિવિલસદ્ધેતયે નમઃ ।
ૐ આપીતગવ્યાય નમઃ ।
ૐ સંરંભોત્ક્ષિપ્તભૂમયે નમઃ ।
ૐ પ્રણમદનુગુણાય નમઃ । ૨૦૦ ।
ૐ પૂતનાચેતનાન્તાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતીનાં પૂર્વાચાર્યાય નમઃ ।

વિચિત્રસૌન્દર્યયુક્તઃ

ૐ અઙ્ગૈઃ સુશ્લિષ્ટાકલ્પાય નમઃ ।
ૐ અનુપમસુષમાય નમઃ ।
ૐ નિસ્સીમદીપ્તયે નમઃ ।
ૐ સ્વાન્તસ્વાદુસ્વદેહાય નમઃ ।
ૐ સુખભજનપદાય નમઃ ।
ૐ મહિષ્યા મણ્ડિતાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ સ્તોત્રાતિક્રાન્તકીર્તયે નમઃ ।
ૐ મલિનિમરહિતૌજ્જ્વલાય નમઃ । ૨૧૦ ।
ૐ ઇષ્ટૌપવાહ્યાય નમઃ ।
ૐ વીતાશ્ચર્યત્રિણેત્રપ્રભૃતિસુરનુતયે નમઃ ।

તનુવિહિતસર્ગાદિસુભગઃ

ૐ લોકસ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ લોકક્રાન્ત્રે નમઃ ।
ૐ હૃતધરણિભરાય નમઃ ।
ૐ અનન્યભોગ્યાઙ્ઘ્રિયુગ્માય નમઃ ।
ૐ ચિત્તોદ્યન્નીલરૂપાય નમઃ ।
ૐ નિરવધિરસદસ્વાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ અધ્યક્ષમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ નિત્યોપાસ્યસ્વપાદાય નમઃ । ૨૨૦ ।
ૐ નિખિલવસુમતીગોપનસ્વાઙ્ઘ્રિવૃત્તયે નમઃ ।
ૐ મૂર્તિપ્રતીત્યા યમપરવશતાં મુષ્ણતે નમઃ ।

સ્વેચ્છાસેવ્યાકૃતિઃ

ૐ સ્થાનોત્કર્ષાત્ સુદીપ્તાય નમઃ ।
ૐ શ્રમહરવપુષે નમઃ ।
ૐ સ્વાઙ્ગપર્યાપ્તભૂષાય નમઃ ।
ૐ નીચયોગાત્ તેજિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ પ્રણમિતભુવનાય નમઃ ।
ૐ સંનતાનાં પાવનાય નમઃ ।
ૐ પ્રાપ્ત્યર્હસ્થાનાય નમઃ ।
ૐ અંહઃપ્રશમનવિષ્યાય નમઃ । ૨૩૦ ।
ૐ બન્ધવિચ્છેદપાદાય નમઃ ।
ૐ શીઘ્રાભિયાનક્ષમશુભવસતયે નમઃ ।

See Also  1000 Names Of Akkalakota Swami Samartha – Sahasranama Marathi In Gujarati

નિખિલતનુઃ

ૐ ભૂતજુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ભૂતકાર્યજુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ શુભનિજવપુષે નમઃ ।
ૐ દીપ્તિમત્પદાર્થજુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ પથ્યાસ્વાદોપપન્નાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિમુખસુભગાશેષશબ્દપ્રપઞ્ચાય નમઃ ।
ૐ નાનાકાર્પુમર્થજુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ જગદધિપતિજુષ્ટાય નમઃ । ૨૪૦ ।
ૐ ચેતનાચેતનૌઘજુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ દોષૈરદુષ્ટાય નમઃ ।

શુભતનુસુભગઃ

ૐ ગ્રાહગ્રસ્તેભમોક્ષાય નમઃ ।
ૐ સુરરિપુદમનાય નમઃ ।
ૐ ગોકુલત્રાણકાર્યાય નમઃ ।
ૐ ગોદાર્થોક્ષાવમર્દાય નમઃ ।
ૐ સદહિતમથનાય નમઃ ।
ૐ સિન્ધુપર્યઙ્કયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ક્ષોણીભારવ્યપોહાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિતિધરવસતયે નમઃ । ૨૫૦ ।
ૐ નિર્જરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વારમ્ભાય નમઃ ।

હરિતનુવિભવઃ

ૐ પદ્માક્ષાય નમઃ ।
ૐ પાપહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ મણિરુચયે નમઃ ।
ૐ અમરાધીશચિન્ત્યાઙ્ઘ્રિપદ્માય નમઃ ।
ૐ તત્તાદૃક્કુન્તલશ્રીસુઘટિતમકુટાય નમઃ ।
ૐ ભાવુકપ્રાપ્યપાદાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાસ્વાદ્યસ્વભાવાય નમઃ ।
ૐ યમભટમથનાય નમઃ । ૨૬૦ ।
ૐ ભક્તધીવૃત્તિભાવ્યાય નમઃ ।
ૐ નીચોચ્ચાભીષ્ટવૃત્તયે નમઃ ।

સ્વબહુમતજનસ્વામી

ૐ સ્ફીતાલોકાતિભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ પૃથુબહુભુજાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યમાલ્યાસ્ત્રભાજે નમઃ ।
ૐ સદ્વસ્ત્રાકલ્પાય નમઃ ।
ૐ ત્રિદશરસકૃતે નમઃ ।
ૐ રક્ષણૌન્મુખ્યવતે નમઃ ।
ૐ મુક્તૈરુત્તંસિતાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ સ્થિરધૃતરમાય નમઃ । ૨૭૦ ।
ૐ શ્યામકાન્તયે નમઃ ।
ૐ નિત્યસત્કાન્તયે નમઃ ।

નિત્યદૃશ્યાઙ્ગઃ

ૐ ચિત્તાકૃષ્ટિપ્રવીણાય નમઃ ।
ૐ અભિલપનસુખાય નમઃ ।
ૐ સ્પર્શવાઞ્છાં દુહાનાય નમઃ ।
ૐ દિદૃક્ષામાતત્ત્વાનાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિહિતસહિતાય નમઃ ।
ૐ આત્મનિત્યાદરાર્હાય નમઃ ।
ૐ વિશ્લેષાક્રોશ્મૃતે નમઃ ।
ૐ સ્મરદરતિકરાય નમઃ । ૨૮૦ ।
ૐ દત્તસાયુજ્યસઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ બાલલૌલ્યં કુર્વાણાય નમઃ ।

સ્તુતિવિષયતનુઃ

ૐ રમ્યસ્થાનાદિયુક્તાય નમઃ ।
ૐ અમિતવિભવાય નમઃ ।
ૐ સત્પથપ્રાપકાય નમઃ ।
ૐ સમ્યક્સાયુજ્યદાતાય નમઃ ।
ૐ અનઘવિતરણાય નમઃ ।
ૐ સર્વશેષિત્વચિહ્નાય નમઃ ।
ૐ પ્રખ્યાતાલ્હ્યાસહસ્રાય નમઃ ।
ૐ અવતરણરસિકાય નમઃ । ૨૯૦ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાનાભિમુખાય નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યોત્પાદકાય નમઃ ।

અઘશમનતનુઃ

ૐ પ્રાદુર્ભાવાનુભાવવતે નમઃ ।
ૐ પાવનાલઙ્ક્રિયાય નમઃ ।
ૐ જૈત્રવ્યાપારયુક્તાય નમઃ ।
ૐ અઘટિતઘટનાય નમઃ ।
ૐ દેવભાવપ્રસિદ્ધાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચ્ર્યક્રીડનાય નમઃ ।
ૐ સરસિજનિલયાનન્દનાય નમઃ । ૩૦૦ ।
ૐ છન્દવૃત્તયે નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યવ્યક્તિમતે નમઃ ।

સુસ્થિરૈશ્વર્યસીમા

ૐ શ્રીમતે નારાયણાય નમઃ ।
ૐ સ્વામ્યનુગુણમકુટાય નમઃ ।
ૐ વીરદામાઙ્કમૌલયે નમઃ ।
ૐ દુર્દાન્તારાતિહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતનિયતતનવે નમઃ ।
ૐ કલ્પપાથોધિતલ્પાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાદ્યજ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ ઉર્વીધરફણિશયનાય નમઃ । ૩૧૦ ।
ૐ વેદરૂપસ્વકેતવે નમઃ ।
ૐ નિર્ધૂતાશેષદોષાય નમઃ ।

સમ્પન્નાનેકભોગ્યઃ

ૐ શૈત્યમહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ વટદલશયનાદ્યર્હણીયાપદાનાય નમઃ ।
ૐ સૌગન્ધ્યમહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ રિચિરુચિરતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ પોષણમહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ આભિરૂપ્યમહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ સન્દર્ભમહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પસઙ્ગ્મહતિતુલસીમાલાય નમઃ । ૩૨૦ ।
ૐ શઙ્ખચક્રાધીશયુક્તાય નમઃ ।
ૐ મહિતતુલસીમાલાય નમઃ ।

આન્યોન્યાત્મત્વયોગવાન્

ૐ ચેતોગન્ધાનુલેપાય નમઃ ।
ૐ સ્તુતિવચનકૃતસ્રજે નમઃ ।
ૐ સ્તુતિવચનકૃતપટાય નમઃ ।
ૐ અઞ્જલ્યુપાતાલઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણવાસિને નમઃ ।
ૐ ચેતનેન કલિતવરશિરોભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ભક્ત્યા કલિતકિરીટમુખ્યાય નમઃ ।
ૐ શીર્ષ્ણા સત્પાદ્પીઠાય નમઃ । ૩૩૦ ।
ૐ સ્વતનુસદનતામાત્મરૂપે વિતન્વતે નમઃ ।
ૐ અન્યોન્યાત્મત્વયુક્તાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવે નમઃ ।

નિખિલતનુઃ

ૐ (વિયોગે) ભૂય્યદ્યૈર્વસ્તુભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ સાગરાદ્યૈર્વસ્તુભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ જ્વલનમુખૈર્વસ્તુભિઃ ભક્તા વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ શશિમુખૈર્વસ્તુભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ વત્સપૂર્વૈર્વસ્તુભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ નૃત્યદ્ભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ સ્વૈઃ લોકાદિભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ । ૩૪૦ ।
ૐ પૃથિવીક્ષિદ્ભિઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ આત્મીયદાસૈઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।
ૐ સૌલભ્યૈશ્વર્યવર્ગૈઃ ગુણગણૈઃ ભક્તાન્ વ્યથયતે નમઃ ।

સ્વજનકૃતકૃતાર્હીકૃતિઃ

ૐ આપન્નાનન્યબન્ધવે નમઃ ।
ૐ સરસિજનિલયાવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ સાન્દ્રમોદાય નમઃ ।
ૐ ભ્ક્તાઘધ્વંસશીલાય નમઃ ।
ૐ તદુચિતસમયાશ્વાસદાનપ્રવીણાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરાલેપશોભાય નમઃ ।
ૐ સમાધિકરહિતાય નમઃ । ૩૫૦ ।
ૐ તોષકાય નમઃ ।
ૐ સર્વપૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાય નમઃ ।

સ્નેહવૈદ્યઃ

ૐ ઇચ્છાસારથ્યયુક્તાય નમઃ ।
ૐ પ્ર્હરણનવયુતે નમઃ ।
ૐ શ્રીતુલસ્યાઢ્યમૌલયે નમઃ ।
ૐ સ્તુત્યાઙ્ઘ્રિયુક્તાય નમઃ ।
ૐ નામસઙ્કીર્તનપ્રણયિભિષજે નમઃ ।
ૐ પાદધૂલિપ્રણયિભિષજએ નમઃ ।
ૐ સ્વજનભજનતત્પાદધૂલિપ્રણયિભિષજે નમઃ । ૩૬૦ ।
ૐ સ્વજનનમઃપ્રણિયિભિષજે નમઃ ।
ૐ સ્વજનમૂલસ્વાઙ્ઘ્રિસ્તુતિપ્રણયિભિષજે નમઃ ।
ૐ તદિતરભજનત્યાગપૂર્વોપસત્તિપ્રણયિભિષજે નમઃ ।

સદ્ગુણૌઘસંયુક્તઃ

ૐ આપદ્બન્ધુત્વદીપ્તાય નમઃ ।
ૐ નિરવધિકમહાનન્દદાય નમઃ ।
ૐ ક્રાન્તલોકાય નમઃ ।
ૐ દેવતાનાં દુર્દર્શય નમઃ ।
ૐ અનુપધિપિત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતાન્તરસ્થાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણજ્ઞાનૈકમૂર્તયે નમઃ । ૩૭૦ ।
ૐ ધૃતશુભતુલસયે નમઃ ।
ૐ ચક્રનાથાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતીનાં વિશ્રાન્તિસ્થાનાય નમઃ ।

સ્વજનપરિહૃતોપેક્ષ્યઃ

ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષ્યસૌન્દર્યાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષ્યહૃદયાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષ્યપૂર્ણત્વાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષ્યકાન્તયે નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વાનાદૃતજ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વાનાદૃતપ્રકાશાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વાનાદૃતવલયાય નમઃ । ૩૮૦ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષ્યરશનાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વાનાદૃતવર્ષ્મણે નમઃ ।
ૐ આશ્રિતપરિહરણીયસ્વોપેક્ષિતાત્મસ્વરૂપાય નમઃ ।

ઇષ્ટાર્થરૂપઃ

ૐ કારુણ્યાદબ્ધિમાથિને નમઃ ।
ૐ તદુપરિશયિતાય નમઃ ।
ૐ તત્સમાનાઙ્ગવર્ણાય નમઃ ।
ૐ સ્વદાને ખ્યાતૌદાર્યાય નમઃ ।
ૐ રુચિરમણિરુચયે નમઃ ।
ૐ વેષતોઽતીવ ભોગ્યાય નમઃ ।
ૐ આત્મત્વેનાનુભાવ્યાય નમઃ । ૩૯૦ ।
ૐ દુરધિગમપદાય નમઃ ।
ૐ બન્ધમોક્ષસ્વતન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સ્વાન્યપ્રેમોપરોધિને નમઃ ।

સર્વામરોચ્ચઃ

ૐ કલ્પાન્તેઽપિ સ્થિતાય નમઃ ।
ૐ સકલસુરગણસ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ જનાનાં રક્ષાદ્યાપાદકાય નમઃ ।
ૐ શિવવિધિભરણાય નમઃ ।
ૐ સર્વદેવાત્મને નમઃ ।
ૐ તત્તત્કર્માનુરૂપફલવિતરણાય નમઃ ।
ૐ વૈનતેયધ્વજાય નમઃ । ૪૦૦ ।
ૐ માર્કણ્ડેયાવનાય નમઃ ।
ૐ અપરિચ્છિન્નાય નમઃ ।
ૐ ચિદચિદ્વર્ગેષ્વપ્યજહત્સ્વભાવાય નમઃ ।

કારુણ્યાધીનવૃત્તિઃ

ૐ ચક્રસ્ફાયત્કરાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનવશાય નમઃ ।
ૐ રક્ષણોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મદાત્રે નમઃ ।
ૐ અમલતનવે નમઃ ।
ૐ શ્રીગજેન્દ્રાવનાય નમઃ । ૪૧૦ ।
ૐ નાનાબન્ધુત્વયુક્તાય નમઃ ।
ૐ વિપત્સખાય નમઃ ।
ૐ વ્યાજમાત્રાભિલાષાય નમઃ ।

સ્વભક્તૈઃ જગદઘશમનઃ

ૐ પાથોધિપ્રૌઢકાન્તયે નમઃ ।
ૐ સરસતુલસિકાલઙ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ દાત્રે નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ચક્રપ્રહરણાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ દેવતાસ્થાપકાય નમઃ । ૪૨૦ ।
ૐ સ્વાનામચ્યાવકાય નમઃ ।
ૐ સકલનિયમનાય નમઃ ।
ૐ સર્વકર્મેજ્યાય નમઃ ।

સ્વાનાં પ્રેમજનકઃ

ૐ જ્યોતીરૂપાઙ્ગકાય નમઃ ।
ૐ સરસિજનયનાય નમઃ ।
ૐ અનિષ્ટવિધ્વંસકાય નમઃ ।
ૐ મેઘૈઘશ્યામલાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતસરસાય નમઃ ।
ૐ ઉત્કૃષ્ટસૈલભ્યાય નમઃ ।
ૐ રક્ષાયાં સાવધાનાય નમઃ । ૪૩૦ ।
ૐ સુભગતનવે નમઃ ।
ૐ સોપકારાય નમઃ ।
ૐ અસ્ત્રવતે નમઃ ।

જગદવનમહાદીક્ષિતઃ

ૐ આપદ્બન્ધુત્વકીર્તયે નમઃ ।
ૐ યદુકુલજનનાય નમઃ ।
ૐ ધીરવીરત્વકીર્તયે નમઃ ।
ૐ લોકવિક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ આશ્રિતદુરિતહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતચેષ્ટિતાય નમઃ ।
ૐ ચક્રાદ્યસ્ત્રાન્વિતાય નમઃ । ૪૪૦ ।
ૐ કમલનયનતાસમ્પન્નાય નમઃ ।
ૐ વામનાય નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધૌ શેષશાયિને નમઃ ।

સ્વાનામજસ્રં સ્મૃતિવિષયઃ

ૐ શઙ્ખાદ્યૈર્મનોજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસૂત્રાદિભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ શાર્ઙ્ગમુખ્યૈર્મનોજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ તુલસીમાલાલ્ઙ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ બિમ્બોષ્ઠાદ્યૈર્મનોજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સુનાસાવ્રતતિમનોજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ નિરવધિજ્યોતિરૂર્જસ્વિમૂર્તયે નમઃ । ૪૫૦ ।
ૐ નેત્રાબ્જાદ્યૈર્વિભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ અશેષાભરણસુષમાય નમઃ ।
ૐ સ્વૈર્ભક્તૈર્મનોજ્ઞાય નમઃ ।

અહંબુદ્ધિબોધ્યઃ

ૐ જગત્યાઃ સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ સકલવિધકલાવર્તકાય નમઃ ।
ૐ ભૂતાન્તર્યામિણે નમઃ ।
ૐ કૃત્યુદ્ધરણપરાય નમઃ ।
ૐ ભૂભરાપાકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ શૈલેન્દ્રોદ્ધારણાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનહિતાય નમઃ । ૪૬૦ ।
બ્રહ્મરુદ્રેન્દ્રરૂપિણે નમઃ ।
ૐ દુષ્કર્મોન્મૂલનાય નમઃ ।
ૐ શુભાશુભફલપ્રદાય નમઃ ।

દીનાનાં શરણ્યઃ

ૐ સર્પાધીશેશાય નમઃ ।
ૐ અરિદરભરણાય નમઃ ।
ૐ સાનુકમ્પાય નમઃ ।
ૐ સત્સહાયાય નમઃ ।
ૐ અશેષાન્તરનિલયાય નમઃ ।
ૐ ભૂસમુદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વેષાં તાતાય નમઃ । ૪૭૦ ।
ૐ ઇતરજનદુરાધર્ષાય નમઃ ।
ૐ દીનશરણ્યાય નમઃ ।
ૐ દેવતાસાર્વભૌમાય નમઃ ।

સ્વરસકૃતનિજપ્રેષ્યતાવાઞ્છઃ

ૐ નિસ્સૌહિત્યામૃતાય નમઃ ।
ૐ સ્વવશજનયે નમઃ ।
ૐ અનન્યભાવપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મર્યાદાતીતકીર્તયે નમઃ ।
ૐ નલિનનયનાય નમઃ ।
ૐ સુરાણાં નાયકાય નમઃ ।
ૐ સર્વશ્રૈષ્ઠ્યાદિયુક્તય નમઃ । ૪૮૦ ।
ૐ અનિતરગતિતાદ્યાવહાય નમઃ ।
ૐ આસન્નાય નમઃ ।
ૐ સ્વાન્ દાસ્યે સ્વે સ્થાપયિત્રે નમઃ ।

શ્રિતાનામત્યાસન્નઃ

ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ સંશ્રિતાનામુપકરણરસાય નમઃ ।
ૐ નિત્યસેવ્યપદાય નમઃ ।
ૐ સ્વેષ્ટસંશ્લેષકાય નમઃ ।
ૐ સર્વાસ્વાદભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ કપટવટવે નમઃ ।
ૐ દારુણાપત્સખાય નમઃ । ૪૯૦ ।
ૐ દિવ્યસ્થાનોપપન્નાય નમઃ ।
ૐ ભ્રમદરિભરણાય નમઃ ।
ૐ નારાયણાય નમઃ ।

See Also  108 Names Of Sri Varaha – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

શક્તિપ્રદઃ

ૐ પ્રાદુર્ભાવાદિવૃત્તૈઃ સ્વીવહૃદયં શિથિલયતે નમઃ ।
ૐ વૃષગણદમનાય નમઃ ।
ૐ પૂતનાશાતનાય નમઃ ।
ૐ મોહાર્થં બુદ્ધકૃત્યાય નમઃ ।
ૐ ગિરિવરભજનસ્વીકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સ્થાનભેદવતે નમઃ ।
ૐ તેજોધ્વાન્તાદિભાવાય નમઃ । ૫૦૦ ।
ૐ જલનિધિશયનાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપદીભિક્ષુકાય નમઃ ।
ૐ પીયૂષસ્પર્શ્નાય નમઃ ।

દેશિકદ્વારગમ્યઃ

ૐ ચક્રિણે નમઃ ।
ૐ વિપદિ સખ્યે નમઃ ।
ૐ બિમ્બદૃશ્યાધરાય નમઃ ।
ૐ અબ્ધિશ્યામાત્મકાન્તયે નમઃ ।
ૐ ધૃતતુલસયે નમઃ ।
ૐ નિર્જરાધીશાય નમઃ ।
ૐ રક્તાભાસ્યાઙ્ઘ્રયે નમઃ । ૫૧૦ ।
ૐ પૃથુમકુટાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યચર્યાવિશેષાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાધ્વંસિને નમઃ ।

સ્વયમભિસરણકૃત્

ૐ પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ ગોપનારીજનસુલભાય નમઃ ।
ૐ અમ્બુરાશિવિલોડનાય નમઃ ।
ૐ ન્યગ્રોધગ્રેશયાય નમઃ ।
ૐ અરિસુભગાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમહીવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ નિર્દોષોત્તુઙ્ગાય નમઃ । ૫૨૦ ।
ૐ નિરવધિકયશસે નમઃ ।
ૐ સદ્વશીકારિદૃશે નમઃ ।
ૐ મોક્ષસ્પર્શેચ્છ્યા સ્વયમભિસરણાય નમઃ ।

અઘટિતઘટકઃ

ૐ સમ્પદ્દારિદ્ર્યભાવાય નમઃ ।
ૐ અસુખસુખકૃતે નમઃ ।
ૐ પત્તનગ્રામભાવાય નમઃ ।
ૐ કપટઋજવે નમઃ ।
ૐ સર્વલોકાદિભાવાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યાદિવ્યાઙ્ગવતે નમઃ ।
ૐ સુરદિતિજગણસ્નિગ્ધશત્રુત્વકીર્તયે નમઃ ।
ૐ માતાપિત્રાદિવદુપકારકાય નમઃ ।
ૐ છાયાચ્છાયાદિભાવાય નમઃ ।

ચરિત્ર્યૈઃ સર્વચિત્તાકર્ષકઃ

ૐ રાસક્રીડાદિકૃતે નમઃ ।
ૐ વિવિધમુરલિકાવાદનાય નમઃ ।
ૐ મલ્લ્ભઙ્ગકૃતે નમઃ ।
ૐ ગોપીબન્ધાર્હાય નમઃ ।
ૐ વ્રજજનનમુખૈઃ ચરિતૈઃ સર્વચિત્તાકર્ષકાય નમઃ ।
ૐ કંસદૈત્યાદિભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ નિહીનેષુ પ્રાદુર્ભાવકૃતે નમઃ । ૫૪૦ ।
ૐ અસુરભુજવનચ્છેદનાય નમઃ ।
ૐ વૈદિકપુત્રાનયનકૃતે નમઃ ।
ૐ મહાભારતયુદ્ધપ્રવર્તકાય નમઃ ।

વિઘટિતવિજનઃ

ૐ શઙ્ખચક્રાદિવિશિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ત્રિદશસુરાય નમઃ ।
ૐ સિન્ધુશાયિને નમઃ ।
ૐ તદ્વદુદારાય ૐ
ૐ અરુણસરસિજાક્ષાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યાભિધાનાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યચિહ્નાય નમઃ । ૫૫૦ ।
ૐ દેવીસંશ્લિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અતિસુલભાય નમઃ ।
ૐ સ્વષ્વતિસ્નિગ્ધાય નમઃ ।

સ્વાનિવિતસ્તેયદક્ષઃ

ૐ પારમ્યવતે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાયુધ્વિહરણાય નમઃ ।
ૐ વટદલશયનાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણઃ સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ દેવાનાં (વેદાનાં) સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ અતિસુભગાય નમઃ ।
ૐ અલઙ્કૃતાય નમઃ । ૫૬૦ ।
ૐ કુન્દભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ રામાદિપ્રાદુર્ભાવકૃતે નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તરનિલયાય નમઃ ।

ધૃત્યાદેઃ આદિહેતુઃ

ૐ પરમાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્રગભિહિતમુખૈઃ સેવ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશાય નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યાય નમઃ ।
ૐ ભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ સ્નેહિને નમઃ । ૫૭૦ ।
ૐ આભિરૂપ્યવતે નમઃ ।
ૐ શ્રિતપરવશાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકેશાય નમઃ ।

સ્વીયાયત્તસ્વવિભૂતિદ્વયઃ

ૐ લોકસ્રષ્ટૃત્વશક્તિમતે નમઃ ।
ૐ આયુધસુભગાય નમઃ ।
ૐ જિષ્ણુસારથયે નમઃ ।
ૐ સ્રગ્ભ્રાડ્ દેવેશાય નમઃ ।
ૐ ગરુડરથાય નમઃ ।
ૐ સ્વાશ્રિતે પક્ષપાતિને નમઃ ।
ૐ કાન્તિમતે નમઃ । ૫૮૦ ।
ૐ સામ્રાજ્યયોગિને નમઃ ।
ૐ અવતરણદ્શાસ્પષ્ટપારમ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રિયઃ પતયે નમઃ ।

અનર્હદ્વિયોગઃ

ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ જગતીક્રમણાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ટપાનાં સંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ શત્રુધ્વંસકાય નમઃ ।
ૐ પરત્વાદ્યભિમતદશયા પઞ્ચધવસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યભૂતાય નમઃ ।
ૐ અણ્ડકોટ્યાઃ નિર્વાહકાય નમઃ । ૫૯૦ ।
ૐ બુધદયિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વશીર્ષ્ણિ અઙ્ઘ્રિદાત્રે નમઃ ।
ૐ મોક્ષેચ્છોત્પાદકાય નમઃ ।

શરણ્યઃ

આપત્સંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ અર્યુપકરણાય નમઃ ।
ૐ મેઘસામ્યભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ નિરતિશયદીપ્તિમતે નમઃ ।
ૐ સ્વાનાં વિશ્વાસદાત્રે નમઃ ।
ૐ સુરગણસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યદેશોપસન્નાય નમઃ । ૬૦૦ ।
ૐ આભિરૂપ્યેણ વ્યામોહજનકાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનવિજનયોઃ નમઃ ।
ૐ સત્પ્રપત્તવ્યાય નમઃ ।

શાઠ્યાશઙ્કાસહઃ

ૐ નિસ્સઙ્ખ્યાશ્ચર્યયોગાય નમઃ ।
ૐ અતિમધુરાય નમઃ ।
ૐ જગત્કારણાય નમઃ ।
ૐ ન્યગ્રોધાર્હત્વભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ ત્રિદશપતયે નમઃ ।
ૐ વાઙ્મનસ્સંનિહિતાય નમઃ ।
ૐ પીયૂષસ્પર્શનાય નમઃ । ૬૧૦ ।
ૐ અખિલપતયે નમઃ ।
ૐ લોકસંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિતનવે નમઃ ।

પ્રશમિતજનતાગર્હણઃ

ૐ શ્રીરઙ્ગે કૃતસંનિધાનાય નમઃ ।
ૐ નિખિલજગદનુસ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ રક્ષણાર્થાવતારાય નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ વિધ્વસ્તાનિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ઉરગશયનાય નમઃ ।
ૐ પુંસુ કર્માનુરૂપં શર્માશર્મપ્રદાનાય નમઃ । ૬૨૦ ।
ૐ ઉપક્રિયાતત્પરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીભૂમિદેવીનાયકાય નમઃ ।
ૐ જલદતનવે નમઃ ।

સ્વગોપ્તૃત્વં પ્રકટયન્

ૐ પદ્માક્ષત્વેન હૃત્સ્થાય નમઃ ।
ૐ પરમખનિલયાય નમઃ ।
ૐ સ્વોપકારિણે નમઃ ।
ૐ વિગર્જચ્છઙ્ખાય નમઃ ।
ૐ અનિષ્ટપ્રહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ આદરવિલસનકૃતે નમઃ ।
ૐ રક્ષકાય નમઃ । ૬૩૦ ।
ૐ અભ્ધિદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ આપત્સંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમકરવરલસત્કુણ્ડલાય નમઃ ।

સ્ફુટજગદવનપ્રક્રિયઃ

ૐ વિષ્ટપવિક્રાન્તિકૃતે નમઃ ।
ૐ અમૃતમથનકૃતે નમઃ ।
ૐ ભૂતધાત્ર્યુદ્ધર્વે નમઃ ।
ૐ કલ્પે લોકાદનાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિતિભરહરણાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યરાજપ્રહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ લઙ્કસઙ્કોચકાય નમઃ । ૬૪૦ ।
ૐ અસુરભુજવનચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ લોકસ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ ગોવર્ધનાદ્રિધર્ત્રે નમઃ ।

સર્વાશ્રયં સ્વં સ્નેહં પ્રકટયન્

ૐ સાકેતે સ્થિરચરજનુષાં મુક્તિદાયકાય નમઃ ।
ૐ સર્વશો રક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ચૈદ્યે સાયુજ્યદાત્રે નમઃ ।
ૐ જગદુદયકૃતે નમઃ ।
ૐ ભૂમિદેવ્યુદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ યાઞ્ચાર્થં વામનાય નમઃ ।
ૐ શિવભજકમુનેર્મોક્ષદાત્રે નમઃ । ૬૫૦ ।
ૐ વિરોધિનિવર્તકાય નમઃ ।
ૐ પાણ્ડવસારથયે નમઃ ।
ૐ મોક્ષદાયકાય નમઃ ।

સ્વીયાક્રન્દાપહારી

ૐ નાભીપદ્મોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ વિધિશિવભજનીયાઙ્ઘ્ર્યે નમઃ ।
ૐ ગવાં ત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતાન્તરનિયમનાય નમઃ ।
ૐ સંશ્રિતે ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીવક્ષસે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદ્યાપદ્વિમોચકાય નમઃ । ૬૬૦ ।
ૐ અસુરનિરસનાય નમઃ ।
ૐ ત્રાતરક્ષોનુજાય નમઃ ।
ૐ પાણ્ડવરક્ષકાય નમઃ ।

સ્મૃતિવિશદતનુઃ

ૐ પદ્માકૃતિદૃશે નમઃ ।
ૐ અમરતરુલતાનાસિકાય નમઃ ।
ૐ લતિકાખણ્ડસદૃશ અધરાય નમઃ ।
ૐ ઇક્ષુ કોદણ્ડસદૃશભ્રુવે નમઃ ।
ૐ ધવલવિદ્યુદાકાર સ્મિતાય નમઃ ।
ૐ મકરલસત્કુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ અર્ધેન્દુવદ્ભાસમાનફાલાય નમઃ । ૬૭૦ ।
ૐ અમલમુખશશિને નમઃ ।
ૐ પ્રલયાન્ધલારવદતિનીલસ્નિગ્ધકોમલસૂક્ષ્મકેશાય નમઃ ।
ૐ કિરીટિને નમઃ ।

વિસ્મયાર્હદ્વિભૂતિઃ

ૐ પઞ્ચભૂતાત્મને નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાર્યમાદિવિભવાય નમઃ ।
ૐ સકલયુગગતવસ્ત્વાત્મને નમઃ ।
ૐ ચેતનાચેતનાત્મને નમઃ ।
ૐ નાનાલોકનિયતિવિભવાય નમઃ ।
ૐ સ્મરણતદિતરોત્પાદકાય નમઃ ।
ૐ માનનાદિક્રિતે નમઃ । ૬૮૦ ।
ૐ દુર્જ્ઞેયાય નમઃ ।
ૐ સ્વભાજાં બહુશુભકરણાય નમઃ ।
ૐ વેદસંવેદ્યાય નમઃ ।

સ્તુતિકૃત્

ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યાય નમઃ ।
ૐ કરુણયા દત્તવાગ્જૃમ્ભણાય નમઃ ।
ૐ ઉજ્જીવાપાદકાય નમઃ ।
ૐ અઘટિતઘટનાશક્તયે નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠયોગાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસ્વાન્તાય નમઃ । ૬૯૦ ।
ૐ ચક્રાયુધાય નમઃ ।
ૐ જલધિસુતાવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ પિત્રે નમઃ ।

સ્તુતિકૃદઘહરઃ

ૐ વૈકુણ્ઠે નિત્યયોગાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતવિવશાય નમઃ ।
ૐ ગરુડારૂઢાય નમઃ ।
ૐ અનન્તકીત્યુજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ શેષશાયિને નમઃ ।
ૐ રુક્મિણ્યભિમતાય નમઃ ।
ૐ સુરજિદ્બાણદોઃખણ્ડનાય નમઃ । ૭૦૦ ।
ૐ ગ્રાહગ્રસ્તેભરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ અભિરુચિતવિષયે સંનિહિતાય નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।

દર્શનેચ્છોઃ સુદૃશ્યઃ

ૐ શ્યાદ્યૈઃ પત્ન્યાદિમતે નમઃ ।
ૐ રઘુયદુકુલોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ સ્વાશ્રિતેચ્છાધીનેહાય નમઃ ।
ૐ સ્વાશ્રિતેચ્છાધીનવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સકલચિદચિતામન્તરાત્મત્વભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ આનન્દરૂપાય નમઃ । ૭૧૦ ।
ૐ સ્વાશ્રિતાવેધ્યખિલગુણાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનિનામપ્યદુઃખસ્થાનેચ્છાપાદકાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રભુજનયનચરણનામ્ને નમઃ ।

નિસ્સઙ્ગસુલભઃ

ૐ તાર્ક્ષ્યોદ્યદ્વાહનાય નમઃ ।
ૐ શુભનયનાય નમઃ ।
ૐ નીલમેઘાકૃતયે નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યોચ્ચેષ્ટિતાય નમઃ ।
ૐ યોગિભિર્નિર્જરૈશ્ચ દુરવધરાય નમઃ ।
ૐ સ્વેષુ વ્યાલુગ્ધાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિહતિરહિતાય નમઃ । ૭૨૦ ।
ૐ દુર્જનાદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ લજ્જાપહારકાય નમઃ ।
ૐ નિસ્સઙ્ગજનસુલભતમાય નમઃ ।

વિશ્લેષભોગ્યઃ

ૐ શ્રીભૂમીનાયકાય નમઃ ।
ૐ અરિસુકરાય નમઃ ।
ૐ સ્વવિશ્લેપૈકાકિને નમઃ ।
ૐ કલ્પસિન્ધૌ શિશવે નમઃ ।
ૐ શ્રીસ્થાને સંનિહિતાય નમઃ ।
ૐ સુરહિતકરણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ । ૭૩૦ ।
ૐ વિષ્ટપાનાં વિક્રાન્તિકૃતે નમઃ ।
ૐ વિધિદુરધિગમાયા નમઃ ।
ૐ સ્વેષુ સૌલભ્યભૂમ્ને નમઃ ।

શ્રિતવિહિતસમગ્રસ્વભૂમા

ૐ દુર્દ્દન્તેભીન્દ્રભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ શુભનિલયાય નમઃ ।
ૐ ઇતરેષાં સાય્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વાયત્તય નમઃ ।
ૐ સર્વદિવ્યસ્થાનસંનિહિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વેનાપિ દુરવબોધસ્વમહિમ્ને નમઃ ।
ૐ શ્રિતહૃદિ સતતં ભાતાય નમઃ । ૭૪૦ ।
ૐ દેવતદ્દ્વેષિસઙ્ગે મિત્રામિત્રત્વયોગાય નમઃ ।
ૐ જગદુદયકૃતે નમઃ ।
ૐ દેવતાત્મને નમઃ ।

જીવાપેક્ષાપ્રતીક્ષઃ

ૐ આશ્ચર્યેહાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ શુભમકુટાય નમઃ ।
ૐ સ્વામ્યવતે નમઃ ।
ૐ અબ્ધૌ શાયિને નમઃ ।
ૐ જીમૂતશ્યામલાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતસુલભાય નમઃ ।
ૐ પદ્મસૂર્યોપમાઙ્ગાય નમઃ । ૭૫૦ ।
ૐ પાણ્ડુસૂનોઃ સારથયે નમઃ ।
ૐ અવનિભરહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ અન્તરાત્મત્વયોગાય નમઃ ।

See Also  Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Bengali

સ્વપદવિતરણે સજ્જઃ

ૐ શ્રીતુલસ્યા ભાતાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતહૃદિ શયિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીદ્ધવક્ષસ્કાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યોપક્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુરગણસેવિતાય નમઃ ।
ૐ વૈરિવિધ્વંસકાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ । ૭૬૦ ।
ૐ અશેષાભિમતવિષયતોઽભીષ્ટસચ્ચિત્તકાય નમઃ ।
ૐ સર્વાકારાદ્ભુતાય નમઃ ।
ૐ હરિવામનશબ્દવાચ્યાય નમઃ ।

સ્વજનહૃદિ રતઃ

ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ રક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિજગદધિકકારુણ્યાય નમઃ ।
ૐ ગોપાય નમઃ ।
ૐ નીલાશ્માદ્રિપ્રભાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનકૃતનિજાત્મપ્રદાનપ્રભવે નમઃ ।
ૐ મન્દસ્મિત્યા હૃદિ સ્થિતાય નમઃ । ૭૭૦ ।
ૐ સુકૃતિષુ અતર્કિતાનુગ્રહાય નમઃ ।
ૐ પ્રલયકાલે સ્વોદરધૃતસમસ્તજગતે નમઃ ।
ૐ સ્વાનાં ચિત્તાનપેતાય નમઃ ।

સ્વદાસ્યં પ્રકટયન્

ૐ પ્રસાધન્યેન હૃદિ ભાતાય નમઃ ।
ૐ વિભુતયાલં નમઃ ।
ૐ પરાય નમઃ ।
ૐ મધુરાય નમઃ ।
ૐ દેહદેહ્યાદિષુ ગતાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્વરૂપપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ નિસ્સઙ્ગ્પ્રાપ્યાય નમઃ । ૭૮૦ । ।
ૐ અન્ત્યસ્સૃત્યાપ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વપરમપુરુષૈક્યભ્રમધ્વંસકાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનાજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ ।

સ્વદાસ્યનિષ્ઠાં પ્રકટયન્

ૐ સ્વમૂર્તિવિલક્ષણાય નમઃ ।
ૐ મકુટમુખમહાભૂષણૈર્ભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વાર્હાનેકાયુધાય નમઃ ।
ૐ પ્રલયસખાય નમઃ ।
ૐ ઉજ્જીવને કર્ષકાય નમઃ ।
ૐ સમ્પન્નિરવધિકાય નમઃ । ૭૯૦ ।
ૐ અનન્તશયનાય નમઃ ।
ૐ નીરસ્માનવર્ણાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યચેષ્ટાય નમઃ ।

સ્વદાસ્યવિધિં પ્રકટયન્

ૐ સ્વકીયેષુ વ્યામુગ્ધાય નમઃ ।
ૐ અમલઘનરુચે નમઃ ।
ૐ વામનાય નમઃ ।
ૐ આપદ્બન્ધવે નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યભાવાય નમઃ ।
ૐ અહિતનિરસનાય નમઃ ।
ૐ લોકસૃષ્ટ્યાદિશક્તાય નમઃ । ૮૦૦ ।
આબ્ધૌ શાયિને નમઃ ।
ૐ શ્રિતદુરિતહૃતે નમઃ ।
ૐ અતસીપુષ્પકાન્ત્યાકર્ષકાય નમઃ ।

હિતઃ – એકબન્ધુઃ

ૐ આપદ્બન્ધુત્વકીર્તયે નમઃ ।
ૐ દૃઢમતિજનકાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યનાશાય ભૂમૌ જ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ અજત્વેષિ જાનાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તરસ્યાં પુરિ મધુરપદાલઙ્કૃત્જાં જાતાય નમઃ ।
ૐ ભૂમૌ જાતાય નમઃ ।
ૐ બન્ધવે નમઃ । ૮૧૦ ।
ડયાબ્ધયે નમઃ ।
ૐ એકસહાયાય નમઃ ।
ૐ પુમર્થભૂતપાદાય નમઃ ।

સુચિરકૃતદયઃ

ૐ લક્ષ્મીસમ્બન્ધભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ મિતધરણયે નમઃ ।
ૐ પદ્મનેત્રત્વયોગાય નમઃ ।
ૐ સ્થિત્યાદ્યૈઃ સ્વૈઃ ચરિત્રૈઃ શ્રિતહૃદપહરણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીગજેન્દ્રાવનાય નમઃ ।
ૐ તાર્ક્ષ્યાસાવધિરુહ્યારિગણનિરાસકાય નમઃ ।
ૐ દેવદુષ્પ્રાપાય નમઃ । ૮૨૦ ।
ૐ દીપ્તિમતે નમઃ ।
ૐ ક્રૂરચેષ્ટિતદિવ્યાયુધાય નમઃ ।
ૐ દુષ્કર્મોન્મૂલનાય નમઃ ।

શીલરત્નાકરઃ

ૐ નૈકશ્રીનામવતે નમઃ ।
ૐ જગદુદયસુસંસ્થાપકાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ મોક્ષસ્ય દાત્રે નમઃ ।
ૐ હેયપ્રતિભટાય નમઃ ।
ૐ ઘટકશ્રેણિસમ્પત્તિમતે નમઃ ।
ૐ પ્રહ્લાદાહ્લાદકાય નમઃ । ૮૩૦ ।
ૐ વૃષગિરિકટકે સંનિધાનાકૃતે નમઃ ।
ૐ શેષશાયિને નમઃ ।
ૐ શર્વાદેઃ સ્વાઙ્ગદાત્રે નમઃ ।

સ્વસ્વામિત્વાદિબન્ધાત્ જગદવનકૃત્
yય્ય્‍
ૐ લક્ષ્મીવક્ષસ્કાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનસુલભાય નમઃ ।
ૐ પર્વતોદ્ધારકાય નમઃ ।
ૐ સુરાદેઃ દુર્જ્ઞેયાય નમઃ ।
ૐ અખિલપતયે નમઃ ।
ૐ નકિનાં વૃદ્ધાય નમઃ ।
ૐ સ્વેષાં હૃદ્વાસિને નમઃ । ૮૪૦ ।
ૐ સ્વજનવશાય નમઃ ।
ૐ સ્વજનાસક્તિભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ સ્વસ્વામિત્વાદિબન્ધાત્ રક્ષકાય નમઃ ।

સ્વગુણગરિમસંસ્મારકઃ

ૐ પ્રાણાય નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાય નમઃ ।
ૐ સુવિદિતાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યત્વયોગાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીવક્ષસ્કાય નમઃ ।
ૐ રઘુકુલજનનાય નમઃ ।
ૐ નીલરત્નાભમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાય નમઃ ।
ૐ અબ્જદૃશે નમઃ ।
ૐ પરમપતયે નમઃ ।

વિસ્મર્તુમશક્યઃ

ૐ આશ્ચર્યેહાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ અખિલપતયે નમઃ ।
ૐ અન્તરાત્મને નમઃ ।
ૐ અશક્યે શક્તત્વભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ જલદતનવે નમઃ ।
ૐ ભવ્યતાકર્ષકાય નમઃ ।
ૐ ઔદાર્યાદેર્વિશિષ્ટાય નમઃ । ૮૬૦ ।
ૐ નીલજલપૂર્ણવલાહકસદૃશાય નમઃ ।
ૐ દોશ્ચતુષ્કવતે નમઃ ।
ૐ ભવભૃતાં રક્ષણે તીવ્રસઙ્ગાય નમઃ ।

ઘટકમુખવિસ્રમ્ભણીયઃ

ૐ શ્રીતુલસ્યા રમ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રિતજનસહિતાય નમઃ ।
ૐ પદ્માક્ષાય નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ સત્પરંજ્યોતિરિતિ કથિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીધરાય નમઃ ।
ૐ અતિકીર્તયે નમઃ । ૮૭૦ ।
ૐ પુષ્પશ્યામલાય નમઃ ।
ૐ રથચરણમુખસ્વાયુધાય નમઃ ।
ૐ આસન્નાય નમઃ ।

સુમજ્જાનિઃ

ૐ સ્માસન્નભાવાય નમઃ ।
ૐ વલ્લીમધ્યસુમજ્જાનયે નમઃ ।
ૐ જગતિ સુવિદિતશ્રીવચોવાચ્યાય નમઃ ।
ૐ નીલાવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ ભૂમાદ્યૈશ્વર્યયુક્તાય નમઃ ।
ૐ અવતરણદશાસહવરાય નમઃ ।
ૐ દુરિતહરાય નમઃ । ૮૮૦ ।
ૐ સુબોધપ્રદાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિદુર્દર્શાય નમઃ ।
ૐ સન્ધાતૃસુમજ્જાનયે નમઃ ।

સિદ્ધ્યુન્મુખસમયઃ

ૐ પદ્માક્ષત્વપ્રસિદ્ધાય નમઃ ।
ૐ જગદવનાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ સારગ્રાહિણે નમઃ ।
ૐ વેણુનાદૈઃ હૃષિતજનાય નમઃ ।
ૐ અજાદેઃ સ્વાઙ્ગદાનાય નમઃ ।
ૐ શ્યામાય નમઃ । ૮૯૦ ।
ૐ ગવ્યચોરાય નમઃ ।
ૐ સરસસ્મેરચેષ્ટત્વભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ દુસ્સહવિરહાય નમઃ ।

વેલાપ્રતીક્ષઃ

ૐ સર્વશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ સ્વકીયૈરપિ જગદવનાય નમઃ ।
ૐ અણ્ડષણ્ડાધિપતયે નમઃ ।
ૐ નીલાવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ અમૃતવિતરણાય નમઃ ।
ૐ ભક્તસુસ્નિગ્ધાય નમઃ ।
ૐ દાસાનાં સત્યાય નમઃ । ૯૦૦ ।
ૐ અતિસુજનાય નમઃ ।
ૐ જગત્કારણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।

સદ્ગતિઃ

ૐ દૈત્યાનાં નાશકાય નમઃ ।
ૐ વિધૃતતુલસિકામૌલયે નમઃ ।
ૐ જયિને નમઃ ।
ૐ સર્પાધીશેશયાય નમઃ ।
ૐ નિરવધિકપરંજ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ ઉલ્લાસ્યભાવાય નમઃ ।
ૐ લોકસ્રષ્ટૃત્વયોગાય નમઃ । ૯૧૦ ।
ૐ દશરથસુતાય નમઃ ।
ૐ શ્રાન્તિહારિણે નમઃ ।
ૐ કામરૂપાય નમઃ ।

આધ્વક્લેશાપહર્તા

ૐ શ્રીકેશવાય નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતચરિતાય નમઃ ।
ૐ ખગાધીશકેતવે નમઃ ।
ૐ આસન્નાય નમઃ ।
ૐ પત્યૈ નમઃ ।
ૐ અમરપરિષદામાદિભૂતાય નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિમુખ્યવ્યાપારાય નમઃ । ૯૨૦ ।
ૐ ભુજગશાયિને નમઃ ।
ૐ વામનાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ ।

અસ્થાનસ્નેહશઙ્કાસ્પદરસઃ

ૐ અમ્ભોજાક્ષત્વકીર્તિમતે નમઃ ।
ૐ યદુકુલજનનાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયોદ્યદ્વચનપરાય નમઃ ।
ૐ ચક્રરાજાયુધાય નમઃ ।
ૐ શ્રીનીલાશ્મપ્રભાય નમઃ । ૯૩૦ ।
ૐ અતિસુભગાય નમઃ ।
ૐ ગોપનિર્વાહકાય નમઃ ।
ૐ ગોપનિર્વાહકાય નમઃ ।

ભજદ્ભિઃ સુગમઃ

ૐ શ્રીમદ્દામોદરાય નમઃ ।
ૐ અમરપરિષદામપ્યગમ્યત્વભૂમ્ને નમઃ ।
ૐ ચક્રાધીશાયુધાય નમઃ ।
ૐ વટદલશયનાય નમઃ ।
ૐ નાગરાજેશયાય નમઃ ।
ૐ મોક્ષસ્પર્શોન્મુખાય નમઃ ।
ૐ પરમપુરુષાય નમઃ । ૯૪૦ ।
ૐ દુષ્પ્રાપાય નમઃ ।
ૐ ઉપાયોપદેષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ માધવત્વાદિયિગાય નમઃ ।

બહુવિધભજનપ્રક્રિયઃ

ૐ નામ્નાં સઙ્કીર્તનેન ભુવિધભજનપ્રક્રિયાય નમઃ ।
ૐ સ્વપરિબૃઢતયા ભાવનાતો ભજનીયાય નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટ્યાદિબહુવિધરક્ષણાય નમઃ ।
ૐ અનુવેલં સંસ્મૃત્યા ભજનીયાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પદાનૈઃ ભજનીયાય નમઃ ।
ૐ વેઙ્કટાચલવાસિને નમઃ ।
ૐ અધ્યયનભજનીયાય નમઃ । ૯૫૦ ।
ૐ નિર્વચનભજનીયાય નમઃ ।
ૐ સ્તોત્રનૃત્યાદિકૃત્યૈઃ વર્ણાશ્રમધર્મૈશ્ચ
બહુવિધભજનપ્રક્રિયાય નમઃ ।
ૐ દીર્ઘબન્ધવે નમઃ ।

સ્વપદવિતરણે તીવ્રોદ્યમઃ

ૐ ચક્રિણે નમઃ ।
ૐ કેશવાય નમઃ ।
ૐ શ્ર્રિશનારાયણાય નમઃ ।
ૐ પાણ્ડવાનાં સ્નેહિને નમઃ ।
ૐ અભિમતતુલસીપૂજનીયાય નમઃ ।
ૐ અમ્ભોજાક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ । ૯૬૦ ।
ૐ સુયશસે નમઃ ।
ૐ શ્રીપતયે નમઃ ।
ૐ અલભ્યલાભપ્રદાય નમઃ ।

સ્વજનતનુકૃતાત્યાદરઃ

ૐ હૃદયગતતયા અત્યાશ્ચર્યસ્વભાવાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તુતૌ પ્રેરકાય નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતાન્તરમિલયાય નમઃ ।
ૐ વસ્તુતૌ કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ આપદ્બન્ધયે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મરુદ્રાદિસર્વદેવસ્તુતાય નમઃ । ૯૭૦ ।
ૐ બહુવિધસવિધસ્થાનવતે નમઃ ।
ૐ કાલાદીનામેકકારણાય નમઃ ।
ૐ માયાનિવર્તકાય નમઃ ।

સ્વયમનુપધિતઃ તુષ્ટઃ

ૐ લક્ષ્મીકાન્તાય નમઃ ।
ૐ વિપદિ સખ્યે નમઃ ।
ૐ દિવ્યદેશસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ મોક્ષોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ મોક્ષાર્થં કૃતશપથાય નમઃ ।
ૐ સર્વતઃ સંનિહિતાય નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટ્યન્તઃસંનિવાસાય નમઃ । ૯૮૦ ।
ૐ અતિવિતરણાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્વભાવપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।

સુખાર્ચિર્મુખસરણિમુખઃ

ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ શ્રીશનારાયણ ઇતિ યશસ્વિને નમઃ ।
ૐ વિષ્ટપાનાં વિક્રાન્ત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીશ ઇતિ યશસ્વિને નમઃ ।
ૐ ચક્રવતે નમઃ ।
ૐ જલનિધિશયનાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ંઅમઃ । ૯૯૦ ।
ૐ વૈકુણ્ઠસ્વામિને નમઃ ।

મોક્ષદો મુક્તભોગ્યઃ

ૐ બ્રહ્મેશાન્તઃપ્રવિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ જલનિધિસુતયા સંનિરોદ્ધવ્યાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યશ્રીવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ અખિલતનવે નમઃ ।
ૐ અતૃપ્તપીયૂષભાવાય નમઃ ।
ૐ પદ્માબન્ધવે નમઃ ।
ૐ ભૂમ્યુદ્ધરણકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ પુણ્યપાપેશિત્રે નમઃ ।
ૐ મુક્તેર્દાત્રે નમઃ । ૧૦૦૦ ।
ૐ અનુભાવ્યાય નમઃ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dramidopaniahad Tatparya Ratnavali:
1000 Names of Bhagavad – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil