1000 Names Of Sri Bala – Sahasranamavali 3 Stotram In English

॥ BalaSahasranamavali 3 English Lyrics ॥

॥ sribalasahasranamavalih 3 ॥
om aim hrim srinkalyanyai namah । kamalayai namah । kalyai namah ।
karalyai namah । kamarupinyai namah । kamaksayai namah । kamadayai namah ।
kamyayai namah । kamanayai namah । kamacarinyai namah । kaumaryai namah ।
karunamurtyai namah । kalikalmasanasinyai namah । katyayanyai namah ।
kaladharayai namah । kaumudyai namah । kamalapriyayai namah ।
kirtidayai namah । buddhidayai namah । medhayai namah ॥ 20 ॥

nitijnayai namah । nitivatsalayai namah । mahesvaryai namah ।
mahamayayai namah । mahatejase namah । mahesvaryai namah । kalarartyai namah ।
maharartyai namah । kalindyai namah । kalparupinyai namah ।
mahajihvayai namah । mahalolayai namah । mahadamstrayai namah ।
mahabhujayai namah । mahamohandhakaraghnyai namah । mahamoksapradayinyai namah ।
mahadaridryarasighnyai namah । mahasatruvimardinyai namah ।
mahasaktyai namah । mahajyotise namah ॥ 40 ॥

mahasuravimardinyai namah । mahakayayai namah । mahabijayai namah ।
mahapatakanasinyai namah । mahamakhayai namah । mantramayyai namah ।
manipuranivasinyai namah । manasyai namah । manadayai namah । manyayai namah ।
manascaksuragocarayai namah । ganamatre namah । gayartyai namah ।
ganagandharvasevitayai namah । girijayai namah । girisayai namah ।
sadhvyai namah । girisuve namah । girisambhavayai namah ।
candesvaryai namah ॥ 60 ॥

candrarupayai namah । pracandayai namah । candamalinyai namah ।
carcikayai namah । carcitakarayai namah । candikayai namah ।
carurupinyai namah । yajnesvaryai namah । yajnarupayai namah ।
japayajnaparayanayai namah । yajnamatre namah । yajnagoptryai namah ।
yajnesyai namah । yajnasambhavayai namah । yajnasambhavayai namah ।
yajnasid‍dhyai namah । kriyasiddhyai namah । yajnangyai namah ।
yajnaraksakayai namah । yajnapriyayai namah । yajnarupayai namah ॥ 80 ॥

yajnyai namah । yajnakrpalayayai namah । jalandharyai namah ।
jaganmatre namah । jatavedase namah । jagatpriyayai namah । jitendriyayai namah ।
jitakrodhayai namah । jananyai namah । janmadayinyai namah ।
gangayai namah । godavaryai namah । gauryai namah । gautamyai namah ।
satahrdayai namah । ghurghurayai namah । vedagarbhayai namah ।
revikayai namah । karasambhavayai namah । sindhave namah ॥ 100 ॥

mandakinyai namah । ksiprayai namah । yamunayai namah । sarasvatyai namah ।
candrabhagayai namah । vipasayai namah । gandakyai namah ।
vindhyavasinyai namah । narmadayai namah । kahnakaveryai namah ।
vetravatyayai namah । kausikyai namah । mahonatanayayai namah ।
ahalyayai namah । campakavatyai namah । ayodhyayai namah । mathurayai namah ।
mayayai namah । kasyai namah । kancyai namah ॥ 120 ॥

avantikayai namah । dvavatyai namah । tirthesyai namah ।
mahakilbisanasinyai namah । padminyai namah । padmamadhyasthayai namah ।
padmakinjalkavasinyai namah । padmavaktrayai namah । padmaksyai namah ।
padmasthayai namah । padmasambhavayai namah । hrimkayai namah । kundalyai namah ।
dhatryai namah । hrtpadmasthayai namah । sulocanayai namah ।
srinkaryai namah । bhusanayai namah । laksmyai namah । klimkaryai namah ।
140 ॥

klesanasinyai namah । haripriyayai namah । harermurtyai namah ।
harinetrakrtalayayai namah । harivaktrodbhavayai namah । santayai namah ।
harivaksahsthalasthitayai namah । vaisnavyai namah ।
visnurupayai namah । visnumatrsvarupinyai namah । visnumayayai namah ।
visalaksyai namah । visalanayanojjvalayai namah । visvesvaryai namah ।
visvatmane namah । visvesyai namah । visvarupinyai namah ।
visvesvaryai namah । sivadharayai namah । sivanathayai namah ॥ 160 ॥

sivapriyayai namah । sivamatre namah । sivaksyai namah । sivadayai namah ।
sivarupinyai namah । bhavesvaryai namah । bhavaradhyayai namah ।
bhavesyai namah । bhavanayikayai namah । bhavamatre namah ।
bhavagamyayai namah । bhavakantakanasinyai namah । bhavapriyayai namah ।
bhavanandayai namah । bhavanyai namah । mocinyai namah । gityai namah ।
varenyayai namah । savirtyai namah । brahmanyai namah ॥ 180 ॥

brahmarupinyai namah । brahmesyai namah । brahmadayai namah । brahmyai namah ।
brahmanyai namah । brahmavadinyai namah । durgasthayai namah ।
durgarupayai namah । durgayai namah । durgartinasinyai namah ।
trayidayai namah । brahmadayai namah । brahmyai namah । brahmanyai namah ।
brahmavadinyai namah । tvaksthayai namah । tvagrupayai namah ।
tvaggayai namah । tvagartiharinyai namah । svargamayai namah ॥ 200 ॥

nirgamayai namah । dartyai namah । dayayai namah । dogdhyrai namah ।
durapahayai namah । duraghnyai namah । duraradhyayai namah ।
duraduskrtinasinyai namah । pancasthayai namah । pancamyai namah ।
purnayai namah । purnapithanivasinyai namah । sattvasthayai namah ।
sattvarupayai namah । sattvadayai namah । sattvasambhavayai namah ।
rajahsthayai namah । rajorupayai namah । rajogunasamudbhavayai namah ।
tamasyai namah ॥ 220 ॥

tamorupayai namah । tamasyai namah । tamasah priyayai namah ।
tamogunasamudbhutayai namah । sattvikyai namah । rajasyai namah । tamyai namah ।
kalayai namah । kasthayai namah । nimesayai namah । svakrtayai namah ।
tadanantarayai namah । ardhamasayai namah । masayai namah ।
samvatsarasvarupinyai namah । yugasthayai namah । yugarupayai namah ।
kalpasthayai namah । kalparupinyai namah । nanaratnavicitrangyai namah ।
nanabharanamanditayai namah । visvatmikayai namah । visvamatre namah ।
visvapasayai namah । vidhayinyai namah । visvasakarinyai namah ।
visvayai namah । visvasaktyai namah । vicaksanayai namah ।
japakusumasankasayai namah । dadimikusumopamayai namah । caturangayai namah ।
caturbahave namah । caturayai namah । caruhasinyai namah ।
sarvesyai namah । sarvadayai namah । sarvayai namah । sarvajnayai namah ।
sarvadayinyai namah ॥ 260 ॥

See Also  108 Names Of Sri Vasavi In Sanskrit

sarvesvaryai namah । sarvavidyayai namah । sarvanyai namah ।
sarvamangalayai namah । nalinyai namah । nandinyai namah । nandayai namah ।
anandayai namah । nandavardhinyai namah । sarvabhutesu vyapinyai namah ।
bhavabharavinasinyai namah । kulinayai namah । kulamadhyasthayai namah ।
kuladharmopadesinyai namah । sarvasrngaravesadhyayai namah ।
pasankusakarodyatayai namah । suryakotisahasrabhayai namah ।
candrakotinibhananayai namah । ganesakotilavanyayai namah ।
visnukotyarimardinyai namah ॥ 280 ॥

davagnikotijvalinyai namah । rudrakotyugrarupinyai namah ।
samudrakotigambhirayai namah । vayukotimahabalayai namah ।
akasakotivistarayai namah । yamakotibhayankaryai namah । merukoti
samuccha rayayai namah । gunakoti samrddhidayai namah । niskalankayai namah ।
niradharayai namah । nirgunayai namah । gunavarjitayai namah ।
asokayai namah । sokarahitayai namah । tapatrayavivarjitayai namah ।
visistayai namah । visvajananyai namah । visvamohavidharinyai namah ।
citrayai namah । vicitrayai namah ॥ 300 ॥

citrasyai namah । hetugarbhayai namah । kulesvaryai namah ।
icchasaktyai namah । jnanasaktyai namah । kriyasaktyai namah ।
sucismitayai namah । srutismrtimayyai namah । satyayai namah ।
srutirupayai namah । srutipriyayai namah । srutiprajnayai namah ।
mahasatyayai namah । pancatattvoparisthitayai namah । parvatyai namah ।
himavatpurtyai namah । pasasthayai namah । pasarupinyai namah ।
jayantyai namah । bhadrakalyai namah ॥ 320 ॥

ahalyayai namah । kulanayikayai namah । bhutadhatryai namah । bhutesyai namah ।
bhutasthayai namah । bhutabhavinyai namah । mahakundalinisaktyai namah ।
mahavibhavavardhinyai namah । hamsaksyai namah । hamsarupayai namah ।
hamsthayai namah । hamsarupinyai namah । somasuryagnimadhyasthayai namah ।
manipurakavasinyai namah । satpatrambhojamadhyasthayai namah ।
manipuranivasinyai namah । dvadasarasarojasthayai namah ।
suryamandalavasinyai namah । akalankayai namah । sasankabhayai namah ॥ 340 ॥

sodasaranivasinyai namah । dvipatradalamadhyasthayai namah ।
lalatatalavasinyai namah । dakinyai namah । sakinyai namah ।
lakinyai namah । kakinyai namah । rakinyai namah । hakinyai namah ।
satcakrakramavasinyai namah । srsti sthitivinasayai namah ।
srstisthityantakarinyai namah । srikanthayai namah । sripriyayai namah ।
kanthanadakhyayai namah । bindumalinyai namah । catuhsastikaladharayai namah ।
merudandasamasrayayai namah । mahakalyai namah । dyutyai namah ॥ 360 ॥

medhayai namah । svadhayai namah । tustyai namah । mahadyutaye namah ।
hingulayai namah । mangalasivayai namah । susumnamadhyagaminyai namah ।
parayai namah । ghorayai namah । karalaksyai namah । vijayayai namah ।
jayasalinyai namah । hrtpadmanilayayai devyai namah । bhimayai namah ।
bhairavanadinyai namah । akasalingasambhutayai namah ।
bhuvanodyanavasinyai namah । mahasuksmayai namah । abhayayai namah ।
kalyai namah ॥ 380 ॥

bhimarupayai namah । mahabalayai namah । menakagarbhasambhutayai namah ।
taptakancanasannibhayai namah । antasthayai namah । kutabijayai namah ।
trikutacalavasinyai namah । varnaksayai namah । varnarahitayai namah ।
pancasadvarnabhedinyai namah । vidyadharyai namah । lokadhatryai namah ।
apsarase namah । apsarahpriyayai namah । daksayai namah ।
daksayanyai namah । diksayai namah । daksayajnavinasinyai namah ।
yasasvinyai namah । yasahpurnayai namah ॥ 400 ॥

yasodagarbhasam bhavayai namah । devakyai namah । devamatre namah ।
radhikayai namah । krsnavallabhayai namah । arundhatyai namah ।
sacyai namah । indranyai namah । gandharyai namah । gandhamodinyai namah ।
dhyanatitayai namah । dhyanagamyayai namah । dhyanadhyanavadharinyai namah ।
lambodaryai namah । lambosthayai namah । jambavatyai namah ।
jalodaryai namah । mahodaryai namah । muktakesyai namah ।
muktikamarthasiddhidayai namah ॥ 420 ॥

tapasvinyai namah । taponisthayai namah । aparnayai namah ।
parnabhaksinyai namah । banacapadharayai namah । virayai namah ।
pancalyai namah । pancamapriyayai namah । guhyayai namah । gabhirayai namah ।
gahanayai namah । guhyatattvayai namah । niranjanayai namah ।
asarirayai namah । sarirasthayai namah । samsararnavatarinyai namah ।
amrtayai namah । niskalayai namah । bhadrayai namah । sakalayai namah ॥ 440 ॥

krsnapingalayai namah । cakresvaryai namah । cakrahastayai namah ।
pasacakranivasinyai namah । padmaragapratikasayai namah ।
nirmalakasasannibhayai namah । urdhvasthayai namah । urdhvarupayai namah ।
urdhvapadmanivasinyai namah । karyakaranakartryai namah । parvakhyayai namah ।
rupasamsthitayai namah । rasajnayai namah । rasamadhyasthayai namah ।
gandhajnayai namah । gandharupinyai namah । parabrahmasvarupayai namah ।
parabrahmanivasinyai namah । sabdabrahmasvarupayai namah ।
sabdasthayai namah ॥ 460 ॥

sabdavarjitayai namah । sid‍dhyai namah । vrddhiparayai namah ।
vrd‍dhyai namah । sakirtyai namah । diptisamsthitayai namah ।
svaguhyayai namah । sambhavisaktyai namah । tattvajnayai namah ।
tattvarupinyai namah । sarasvatyai namah । bhutamatre namah ।
mahabhutadhipapriyayai namah । srutiprajnadimayai sid‍dhyai namah ।
daksakanyayai namah । aparajitayai namah । kamasandipinyai namah ।
kamayai namah । sadakamayai namah । kutuhalayai namah ॥ 480 ॥

bhogopacarakusalayai namah । amalayai namah । bhaktanukampinyai namah ।
mairtyai namah । saranagatavatsalayai namah । sahasrabhujayai namah ।
cicchaktyai namah । sahasraksayai namah । satananayai namah ।
siddhalaksmyai namah । mahalaksmyai namah । vedalaksmyai namah ।
sulaksanayai namah । yajnasarayai namah । tapassarayai namah ।
dharmasarayai namah । janesvaryai namah । visvodaryai namah ।
visvasrstayai namah ॥ 500 ॥

visvakhyayai namah । visvatomukhyai namah । visvasyasravanaghranayai namah ।
visvamalayai namah । paratmikayai namah । tarunadityasankasayai namah ।
karananekasankulayai namah । ksobhinyai namah । mohinyai namah ।
stambhinyai namah । jrmbhinyai namah । rathinyai namah ।
dhvajinyai namah । senayai namah । sarvamantramayyai namah । trayyai namah ।
jnanamudrayai namah । mahamudrayai namah । japamudrayai namah ।
mahotsavayai namah ॥ 520 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Ganga 2 – Sahasranama Stotram In Telugu

jatajutadharayai namah । muktayai namah । suksmasantyai namah ।
vibhisanayai namah । dvipicarmaparidhanayai namah ।
naramalavibhusinyai namah । atyugrarupinyai namah । ugrayai namah ।
kalpantadahanopamayai namah । trailokyasadhinyai namah । sadhyayai namah ।
siddhasadhakavatsalayai namah । sarvavidyamayyai namah । sarayai namah ।
asurambudhidharinyai namah । subhagayai namah । sumukhyai namah ।
saumyayai namah ॥ 540 ॥

susurayai namah । somabhusanayai namah । suddhasphatikasankasayai namah ।
mahavrsabhavahinyai namah । mahisyai namah । mahisarudhayai namah ।
mahisasuradhatinyai namah । daminyai namah । daminyai namah ।
dantayai namah । dayayai namah । dogdhryai namah । durapahayai namah ।
agnijihvayai namah । mahaghorayai namah । aghorayai namah । ghoratarananayai namah ।
narayanyai namah । narasimhyai namah । nrsimhahrdayasthitayai namah ॥ 560 ॥

yogesvaryai namah । yogarupayai namah । yogamalayai namah । yoginyai namah ।
khecaryai namah । bhucaryai namah । khelayai namah ।
nirvanapadasamsrayayai namah । naginyai namah । nagakanyayai namah ।
suvegayai namah । naganayikayai namah । visajvalavatyai namah ।
diptayai namah । kalasatavibhusanayai namah । bhimavaktrayai namah ।
mahavaktrayai namah । vaktranam kotidharinyai namah । mahadatmane namah ।
dharmajnayai namah ॥ 580 ॥

dharmatisukhadayinyai namah । krsnamurtyai namah । mahamurtyai namah ।
ghoramurtyai namah । varananayai namah । sarvendriyamanonmattayai namah ।
sarvendriyamanomayyai namah । sarvasangramajayadayai namah ।
sarvapraharanodyatayai namah । sarvapidopasamanyai namah ।
sarvaristavinasinyai namah । sarvaisvaryasamutpattyai namah ।
sarvagrahavinasinyai namah । bhitighnyai namah । bhaktigamyayai namah ।
bhaktanamartinasinyai namah । matangyai namah । mattamatangyai namah ।
matangaganamanditayai namah । amrtodadhimadhyasthayai namah ॥ 600 ॥

katisutrairalankrtayai namah । amrtadvipamadhyasthayai namah ।
prabalayai namah । vatsalayai namah । ujjvalayai namah ।
manimandapamadhyasthayai namah । ratnasimhasanasthitayai namah ।
paramanandamuditayai namah । isatprahasitananayai namah । kumudayai namah ।
lalitayai namah । lolayai namah । laksayai namah । lohitalocanayai namah ।
digvasayai namah । devadutyai namah । devadevayai namah ।
adidevatayai namah । simhoparisamarudhayai namah । himacalanivasinyai namah ॥ 620 ॥

attattahasinyai namah । ghorayai namah । ghoradaityavinasinyai namah ।
atyugrayai namah । raktavasanayai namah । nagakeyuramanditayai namah ।
muktaharastanopetayai namah । tungapinapayodharayai namah ।
raktotpaladalakarayai namah । madadhurnitalocanayai namah ।
gandamanditatatankayai namah । gunjaharavibhusanayai namah ।
sangitarangarasanayai namah । vinavadyakutuhalayai namah ।
samastadevamurtyai namah । asuraksayakarinyai namah । khadginyai namah ।
sulahastayai namah । cakrinyai namah । aksamalinyai namah ॥ 640 ॥

pasinyai namah । cakrinyai namah । dantayai namah । vajrinyai namah ।
vajradandinyai namah । anandodadhimadhyasthayai namah ।
katisutrairalankrtayai namah । nanabharanadiptangayyai namah ।
nanamanivibhusanayai namah । jagadanandasambhutyai namah ।
cintamanigunakarayai namah । trailokyanamitayai namah । pujyayai namah ।
cinmayayai namah । anandarupinyai namah । trailokyanandinyai devyai namah ।
duhkhaduhsvapnanasinyai namah । ghoragnidahasamanyai namah ।
rajadaivadisalinyai namah । mahaparadharasighnyai namah ॥ 660 ॥

mahavairibhayapahayai namah । ragadidosarahitayai namah ।
jaramaranavarjitayai namah । candramandalamadhyasthayai namah ।
piyusarnavasambhavayai namah । sarvadevaih stutayai devyai namah ।
sarvasiddhinamaskrtayai namah । acintyasaktirupayai namah ।
manimantramahausadhyai namah । svastyai namah । svastimatyai namah ।
balayai namah । malayacalasamsthitayai namah । dhatryai namah ।
vidhatryai namah । samharayai namah । ratijnayai namah । ratidayinyai namah ।
rudranyai namah । rudrarupayai namah ॥ 680 ॥

raudryai namah । raudrartiharinyai namah । sarvajnayai namah ।
coradharmajnayai namah । rasajnayai namah । dinavatsalayai namah ।
anahatayai namah । trinayanayai namah । nirbharayai namah । nirvrtyai
parayai namah । parayai namah । ghorakaralaksyai namah । svamatre namah ।
priyadayinyai namah । mantratmikayai namah । mantragamyayai namah ।
mantramatre namah । sumantrinyai namah । suddhanandayai namah ।
mahabhadrayai namah ॥ 700 ॥

nirdvandvayai namah । nirgunatmikayai namah । dharanyai namah ।
dharinyai namah । prthvyai namah । dharayai namah । dhatryai namah ।
vasundharayai namah । merumandiramadhyasthayai namah । sivayai namah ।
sankaravallabhayai namah । srigatyai namah । srimatyai namah ।
sresthayai namah । srikaryai namah । srivibhavanyai namah । sridayai namah ।
srimayai namah । srinivasayai namah । srimatyai namah ॥ 720 ॥

srimatam gatyai namah । umayai namah । saranginyai namah । krsnayai namah ।
kutilayai namah । kutilalakayai namah । trilocanayai namah ।
trilokatmane namah । punyadayai namah । punyakirtidayai namah । amrtayai namah ।
satyasankalpayai namah । satyasayai namah । granthibhedinyai namah ।
paresayai namah । paramayai namah । vidyayai namah । paravidyayai namah ।
paratparayai namah । sundarangyai namah ॥ 740 ॥

suvarnabhayai namah । surasuranamaskrtayai namah । prajayai namah ।
prajavatyai namah । dhanyayai namah । dhanadhanyasamrddhidayai namah ।
isanyai namah । bhuvanesanyai namah । bhuvanayai namah ।
bhuvanesvaryai namah । anantayai namah । anantamahimayai namah ।
jagatsarayai namah । jagadbhavayai namah । acintyasaktimahimayai namah ।
cintyacintyasvarupinyai namah । jnanagamyayai namah । jnanamurtaye namah ।
jnanadayai namah । jnanasalinyai namah ॥ 760 ॥

amitayai namah । ghorarupayai namah । sudhadharayai namah । sudhavahayai namah ।
bhaskaryai namah । bhasuryai namah । bhatyai namah । bhasvaduttanasayinyai namah ।
anasuyayai namah । ksamayai namah । lajjayai namah । durlabhayai namah ।
bhuvanantikayai namah । visvavandyayai namah । visvabijayai namah ।
visvadhiye namah । visvasamsthitayai namah । silasthayai namah ।
silarupayai namah । silayai namah ॥ 780 ॥

See Also  Kulukuga Nadavaro In English

silapradayinyai namah । bodhinyai namah । bodhakusalayai namah ।
rodhinyai namah । badhinyai namah । vidyotinyai namah । vicitratmane namah ।
vidyutpatalasannibhayai namah । visvayonyai namah । mahayonyai namah ।
karmayonyai namah । priyamvadayai namah । roginyai namah ।
rogasamanyai namah । maharogabhayapahayai namah । varadayai namah ।
pustidayai devyai namah । manadayai namah । manavapriyayai namah ।
krsnangavahinyai namah ॥ 800 ॥

krsnayai namah । krsnasahodaryai namah । sambhavyai namah ।
sambhurupayai namah । sambhusambhavayai namah । visvodaryai namah ।
visvamatre namah । yogamudrayai namah । yoginyai namah ।
vagisvaryai namah । yogamudrayai namah । yoginyai namah । vagisvaryai namah ।
yogamudrayai namah । yoginikotisevitayai namah ।
kaulikanandakanyayai namah । srngarapithavasinyai namah ।
ksemankaryai namah । sarvarupayai namah । divyarupayai namah ।
digambarayai namah । dhumravaktrayai namah । dhumranetrayai namah ॥ 820 ॥

dhumrakesyai namah । dhusarayai namah । pinakyai namah । rudravetalyai namah ।
mahavetalarupinyai namah । tapinyai namah । tapinyai namah ।
daksayai namah । visnuvidyayai namah । anathitayai namah । ankurayai namah ।
jatharayai namah । tivrayai namah । agnijihvayai namah ।
bhayapahayai namah । pasughnyai namah । pasurupayai namah । pasudayai namah ।
pasuvahinyai namah । pitre namah ॥ 840 ॥

matre namah । bhratre namah । pasupasavinasinyai namah । candramase namah ।
candrarekhayai namah । candrakantivibhusanayai namah ।
kunkumankitasarvangyai namah । sudhiye namah । budbudalocanayai namah ।
suklambaradharayai devyai namah । vinapustakadharinyai namah ।
svetavastradharayai devyai namah । svetapadmasanasthitayai namah ।
raktambarayai namah । raktangyai namah । raktapadmavilocanayai namah ।
nisthurayai namah । krurahrdayayai namah । akrurayai namah ।
mitabhasinyai namah ॥ 860 ॥

akasalingasambhutayai namah । bhuvanodyanavasinyai namah ।
mahasuksmayai namah । kankalyai namah । bhimarupayai namah ।
mahabalayai namah । anaupamyagunopetayai namah । sadamadhurabhasinyai namah ।
virupaksyai namah । sahasraksyai namah । sataksyai namah ।
bahulocanayai namah । dustaryai namah । tarinyai namah । tarayai namah ।
tarunyai namah । tararupinyai namah । sudhadharayai namah । dharmajnayai namah ।
dharmayogopadesinyai ॥ 880 ॥

bhagesvaryai namah । bhagaradhyayai namah । bhaginyai namah ।
bhaginipriyayai namah । bhagavisvayai namah । bhagaklinnayai namah ।
bhagayonyai namah । bhagapradayai namah । bhagesvaryai namah ।
bhagarupayai namah । bhagaguhyayai namah । bhagavahayai namah ।
bhagodaryai namah । bhaganandayai namah । bhagadhyayai namah ।
bhagamalinyai namah । sarvasanksobhinisaktyai namah । sarvavidravinyai
namah । malinyai namah । madhavyai namah ॥ 900 ॥

madhvyai namah । madarupayai namah । madotkatayai namah । bherundayai namah ।
candikayai namah । jyotsnayai namah visvacaksuse namah ।
tapovahayai namah । suprasannayai namah । mahadutyai namah । yamadutyai namah ।
bhayankaryai namah । unmadinyai namah । maharupayai namah । divyarupayai namah ।
surarcitayai namah । caitanyarupinyai namah । nityayai namah । nityaklinnayai namah ।
madollasayai namah ॥ 920 ॥

madirayai namah । anandakaivalyayai namah । madiraksyai namah ।
madalasayai namah । siddhesvaryai namah । siddhavidyayai namah ।
siddhadyayai namah । siddhavanditayai namah । siddharcitayai namah ।
siddhamatre namah । siddhasarvarthasadhikayai namah । manonmanyai namah ।
gunatitayai namah । paranjyotissvarupinyai namah । paresyai namah ।
paragayai namah । parayai namah । parasid‍dhyai namah । parayai gatyai namah ।
vimalayai namah । mohinirupayai namah ॥ 940 ॥

madhupanaparayanayai namah । vedavedangajananyai namah ।
sarvasastravisaradayai namah । sarvavedamayyai namah । vidyayai namah ।
sarvasastramayyai namah । sarvajnanamayyai devyai namah ।
sarvadharmamayisvaryai namah । sarvayajnamayyai namah । yajvane namah ।
sarvamantradhikarinyai namah । trailokyakarsinyai devyai namah ।
sarvadyayai namah । anandarupinyai namah । sarvasampattyadhisthatryai namah ।
sarvavidravinyai parayai namah । sarvasamksobhinyai namah ।
sarvamangalakarinyai namah । trailokyaranjanyai devyai namah ।
sarvastambhanakarinyai namah ॥ 960 ॥

trailokyajayinyai devyai namah । sarvonmadasvarupinyai namah ।
sarvasammohinyai devyai namah । sarvavasyankaryai namah ।
sarvarthasadhinyai devyai namah । sarvasampattidayinyai namah ।
sarvakamapradayai devyai namah । sarvamangalakarinyai namah ।
sarvasiddhipradayai devyai namah । sarvaduhkhavimocinyai namah ।
sarvamrtyuprasamanyai namah । sarvavighnavinasinyai namah ।
sarvangasundaryai namah । matre namah । sarvasaubhagyadayinyai namah ।
sarvadayai namah । sarvasaktyai namah । sarvaisvaryaphalapradayai namah ।
sarvajnanamayyai devyai namah । sarvavyadhivinasinyai namah ॥ 980 ॥

sarvadharayai namah । sarvarupayai namah । sarvapapaharayai namah ।
sarvanandamayyai devyai namah । sarvaraksasvarupinyai namah ।
sarvalaksmimayyai vidyayai namah । sarvepsitaphalapradayai namah ।
sarvaduhkhaprasamanyai namah । paramanandadayinyai namah ।
trikonanilayayai namah । tristayai namah । trimatayai namah ।
tritanusthitayai namah । traividyayai namah । trismarayai namah ।
trailokyatripuresvaryai namah । trikodarasthayai namah । trividhayai namah ।
tripurayai namah । tripuratmikayai namah ॥ 1000 ॥

tridhatryai namah । tridasayai namah । tryaksayai namah । trighnyai namah ।
tripuravahinyai namah । tripurasriyai namah । svajananyai namah ।
balatripurasundaryai namah ॥ 1008 ॥

iti srivamakesvaratantrantargata sribalasahasranamastotradhara
sribalasahasranamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Bala 3:
1000 Names of Sri Bala – Sahasranamavali 3 Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil