1000 Names Of Hakini – Sahasranama Stotram In Gujarati

॥ Hakini Sahasranamastotram Gujarati Lyrics ॥

॥ હાકિનીસહસ્રનામસ્તોત્ર ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રી આનન્દભૈરવ ઉવાચ ।
આનન્દાર્ણવમધ્યભાવઘટિતશ્રૌતપ્રવાહોજ્જ્વલે
કાન્તે દત્તસુશાન્તિદે યમદમાહ્લાદૈકશક્તિપ્રભે ।
સ્નેહાનન્દકટાક્ષદિવ્યકૃપયા શીઘ્રં વદસ્વાદ્ભુતં
હાકિન્યાઃ શુભનામ સુન્દરસહસ્રાષ્ટોત્તરં શ્રીગુરોઃ ॥ ૧ ॥

શ્રી આનન્દભૈરવી ઉવાચ
સાક્ષાત્તે કથયામિ નાથ સકલં પુણ્યં પવિત્રં ગુરો
નામ્નાં શક્તિસહસ્રનામ ભાવિકં જ્ઞાનાદિ ચાષ્ટોત્તરમ્ ।
યોગીન્દ્રૈર્જયકાઙ્ક્ષિભિઃ પ્રિયકલાપ્રેમાભિલાષાચીતૈઃ
સેવ્યં પાઠ્યમતીવ ગોપ્યમખિલે શીઘ્રં પઠસ્વ પ્રભો ॥ ૨ ॥

અસ્ય શ્રીપરનાથમહાશક્તિહાકિનીપરમેશ્વરીદેવ્યષ્ટોત્તરસહસ્રનામ્નઃ
સ્તોત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ, ગાયત્રીચ્છન્દઃ,
શ્રીપરમેશ્વરીહાકિનીમહાશક્તિર્દેવતા, ક્લીં બીજં, સ્વાહા શક્તિઃ,
સિદ્ધલક્ષ્મીમૂલકીલકં, દેહાન્તર્ગત મહાકાયજ્ઞાનસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ હાકિની વસુધા લક્ષ્મી પરમાત્મકલા પરા ।
પરપ્રિયા પરાતીતા પરમા પરમપ્રિયા ॥ ૩ ॥

પરેશ્વરી પરપ્રેમા પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણી ।
પરન્તપા પરાનન્દા પરનાથનિસેવિની ॥ ૪ ॥

પરાકાશસ્થિતા પારા પારાપારનિરૂપિણી ।
પરાકાઙ્ક્ષ્યા પરાશક્તિઃ પુરાતનતનુઃ પ્રભા ॥ ૫ ॥

પઞ્ચાનનપ્રિયા પૂર્વા પરદારા પરાદરા ।
પરદેશગતા નાથા પરમાહ્લાદવર્ધિની ॥ ૬ ॥

પાર્વતી પરકુલાખ્યા પરાઞ્જનસુલોચના ।
પરંબ્રહ્મપ્રિયા માયા પરંબ્રહ્મપ્રકાશિની ॥ ૭ ॥

પરંબ્રહ્મજ્ઞાનગમ્યા પરંબ્રહ્મેશ્વરપ્રિમયા ।
પૂર્વાતીતા પરાતીતા અપારમહિમસ્થિતા ॥ ૮ ॥

અપારસાગરોદ્ધારા અપારદુસ્તરોદ્ધરા ।
પરાનલશિખાકારા પરભ્રૂમધ્યવાસિની ॥ ૯ ॥

પરશ્રેષ્ઠા પરક્ષેત્રવાસિની પરમાલિની ।
પર્વતેશ્વરકન્યા ચ પરાગ્નિકોટિસમ્ભવા ॥ ૧૦ ॥

પરચ્છાયા પરચ્છત્રા પરચ્છિદ્રવિનિર્ગતા ।
પરદેવગતિઃ પ્રેમા પઞ્ચચૂડામણિપ્રભા ॥ ૧૧ ॥

પઞ્ચમી પશુનાથેશી ત્રિપઞ્ચા પઞ્ચસુન્દરી ।
પારિજાતવનસ્થા ચ પારિજાતસ્રજપ્રિયા ॥ ૧૨ ॥

પરાપરવિભેદા ચ પરલોકવિમુક્તિદા ।
પરતાપાનલાકારા પરસ્ત્રી પરજાપિની ॥ ૧૩ ॥

પરાસ્ત્રધારિણી પૂરવાસિની પરમેશ્વરી ।
પ્રેમોલ્લાસકરી પ્રેમસન્તાનભક્તિદાયિની ॥ ૧૪ ॥

પરશબ્દપ્રિયા પૌરા પરામર્ષણકારિણી ।
પ્રસન્ના પરયન્ત્રસ્થા પ્રસન્ના પદ્મમાલિની ॥ ૧૫ ॥

પ્રિયંવદા પરત્રાપ્તા પરધાન્યાર્થવર્ધિની ।
પરભૂમિરતા પીતા પરકાતરપૂજિતા ॥ ૧૬॥

પરાસ્યવાક્યવિનતા પુરુષસ્થા પુરઞ્જના ।
પ્રૌઢા મેયહરા પ્રીતિવર્ધિની પ્રિયવર્ધિની ॥ ૧૭ ॥

પ્રપઞ્ચદુઃખહન્ત્રી ચ પ્રપઞ્ચસારનિર્ગતા ।
પુરાણનિર્ગતા પીના પીનસ્તનભવોજ્જ્વલા ॥ ૧૮ ॥

પટ્ટવસ્ત્રપરીધાના પટ્ટસૂત્રપ્રચાલિની ।
પરદ્રવ્યપ્રદા પ્રીતા પરશ્રદ્ધા પરાન્તરા ॥ ૧૯ ॥

પાવનીયા પરક્ષુબ્ધા પરસારવિનાશિની ।
પરમેવ નિગૂઢાર્થતત્ત્વચિન્તાપ્રકાશિની ॥ ૨૦ ॥

પ્રચુરાર્થપ્રદા પૃથ્વી પદ્મપત્રદ્વયસ્થિતા ।
પ્રસન્નહૃદયાનન્દા પ્રસન્નાસનસંસ્થિતા ॥ ૨૧ ॥

પ્રસન્નરત્નમાલાઢ્યા પ્રસન્નવનમાલિની ।
પ્રસન્નકરુણાનન્દા પ્રસન્નહૃદયસ્થિતા ॥ ૨૨ ॥

પરાભાસરતા પૂર્વપશ્ચિમોત્તરદક્ષિણા ।
પવનસ્થા પાનરતા પવનાધારવિગ્રહા ॥ ૨૩ ॥

પ્રભુપ્રિયા પ્રભુરતા પ્રભુભક્તિપ્રદાયિની ।
પરતૃષ્ણાવર્ધિની ચ પ્રચયા પરજન્મદા ॥ ૨૪ ॥

પરજન્મનિરસ્તા ચ પરસઞ્ચારકારિણી ।
પરજાતા પારિજાતા પવિત્રા પુણ્યવર્ધિની ॥ ૨૫ ॥

પાપહર્ત્રી પાપકોટિનાશિની પરમોક્ષદા ।
પરમાણુરતા સૂક્ષ્મા પરમાણુવિભઞ્જિની ॥ ૨૬ ॥

પરમાણુસ્થૂલકરી પરાત્પરતરા પથા ।
પૂષણઃ પ્રિયકર્ત્રી ચ પૂષણા પોષણત્રયા ॥ ૨૭ ॥

ભૂપપાલા પાશહસ્તા પ્રચણ્ડા પ્રાણરક્ષિણી ।
પયઃશિલાઽપૂપભક્ષા પીયૂષપાનતત્પરા ॥ ૨૮ ॥

પીયૂષતૃપ્તદેહા ચ પીયૂષમથનક્રિયા ।
પીયૂષસાગરોદ્ભૂતા પીયૂષસ્નિગ્ધદોહિની ॥ ૨૯ ॥

પીયૂષનિર્મલાકારા પીયૂષઘનવિગ્રહા ।
પ્રાણાપાનસમાનાદિપવનસ્તમ્ભનપ્રિયા ॥ ૩૦ ॥

પવનાંશપ્રભાકારા પ્રેમોદ્ગતસ્વભક્તિદા ।
પાષાણતનુસંસ્થા ચ પાષાણચિત્તવિગ્રહા ॥ ૩૧ ॥

પશ્ચિમાનન્દનિરતા પશ્ચિમા પશ્ચિમપ્રિયા ।
પ્રભાકારતનૂગ્રા ચ પ્રભાકરમુખી પ્રભા ॥ ૩૨ ॥

સુપ્રભા પ્રાન્તરસ્થા ચ પ્રેયત્વસાધનપ્રિયા ।
અસ્થિતા પામસી પૂર્વનાથપૂજિતપાદુકા ॥ ૩૩ ॥

પાદુકામન્ત્રસિદ્ધા ચ પાદુકામન્ત્રજાપિની ।
પાદુકામઙ્ગલસ્થા ચ પાદુકામ્ભોજરાજિની ॥ ૩૪ ॥

પ્રભાભારુણકોટિસ્થા પ્રચણ્ડસૂર્યકોટિગા ।
પાલયન્તી ત્રિલોકાનાં પરમા પરહાકિની ॥ ૩૫ ॥

પરાવરાનના પ્રજ્ઞા પ્રાન્તરાન્તઃપ્રસિદ્ધિદા ।
પારિજાતવનોન્માદા પરમોન્માદરાગિણી ॥ ૩૬ ॥

પરમાહ્લાદમોદા ચ પરમાકાશવાહિની ।
પરમાકાશદેવી ચ પ્રથાત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૩૭ ॥

પ્રતિકૂલકરી પ્રાણાનુકૂલપરિકારિણી ।
પ્રાણરુદ્રેશ્વરપ્રીતા પ્રચણ્ડગણનાયિકા ॥ ૩૮ ॥

પોષ્ટ્રી પૌત્રાદિરક્ષત્રી પુણ્ડ્રકા પઞ્ચચામરા ।
પરયોષા પરપ્રાયા પરસન્તાનરક્ષકા ॥ ૩૯ ॥

પરયોગિરતા પાશપશુપાશવિમોહિની ।
પશુપાશપ્રદા પૂજ્યા પ્રસાદગુણદાયિની ॥ ૪૦ ॥

પ્રહ્લાદસ્થા પ્રફુલ્લાબ્જમુખી પરમસુન્દરી ।
પરરામા પરારામા પાર્વણી પાર્વણપ્રિયા ॥ ૪૧ ॥

પ્રિયઙ્કરી પૂર્વમાતા પાલનાખ્યા પરાસરા ।
પરાશરસુભાગ્યસ્થા પરકાન્તિનિતમ્બિની ॥ ૪૨ ॥

પરશ્મશાનગમ્યા ચ પ્રિયચન્દ્રમુખીપલા ।
પલસાનકરી પ્લક્ષા પ્લવઙ્ગગણપૂજિતા ॥ ૪૩ ॥

પ્લક્ષસ્થા પલ્લવસ્થા ચ પઙ્કેરુહમુખી પટા ।
પટાકારસ્થિતા પાઠ્યા પવિત્રલોકદાયિની ॥ ૪૪ ॥

પવિત્રમન્ત્રજાપ્યસ્થા પવિત્રસ્થાનવાસિની ।
પવિત્રાલઙ્કૃતાઙ્ગી ચ પવિત્રદેહધારિણી ॥ ૪૫ ॥

ત્રિપુરા પરમૈશ્વર્યપૂજિતા સર્વપૂજિતા ।
પલાલપ્રિયહૃદ્યા ચ પલાલચર્વણપ્રિયા ॥ ૪૬ ॥

પરગોગણગોપ્યા ચ પ્રભુસ્ત્રીરૌદ્રતૈજસી ।
પ્રફુલ્લામ્ભોજવદના પ્રફુલ્લપદ્મમાલિની ॥ ૪૭ ॥

પુષ્પપ્રિયા પુષ્પકુલા કુલપુષ્પપ્રિયાકુલા ।
પુષ્પસ્થા પુષ્પસઙ્કાશા પુષ્પકોમલવિગ્રહા ॥ ૪૮ ॥

પૌષ્પી પાનરતા પુષ્પમધુપાનરતા પ્રચા ।
પ્રતીચી પ્રચયાહ્લાદો પ્રાચનાખ્યા ચ પ્રાઞ્ચિકા ॥ ૪૯ ॥

પરોદરે ગુણાનન્દા પરૌદાર્યગુણપ્રિયા ।
પારા કોટિધ્વનિરતા પદ્મસૂત્રપ્રબોધિની ॥ ૫૦ ॥

પ્રિયપ્રબોધનિરતા પ્રચણ્ડનાદમોહિની ।
પીવરા પીવરગ્રન્થિપ્રભેદા પ્રલયાપહા ॥ ૫૧ ॥

પ્રલયા પ્રલયાનન્દા પ્રલયસ્થા પ્રયોગિની ।
પ્રયોગકુશલા પક્ષા પક્ષભેદપ્રકાશિની ॥ ૫૨ ॥

એકપક્ષા દ્વિપક્ષા ચ પઞ્ચપક્ષપ્રસિદ્ધિદા ।
પલાશકુસુમાનન્દા પલાશપુષ્પમાલિની ॥ ૫૩ ॥

પલાશપુષ્પહોમસ્થા પલાશચ્છદસંસ્થિતા ।
પાત્રપક્ષા પીતવસ્ત્રા પીતવર્ણપ્રકાશિની ॥ ૫૪ ॥

નિપીતકાલકૂટી ચ પીતસંસારસાગરા ।
પદ્મપત્રજલસ્થા ચ પદ્મપત્રનિવાસિની ॥ ૫૫ ॥

પદ્મમાલા પાપહરા પટ્ટામ્બરધરા પરા ।
પરનિર્વાણદાત્રી ચ પરાશા પરશાસના ॥ ૫૬ ॥

See Also  1000 Names Of Aghoramurti – Sahasranamavali Stotram In Odia

અપ્રિયવિનિહન્ત્રી ચ પરસંસ્કારપાલિની ।
પ્રતિષ્ઠા પૂજિતા સિદ્ધા પ્રસિદ્ધપ્રભુવાદિની ॥ ૫૭ ॥

પ્રયાસસિદ્ધિદા ક્ષુબ્ધા પ્રપઞ્ચગુણનાશિની ।
પ્રણિપત્યા પ્રાણિશિષ્યા પ્રતિષ્ઠિતતનૂપ્રિયા ॥ ૫૮ ॥

અપ્રતિષ્ઠા નિહન્ત્રી ચ પાદપદ્મદ્વયાન્વિતા ।
પાદામ્બુજપ્રેમભક્તિપૂજ્યપ્રાણપ્રદાયિની ॥ ૫૯ ॥

પૈશાચી ચ પ્રક્ષપિતા પિતૃશ્રદ્ધા પિતામહી ।
પ્રપિતામહપૂજ્યા ચ પિતૃલોકસ્વધાપરા ॥ ૬૦ ॥

પુનર્ભવા પુનર્જીવા પૌનઃપુન્યગતિસ્થિતા ।
પ્રધાનબલિભક્ષાદિસુપ્રિયા પ્રિયસાક્ષિણી ॥ ૬૧ ॥

પતઙ્ગકોટિજીવાખ્યા પાવકસ્થા ચ પાવની ।
પરજ્ઞાનાર્થદાત્રી ચ પરતન્ત્રાર્થસાધિની ॥ ૬૨ ॥

પ્રત્યગ્જ્યોતિઃ સ્વરૂપા ચ પ્રથમાપ્રથમારુણા ।
પ્રાતઃસન્ધ્યા પાર્થસન્ધ્યા પરસન્ધ્યાસ્વરૂપિણી ॥ ૬૩ ॥

પ્રધાનવરદા પ્રાણજ્ઞાનનિર્ણયકારિણી ।
પ્રભઞ્જના પ્રાઞ્જનેશી પ્રયોગોદ્રેકકારિણી ॥ ૬૪ ॥

પ્રફુલ્લપદદાત્રી ચ પ્રસમાયા પુરોદયા ।
પર્વતપ્રાણરક્ષત્રી પર્વતાધારસાક્ષિણી ॥ ૬૫ ॥

પર્વતપ્રાણશોભા ચ પર્વતચ્છત્રકારિણી ।
પર્વતા જ્ઞાનહર્ત્રી ચ પ્રલયોદયસાક્ષિણી ॥ ૬૬ ॥

પ્રારબ્ધજનની કાલી પ્રદ્યુમ્નજનની સુરા ।
પ્રાક્સુરેશ્વરપત્ની ચ પરવીરકુલાપહા ॥ ૬૭ ॥

પરવીરનિયન્ત્રી ચ પરપ્રણવમાલિની ।
પ્રણવેશી પ્રણવગા પ્રણવાદ્યાક્ષરપ્રિયા ॥ ૬૮ ॥

પ્રણવાર્ણજપપ્રીતા પ્રાણમૃત્યુઞ્જયપ્રદા ।
પ્રણવાલઙ્કૃતા વ્યૂઢા પશુભક્ષણતર્પણા ॥ ૬૯ ॥

પશુદોષહરા પાશુપતાસ્ત્રકોટિધારિણી ।
પ્રવેશિની પ્રવેશાખ્યા પદ્મપત્રત્રિલોચના ॥ ૭૦ ॥

પશુમાંસાસવાનન્દા પશુકોટિબલિપ્રિયા ।
પશુધર્મક્ષયા પ્રાર્યા પશુતર્પણકારિણી ॥ ૭૧ ॥

પશુશ્રદ્ધાકરી પૂજ્યા પશુમુણ્ડસુમાલિની ।
પરવીરયોગશિક્ષા પરસિદ્ધાન્તયોગિની ॥ ૭૨ ॥

પરશુક્રોધમુખ્યાસ્ત્રા પરશુપ્રલયપ્રદા ।
પદ્મરાગમાલધરા પદ્મરાગાસનસ્થિતા ॥ ૭૩ ॥

પદ્મરાગમણિશ્રેણીહારાલઙ્કારશોભિતા ।
પરમધૂલિસૌન્દર્યમઞ્જીરપાદુકામ્બુજા ॥ ૭૪ ॥

હર્ત્રી સમસ્તદુઃખાનાં હિરણ્યહારશોભિતા ।
હરિણાક્ષી હરિસ્થા ચ હરા હારાવતી હિરા ॥ ૭૫ ॥

હારકુણ્ડલશોભાઢ્યા હારકેયૂરમણ્ડિતા ।
હરણસ્થા હાકિની ચ હોમકર્મપ્રકાશિની ॥ ૭૬ ॥

હરિદ્રા હરિપૂજ્યા ચ હરમાલા હરેશ્વરી ।
હરાતીતા હરસિદ્ધા હ્રીંકારી હંસમાલિની ॥ ૭૭ ॥

હંસમન્ત્રસ્વરૂપા ચ હંસમણ્ડલભેદિની ।
હંસઃ સોઽહં મણિકરા હંસરાજોપરિસ્થિતા ॥ ૭૮ ॥

હીરકાભા હીરકસૂકધારિણી હરમેખલા ।
હરકુણ્ડમેખલા ચ હોમદણ્ડસુમેખલા ॥ ૭૯ ॥

હરધરપ્રિયાનન્દા હલીશાની હરોદયા ।
હરપત્ની હરરતા સંહારવિગ્રહોજ્જ્વલા ॥ ૮૦ ॥

સંહારનિલયા હાલા હ્લીંબીજપ્રણવપ્રિયા ।
હલક્ષા હક્ષવર્ણસ્થા હાકિની હરમોહિની ॥ ૮૧ ॥

હાહાહૂહૂપ્રિયાનન્દગાયનપ્રેમસુપ્રિયા ।
હરભૂતિપ્રદા હારપ્રિયા હીરકમાલિની ॥ ૮૨ ॥

હીરકાભા હીરકસ્થા હરાધારા હરસ્થિતા ।
હાલાનિષેવિતા હિન્તા હિન્તાલવનસિદ્ધિદા ॥ ૮૩ ॥

મહામાયા મહારૌદ્રી મહાદેવનિષેવિતા ।
મહાનયા મહાદેવી મહાસિદ્ધા મહોદયા ॥ ૮૪ ॥

મહાયોગા મહાભદ્રા મહાયોગેન્દ્રતારિણી ।
મહાદીપશિખાકારા મહાદીપપ્રકાશિની ॥ ૮૫ ॥

મહાદીપપ્રકાશાખ્યા મહાશ્રદ્ધા મહામતિઃ ।
મહામહીયસી મોહનાશિની મહતી મહા ॥ ૮૬ ॥

મહાકાલપૂજિતા ચ મહાકાલકુલેશ્વરી ।
મહાયોગીન્દ્રજનની મોહસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૮૭ ॥

આહુતિસ્થાહુતિરતા હોતૃવેદમનુપ્રિયા ।
હૈયઙ્ગબીજભોક્ત્રી ચ હૈયઙ્ગબીજસુપ્રિયા ॥ ૮૮ ॥

હે સમ્બોધનરૂપા ચ હે હેતોઃ પરમાત્મજા ।
હલનાથપ્રિયા દેવી હિતાહિતવિનાશિની ॥ ૮૯ ॥

હન્ત્રી સમસ્તપાપાનાં હલહેતુપ્રદાપ્રદા ।
હલહેતુચ્છલસ્થા ચ હિલિહિલિપ્રયાગિની ॥ ૯૦ ॥

હુતાસનમુખી શૂન્યા હરિણી હરતન્ત્રદા ।
હઠાત્કારગતિપ્રીતા સુણ્ટકાલઙ્કૃતા ઇલા ॥ ૯૧ ॥

હલાયુધાદ્યજનની હિલ્લોલા હેમબહીણી ।
હૈમી હિમસુતા હેમપર્વતશૃઙ્ગસંસ્થિરા ॥ ૯૨ ॥

હરણાખ્યા હરિપ્રેમવર્ધિની હરમોહિની ।
હરમાતા હરપ્રજ્ઞા હુઙ્કારી હરપાવની ॥ ૯૩ ॥

હેરમ્બજનની હટ્ટમધ્યસ્થલનિવાસિની ।
હિમકુન્દેન્દુધવલા હિમપર્વતવાસિની ॥ ૯૪ ॥

હોતૃસ્થા હરહાલા ચ હેલાતીતા અહર્ગણા ।
અહઙ્કારા હેતુગર્તા હેતુસ્થા હિતકારિણી ॥ ૯૫ ॥

હતભાગ્યનિહન્ત્રી ચ હતાસદ્બુદ્ધિજીવિકા ।
હેતુપ્રિયા મહારાત્રી અહોરાખ્યા હરોદ્ગમા ॥ ૯૬ ॥

અર્હણાદિપ્રિયા ચાર્હા હાહાકારનિનાદિની ।
હનુમત્કલ્પસંસ્થાના હનુમત્સિદ્ધિદાયિની ॥ ૯૭ ॥

હલાહલપ્રિયાઘોરા મહાભીમા હલાયુધા ।
હ્સૌઃ બીજસ્વરૂપા ચ હ્સૌં પ્રેતાખ્યજાપિની ॥ ૯૮ ॥

આહ્લાદિની ઇહાનન્દા અર્ઘ્યક્રાન્તા હરાર્ચના ।
હરભીતિહરાહઃકા બીજહઃકામહક્ષરા ॥ ૯૯ ॥

હેરમ્બયોગસિદ્ધિસ્થા હેરમ્બાદિસુતપ્રિયા ।
હનનાખ્યા હેતુનામ્ની હઠાત્ સિદ્ધિપ્રયોગદા ॥ ૧૦૦ ॥

ઉમા મહેશ્વરી આદ્યા અનન્તાનન્તશક્તિદા ।
આધારાર્હસુરક્ષા ચ ઈશ્વરી ઉગ્રતારિણી ॥ ૧૦૧ ॥

ઉષેશ્વરી ઉત્તમા ચ ઊર્ધ્વપદ્મવિભેદિની ।
ઋદ્ધિસિદ્ધિપ્રદા ક્ષુલ્લાકાશબીજસુસિદ્ધિદા ॥ ૧૦૨ ॥

તૃતકસ્થાતૃતકસ્થા તૃસ્વરાખર્વબીજગા ।
એરણ્ડપુષ્પહોમાઢ્યા ઐશ્વર્યદાનતત્પરા ॥ ૧૦૩ ॥

ઓડ્રપુષ્પપ્રિયા ૐકારાક્ષરા ઔષધપ્રિયા ।
અર્વણાસારઃ અંશાખ્યા અઃસ્થા ચ કપિલા કલા ॥ ૧૦૪ ॥

કૈલાસસ્થા કામધેનુઃ ખર્વા ખેટકધારિણી ।
ખરપુષ્પપ્રિયા ખડ્ગધારિણી ખરગામિની ॥ ૧૦૫ ॥

ગભીરા ગીતગાયત્રી ગુર્વા ગુરુતરા ગયા ।
ઘનકોટિનાદકરી ઘર્ઘરા ઘોરનાદિની ॥ ૧૦૬ ॥

ઘનચ્છાયા ચારુવર્ણા ચણ્ડિકા ચારુહાસિની ।
ચારુચન્દ્રમુખી ચારુચિત્તભાવાર્થગામિની ॥ ૧૦૭ ॥

છત્રાકિની છલચ્છિન્ના છાગમાંસવિનોદિની ।
જયદા જીવી જન્યા ચ જીમૂતૈરુપશોભિતા ॥ ૧૦૮ ॥

જયિત્રી જયમુણ્ડાલી ઝઙ્કારી ઝઞ્જનાદિકા ।
ટઙ્કારધારિણી ટઙ્કબાણકાર્મુકધારિણી ॥ ૧૦૯ ॥

ઠકુરાણી ઠઠઙ્કારી ડામરેશી ચ ડિણ્ડિમા ।
ઢક્કાનાદપ્રિયા ઢક્કા તવમાલા તલાતલા ॥ ૧૧૦ ॥

તિમિરા તારિણી તારા તરુણા તાલસિદ્ધિદા ।
તૃપ્તા ચ તૈજસી ચૈવ તુલનાતલવાસિની ॥ ૧૧૧ ॥

તોષણા તૌલિની તૈલગન્ધામોદિતદિઙ્મુખી ।
સ્થૂલપ્રિયા થકારાદ્યા સ્થિતિરૂપા ચ સંસ્થિરા ॥ ૧૧૨ ॥

દક્ષિણદેહનાદાક્ષા દક્ષપત્ની ચ દક્ષજા ।
દારિદ્ર્યદોષહન્ત્રી ચ દારુણાસ્ત્રવિભઞ્જિની ॥ ૧૧૩ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Thyagaraja Muchukunda In Telugu

દંષ્ટ્રકરાલવદની દીર્ઘમાત્રાદલાન્વિતા ।
દેવમાતા દેવસેના દેવપૂજ્યા દયાદશા ॥ ૧૧૪ ॥

દીક્ષાદાનપ્રદા દૈન્યહન્ત્રી દીર્ઘસુકુન્તલા ।
દનુજેન્દ્રનિહન્ત્રી ચ દનુજારિવિમર્દિની ॥ ૧૧૫ ॥

દેશપૂજ્યા દાયદાત્રી દશનાસ્ત્રપ્રધારિણી ।
દાસરક્ષા દેશરક્ષા દિગમ્બરદિગમ્બરી ॥ ૧૧૬ ॥

દિક્પ્રભાપાટલવ્યાપ્તા દરીગૃહનિવાસિની ।
દર્શનસ્થા દાર્શનિકા દત્તભાર્યા ચ દુર્ગહા ॥ ૧૧૭ ॥

દુર્ગા દીર્ઘમુખી દુઃખનાશિની દિવિસંસ્થિતા ।
ધન્યા ધનપ્રદા ધારા ધરણી ધારિણી ધરા ॥ ૧૧૮ ॥

ધૃતસૌન્દર્યવદના ધનદા ધાન્યવર્ધિની ।
ધ્યાનપ્રાપ્તા ધ્યાનગમ્યા ધ્યાનજ્ઞાનપ્રકાશિની ॥ ૧૧૯ ॥

ધ્યેયા ધીરપૂજિતા ચ ધૂમેશી ચ ધુરન્ધરા ।
ધૂમકેતુહરા ધૂમા ધ્યેયા સર્વસુરેશ્વરઈ ॥ ૧૨૦ ॥

ધર્માર્થમોક્ષદા ધર્મચિન્તા ધર્મપ્રકાશિની ।
ધૂલિરૂપા ચ ધવલા ધવલચ્છત્રધારિણી ॥ ૧૨૧ ॥

ધવલામ્બરધાત્રી ચ ધવલાસનસંસ્થિતા ।
ધવલા હિમાલયધરા ધરણી સાધનક્રિયા ॥ ૧૨૨ ॥

ધવલેશ્વરકન્યા ચ ધવલાધ્વાધલામુખી ।
ધીરકન્યા ધર્મકન્યા ધ્રુવસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૧૨૩ ॥

ધ્રુવાનન્દા ધ્રુવશ્રદ્ધા ધ્રુવસન્તોષવર્ધિની ।
નારિકેલજલસ્નાતા નારિકેલફલાસના ॥ ૧૨૪ ॥

નારી નારાયણીશાના નમ્રપૂજનસુપ્રિયા ।
નરદેવરતા નિત્યગણગન્ધર્વપૂજિતા ॥ ૧૨૫ ॥

નરકવિહારિણી ચૈવ નરકાન્તકકારિણી ।
નરક્ષેત્રકલાદેવી નવકોશનિવાસિની ॥ ૧૨૬ ॥

નાક્ષત્રવિદ્યા નાક્ષત્રી નક્ષત્રમણ્ડલસ્થિતા ।
નૃપોન્નાશકરી નારાયણી નૂપુરધારિણી ॥ ૧૨૭ ॥

નૃત્યગીતપ્રિયાનીતા નવીના નામશાયિની ।
નૌનૂતનાસ્ત્રધરા નિત્યા નવપુષ્પવનસ્થિતા ॥ ૧૨૮ ॥

નવપુષ્પપ્રેમરતા નવચમ્પકમાલિની ।
નવરત્નહારમાલા નવજામ્બૂનદપ્રભા ॥ ૧૨૯ ॥

નમસ્કારપ્રિયા નિન્દા વાદનાદપ્રણાશિની ।
પવનાક્ષરમાલા ચ પવનાક્ષરમાલિની ॥ ૧૩૦ ॥

પરદોષભયઙ્કારા પ્રચરદ્રૂપસંસ્થિતા ।
પ્રસ્ફુટિતામ્ભોજમાલાધારિણી પ્રેમવાસિની ॥ ૧૩૧ ॥

પરમાનન્દસપ્તાનહરી પૃથુનિતમ્બિની ।
પ્રવાલમાલા લોભાઙ્ગી પયોદા શતવિગ્રહા ॥ ૧૩૨ ॥

પયોદકરુણાકારા પારમ્પર્યાપ્રસાદિની ।
પ્રારમ્ભકર્મનિરતા પ્રારબ્ધભોગદાયિની ॥ ૧૩૩ ॥

પ્રેમસિદ્ધિકરી પ્રેમધારા ગઙ્ગામ્બુશોભિની ।
ફેરુપુણ્યવરાનન્દા ફેરુભોજનતોષિણી ॥ ૧૩૪ ॥

ફલદા ફલવર્ધા ચ ફલાહ્લાદવિનોદિની ।
ફણિમાલાધરા દેવી ફણિહારાદિશોભિની ॥ ૧૩૫ ॥

ફણા ફણીકારમુખી ફણસ્થા ફણિમણ્ડલા ।
સહસ્રફણિસમ્પ્રાપ્તા ફુલ્લારવિન્દમાલિની ॥ ૧૩૬ ॥

વાસુકી વ્યાસપૂજ્યા ચ વાસુદેવાર્ચનપ્રિયા ।
વાસુદેવકલાવાચ્યા વાચકસ્થા વસુસ્થિતા ॥ ૧૩૭ ॥

વજ્રદણ્ડધરાધારા વિરદા વાદસાધિની ।
વસન્તકાલનિલયા વસોર્દ્ધારા વસુન્ધરા ॥ ૧૩૮ ॥

વેપમાનરક્ષકા ચ વપૂરક્ષા વૃષાસના ।
વિવસ્વત્પ્રેમકુશલા વિદ્યાવાદ્યવિનોદિની ॥ ૧૩૯ ॥

વિધિવિદ્યાપ્રકાશા ચ વિધિસિદ્ધાન્તદાયિની ।
વિધિજ્ઞા વેદકુશલા વેદવાક્યવિવાસિની ॥ ૧૪૦ ॥

બલદેવપૂજિતા ચ બાલભાવપ્રપૂજિતા ।
બાલા વસુમતી વેદ્યા વૃદ્ધમાતા બુધપ્રિયા ॥ ૧૪૧ ॥

બૃહસ્પતિપ્રિયા વીરપૂજિતા બાલચન્દ્રિકા ।
વિગ્રહજ્ઞાનરક્ષા ચ વ્યાઘ્રચર્મધરાવરા ॥ ૧૪૨ ॥

વ્યથાબોધાપહન્ત્રી ચ વિસર્ગમણ્ડલસ્થિતા ।
બાણભૂષાપૂજિતા વનમાલા વિહાયસી ॥ ૧૪૩ ॥

વામદેવપ્રિયા વામપૂજાજાપપરાયણા ।
ભદ્રા ભ્રમરવર્ણા ચ ભ્રામરી ભ્રમરપ્રભા ॥ ૧૪૪ ॥

ભાલચન્દ્રધરા ભીમા ભીમનેત્રાભવાભવા ।
ભીમમુખી ભીમદેહા ભીમવિક્રમકારિણી ॥ ૧૪૫ ॥

ભીમશ્રદ્ધા ભીમપૂજ્યા ભીમાકારાતિસુન્દરી ।
ભીમસઙ્ગ્રામજયદા ભીમાદ્યા ભીમભૈરવી ॥ ૧૪૬ ॥

ભૈરવેશી ભૈરવી ચ સદાનન્દાદિભૈરવી ।
સદાનન્દભૈરવી ચ ભૈરવેન્દ્રપ્રિયઙ્કરી ॥ ૧૪૭ ॥

ભલ્લાસ્ત્રધારિણી ભૈમી ભૃગુવંશપ્રકાશિની ।
ભર્ગપત્ની ભર્ગમાતા ભઙ્ગસ્થા ભઙ્ગભક્ષિણી ॥ ૧૪૮ ॥

ભક્ષપ્રિયા ભક્ષરતા ભૃકુણ્ડા ભાવભૈરવી ।
ભાવદા ભવદા ભાવપ્રભાવા ભાવનાશિની ॥ ૧૪૯ ॥

ભાલસિન્દૂરતિલકા ભાલલોકસુકુણ્ડલા ।
ભાલમાલાલકાશોભા ભાસયન્તી ભવાર્ણવા ॥ ૧૫૦ ॥

ભવભીતિહરા ભાલચન્દ્રમણ્ડલવાસિની ।
મદ્ભ્રમરનેત્રાબ્જસુન્દરી ભીમસુન્દરી ॥ ૧૫૧ ॥

ભજનપ્રિયરૂપા ચ ભાવભોજનસિદ્ધિદા ।
ભ્રૂચન્દ્રનિરતા બિન્દુચક્રભ્રૂપદ્મભેદિની ॥ ૧૫૨ ॥

ભવપાશહરા ભીમભાવકન્દનિવાસિની ।
મનોયોગસિદ્ધિદાત્રી માનસી મનસો મહી ॥ ૧૫૩ ॥

મહતી મીનભક્ષા ચ મીનચર્વણતત્પરા ।
મીનાવતારનિરતા માંસચર્વણતત્પરા ॥ ૧૫૪ ॥

માંસપ્રિયા માંસસિદ્ધા સિદ્ધમાંસવિનોદિની ।
માયા મહાવીરપૂજ્યા મધુપ્રેમદિગમ્બરી ॥ ૧૫૫ ॥

માધવી મદિરામધ્યા મધુમાંસનિષેવિતા ।
મીનમુદ્રાભક્ષિણી ચ મીનમુદ્રાપતર્પિણી ॥ ૧૫૬ ॥

મુદ્રામૈથુનસંતૃપ્તા મૈથુનાનન્દવર્ધિની ।
મૈથુનજ્ઞાનમોક્ષસ્થા મહામહિષમર્દિની ॥ ૧૫૭ ॥

યજ્ઞશ્રદ્ધા યોગસિદ્ધા યત્ની યત્નપ્રકાશિની ।
યશોદા યશસિ પ્રીતા યૌવનસ્થા યમાપહા ॥ ૧૫૮ ॥

રાસશ્રદ્ધાતુરારામરમણીરમણપ્રિયા ।
રાજ્યદા રજનીરાજવલ્લભા રામસુન્દરી ॥ ૧૫૯ ॥

રતિશ્ચારતિરૂપા ચ રુદ્રલોકસરસ્વતી ।
રુદ્રાણી રણચામુણ્ડા રઘુવંશપ્રકાશિની ॥ ૧૬૦ ॥

લક્ષ્મીર્લીલાવતી લોકા લાવણ્યકોટિસમ્ભવા ।
લોકાતીતા લક્ષણાખ્યા લિઙ્ગધારા લવઙ્ગદા ॥ ૧૬૧ ॥

લવઙ્ગપુષ્પનિરતા લવઙ્ગતરુસંસ્થિતા ।
લેલિહાના લયકરી લીલાદેહપ્રકાશિની ॥ ૧૬૨ ॥

લાક્ષાશોભાધરા લઙ્કા રત્નમાસવધારિણી ।
લક્ષજાપસિદ્ધિકરી લક્ષમન્ત્રપ્રકાશિની ॥ ૧૬૩ ॥

વશિની વશકર્ત્રી ચ વશ્યકર્મનિવાસિની ।
વેશાવેશ્યા વેશવેશ્યા વંશિની વંશવર્ધિની ॥ ૧૬૪ ॥

વંશમાયા વજ્રશબ્દમોહિની શબ્દરૂપિણી ।
શિવા શિવમયી શિક્ષા શશિચૂડામણિપ્રભા ॥ ૧૬૫ ॥

શવયુગ્મભીતિદા ચ શવયુગ્મભયાનકા ।
શવસ્થા શવવક્ષસ્થા શાબ્દબોધપ્રકાશિની ॥ ૧૬૬ ॥

ષટ્પદ્મભેદિની ષટ્કા ષટ્કોણયન્ત્રમધ્યગા ।
ષટ્ચક્રસારદા સારા સારાત્સારસરોરુહા ॥ ૧૬૭ ॥

સમનાદિનિહન્ત્રી ચ સિદ્ધિદા સંશયાપહા ।
સંસારપૂજિતા ધન્યા સપ્તમણ્ડલસાક્ષિણી ॥ ૧૬૮ ॥

સુન્દરી સુન્દરપ્રીતા સુન્દરાનન્દવર્ધિની ।
સુન્દરાસ્યા સુનવસ્ત્રી સૌન્દર્યસિદ્ધિદાયિની ॥ ૧૬૯ ॥

ત્રિસુન્દરી સર્વરી ચ સર્વા ત્રિપુરસુન્દરી ।
શ્યામલા સર્વમાતા ચ સખ્યભાવપ્રિયા સ્વરા ॥ ૧૭૦ ॥

સાક્ષાત્કારસ્થિતા સાક્ષાત્સાક્ષિણી સર્વસાક્ષિણી ।
હાકિની શાકિનીમાતા શાકિની કાકિનીપ્રિયા ॥ ૧૭૧ ॥

હાકિની લાકિનીમાતા હાકિની રાકિણીપ્રિયા ।
હાકિની ડાકિનીમાતા હરા કુણ્ડલિની હયા ॥ ૧૭૨ ॥

See Also  Brihannila’S Tantra Kali 1000 Names – Sahasranama Stotram In Malayalam

હયસ્થા હયતેજઃસ્થા હ્સૌંબીજપ્રકાશિની ।
લવણામ્બુસ્થિતા લક્ષગ્રન્થિભેદનકારિણી ॥ ૧૭૩ ॥

લક્ષકોટિભાસ્કરાભા લક્ષબ્રહ્માણ્ડકારિણી ।
ક્ષણદણ્ડપલાકારા ક્ષપાક્ષોભવિનાશિની ॥ ૧૭૪ ॥

ક્ષેત્રપાલાદિવટુકગણેશયોગિનીપ્રિયા ।
ક્ષયરોગહરા ક્ષૌણી ક્ષાલનસ્થાક્ષરપ્રિયા ॥ ૧૭૫ ॥

ક્ષાદ્યસ્વરાન્તસિદ્ધિસ્થા ક્ષાદિકાન્તપ્રકાશિની ।
ક્ષારામ્બુતિક્તનિકરા ક્ષિતિદુઃખવિનાશિની ॥ ૧૭૬ ॥

ક્ષુન્નિવૃત્તિઃ ક્ષણજ્ઞાની વલ્લભા ક્ષણભઙ્ગુરા ।
ઇત્યેતત્ કથિતં નાથ હાકિન્યાઃ કુલશેખર ॥ ૧૭૭ ॥

સહસ્રનામયોગાઙ્ગમષ્ટોત્તરશતાન્વિતમ્ ।
યઃ પઠેન્નિયતઃ શ્રીમાન્ સ યોગી નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૭૮ ॥

અસ્ય સ્મરણમાત્રેણ વીરો યોગેશ્વરો ભવેત્ ।
અસ્યાપિ ચ ફલં વક્તું કોટિવર્ષશતૈરપિ ॥ ૧૭૯ ॥

શક્યતે નાપિ સહસા સંક્ષેપાત્ શૃણુ સત્ફલમ્ ।
આયુરારોગ્યમાપ્નોતિ વિશ્વાસં શ્રીગુરોઃ પદૈઃ ॥ ૧૮૦ ॥

સારસિદ્ધિકરં પુણ્યં પવિત્રં પાપનાશનમ્ ।
અત્યન્તદુઃખદહનં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

પઠનાત્ સર્વદા યોગસિદ્ધિમાપ્નોતિ યોગિરાટ્ ।
દેહસિદ્ધિઃ કાવ્યસિદ્ધિર્જ્ઞાનસિદ્ધિર્ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ॥ ૧૮૨ ॥

વાચાં સિદ્ધિઃ ખડ્ગસિદ્ધિઃ ખેચરત્વમવાપ્નુયાત્ ।
ત્રૈલોક્યવલ્લભો યોગી સર્વકામાર્થસિદ્ધિભાક્ ॥ ૧૮૩ ॥

અપ્રકાશ્યં મહારત્નં પઠિત્વા સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ ।
અસ્ય પ્રપઠનેનાપિ ભ્રૂપદ્મે ચિત્તમર્પયન્ ॥ ૧૮૪ ॥

યશોભાગ્યમવાપ્નોતિરાજરાજેશ્વરો ભવેત્ ।
ડાકિનીસિદ્ધિમાપ્નોતિ કુણ્ડલીવશમાનયેત્ ॥ ૧૮૫ ॥

ધ્યાનાત્મા સાધકેન્દ્રશ્ચ યતિર્ભૂત્વા શુભે દિને ।
ધ્યાનં કુર્યાત્ પદ્મમધ્યકર્ણિકાયાં શિખાલયે ॥ ૧૮૬ ॥

ભ્રૂમધ્યે ચક્રસારે ચ ધ્યાત્વા ધ્યાત્વા પઠેદ્ યદિ ।
રાકિણીસિદ્ધિમાપ્નોતિ દેવતાદર્શનં લભેત્ ॥ ૧૮૭ ॥

ભાગ્યસિદ્ધિમવાપ્નોતિ નિત્યં પ્રપઠનાદ્યતઃ ।
સાક્ષાત્સિદ્ધિમવાપ્નોતિ શક્તિયુક્તઃ પઠેદ્યદિ ॥ ૧૮૮ ॥

હિરણ્યાક્ષી લાકિનીશા વશમાપ્નોતિ ધૈર્યવાન્ ।
રાત્રિશેષે સમુત્થાય પઠેદ્ યદિ શિવાલયે ॥ ૧૮૯ ॥

પૂજાન્તે વા જપાન્તે વા વારમેકં પઠેદ્યદિ ।
વીરસિદ્ધિમવાપ્નોતિ કાકિનીવશમાનયેત્ ॥ ૧૯૦ ॥

રાત્રિં વ્યાપ્ય પઠેદ્યસ્તુ શુદ્ધચેતા જિતેન્દ્રિયઃ ।
શય્યાયાં ચણ્ડિકાગેહે મધુગેહેઽથવા પુનઃ ॥ ૧૯૧ ॥

શાકિનીસિદ્ધિમાપ્નોતિ સર્વદેશે ચ સર્વદા ।
પ્રભાતે ચ સમુત્થાય શુદ્ધાત્મા પઞ્ચમે દિને ॥ ૧૯૨ ॥

અમાવાસ્યાસુ વિજ્ઞાયાં શ્રવણાયાં વિશેષતઃ ।
શુક્લપક્ષે નવમ્યાં તુ કૃષ્ણપક્ષેઽષ્ટમીદિને ॥ ૧૯૩ ॥

ભાર્યાયુક્તઃ પઠેદ્યસ્તુ વશમાપ્નોતિ ભૂપતિમ્ ।
એકાકી નિર્જને દેશે કામજેતા મહાબલી ॥ ૧૯૪ ॥

પ્રપઠેદ્ રાત્રિશેષે ચ સ ભવેત્ સાધકોત્તમઃ ।
કલ્પદ્રુમસમો દાતા દેવજેતા ન સંશયઃ ॥ ૧૯૫ ॥

શિવશક્તિમધ્યભાગે યન્ત્રં સંસ્થાપ્ય યત્નતઃ ।
પ્રપઠેત્ સાધકેન્દ્રશ્ચ સર્વજ્ઞાતા સ્થિરાશયઃ ॥ ૧૯૬ ॥

એકાન્તનિર્જને રમ્યે તપઃસિદ્ધિફલોદયે ।
દેશે સ્થિત્વા પઠેદ્યસ્તુ જીવન્મુક્તિ ફલં લભેત્ ॥ ૧૯૭ ॥

અકાલેઽપિ સકાલેઽપિ પઠિત્વા સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ ।
ત્રિકાલં યસ્તુ પઠતિ પ્રાન્તરે વા ચતુષ્પથે ॥ ૧૯૮ ॥

યોગિનીનાં પતિઃ સાક્ષાદાયુર્વૃદ્ધિદીને દિને ।
વારમેકં પઠેદ્યસ્તુ મૂર્ખો વા પણ્ડિતોઽપિ વા ॥ ૧૯૯ ॥

વાચામીશો ભવેત્ ક્ષિપ્રં યોગયુક્તો ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ।
સમ્ભાવિતો ભવેદેકં વારપાઠેન ભૈરવ ॥ ૨૦૦ ॥

જિત્વા કાલમહામૃત્યું દેવીભક્તિમવાપ્નુયાત્ ।
પઠિત્વા વારમેકં તુ યાત્રાં કુર્વન્તિ યે જનાઃ ॥ ૨૦૧ ॥

દેવીદર્શનસિદ્ધિઞ્ચ પ્રાપ્તો યોગમવાપ્નુયાત્ ।
પ્રત્યેકં નામમુચ્ચાર્ય યો યાગમનુસઞ્ચરેત્ ॥ ૨૦૨ ॥

સ ભવેન્મમ પુત્રો હિ સર્વકામફલં લભેત્ ।
સર્વયજ્ઞફલં જ્ઞાનસિદ્ધિમાપ્નોતિ યોગિરાટ્ ॥ ૨૦૩ ॥

ભૂતલે ભૂભૃતાંનાથો મહાસિદ્ધો મહાકવિઃ ।
કણ્ઠે શીર્ષે દક્ષભુજે પુરુષો ધારયેદ્યદિ ॥ ૨૦૪ ॥

યોષિદ્વામભુજે ધૃત્વા સર્વસિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ।
ગોરોચનાકુઙ્કુમેન રક્તચન્દનકેન ચ ॥ ૨૦૫ ॥

યાવકૈર્વા મહેશાનિ લિખેન્મન્ત્રં સમાહિતઃ ।
આદ્યા દેવી પરપ્રાણસિદ્ધિમાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૦૬ ॥

લિઙ્ગં પીઠે પૂર્ણિમાયાં કૃષ્ણચતુર્દશીદિને ।
ભૌમવારે મધ્યરાત્રૌ પઠિત્વા કામસિદ્ધિભાક્ ॥ ૨૦૭ ॥

કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂખણ્ડે અજરામર એવ સઃ ।
રમણીકોટિભર્તા સ્યાદ્ વર્ષદ્વાદશપાઠતઃ ॥ ૨૦૮ ॥

અષ્ટવર્ષપ્રપાઠેન કાયપ્રવેશસિદ્ધિભાક્ ।
ષડ્વર્ષમાત્રપાઠેન કુબેરસદૃશો ધની ॥ ૨૦૯ ॥

વારૈકમાત્રપાઠેન વર્ષે વર્ષે દિને દિને ।
સ ભવેત્ પઞ્ચતત્ત્વજ્ઞો તત્ત્વજ્ઞાની ન સંશયઃ ॥ ૨૧૦ ॥

સર્વપાપવિનિર્મુક્તો વસેત્ કલ્પત્રયં ભુવિ ।
યઃ પઠેત્ સપ્તધા નાથ સપ્તાહનિ દિને દિને ॥ ૨૧૧ ॥

રાત્રૌ વારત્રયં ધીમાન્ પઠિત્વા ખેચરો ભવેત્ ।
અશ્વિની શુક્લપક્ષે ચ રોહિણ્યસિતપક્ષકે ॥ ૨૧૨ ॥

અષ્ટમ્યાં હિ નવમ્યાં તુ પઠેદ્ વારત્રયં નિશિ ।
દિવસે વારમેકં તુ સ ભવેત્ પઞ્ચતત્ત્વવિત્ ॥ ૨૧૩ ॥

અનાયાસેન દેવેશ પઞ્ચામરાદિસિદ્ધિભાક્ ।
ખેચરીમેલનં તસ્ય નિત્યં ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

સ્વર્ગે મર્ત્યે ચ પાતાલે ક્ષણાન્નિઃસરતિ ધ્રુવમ્ ।
અગ્નિસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં વાતસ્તમ્ભં કરોતિ સઃ ॥ ૨૧૫ ॥

પઞ્ચતત્ત્વક્રમેણૈવ શ્મશાને યસ્તુ સમ્પઠેત્ ।
સ ભવેદ્ દેવદેવેશઃ સિદ્ધાન્તસારપણ્ડિતઃ ॥ ૨૧૬ ॥

શૂકરાસવસંયુક્તઃ કુલદ્રવ્યેણ વા પુનઃ ।
બિલ્વમૂલે પીઠમૂલે વિધાનેન પ્રપૂજયેત્ ।
પરેણ પરમા દેવી તુષ્ટા ભવતિ સિદ્ધિદા ॥ ૨૧૭ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરતન્ત્રે ભૈરવભૈરવીસંવાદે
હાકિનીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Hakini:
1000 Names of Hakini – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil