1000 Names Of Mahaganapati – Sahasranama Stotram 2 In Gujarati

॥ Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Gujarati Lyrics ॥

॥ મહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રં ૨ અથવા વરદગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

શ્રીભૈરવ ઉવાચ –
શ‍ૃણુ દેવિ રહસ્યં મે યત્પુરા સૂચિતં મયા ।
તવ ભક્ત્યા ગણેશસ્ય વક્ષ્યે નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
ભગવન્ ગણનાથસ્ય વરદસ્ય મહાત્મનઃ ।
શ્રોતું નામસહસ્રં મે હૃદયં પ્રોત્સુકાયતે ॥ ૨ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ –
પ્રાઙ્ મે ત્રિપુરનાશે તુ જાતા વિઘ્નકુલાઃ શિવે ।
મોહેન મુહ્યતે ચેતસ્તે સર્વે બલદર્પિતાઃ ॥ ૩ ॥

તદા પ્રભું ગણાધ્યક્ષં સ્તુત્વા નામસહસ્રકૈઃ ।
વિઘ્ના દૂરાત્ પલાયન્ત કાલરુદ્રાદિવ પ્રજાઃ ॥ ૪ ॥

તસ્યાનુગ્રહતો દેવિ જાતોઽહં ત્રિપુરાન્તકઃ ।
તમદ્યાપિ ગણેશાનં સ્તૌમિ નામસહસ્રકૈઃ ॥ ૫ ॥

તમદ્ય તવ ભક્ત્યાહં સાધકાનાં હિતાય ચ ।
મહાગણપતેર્વક્ષ્યે દિવ્યં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૬ ॥

(પાઠકાનાં ચ દાતૄણાં સુખસમ્પત્પ્રદાયકમ્ ।
દુઃખાપહં ચ શ્રોતૄણાં મન્ત્રનામસહસ્રકમ્) ॥ ૭ ॥

અસ્ય શ્રીવરદગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય શ્રીભૈરવ ઋષિઃ ।
ગાયત્રી છન્દઃ । શ્રીમહાગણપતિર્દેવતા । ગં બીજં । હ્રીં શક્તિઃ ।
કુરુ કુરુ કીલકં ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે સહસ્રનામસ્તવપાઠે વિનિયોગઃ ।

ધ્યાનમ્-
ૐહ્રીંશ્રીંક્લીં-ગણાધ્યક્ષો ગ્લૌંગં-ગણપતિર્ગુણી ।
ગુણાદ્યો નિર્ગુણો ગોપ્તા ગજવક્ત્રો વિભાવસુઃ ॥ ૮ ॥

વિશ્વેશ્વરો વિભાદીપ્તો દીપનો ધીવરો ધની ।
સદાશાન્તો જગત્તાતો વિષ્વક્સેનો વિભાકરઃ ॥ ૯ ॥

વિસ્રમ્ભી વિજયી વૈદ્યો વારાન્નિધિરનુત્તમઃ ।
અણીયાન્ વિભવી શ્રેષ્ઠો જ્યેષ્ઠો ગાથાપ્રિયો ગુરુઃ ॥ ૧૦ ॥

સૃષ્ટિકર્તા જગદ્ધર્તા વિશ્વભર્તા જગન્નિધિઃ ।
પતિઃ પીતવિભૂષાઙ્ગો રક્તાક્ષો લોહિતામ્બરઃ ॥ ૧૧ ॥

વિરૂપાક્ષો વિમાનસ્થો વિનયઃ સનયઃ સુખી ।
સુરૂપઃ સાત્ત્વિકઃ સત્યઃ શુદ્ધઃ શઙ્કરનન્દનઃ ॥ ૧૨ ॥

નન્દીશ્વરો સદાનન્દી વન્દિસ્તુત્યો વિચક્ષણઃ ।
દૈત્યમર્દી મદાક્ષીબો મદિરારુણલોચનઃ ॥ ૧૧ ॥

સારાત્મા વિશ્વસારશ્ચ વિશ્વચારી વિલેપનઃ ।
પરં બ્રહ્મ પરં જ્યોતિઃ સાક્ષી ત્ર્યક્ષો વિકત્થનઃ ॥ ૧૪ ॥

વીરેશ્વરો વીરહર્તા સૌભાગ્યો ભાગ્યવર્ધનઃ ।
ભૃઙ્ગિરીટી ભૃઙ્ગમાલી ભૃઙ્ગકૂજિતનાદિતઃ ॥ ૧૫ ॥

વિનર્તકો વિનેતાપિ વિનતાનન્દનોઽર્ચિતઃ ।
વૈનતેયો વિનમ્રાઙ્ગો વિશ્વનેતા વિનાયકઃ ॥ ૧૬ ॥

વિરાટકો વિરાટશ્ચ વિદગ્ધો વિધિરાત્મભૂઃ ।
પુષ્પદન્તઃ પુષ્પહારી પુષ્પમાલાવિભૂષણઃ ॥ ૧૭ ॥

પુષ્પેષુર્મથનઃ પુષ્ટો વિકર્તા કર્તરીકરઃ ।
અન્ત્યોઽન્તકશ્ચિત્તગણશ્ચિત્તચિન્તાપહારકઃ ॥ ૧૮ ॥

અચિન્ત્યોઽચિન્ત્યરૂપશ્ચ ચન્દનાકુલમુણ્ડકઃ ।
લિપિતો લોહિતો લુપ્તો (૧૦૦) લોહિતાક્ષો વિલોભકઃ ॥ ૧૯ ॥

લુબ્ધાશયો લોભરતો લાભદોઽલઙ્ઘ્યગાત્રકઃ ।
સુન્દરઃ સુન્દરીપુત્રઃ સમસ્તાસુરઘાતનઃ ॥ ૨૦ ॥

નૂપુરાઢ્યો વિભવદો નરો નારાયણો રવિઃ ।
વિચારી વાન્તદો વાગ્મી વિતર્કી વિજયેશ્વરઃ ॥ ૨૧ ॥

સુપ્તો બુદ્ધઃ સદારૂપઃ સુખદઃ સુખસેવિતઃ ।
વિકર્તનો વિયચ્ચારી વિનટો નર્તકો નટઃ ॥ ૨૨ ॥

નાટ્યો નાટ્યપ્રિયો નાદોઽનન્તોઽનન્તગુણાત્મકઃ ।
વિશ્વમૂર્વિશ્વઘાતી ચ વિનતાસ્યો વિનર્તકઃ ॥ ૨૩ ॥

કરાલઃ કામદઃ કાન્તઃ કમનીયઃ કલાધરઃ ।
કારુણ્યરૂપઃ કુટિલઃ કુલાચારી કુલેશ્વરઃ ॥ ૨૪ ॥

વિકરાલો ગણશ્રેષ્ઠઃ સંહારો હારભૂષણઃ ।
રુરૂ રમ્યમુખો રક્તો રેવતીદયિતો રસઃ ॥ ૨૫ ॥

મહાકાલો મહાદંષ્ટ્રો મહોરગભયાપહઃ ।
ઉન્મત્તરૂપઃ કાલાગ્નિરગ્નિસૂર્યેન્દુલોચનઃ ॥ ૨૬ ॥

સિતાસ્યઃ સિતમાલ્યશ્ચ સિતદન્તઃ સિતાંશુમાન્ ।
અસિતાત્મા ભૈરવેશો ભાગ્યવાન્ ભગવાન્ ભગઃ ॥

ભર્ગાત્મજો ભગાવાસો ભગદો ભગવર્ધનઃ ।
શુભઙ્કરઃ શુચિઃ શાન્તઃ શ્રેષ્યઃ શ્રવ્યઃ શચીપતિઃ ॥ ૨૮ ॥

વેદાદ્યો વેદકર્તા ચ વેદવેદ્યઃ સનાતનઃ ।
વિદ્યાપ્રદો વેદસારો વૈદિકો વેદપારગઃ ॥ ૨૯ ॥

વેદધ્વનિરતો વીરો વરો વેદાગમાર્થવિત્ ।
તત્ત્વજ્ઞઃ સવર્ગઃ સાધુઃ સદયઃ સદ્ (૨૦૦) અસન્મયઃ ॥ ૩૦ ॥

નિરામયો નિરાકારો નિર્ભયો નિત્યરૂપભૃત્ । ।
નિર્વૈરો વૈરિવિધ્વંસી મત્તવારણસન્નિભઃ ॥ ૩૧ ॥

શિવઙ્કરઃ શિવસુતઃ શિવઃ સુખવિવર્ધનઃ ।
શ્વૈત્યઃ શ્વેતઃ શતમુખો મુગ્ધો મોદકભોજનઃ ॥ ૩૨ ॥

દેવદેવો દિનકરો ધૃતિમાન્ દ્યુતિમાન્ ધવઃ ।
શુદ્ધાત્મા શુદ્ધમતિમાઞ્છુદ્ધદીપ્તિઃ શુચિવ્રતઃ ॥ ૩૩ ॥

શરણ્યઃ શૌનકઃ શૂરઃ શરદમ્ભોજધારકઃ ।
દારકઃ શિખિવાહેષ્ટઃ શીતઃ શઙ્કરવલ્લભઃ ॥ ૩૪ ॥

See Also  Sri Vrinda Devi Ashtakam In Gujarati

શઙ્કરો નિર્ભવો નિત્યો લયકૃલ્લાસ્યતત્પરઃ । નિર્ભયો
લૂતો લીલારસોલ્લાસી વિલાસી વિભ્રમો ભ્રમઃ ॥ ૩૫ ॥

ભ્રમણઃ શશભૃત્ સૂર્યઃ શનિર્ધરણિનન્દનઃ ।
બુદ્ધો વિબુધસેવ્યશ્ચ બુધરાજો બલન્ધરઃ ॥ ૩૬ ॥

જીવો જીવપ્રદો જૈત્રઃ સ્તુત્યો નુત્યો નતિપ્રિયઃ ।
જનકો જિનમાર્ગજ્ઞો જૈનમાર્ગનિવર્તકઃ ॥ ૩૭ ॥

ગૌરીસુતો ગુરુરવો ગૌરાઙ્ગો ગજપૂજિતઃ ।
પરં પદં પરં ધામ પરમાત્મા કવિઃ કુજઃ ॥ ૩૮ ॥

રાહુર્દૈત્યશિરશ્છેદી કેતુઃ કનકકુણ્ડલઃ ।
ગ્રહેન્દ્રો ગ્રાહિતો ગ્રાહ્યોઽગ્રણીર્ઘુર્ઘુરનાદિતઃ ॥ ૩૯ ॥

પર્જન્યઃ પીવરો પોત્રી પીનવક્ષાઃ પરાર્જિતઃ ।
વનેચરો વનપતિર્વનવાસઃ સ્મરોપમઃ ॥ ૪૦ ॥

પુણ્યં પૂતઃ પવિત્રં ચ પરાત્મા પૂર્ણવિગ્રહઃ ।
પૂર્ણેન્દુશકલાકારો મન્યુઃ પૂર્ણમનોરથઃ ॥ ૪૧ ॥

યુગાત્મા યુગભૃદ્ યજ્વા (૩૦૦) યાજ્ઞિકો યજ્ઞવત્સલઃ । યોગભૃદ્
યશસ્વી યજમાનેષ્ટો વ્રજભૃદ્ વજ્રપઞ્જરઃ ॥ ૪૨ ॥

મણિભદ્રો મણિમયો માન્યો મીનધ્વજાશ્રિતઃ ।
મીનધ્વજો મનોહારી યોગિનાં યોગવર્ધનઃ ॥ ૪૩ ॥

દ્રષ્ટા સ્રષ્ટા તપસ્વી ચ વિગ્રહી તાપસપ્રિયઃ ।
તપોમયસ્તપોમૂર્તિસ્તપનશ્ચ તપોધનઃ ॥ ૪૪ ॥

રુચકો મોચકો રુષ્ટસ્તુષ્ટસ્તોમરધારકઃ ।
દણ્ડી ચણ્ડાંશુરવ્યક્તઃ કમણ્ડલુધરોઽનઘઃ ॥ ૪૫ ॥

કામી કર્મરતઃ કાલઃ કોલઃ ક્રન્દિતદિક્તટઃ ।
ભ્રામકો જાતિપૂજ્યશ્ચ જાડ્યહા જડસૂદનઃ ॥ ૪૬ ॥

જાલન્ધરો જગદ્વાસી હાસકૃદ્ હવનો હવિઃ ।
હવિષ્માન્ હવ્યવાહાક્ષો હાટકો હાટકાઙ્ગદઃ ॥ ૪૭ ॥

સુમેરુર્હિમવાન્ હોતા હરપુત્રો હલઙ્કષઃ ।
હાલપ્રિયો હૃદાશાન્તઃ કાન્તાહૃદયપોષણઃ ॥ ૪૮ ॥

શોષણઃ ક્લેશહા ક્રૂરઃ કઠોરઃ કઠિનાકૃતિઃ ।
કૂવરો ધીમયો ધ્યાતા ધ્યેયો ધીમાન્ દયાનિધિઃ ॥

દવિષ્ઠો દમનો દ્યુસ્થો દાતા ત્રાતા સિતઃ સમઃ ।
નિર્ગતો નૈગમી ગમ્યો નિર્જેયો જટિલોઽજરઃ ॥ ૫૦ ॥

જનજીવો જિતારાતિર્જગદ્વ્યાપી જગન્મયઃ ।
ચામીકરનિભોઽનાદ્યો નલિનાયતલોચનઃ ॥ ૫૧ ॥

રોચનો મોચનો મન્ત્રી મન્ત્રકોટિસમાશ્રિતઃ ।
પઞ્ચભૂતાત્મકઃ પઞ્ચસાયકઃ પઞ્ચવક્ત્રકઃ ॥ ૫૨ ॥

પઞ્ચમઃ પશ્ચિમઃ પૂર્વઃ ( ૪૦૦) પૂર્ણઃ કીર્ણાલકઃ કુણિઃ ।
કઠોરહૃદયો ગ્રીવાલઙ્કૃતો લલિતાશયઃ ॥ ૫૩ ॥

લોલચિત્તો બૃહન્નાસો માસપક્ષર્તુરૂપવાન્ ।
ધ્રુવો દ્રુતગતિર્ધર્મ્યો ધર્મી નાકિપ્રિયોઽનલઃ ॥ ૫૪ ॥

અગસ્ત્યો ગ્રસ્તભુવનો ભુવનૈકમલાપહઃ ।
સાગરઃ સ્વર્ગતિઃ સ્વક્ષઃ સાનન્દઃ સાધુપૂજિતઃ ॥ ૫૫ ॥

સતીપતિઃ સમરસઃ સનકઃ સરલઃ સુરઃ ।
સુરાપ્રિયો વસુપતિર્વાસવો વસુપૂજિતઃ ॥ ૫૬ ॥

વિત્તદો વિત્તનાથશ્ચ ધનિનાં ધનદાયકઃ ।
રાજી રાજીવનયનઃ સ્મૃતિદઃ કૃત્તિકામ્બરઃ ॥ ૫૭ ॥

આશ્વિનોઽશ્વમુખઃ શુભ્રો ભરણો ભરણીપ્રિયઃ ।
કૃત્તિકાસનગઃ કોલો રોહી રોહણપાદુકઃ ॥ ૫૮ ॥

ઋભુવેષ્ટોઽરિમર્દી ચ રોહિણીમોહનોઽમૃતમ્ ।
મૃગરાજો મૃગશિરા માધવો મધુરધ્વનિઃ ॥ ૫૯ ॥

આર્દ્રાનનો મહાબુદ્ધિર્મહોરગવિભૂષણઃ ।
ભ્રૂક્ષેપદત્તવિભવો ભ્રૂકરાલઃ પુનર્મયઃ ॥ ૬૦ ॥

પુનર્દેવઃ પુનર્જેતા પુનર્જીવઃ પુનર્વસુઃ ।
તિત્તિરિસ્તિમિકેતુશ્ચ તિમિચારકઘાતનઃ ॥ ૬૧ ॥

તિષ્યસ્તુલાધરો જમ્ભ્યો વિશ્લેષોઽશ્લેષ એણરાટ્ ।
માનદો માધવો માઘો વાચાલો મઘવોપમઃ ॥ ૬૨ ॥

મેધ્યો મઘાપ્રિયો મેઘો મહામુણ્ડો મહાભુજઃ ।
પૂર્વફાલ્ગુનિકઃ સ્ફીતઃ ફલ્ગુરુત્તરફાલ્ગુનઃ ॥ ૬૩ ॥

ફેનિલો બ્રહ્મદો બ્રહ્મા સપ્તતન્તુસમાશ્રયઃ ।
ઘોણાહસ્તશ્ચતુર્હસ્તો હસ્તિવક્ત્રો હલાયુધઃ ॥ ૬૪ ॥

ચિત્રામ્બરો(૫૦૦)ઽર્ચિતપદઃ સ્વાદિતઃ સ્વાતિવિગ્રહઃ ।
વિશાખઃ શિખિસેવ્યશ્ચ શિખિધ્વજસહોદરઃ ॥ ૬૫ ॥

અણૂ રેણુઃ કલાસ્ફારોઽનૂરૂ રેણુસુતો નરઃ ।
અનુરાધાપ્રિયો રાધ્યઃ શ્રીમાઞ્છુક્લઃ શુચિસ્મિતઃ ॥ ૬૬ ॥

જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠાર્ચિતપદો મૂલં ત્રિજગતો ગુરુઃ ।
શુચિઃ પૂર્વસ્તથાષાઢશ્ચોત્તરાષાઢ ઈશ્વરઃ ॥ ૬૭ ॥

શ્રવ્યોઽભિજિદનન્તાત્મા શ્રવો વેપિતદાનવઃ ।
શ્રાવણઃ શ્રવણઃ શ્રોતા ધની ધન્યો ધનિષ્ઠકઃ ॥ ૬૮ ॥

શાતાતપઃ શાતકુમ્ભઃ શતંજ્યોતિઃ શતમ્ભિષક્ ।
પૂર્વાભાદ્રપદો ભદ્રશ્ચોત્તરાભાદ્રપાદિતઃ ॥ ૬૯ ॥

રેણુકાતનયો રામો રેવતીરમણો રમી ।
અશ્વિયુક્ કાર્તિકેયેષ્ટો માર્ગશીર્ષો મૃગોત્તમઃ ॥ ૭૦ ॥

પુષ્યશૌર્યઃ ફાલ્ગુનાત્મા વસન્તશ્ચિત્રકો મધુઃ ।
રાજ્યદોઽભિજિદાત્મીયસ્તારેશસ્તારકદ્યુતિઃ ॥ ૭૧ ॥

પ્રતીતઃ પ્રોજ્ઝિતઃ પ્રીતઃ પરમઃ પારમો હિતઃ ।
પરહા પઞ્ચભૂઃ પઞ્ચવાયુઃ પૂજ્યઃ પરં મહઃ ॥ ૭૨ ॥

પુરાણાગમવિદ્ યોગ્યો મહિષો રાસભોઽગ્રગઃ ।
ગ્રાહો મેષો વૃષો મન્દો મન્મથો મિથુનાર્ચિતઃ ॥ ૭૩ ॥

See Also  Sri Bhairav Ashtakam 2 In Gujarati

કલ્કભૃત્ કટકો દીનો મર્કટઃ કર્કટો ઘૃણી ।
કુક્કુટો વનજો હંસઃ પરહંસઃ શ‍ૃગાલકઃ ॥ ૭૪ ॥

સિંહઃ સિંહાસનો મૂષો મોહ્યો મૂષકવાહનઃ (૬૦૦) ।
પુત્રદો નરકત્રાતા કન્યાપ્રીતઃ કુલોદ્વહઃ ॥ ૭૫ ॥

અતુલ્યરૂપો બલદસ્તુલાભૃત્ તુલ્યસાક્ષિકઃ ।
અલિચાપધરો ધન્વી કચ્છપો મકરો મણિઃ ॥ ૭૬ ॥

સ્થિરઃ પ્રભુર્મહાકર્મી મહાભોગી મહાયશાઃ ।
વસુમૂર્તિધરો વ્યગ્રોઽસુરહારી યમાન્તકઃ ॥ ૭૭ ॥

દેવાગ્રણીર્ગણાધ્યક્ષો હ્યમ્બુજાલો મહામતિઃ ।
અઙ્ગદી કુણ્ડલી ભક્તિપ્રિયો ભક્તવિવર્ધનઃ ॥ ૭૮ ॥

ગાણપત્યપ્રદો માયી વેદવેદાન્તપારગઃ ।
કાત્યાયનીસુતો બ્રહ્મપૂજિતો વિઘ્નનાશનઃ ॥ ૭૯ ॥

સંસારભયવિધ્વંસી મહોરસ્કો મહીધરઃ ।
વિઘ્નાન્તકો મહાગ્રીવો ભૃશં મોદકમોદિતઃ ॥ ૮૦ ॥

વારાણસીપ્રિયો માની ગહન આખુવાહનઃ ।
ગુહાશ્રયો વિષ્ણુપદીતનયઃ સ્થાનદો ધ્રુવઃ ॥ ૮૧ ॥

પરર્દ્ધિસ્તુષ્ટો વિમલો મૌલિમાન્ વલ્લભાપ્રિયઃ ।
ચતુર્દશીપ્રિયો માન્યો વ્યવસાયો મદાન્વિતઃ ॥ ૮૨ ॥

અચિન્ત્યઃ સિંહયુગલનિવિષ્ટો બાલરૂપધૃત્ ।
ધીરઃ શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠો મહાબલસમન્વિતઃ ॥ ૮૩ ॥

સર્વાત્મા હિતકૃદ્ વૈદ્યો મહાકુક્ષિર્મહામતિઃ ।
કરણં મૃત્યુહારી ચ પાપસઙ્ઘનિવર્તકઃ ॥ ૮૪ ॥

ઉદ્ભિદ્ વજ્રી મહાદૈત્યસૂદનો દીનરક્ષકઃ ।
ભૂતચારી પ્રેતચારી બુદ્ધિરૂપો મનોમયઃ ॥ ૮૫ ॥

અહઙ્કારવપુઃ સાઙ્ખ્યપુરુષસ્ત્રિગુણાત્મકઃ ।
તન્માત્રરૂપો ભૂતાત્મા ઇન્દ્રિયાત્મા વશીકરઃ ॥ ૮૬ ॥

મલત્રયબહિર્ભૂતો હ્યવસ્થાત્રયવર્જિતઃ ।
નીરૂપો બહુરૂપશ્ચ કિન્નરો નાગવિક્રમઃ ॥ ૮૭ ॥

એકદન્તો મહાવેગઃ સેનાની સ્ત્રિદશાધિપઃ ।
વિશ્વકર્તા વિશ્વબીજં (૭૦૦) શ્રીઃ સમ્પદહ્રીર્ધૃતિર્મતિઃ ॥ ૮૮ ॥

સર્વશોષકરો વાયુઃ સૂક્ષ્મરૂપઃ સુનિશ્ચલઃ ।
સંહર્તા સૃષ્ટિકર્તા ચ સ્થિતિકર્તા લયાશ્રિતઃ ॥ ૮૯ ॥

સામાન્યરૂપઃ સામાસ્યોઽથર્વશીર્ષા યજુર્ભુજઃ ।
ઋગીક્ષણઃ કાવ્યકર્તા શિક્ષાકારી નિરુક્તવિત્ ॥ ૯૦ ॥

શેષરૂપધરો મુખ્યઃ શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપભાક્ ।
વિચારવાઞ્શઙ્ખધારી સત્યવ્રતપરાયણઃ ॥ ૯૧ ॥

મહાતપા ઘોરતપાઃ સર્વદો ભીમવિક્રમઃ ।
સર્વસમ્પત્કરો વ્યાપી મેઘગમ્ભીરનાદભૃત્ ॥ ૯૨ ॥

સમૃદ્ધો ભૂતિદો ભોગી વેશી શઙ્કરવત્સલઃ ।
શમ્ભુભક્તિરતો મોક્ષદાતા ભવદવાનલઃ ॥ ૯૩ ॥

સત્યસ્તપા ધ્યેયમૂર્તિઃ કર્મમૂર્તિર્મહાંસ્તથા ।
સમષ્ટિવ્યષ્ટિરૂપશ્ચ પઞ્ચકોશપરાઙ્મુખઃ ॥ ૯૪ ॥

તેજોનિધિર્જગન્મૂર્તિશ્ચરાચરવપુર્ધરઃ ।
પ્રાણદો જ્ઞાનમૂર્તિશ્ચ નાદમૂર્તિયુતોઽક્ષરઃ ॥ ૯૫ ॥

ભૂતાદ્યસ્તૈજસો ભાવો નિષ્કલશ્ચૈવ નિર્મલઃ ।
કૂટસ્થશ્ચેતનો રુદ્રઃ ક્ષેત્રવિત્ પુરુષો બુધઃ ॥ ૯૬ ॥

અનાધારોઽપ્યનાકારો ધાતા ચ વિશ્વતોમુખઃ ।
અપ્રતર્ક્યવપુઃ સ્કન્દાનુજો ભાનુર્મહાપ્રભઃ ॥ ૯૭ ॥

યજ્ઞહર્તા યજ્ઞકર્તા યજ્ઞાનાં ફલદાયકઃ ।
યજ્ઞગોપ્તા યજ્ઞમયો દક્ષયજ્ઞવિનાશકૃત્ ॥ ૯૮ ॥

વક્રતુણ્ડો મહાકાયઃ કોટિસૂર્યસમપ્રભઃ ।
એકદંષ્ટ્રઃ કૃષ્ણપિઙ્ગો વિકટો ધૂમ્રવર્ણકઃ ॥ ૯૯ ॥

ટઙ્કધારી જમ્બુકશ્ચ નાયકઃ શૂર્પકર્ણકઃ ।
સુવર્ણગર્ભઃ સુમુખઃ શ્રીકરઃ સર્વસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સુવર્ણવર્ણો હેમાઙ્ગો મહાત્મા ચન્દનચ્છવિઃ ।
સ્વઙ્ગઃ સ્વક્ષઃ (૮૦૦) શતાનન્દો લોકવિલ્લોકવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ઇન્દ્રો જિષ્ણુર્ધૂમકેતુર્વહ્નિઃ પૂજ્યો દવાન્તકઃ ।
પૂર્ણાનન્દઃ પરાનન્દઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૦૨ ॥

કુમ્ભભૃત્ કલશી કુબ્જો મીનમાંસસુતર્પિતઃ ।
રાશિતારાગ્રહમયસ્તિથિરૂપો જગદ્વિભુઃ ॥ ૧૦૩ ॥

પ્રતાપી પ્રતિપતપ્રેયાન્ દ્વિતીયોઽદ્વૈતનિશ્ચિતઃ ।
ત્રિરૂપશ્ચ તૃતીયાગ્નિસ્ત્રયીરૂપસ્ત્રયીતનુઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ચતુર્થીવલ્લભો દેવો પારગઃ પઞ્ચમીરવઃ ।
ષડ્રસાસ્વાદકોઽજાતઃ ષષ્ઠી ષષ્ટિકવત્સરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સપ્તાર્ણવગતિઃ સારઃ સપ્તમીશ્વર ઈહિતઃ ।
અષ્ટમીનન્દનોઽનાર્તો નવમીભક્તિભાવિતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

દશદિક્પતિપૂજ્યશ્ચ દશમી દ્રુહિણો દ્રુતઃ ।
એકાદશાત્મા ગણપો દ્વાદશીયુગચર્ચિતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ત્રયોદશમનુસ્તુત્યશ્ચતુર્દશસુરપ્રિયઃ ।
ચતુર્દશેન્દ્રસંસ્તુત્યઃ પૂર્ણિમાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૮ ॥

દર્શાદર્શો દર્શનશ્ચ વાનપ્રસ્થો મુનીશ્વરઃ ।
મૌની મધુરવાઙ્મૂલં મૂર્તિમાન્ મેઘવાહનઃ ॥ ૧૦૯ ॥

મહાગજો જિતક્રોધો જિતશત્રુર્જયાશ્રયઃ ।
રૌદ્રો રુદ્રપ્રિયો રુક્મો રુદ્રપુત્રોઽઘતાપનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ભવપ્રિયો ભવાનીષ્ટો ભારભૃદ્ ભૂતભાવનઃ ।
ગાન્ધર્વકુશલોઽકુણ્ઠો વૈકુણ્ઠો વિષ્ણુસેવિતઃ ॥ ૧૧૧ ॥

વૃત્રહા વિઘ્નહા સીરઃ સમસ્તદુરિતાપહઃ ।
મઞ્જુલો માર્જનો મત્તો દુર્ગાપુત્રો દુરાલસઃ ॥ ૧૧૨ ॥

અનન્તચિત્સુધાધારો વીરો વીર્યૈકસાધકઃ ।
ભાસ્વન્મુકુટમાણિક્યઃ કૂજત્કિઙ્કિણિજાલકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

શુણ્ડાધારી તુણ્ડચલઃ કુણ્ડલી મુણ્ડમાલકઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મહસ્તશ્ચ (૯૦૦) પદ્મનાભસમર્ચિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

See Also  108 Names Of Navagrahanam Samuchchay – Ashtottara Shatanamavali In English

ઉદ્ગીથો નરદન્તાઢ્યમાલાભૂષણભૂષિતઃ ।
નારદો વારણો લોલશ્રવણઃ શૂર્પકશ્રવાઃ ॥ ૧૧૫ ॥

બૃહદુલ્લાસનાસાઢ્યવ્યાપ્તત્રૈલોક્યમણ્ડલઃ ।
ઇલામણ્ડલસમ્ભ્રાન્તકૃતાનુગ્રહજીવકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

બૃહત્કર્ણાઞ્ચલોદ્ભૂતવાયુવીજિતદિક્તટઃ ।
બૃહદાસ્યરવાક્રાન્તભીમબ્રહ્માણ્ડભાણ્ડકઃ ॥ ૧૧૭ ॥

બૃહત્પાદસમાક્રાન્તસપ્તપાતાલવેપિતઃ ।
બૃહદ્દન્તકૃતાત્યુગ્રરણાનન્દરસાલસઃ ॥ ૧૧૮ ॥

બૃહદ્ધસ્તધૃતાશેષાયુધનિર્જિતદાનવઃ ।
સ્ફુરત્સિન્દૂરવદનઃ સ્ફુરત્તેજોઽગ્નિલોચનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ઉદ્દીપિતમણિસ્ફૂર્જન્નૂપુરધ્વનિનાદિતઃ ।
ચલત્તોયપ્રવાહાઢ્યનદીજલકણાકુલઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ભ્રમત્કુઞ્જરસઙ્ઘાતવન્દિતાઙ્ઘ્રિસરોરુહઃ ।
બ્રહ્માચ્યુતમહારુદ્રપુરઃસરસુરાર્ચિતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

અશેષશેષપ્રભૃતિવ્યાલજાલોપસેવિતઃ ।
ગૂર્જત્પઞ્ચાનનારાવપ્રાપ્તાકાશધરાતલઃ ॥ ૧૨૨ ॥

હાહાહૂહૂકૃતાત્યુગ્રસુરવિભ્રાન્તમાનસઃ ।
પઞ્ચાશદ્વર્ણબીજાઢ્યમન્ત્રમન્ત્રિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૩ ॥

વેદાન્તશાસ્ત્રપીયૂષધારાપ્લાવિતભૂતલઃ ।
શઙ્ખધ્વનિસમાક્રાન્તપાતાલાદિનભસ્તલઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ચિન્તામણિર્મહામલ્લો ભલ્લહસ્તો બલિઃ કલિઃ ।
કૃતત્રેતાયુગોલ્લાસભાસમાનજગત્ત્રયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

દ્વાપરઃ પરલોકૈકકર્મધ્વાન્તસુધાકરઃ ।
સુધાસિક્તવપુર્વ્યાપ્તબ્રહ્માણ્ડાદિકટાહકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણપઙ્ક્તિસમુજ્જ્વલઃ ।
અકારાકારપ્રોદ્ગીતતારનાદનિનાદિતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ઇકારેકારમન્ત્રાઢ્યમાલાભ્રમણલાલસઃ ।
ઉકારોકારપ્રોદ્ગારિઘોરનાગોપવીતકઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ઋવર્ણાઙ્કિતૠકારપદ્મદ્વયસમુજ્જ્વલઃ ।
લૃકારયુતલૄકારશઙ્ખપૂર્ણદિગન્તરઃ ॥ ૧૨૯ ॥

એકારૈકારગિરિજાસ્તનપાનવિચક્ષણઃ ।
ઓકારૌકારવિશ્વાદિકૃતસૃષ્ટિક્રમાલસઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અંઅઃવર્ણાવલીવ્યાપ્તપાદાદિશીર્ષમણ્ડલઃ ।
કર્ણતાલકૃતાત્યુચ્ચૈર્વાયુવીજિતનિર્જરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ખગેશધ્વજરત્નાઙ્કકિરીટારુણપાદકઃ ।
ગર્વિતાશેષગન્ધર્વગીતતત્પરશ્રોત્રકઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ઘનવાહનવાગીશપુરઃસરસુરાર્ચિતઃ ।
ઙવર્ણામૃતધારાઢ્યશોભમાનૈકદન્તકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ચન્દ્રકુઙ્કુમજમ્બાલલિપ્તસુન્દરવિગ્રહઃ ।
છત્રચામરરત્નાઢ્યમુકુટાલઙ્કૃતાનનઃ ॥ ૧૩૪ ॥

જટાબદ્ધમહાનર્ઘમણિપઙ્ક્તિવિરાજિતઃ ।
ઝાઙ્કારિમધુપવ્રાતગાનનાદનિનાદિતઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ઞવર્ણકૃતસંહારદૈત્યાસૃક્પૂર્ણમુદ્ગરઃ ।
ટઙ્કારુકફલાસ્વાદવેપિતાશેષમૂર્ધજઃ ॥ ૧૩૬ ॥

ઠકારાઢ્યડકારાઙ્કઢકારાનન્દતોષિતઃ ।
ણવર્ણામૃતપીયૂષધારાધરસુધાધરઃ ॥ ૧૩૭ ॥

તામ્રસિન્દૂરપુઞ્જાઢ્યલલાટફલકચ્છવિઃ ।
થકારધનપઙ્ક્ત્યાઢ્યસન્તોષિતદ્વિજવ્રજઃ ॥ ૧૮ ॥

દયામયહૃદમ્ભોજધૃતત્રૈલોક્યમણ્ડલઃ ।
ધનદાદિમહાયક્ષસંસેવિતપદામ્બુજઃ ॥ ૧૩૯ ॥

નમિતાશેષદેવૌઘકિરીટમણિરઞ્જિતઃ ।
પરવર્ગાપવર્ગાદિમાર્ગચ્છેદનદક્ષકઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ફણિચક્રસમાક્રાન્તગલમણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
બદ્ધભ્રૂયુગભીમોગ્રસન્તર્જિતસુરાસુરઃ ॥ ૧૪૧ ॥

ભવાનીહૃદયાનન્દવર્ધનૈકનિશાકરઃ ।
મદિરાકલશસ્ફીતકરાલૈકકરામ્બુજઃ ॥ ૧૪૨ ॥

યજ્ઞાન્તરાયસઙ્ઘાતઘાતસજ્જીકૃતાયુધઃ ।
રત્નાકરસુતાકાન્તકાન્તિકીર્તિવિવર્ધનઃ ॥ ૧૪૩ ॥

લમ્બોદરમહાભીમવપુર્દીનીકૃતાસુરઃ ।
વરુણાદિદિગીશાનરચિતાર્ચનચર્ચિતઃ ॥ ૧૪૪ ॥

શઙ્કરૈકપ્રિયપ્રેમનયનાનન્દવર્ધનઃ ।
ષોડશસ્વરિતાલાપગીતગાનવિચક્ષણઃ ॥ ૧૪૫ ॥

સમસ્તદુર્ગતિસરિન્નાથોત્તારણકોડુપઃ ।
હરાદિબ્રહ્મવૈકુણ્ઠબ્રહ્મગીતાદિપાઠકઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ક્ષમાપૂરિતહૃત્પદ્મસંરક્ષિતચરાચરઃ ।
તારાઙ્કમન્ત્રવર્ણૈકવિગ્રહોજ્જ્વલવિગ્રહઃ ॥ ૧૪૭ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તવિદ્યાભૂષિતવિગ્રહઃ ।
ૐશ્રીંવિનાયકો ૐહ્રીંવિઘ્નાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ ॥ ૧૪૮ ॥

હેરમ્બો મોદકાહારો વક્ત્રતુણ્ડો વિધિસ્મૃતઃ ।
વેદાન્તગીતો વિદ્યાર્થી શુદ્ધમન્ત્રઃ ષડક્ષરઃ ॥ ૧૪૯ ॥

ગણેશો વરદો દેવો દ્વાદશાક્ષરમન્ત્રિતઃ ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રમન્ત્રિતાશેષવિગ્રહઃ ॥ ૧૫૦ ॥

ગાઙ્ગેયો ગણસેવ્યશ્ચ ૐશ્રીન્દ્વૈમાતુરઃ શિવઃ ।
ૐહ્રીંશ્રીંક્લીંગ્લૌંગંદેવો મહાગણપતિઃ પ્રભુઃ (૧૦૦૦) ॥ ૧૫૧ ॥

ઇદં નામ્નાં સહસ્રં તે મહાગણપતેઃ સ્મૃતમ્ ।
ગુહ્યં ગોપ્યતમં ગુપ્તં સર્વતન્ત્રેષુ ગોપિતમ્ ॥ ૧૫૨ ॥

સર્વમન્ત્રનિધિં દિવ્યં સર્વવિઘ્નવિનાશનમ્ ।
ગ્રહતારામયં રાશિવર્ણપઙ્ક્તિસમન્વિતમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

સર્વવિદ્યામયં બ્રહ્મસાધનં સાધકપ્રિયમ્ ।
ગણેશસ્ય ચ સર્વસ્વં રહસ્યં ત્રિદિવૌકસામ્ ॥ ૧૫૪ ॥

યથેષ્ટફલદં લોકે મનોરથપ્રપૂરણમ્ ।
અષ્ટસિદ્ધિમયં સાધ્યં સાધકાનાં જયપ્રદમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

વિનાર્ચનં વિના હોમં વિના ન્યાસં વિના જપમ્ ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધીનાં સાધનં સ્મૃતિમાત્રતઃ ॥ ૧૫૬ ॥

ચતુર્થ્યામર્ધરાત્રે તુ પઠેન્મન્ત્રી ચતુષ્પથે ।
લિખેદ્ભૂર્જે રવૌ દેવિ પુણ્યં નામ્નાં સહસ્રકમ્ ॥ ૧૫૭ ॥

ધારયેત્તુ ચતુર્દશ્યાં મધ્યાહ્ને મૂર્ધ્નિ વા ભુજે ।
યોષિદ્વામકરે બદ્ધ્વા પુરુષો દક્ષિણે ભુજે ॥ ૧૫૮ ॥

સ્તમ્ભયેદપિ બ્રહ્માણં મોહયેદપિ શઙ્કરમ્ ।
વશયેદપિ ત્રૈલોક્યં મારયેદખિલાન્ રિપૂન્ ॥ ૧૫૯ ॥

ઉચ્ચાટયેચ્ચ ગીર્વાણાન્ શમયેચ્ચ ધનઞ્જયમ્ ।
વન્ધ્યા પુત્રાંલ્લભેચ્છીઘ્રં નિર્ધનો ધનમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૦ ॥

ત્રિવારં યઃ પઠેદ્રાત્રૌ ગણેશસ્ય પુરઃ શિવે ।
નગ્નઃ શક્તિયુતો દેવિ ભુક્ત્વા ભોગાન્ યથેપ્સિતાન્ ॥ ૧૬૧ ॥

પ્રત્યક્ષં વરદં પશ્યેદ્ગણેશં સાધકોત્તમઃ ।
ય એનં પઠતે નામ્નાં સહસ્રં ભક્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

તસ્ય વિત્તાદિવિભવો દારાયુઃસમ્પદઃ સદા ।
રણે રાજભયે દ્યૂતે પઠેન્નામ્નાં સહસ્રકમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

સર્વત્ર જયમાપ્નોતિ ગણેશસ્ય પ્રસાદતઃ ।
ઇતીદં પુણ્યસર્વસ્વં મન્ત્રનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

મહાગણપતેર્ગુહ્યં ગોપનીયં સ્વયોનિવત્ ।

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે
મહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Varada Ganesha :
1000 Names of Sri Mahaganapati – Sahasranama 2 Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil